Telenor.hu

A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Szolgáltató) B.a) Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú Előfizetői szerződés A Szolgáltató az a)–d) pontokban foglalt lehetőségeket a saját *2012. november 5-étől a Szolgáltató ezúton tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szer- módosítása az Előfizetőre hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, hálózatán belül nemzetközi hívások esetén is biztosítja.
ideiglenesen, visszavonásig egyes Érté- ződési Feltételei 2013. január 1-jétől az ÁSZF 9.2.8. pont a) az Előfizető jogosult a szerződést további jogkövetkezmények kesítési Pontokon, valamint egyes érté- alpontjában foglaltakra – jogszabályváltozásra – tekintettel nélkül felmondani a Szolgáltató Előfizetői szerződésmódosítás A „VI. A számlás hívásrészletezés és kártyás, új generációs kesítési partnereinél elektronikus feltöl- tőkártyaként kizárólag a fenti címleteket tárgyában megküldött értesítését (pl. közlemény napilapban kártyás kimutatás adattartalma” megnevezésű pontban értékesíti. További információ az egyes való megjelenését, egyéb közvetlen – különösen SMS - érte- pontosításra kerül a vonatkozó jogszabály megnevezése Értékesítési Pontokkal és értékesítési 1. Az ÁSZF 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: sítését) követő 15 napon belül. Nem mondhatja fel azonban a és száma (226/2003. Korm. rend. helyett a 4/2012. NMHH partnerekkel kapcsolatosan a www.te- A Szolgáltató köteles ingyenesen biztosítani, hogy Előfizetője határozott időtartamú jogviszonnyal (hűségnyilatkozattal) ren- vagy szolgáltatásának igénybevevője elérhesse a segélyhívó delkező Előfizető a szerződést, ha kötelezettséget vállalt arra, szolgálatokat – beleértve a „112” egységes európai segélyhívó- hogy a szolgáltatást meghatározott időtartamra veszi igény- A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Szolgáltató) A minőségi mutatókat az ÁSZF 4. sz. melléklete tartalmazza.
számot –, valamint a segélyszolgálati állomásokat. A segélyhí- be, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelem- ezúton tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szer- vások megválaszolása céljából a Szolgáltató köteles a segély- bevételével kötötte meg - feltéve, hogy a módosítás a kapott ződési Feltételei 2013. január 1-jétől az ÁSZF 9.2.8. pont c) A Szolgáltató a feltöltőkártya feltöltésének időpontjától az hívó szolgálatok és a segélyszolgálati állomások rendelkezésre kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott alpontjában foglaltakra –a visszaélések visszaszorítására ÁSZF-ben foglaltak szerint vállalja a feltöltött összeg és adat- bocsátani – külön jogszabályban meghatározott módon – a kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja a határozott – tekintettel az alábbiak szerint módosulnak.
forgalmi keret jóváírását az Előfizető egyenlegén. Előfizető kö- hívó fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatko- időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől teles meggyőződni arról, hogy az egyenlegfeltöltést a megfelelő zó adatokat abban az esetben is, ha az adott személy letiltot- nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső 16. A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok előfizetésre végezte el. Visszatérítésre utóbb nincsen lehetőség.
ta hívószámának kijelzését, illetve nem adta hozzájárulását a kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási (ÁSZF 5. sz. melléklete) II.1.2.c) és IV. pontjai az alábbiakkal helymeghatározási adatok kezeléséhez, vagy visszavonta azt.
ideje legfeljebb 8 nap, s a Szolgáltató az igénybe vett kedvezmé- Az egyenlegfeltöltések által biztosított belföldi adatforgalmi nyeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.
Magánszemély számlás, kedvezményes készülékes előfizetői keret az előfizetés érvényességének ideje alatt használható fel, 2. Az ÁSZF 5.2.1.d. pontja az alábbiak szerint módosul: csomagra történő, il etve Egyéni vál alkozó szerződéskötése amennyiben az Előfizető a tarifacsomagot fenntartja. Amennyi- A Szolgáltató – az Előfizető egyidejű értesítésével – jogosult B.b) Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető hibabejelentését kö- esetén, amennyiben az Előfizető bankszámlakivonatot mutat ben az Előfizető a tarifacsomagról elvált, áttér vagy az megszű- korlátozni a szolgáltatáshoz való hozzáférést, ha: vetően az adott hibát 30 napig nem tudja elhárítani, az Előfizető be és azt elektronikus úton kapja, akkor a Szolgáltató csak a nik, a még fel nem használt adatforgalmi keret elvész.
jogosult előfizetői jogviszonyát rendkívüli felmondással meg- pénzintézet által kiállított vagy általa hitelesített iratot fogadja el.
d. a számlás Előfizető forgalmazása túllépte az adott szolgálta- szüntetni. Ebben az esetben az Előfizetői szerződés a felmon- Az egyenlegfeltöltések által biztosított belföldi adatforgalmi tás tekintetében az ÁSZF-ben, illetve az EESZ-ben az igény- dó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését, illetőleg A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Szolgáltató) keret kerül először felhasználásra adatforgalmazás esetén, azt bevétel felső korlátjaként meghatározott összeget vagy hí- közlését követő napon szűnik meg.
ezúton tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szer- követően, amennyiben az Előfizető rendelkezik Mobil Inter- vás-, üzenet-, illetve adatmennyiséget (magas forgalom); ződési Feltételei 2013. január 1-jétől az ÁSZF 9.2.8. pont c) net szolgáltatáscsomaggal, annak az adatforgalmi kerete. Az 12. Az ÁSZF 9.1.4.4.C. pontja az alábbiak szerint módosul: alpontjában foglaltakra tekintettel – közérthetőséget szol- egyenlegfeltöltések által biztosított belföldi adatforgalmi keret A Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére újra biztosítani a A határozott idejű Számlás vagy Új Generációs Kártyás előfizetői gáló, tartalmi módosulásnak nem minősülő javítás miatt – az a jelen pontban foglaltak szerint halmozható.
