Scj_raid_lev_moly_permetrinnel_061002.doc

Biztonsági adatlap
S.C.Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.október 2. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.
2. felülvizsgálat Tel: 361-224-8400 1/7. oldal RAID levendula Molyirtó permetrinnel
1. A készítmény neve:
1.1. Kereskedelmi név: RAID levendula Molyirtó

permetrinnel
Azonosítási szám: 661860/007
1.2. A készítmény felhasználása: molyirtó
1.3. Társaság/vállalat azonosítása:
Gyártó cég neve, címe: Olaszország
Forgalmazó cég neve, címe: S.C.Johnson Kft.

1.4. Sürgősségi telefon:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Telefon: 06-80-201-199
2. Összetétel:
2.1.Ismert összetevők/veszélyes anyagok:
2.2.Veszélyes összetevők:
Ősszetevők
52645-53-13,7-dimethylocta-2,6-diene- 225-918-0 3. Veszélyesség szerinti besorolás:
Biztonsági adatlap
S.C.Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.október 2. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.
2. felülvizsgálat Tel: 361-224-8400 2/7. oldal RAID levendula Molyirtó permetrinnel
Környezeti veszély (N)
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 50/53

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartókárosodást okozhat Lehetséges veszélyek:
3.1.Egészségkárosító hatás: Lásd a 15. pont alatt is. A 99/45/EC Direktiva és a gyártó szerint
rendeltetésszerű használatakor nem sorolható az ember egészségét veszélyeztető termékek
közé.
Belégzés: Rendeltetésszerű szerinti használatakor nem várható ártalmas hatása
Bőr: Ismételt expozició esetén irritációt válthat ki.
Szem: Irritációt okozhat
Lenyelés: Rossz közérzetet okozhat
3.2. Környezetkárosító hatás: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhat
3.3. Egyéb speciális adatok: Fizikai- kémiai veszély: nincs
4. Elsősegélynyújtás:
A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az
elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt
meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni
vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek
jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg
a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Célszerű felvenni a kapcsolatot az
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattal (telefon: 06-80-201-199).

4.1. Általános utasítás: Az elszennyeződött ruházatot azonnal el kell távolítani.
Újrafelhasználás előtt ki kell mosni.
4.2. Belégzést követően: Friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros
ruházatát, óvjuk a lehűléstől és rosszullét vagy légzési nehézség kialakulásakor, vagy azonnal
hívjunk orvost.
4.3. Bőrre jutást követően: Az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Irritatív
tünetek (bőrvörösödés, stb.) jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni.
4.4. Szembe jutás esetén: Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása
közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és
folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Ha szemirritáció alakul ki, azonnal szakorvoshoz
kell fordulni.
4.5. Véletlen lenyeléskor: A sérült száját öblítsük ki vízzel. Az öblítő folyadékot nem szabad
lenyelni. Rosszullét, rossz közérzet esetén azonnal hívjunk orvost.
4.6. Önvédelem elsősegélynyújtáskor:
4.7. Információ az orvosnak:

