Compa.pdf

TECHNISCH MERKBLAD COMPA
RENOVATIEPASTA
ALGEMEEN

APPLICATIESYSTEEM
2-componenten reparatiecompound op basis van ? ? Goed overschilderbaar, met zowel alkyd als acrylaat polyesterhars. Voor het vullen van grote gaten, naden, scheuren (minimale breedte 3 mm) bij onderhoud en
nieuwbouw. Te gebruiken voor hout, steen, cement, ijzer
en kunststof. Set bestaat uit component A en component
B. Wordt gebruikt in combinatie met speciaal
doseerapparaat.

EIGENSCHAPPEN

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
? ? Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking. ? ? Bestand tegen water, olie, vet en verschillende ? ? Raadpleeg voor gebruik de product- en ? ? Constante kwaliteit door vaste doseerverhouding. ? ? Doseer gelijke hoeveelheden van de componenten A ? ? Potlife van ca. 8 minuten bij 20°C en 65% RV ? ? Meng beide componenten tot een egale kleur wordt ? ? De verwerkingstijd bij 20°C is ca. 7,5 - 9 minuten. ? ? Na gebruik gereedschap reinigen met verdunner ? ? Na 1 uur schuur- en overschilderbaar bij 20°C en 65% (Thinner), uitgehard materiaal mechanisch ? ? Neem in geval van twijfel altijd contact op uw
dealer of Woodcap B.V.
ONDERGRONDCONDITIES
? ? Aangetast, verweerd en zacht hout verwijderen tot op ? ? Het hechtvlak mag maximaal 20% houtvocht bevatten, ? ? Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof. ? ? Verflagen ter plaatse van de reparatie verwijderen. T E C H N I S C H E G E G E V E N S

Samenstelling
Verwerkingstemp. Niet beneden 5°C verwerken een koele en droge plaats tot maximaal 12 maanden. huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermings-middelen zoals handschoenen, veiligheidsbril en schoeisel. Mengverhouding Mengen met Compa doseerapparaat
Woodcap BV Postbus 424 7550 AK Hengelo Tel. 074-2430305 Fax: 074-2438878 [email protected] www.woodcap.com


G:\CORRESP\WOODCAP\VEILIG\INTERNET\COMPA.DOC 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OP HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productinformatie
Handelsmerk

Mengsel van polyesterharsen en hulpstoffen in styreen/tolueen Telefoon
Email adres
Telefoonnr. Voor noodgevallen
0031-3027428888

2. SAMENSTELLEN EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Bestanddelen

Symbo(o)l(len)
R-zin(nen)
Concentratie

3. RISICO’S
Bij direkte blootstelling is het product schadelijk en als het ingeademd wordt vormt het een ernstig gevaar voor de gezondheid.
Als het product in de ogen komt, veroorzaakt het irritaties, die langer dan 24 uur kunnen duren, als het in contact komt met de
huid kan het behoorlijke ontstekingen veroorzaken.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Algemeen advies

Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in geval van twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken of eten. Contact met de ogen
Oogleden openhouden en minstens 10 minuten lang rijkelijk met zuiver, vloeiend water spoelen. Contactlenzen uitdoen. Medisch advies inwinnen. Contact met de huid
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verfverdunner gebruiken. Inademing
Verse lucht toedienen. Betreffende persoon in rusttoestand brengen en warm houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medisch advies inwinnen. Bij inslikken direkt arts raadplegen. Het slachtoffer laten rusten. Geen braken opwekken. Medicinale minerale vaseline toedienen, geen melk of dierlijke of plantaardige vetten in het algemeen toedienen.
5. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN
Brandgevaar

Rook niet inademen. Ontwikkeling van CO, CO2, organische dampen Verboden brandblusser
Geschikte blusmiddelen
Gebruik water, alcoholbestendig schuim of chemische poeders, afhankelijk van bij de brand betrokken stoffen. Houd verpakking en de omgeving ervan koel door besproeien met water. Beschermingsmiddelen
Bescherming voor de luchtwegen gebruiken
6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET
PREPARAAT
Persoonlijke

Handschoenen en beschermende kleding aantrekken. voorzorgsmaatregelen
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Tracht te voorkomen dat het materiaal afloopt naar het riool of open water. Bij vervuiling van
rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen. Reinigingsmethoden
Een masker opdoen en beschermende kleding aantrekken en het product snel opnemen met behulp van inert materiaal. Gebruik aceton voor het schoonmaken van de bodem en de voorwerpen die door dit product werden verontreinigd.
7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering
Advies voor veilig hanteren

Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC waarde (zie par.8). Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Aanraking met de ogen, huid en kleding vermijden. Tijdens het werken niet eten, drinken en roken. Voorkom inademing van damp of nevel. Persoonlijke beschermingsuitrusting zie par. 8. Aanwijzingen voor
Bij contact met organische peroxides treedt er vrij snel een verharding van de massa op. Dit bescherming tegen brand en gaat gepaard met een enorme warmteontwikkeling.
explosie
Opslag

Eisen aan opslagruimten en
Aanwijzingen op het etiket in acht nemen. Verboden toegang voor onbevoegden. Geopende verpakking zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. De stof moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 5 en 25°C in een droge, goed ventilerende ruimte afgezonderd van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en breiden zich via de bodem uit. Met lucht kunnen dampen een explosief mengsel vormen. Elektrische installaties/bedrijfsmiddelen moeten voldoen aan de technische veiligheidsmaatstaven. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. De stof moet worden opgeslagen in overeenstemming met de betreffende nationale regelgeving. Aanwijzingen voor
Gesloten verpakking op een koele goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van gezamenlijke opslag

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING
Persoonlijke

De ruimten waarin het product bewaard en of gehanteerd wordt goed luchten. veiligheidsaanwijzingen
Bescherming van de

Een passend masker ter bescherming van de luchtwegen gebruiken. Niet vereist in goed ademhalingswegen
geventileerde ruimtes. Gebruik in kleine of slecht geventileerde ruimtes een aangepaste bescherming voor de luchtwegen, b.v. een filtermasker met patroon. Bescherming van de handen Handschoenen aandoen
Bescherming van de ogen
Bescherming van de huid en Kleding aantrekken die de huid volledig beschermt.
het lichaam
Blootstellingslimiet(en)

Styreen, TLV-TWA 85 mg/m3, 20 ppm, TLV-STEL 170 Skin mg/m3, 40 ppm
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Vorm

Vlampunt
Onderste explosiegrens
Dichtheid
Wateroplosbaarheid
Viscositeit, dynamisch

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden
omstandigheden
Gevaarlijke reacties

Verwijderd houden van organische peroxyden Gevaarlijke
ontledingsproducten

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Onderstaand is de vergiftigingsinformatie vermeld met betrekking tot de voornaamste stoffen, die het preparaat bevat. Rekening houden met de concentratie van de verschillende stoffen zodat u de mate van vergiftiging tengevolge van blootstelling aan het product kunt beoordelen. Acute toxicity: LD5- (RAT) ORAL: > 2000 MG/KG LC50 (RAT) INHALATORY: 12 MG/L, 4 h exposure LD50 (RABBIT) SKIN: 14 G/KG (14000 MG/KG LD50 (RAT) YOUNG ADULTS ORAL: 5542 MG/KG BW
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet onbeheerd achterlaten.
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product
De stof mag niet worden afgevoerd naar het riool, oppervlakte water of bodem. Het verwijderen samen met normaal afval is verboden. Bij de separate verwijdering dient de lokale regelgeving in acht te worden genomen.
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR
Aanduiding vervoersdoc.
Polyester harskit/Polyester resin kit, vlampunt/flashpoint >100°C
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering van gevaarlijke
bestanddelen
Symbo(o)l(en)

R-zin(nen)
Aanraking met de ogen en de huid vermijden
16. OVERIGE INFORMATIE

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OP HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productinformatie
Handelsmerk

Telefoon
Email adres
Telefoonnr. Voor noodgevallen
0031-302748888

2. SAMENSTELLEN EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Bestanddelen

Symbo(o)l(len)
R-zin(nen)
Concentratie

3. RISICO’S
Het product heeft oxyderende eigenschappen en bevordert bij contact met brandbare stoffen ontbranding. Als het product in de
ogen komt veroorzaakt het behoorlijke irritaties die langer dan 24 uur kunnen duren. Als het product in contact komt met de huid
kan het huidgevoeligheid veroorzaken.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Algemeen advies

Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in geval van twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken of eten. Contact met de ogen
Oogleden openhouden en minstens 10 minuten lang rijkelijk met zuiver, vloeiend water spoelen. Contactlenzen uitdoen. Medisch advies inwinnen. Contact met de huid
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verfverdunner gebruiken. Inademing
Verse lucht toedienen. Betreffende persoon in rusttoestand brengen en warm houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medisch advies inwinnen. Bij inslikken direkt arts raadplegen. Het slachtoffer laten rusten. Geen braken opwekken.
5. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN
Brandgevaar

Rook niet inademen. Ontwikkeling van CO, CO2, organische dampen Verboden brandblusser
Geschikte blusmiddelen
Gebruik water, alcoholbestendig schuim of chemische poeders, afhankelijk van bij de brand betrokken stoffen. Houd verpakking en de omgeving ervan koel door besproeien met water. Beschermingsmiddelen
Bescherming voor de luchtwegen gebruiken
6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET
PREPARAAT
Persoonlijke

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. De ruimte ventileren. Voor voorzorgsmaatregelen
beschermingsmaatregelen zie de lijst in par. 7 en 8. Draag adembescherming. Let op voor het ophopen van dampen tot boven de explosiegrens. Dampen kunnen ophopen in lage ruimtes. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Milieuvoorzorgsmaatregelen Tracht te voorkomen dat het materiaal afloopt naar het riool of open water. Bij vervuiling van
rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen. Reinigingsmethoden
Met detergenten reinigen. Oplosmiddelen vermijden. Beperk en verzamel morsingen met niet-ontbrandbare absorbsie materialen, (bijvoorbeeld zand, aarde. Diatomeen aarde, vermiculiet) en breng dit over in een vat voor verwijdering volgens lokale/nationale regelgeving (zie paragraaf 13). Bijkomend advies
Voor specifieke nationale regelgeving zie par. 15.
7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering
Advies voor veilig hanteren

Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC waarde (zie par.8). Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Aanraking met de ogen, huid en kleding vermijden. Tijdens het werken niet eten, drinken en roken. Voorkom inademing van damp of nevel. Persoonlijke beschermingsuitrusting zie par. 8. Aanwijzingen voor
Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties va dampen in de lucht en bescherming tegen brand en vermijd hogere blootstellingsconcentraties dan zijn toegestaan. Bij omvullen van een blik naar
explosie
een andere maatregelen nemen met betrekking tot het aarden en geleidend slangmateriaal gebruiken. Vonkveilig gereedschap gebruiken. Het product mag alleen gebruikt worden in ruimtes zonder naakte vlammen of andere ontstekingspunten. Roken verboden.Door opeenhoping van verontreinigde doeken en droge spuitstof, voornamelijk in spuitfilters, kan spontane ontbranding optreden. Eisen aan opslagruimten en
Aanwijzingen op het etiket in acht nemen. Verboden toegang voor onbevoegden. Geopende verpakking zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. De stof moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 5 en 25°C in een droge, goed ventilerende ruimte afgezonderd van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en breiden zich via de bodem uit. Met lucht kunnen dampen een explosief mengsel vormen. Elektrische installaties/bedrijfsmiddelen moeten voldoen aan de technische veiligheidsmaatstaven. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. De stof moet worden opgeslagen in overeenstemming met de betreffende nationale regelgeving.
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE
BESCHERMING

Persoonlijke
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. De ruimte ventileren. Voor beschermings- veiligheidsaanwijzingen
Maatregelen zie lijst in par. 7 en 8. Draag adembescherming. Let op voor het ophopen van dampen tot boven de explosiegrens. Dampen kunnen ophopen in lage ruimtes. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Bescherming van de
Om te voldoen aan de MAC waarden dienen technische voorzieningen te worden getroffen. Dit ademhalingswegen
kan door goede algemene afzuiging of, indien praktisch door te voeren, door plaatselijke afzuiging, bereikt worden. Kan op grond van technische maatregelen niet aan de grenswaarde van de werkplek worden voldaan, zo dient op korte termijn een mondkapje gedragen te worden. Bescherming van de handen Bij langer of herhaaldelijk contact handschoenen gebruiken. Beschermingscremes kunnen
helpen bij het beschermen van de blote huid. Na contact met de huid grondig wassen. Bescherming van de ogen
Het dragen van een chemicaliënbestendige beschermingsbril is verplicht. Bescherming van de huid en Het personeel dient beschermende kleding te dragen. Na contact met de huid grondig wassen.
het lichaam
Werkkleding dient niet uit textiel te bestaan, dat in geval van brand een gevaarlijk smeltgedrag vertoont. Het dragen van antistatische schoenen is verplicht.
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Vorm