5. Tűzveszélyesség:
5.1. Oltóanyagok: Speciális követelmény nincs.
5.2. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő oltóanyag:
Biztonsági adatlap
S.C.Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.október 2. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.
2. felülvizsgálat Tel: 361-224-8400 3/7. oldal RAID levendula Molyirtó permetrinnel
5.3. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmény:
A tűzet, ha lehetőség van rá
védett helyről oltsuk. Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt.
5.4. Veszélyes égéstermékek, hőbomlás:
5.5. Különleges veszélyhelyzet
: Nem ismert
5.6.Különleges tűzoltási eljárás: Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból
származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába.
5.7.Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített
levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören záródó,
a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli,
védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást,
valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.
6. Óvintézkedés baleset esetén:
6.1.Személyi védelem: Lásd a 7. és 8. pont alatt. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen
érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését. Megfelelő egyéni
védőeszközöket (védőkesztyű és védőszemüveg stb.) kell viselni baleset bekövetkezésekor.
Figyelembe kell venni a hatályos nemzeti és EU előírásokat. A készítmény maradékait a
szennyezett felületről alaposan fel kell tisztítani.
6.2.Környezetvédelem: Nagy mennyiség szabadba jutásakor meg kell akadályozni, hogy a
készítmény a környezetbe jusson. A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi
előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe,
vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.
6.3. Szabadba jutás esetén:
Kiömlés, szivárgás esetén:
Megfelelő ásványi eredetű (föld, homok stb.) nedvszívó
abszorbenssel kell felitatni és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig
megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve a 13. pontban leírtak szerint
kell tárolni. A készítmény maradékait a szennyezett felületről alaposan fel kell tisztítani.
7. Kezelés és tárolás:
7.1.Kezelés: Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem). Kerülni kell a bőrre és szembe jutását.
Használat után meg kell tisztálkodni.
7.2.Tárolás: Hűvös, száraz és jól szellőzött helyen tárolható.Gyermekek kezébe nem
kerülhet. Tagymentes helyen tartandó. Élelmiszerektől, italoktól és állati eledelektől távol
tartandó.
7.3. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmény: Nem ismert
7.4. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő anyagok: Nem ismert
8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:
8.1. Munkahelyi levegőben megengedett expoziciós határérték: A készítmény munkahelyi
légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete
szerint nem szabályozott.
8.2. Az expozició ellenőrzése: A munkahely közelében kézmosási/tisztálkodási lehetőséget
kell biztosítani. Az általános munkahelyi munkabiztonsági és higiénés feltételeket biztosítani
kell.
Biztonsági adatlap
S.C.Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.október 2. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.
2. felülvizsgálat Tel: 361-224-8400 4/7. oldal RAID levendula Molyirtó permetrinnel
8.3.Személyi védőfelszerelések
8.3.1. Általános védelem és higiénés feltételek:
8.3.2. Légzésvédelem:
Speciális követelmény nincs.
8.3.3. Kézvédelem: Speciális követelmény nincs.
8.3.4. Szemvédelem: Megfelelő szemüveg
8.3.5. Általános utasítás: Speciális követelmény nincs.
8.3.6. Környezeti expozíció korlátozása és ellenőrzése: Lásd 7. pont alatt.
8.3.7. További információ: A fenti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti
szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak.
Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a
munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban
szakértő bevonásával ajánlott dönteni.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:
9.1. Megjelenés
9.1.1.Forma:
folyadék 9.1.2. Színe: violet 9.1.3. Szaga: jellegzetes
9.2. Fontos biztonsági adatok
9.2.1. pH.érték:

pH.érték 10% v/v vízben:
pH.érték 1% v/v vízben:
9.2.2. Forráspont/Forrási tartomány (ºC):

Olvadás pont/Olvadási tartomány (ºC):
9.2.3. Lobbanáspont (ºC):
9.2.4. Gyúlékonyság (EEC A10/A13):
9.2.5. Gyúlladási hőmérséklet (ºC):
9.2.6. Öngyulladás (EEC A16):

9.2.7. Oxidálóképesség:
9.2.8. Robbanásveszélyes tulajdonságok:
9.2.9. Robbanási határérték (Vol.%)
9.2.10. Gőznyomás:
9.2.11. Relativ sűrűség (20ºC,D20/4):
9.2.12. Oldékonyság vízben:
9.2.13. Oldékonyság olajban:
9.2.14. Viszkozitás:
Stabilitás és reakciókészség:
10.1.Stabilitás: Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve,
rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen tárolva stabil termék.
10.2.
Elkerülendő körülmények:
Elkerülendő anyagok:
10.4.Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert
10.5.További adatok:
Toxikológiai adatok:
Toxikológiai információk:
Biztonsági adatlap
S.C.Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.október 2. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.
2. felülvizsgálat Tel: 361-224-8400 5/7. oldal RAID levendula Molyirtó permetrinnel
11.1.1. Akut toxicitás:
A készítmény becsült orális LD50 értéke: > 2 g/kg (átlag)
11.1.2.Mérgező hatás szájon keresztül: Rossz közérzetet okozhat
11.1.3. Mérgező hatás szembe jutva: Irritációt, szemvörösödést okozhat.
11.1.4. Mérgező hatás bőrrel érintkezve: Ártalmas hatása nem várható.
11.1.5. Mérgező hatás belélegezve: Ártalmas hatása nem várható.
11.1.6. További adatok: Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.
12. Ökotoxicitás:
Az 1999/45/EC Directiva szerint a készítmény, mint környezetet szennyező termékosztályozható. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartókárosodást okozhatA termék rendeltetésszerű használata során nyert információs adatok alapján használata nemvált ki szignifikáns környezeti hatást.
A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornábajuttatni nem szabad.
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:
Az alábbiak a gyártott termékre vonatkoznak. Feldolgozás, felhasználás vagy elszennyeződés
a megadott információkat érvénytelenítheti, pontatlanná vagy hiányossá teheti. A képződő
hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék
tulajdonosa a felelős.
13.1.Maradékok
13.1.1.
Javaslat az ártalmatlanításra: Ártalmatlanítás erre felhatalmazott cégek útján.
Csatornába nem szabad engedni.
13.1.2. Biztonságos kezelés: Lásd a 7 és 15 pont alatt. A készítmény maradékainak kezelésére
a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletben foglaltak az
irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.
13.2.
Szennyezett csomagolóanyag
13.2.1.Javaslat az ártalmatlanításra: A kiürült üres csomagolóanyag kezelése a helyi
előírások szerint.
13.2.2. Biztonságos kezelés: Lásd 13.1.2. Iparszerű felhasználás esetén a veszélyes
hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó
előírásoknak megfelelően történhet.
14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó
egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés,
amennyiben alkalmazható):