Vlampunt
Dichtheid
Wateroplosbaarheid

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden
Vermijd temperaturen boven 60°C, direct zonlicht en aanraking met warmtebronnen. omstandigheden
Gevaarlijke reacties

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te vermijden. Gevaarlijke
In contact met alifatische en aromatische aminen, carbamaten, dithiocarbanaten, mekaptanen ontledingsproducten
en andere organische sulfiden, nitriden, anorganische sulfiden, brandbare en ontvlambare stoffen, kan het giftige gassen voortbrengen. In contact met alcoholen en clycolen, azo-, diazo-en hydrazineverbindingen, carbanaten,dithiocarbanaten, merkaptanen en andere organische sulfiden, nitriden, kan het ontvlammen.
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute orale toxiciteit
Kan misselijkheid, buikkrampen (koliek) en irritatie van de slijmvliezen veroorzaken. Acute inhalatieve toxiciteit
Blootstelling aan concentraties boven de MAC waarde aan de damp van de samenstellende stoffen kan de gezondheid schaden. Zoals: irritatie va de slijmvliezen, irritatie van ademhalingswegen, aandoeningen aan nieren, lever en centrale zenuwstelsel. Verschijnselen en symptomen zijn: duizeligheid, vermoeidheid, spierverslapping, slaperigheid en in ernstige gevallen bewusteloosheid. Huidirritatie
Langer of herhaaldelijk contact met het product schaadt het natuurlijk vet van de huid en leidt tot uitdrogen van de huid. Het product kan via de huid in het lichaam opgenomen worden. Oogcontact
Kan onherstelbare schade aan de ogen veroorzaken. Verdere informatie
Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Verdere informatie
Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product
De stof mag niet worden afgevoerd naar het riool, oppervlakte water of bodem. Het verwijderen samen met normaal afval is verboden. Bij de separate verwijdering dient de lokale regelgeving in acht te worden genomen.
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR
Als de verpakking lager dan 500 gr. Is, wordt het product gedeclasseerd en kan samen met ander component verpakt en gestuurd worden.
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering van gevaarlijke
bestanddelen
Symbo(o)l(en)

R-zin(nen)
Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. S-zin(nen)
Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren, verwijderd houden van brandbare en oxiderende stoffen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
16. OVERIGE INFORMATIE

De inhoud van dit veiligheidsblad berust op de stand van de techniek en de toepasselijke Nationale Wet en regelgeving op de dag van publicatie. De leverancier behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in de inhoud aan te brengen. Normaliter zal iedere wijziging worden gevolgd door de publicatie van een nieuw veiligheidsblad. De gebruiker is verplicht bij iedere raadpleging de datum van publicatie te controleren. In geval sinds de datum van publicatie meer dan 12 maanden is verstreken mogen de gegevens alleen worden gebruikt na afstemming met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van de leverancier om vast te stellen of de gegevens nog toepasselijk worden geacht. Omdat de leverancier geen invloed heeft op de precieze toepassingsomstandigheden van het product draagt de gebruiker de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving. Niets uit de inhoud van dit veiligheidsblad mag worden uitgelegd als een waarborg voor de eigenschappen van het product. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van de inhoud van dit veiligheidsblad.

Source: http://www.bestel-verf.nl/download/ec26a04603325fec44f718dbf66cb968/kenmerken_eigenschappen_Compa_polyesterplamuur.pdf

Microsoft word - s.r.%20action%20alert%20-%20exelon%20requests%20summary%20…

The Alliance For A Clean Environment (ACE) Is Urging The Region’s Citizens To Help Prevent Join Our Campaign To Protect Public Water What’s At Risk? The Schuylkill River For Over 1 ¾ Million People From Pottstown to Philadelphia Limerick Nuclear Power Plant Is Jeopardizing The Schuylkill River! How? What Are Potentially Harmful Consequences? Water Contamin

instructorscorner.com

ACFASP Advisory  Aspirin Administration for Chest Pain  by Lay Responders   Question: Should the American Red Cross teach First Aid and CPR providers / rescuers to administer aspirin in the setting of chest pain suspected of being a heart attack? Overview : The incidence of heart attacks in the United States is one per 1000 population per year. Chest pain is a m

© 2010-2017 Pdf Pills Composition