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a
gyártó szerint – jelölésköteles.
14.1.
Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID):
Biztonsági adatlap
S.C.Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.október 2. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.
2. felülvizsgálat Tel: 361-224-8400 6/7. oldal RAID levendula Molyirtó permetrinnel
• Az árú helyes szállítási megnevezése: Környezetre veszélyes • Korlátozás: mennyiségi korlátozás lehetséges, nézze meg a 14.2.Tengeri szállítás (IMDG-kód)
• Az árú helyes szállítási megnevezése: Környezetre veszélyes • Korlátozás: mennyiségi korlátozás lehetséges, nézze meg a Légi szállítás (ICAO/IATA): nincs meghatározva
15. Szabályozási információk:
A biztonsági adatlap a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény , illetveannak 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet11. számú melléklet 2. pontja szerint készült. Ennek alapján és a 67/548/EK Irányelvben és azegyéb vonatkozó irányelvekben (1999/45/EC) foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésreálló adatok alapján – jelölésköteles.
Veszélyesség szerinti besorolás: Környezeti veszély
Veszélyességi szimbólum: N
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 50/53

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:
S 2

Címke feliraton feltüntetendő:Tartalmaz: permethrin, geraniol, litsea cubeba oil&coumarinEINECS/TSCA státusz: Az Európai jegyzék az összes komponenst tartalmazza.
A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok,
közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:
Veszélyesség:
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról
rendelkező
61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelet. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. Törvény. Munkahelyek kémiai
biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes
rendelete. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
tevékenységek korlátozásáról:
A 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelete. Foglalkozási eredetű
rákkeltő anyagok:
A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. rendelet Hulladék: A
2000.évi XLIII.törvény. 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. Egyes veszélyes
anyagok csomagolása:
8/1998. (II.4.) IKIM rendelet. Egyes felületaktív anyagok biológiai bonthatósága: A
6/2001.(II.28.) KöM rendelet. 5/2004.(IV.23.) KvVM. Rendelet.
Biztonsági adatlap
S.C.Johnson Kft.
Kiállítás kelte: 2006.október 2. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.
2. felülvizsgálat Tel: 361-224-8400 7/7. oldal RAID levendula Molyirtó permetrinnel
16. Egyéb:
Ez a biztonsági adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó
adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú Eü.M törvény,
illetve
61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet előírásainak.
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak,helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezekmindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja ateljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említettmegfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve azadatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termékminőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ,adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonságiadatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyenkáresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más eseménybekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonságiadatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelésimódjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok (2. pont kiegészítése): A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat Maradandó egészségkárosodást okozhat A Biztonsági Adatlap a 2006 július 31.-én kiállított 661860/007 azonosítású számú RAID Lavender Mothproofer(with Permethrin) Product Safety Data Sheet alapján készült.

Source: http://www.kameleon98.hu/Torveny/Biztonsagi_adatlapok/Raid_levendula_molyirto_permetrinnel.pdf

ci.stockton.mn.us

Stockton First Responders Call to Order at 7:08 P.M., with attendance by Mark Larsen, Beth Winchester, Amanda Griffin, and Chris Schuh. One guest Sharesa Goodwin. Mark Larsen made a motion to accept the March 2009 minutes, with a second from Chris Schuh. Motion passed. Chris Schuh made a motion to accept the financial report with a second from Beth Winchester. Motion passed. No additions to t

© 2010-2017 Pdf Pills Composition