szolgáltatást, ha a korlátozás indoka megszűnt. A Szolgáltató a szerződés esetén a Szolgáltató legalább 30, de legfeljebb 60 nap- korlátozást legfeljebb 72 órán belül, az Előfizető eltérő rendelke- pal korábban értesíti az előfizetőt arról, hogy határozott időtartamú Amennyiben az Előfizetőnek az adott kártyás ciklusban nem volt zése hiányában feloldja, ha az Előfizető a korlátozás okát meg- előfizetői szerződése a meghatározott idő elteltével megszűnik, s 17. Az ÁSZF 1.1. pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra: egyenlegfeltöltése – vagy az egyenlegfeltöltések által biztosí- szünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez.
ezzel együtt tájékoztatja a szerződés megszűnésének időpontjáról.
A Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytár- tott belföldi adatforgalmi kerete elfogy – és rendelkezik Mobil saság (továbbiakban Szolgáltató) a Budapest Környéki Tör- Internet szolgáltatáscsomaggal, akkor a Mobil Internet szolgál- 3. Az ÁSZF 5.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 13. Az ÁSZF 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul: Fen- vényszék Cégbíróságán 13-10-040409 cégjegyzékszámon nyil- tatáscsomagra vonatkozó szabályok szerint tud a továbbiakban Amennyiben az Előfizető több Előfizetői Szerződést kötött ti dátumtól a Szolgáltató ÁSZF-jében megkülönbözteti a vántartott zártkörű részvénytársaság, amely a hatályos magyar – a következő feltöltésig – adatot forgalmazni. a Szolgáltatóval, és a szolgáltatást megtévesztés okán akár két- (ÁSZF 9.2.1.), illetőleg egyoldalú (ÁSZF 9.2.2.) szerző- jogszabályok alapján jogosult a szolgáltatás nyújtására, s amely- egy szerződéssel kapcsolatban is nem szerződésszerűen veszi désmódosítás szabályait és azokat jogszabályváltozásra hez rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel.
Például: Amennyiben az Előfizető olyan Mobil Internet szolgál- igénybe, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására a tekintettel az alábbiak szerint egészíti ki: tatáscsomaggal rendelkezik, amely a benne foglalt adatmeny- többi szerződés vonatkozásában is. Amennyiben az Előfizető 18. Az ÁSZF 9.1.4.3. pontja az alábbiak szerint kerül pon- nyiség felhasználását követően lassításra kerül, úgy a lassítás a több előfizetői Szolgáltatást egy EESZ keretében vesz igény- 9.2.1.3. A Szolgáltató kétoldalú szerződésmódosításra irányuló Mobil Internet szolgáltatás szabályai szerint történik, azonban be, úgy a Szolgáltató díjtartozás esetén jogosult valamennyi ajánlata – a ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződések Az Előfizető csak az alábbi módokon mondhatja fel előfizetői a kártyás egyenleg feltöltése esetén, az egyenlegfeltöltés által előfizetői Szolgáltatás korlátozására.
(pl. Kártyás Előfizető által végzett egyenlegfeltöltés) kivételével keletkezett adatforgalmi keret felhasználásáig a lassítás fel- – csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az Előfizető kife- Szóban a Szerződés adminisztrációs csoport felhívásával: 4. Az ÁSZF 5.2.5. pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra: jezett, tevőleges magatartással elfogadta.
a megszüntetés e módjával kizárólag azon egyéni (lakossági) Adatforgalmazás külföldön: Amennyiben az Előfizető rendel- Az Előfizető magatartása miatt bekövetkezett szolgáltatás- előfizető élhet, aki a Telefonos Ügyfélszolgálaton (1220), vala- kezik Mobil Internet szolgáltatással, arra külföldi használat korlátozásnak az Előfizető kérésére történő megszünteté- 9.2.1.4. Szóban kötött Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető mint a djuice Információs Vonalon (1440) munkanapokon 9-17 (adatforgalmazás) esetén az ÁSZF vonatkozó rendelkezései sére csak a Díjszabásban meghatározott visszakapcsolási díj kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozata, míg az írásban kötött óra között elérhető Szerződésadminisztrációs csoportot felhívja. az irányadóak. Az egyenlegfeltöltések által biztosított belföldi és hátralékos tartozás megfizetése után haladéktalanul, a Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető kifejezett írásos nyilat- adatforgalmi keret felhasználásától függetlenül generálható technikai feltételek által biztosított időn – de legfeljebb 72 kozata szükséges a Szolgáltató kétoldalú szerződésmódosítási 19. A Díjszabás az igénybevételi díjat utólag fizető szolgál- adatforgalom külföldön – a belföldi használatra vonatkozó sza- ajánlatának elfogadásához. A szóban és írásban kötött előfize- tatáshoz (ÁSZF 1/A. sz. melléklete); valamint a Díjszabás az bályoktól eltérően – melyre az ÁSZF Nemzetközi és Roaminghí- tői szerződés esetén az Előfizető előzőek szerinti nyilatkozata igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatáshoz (ÁSZF 1/B. vásokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 5. Az ÁSZF 5.2.8. pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre: hiányában a Szolgáltatás további igénybevétele, mint ráutaló sz. melléklete) I. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint kerül Minden megkezdett egység díjköteles. Fontos: a percalapú magatartás elfogadásnak nem tekinthető.
számlázás minden hívástípusra (nemzetközi, forgalmi díjas DATA A Szolgáltató „magas forgalom” folyamata kizárólag összeg- Az alábbi szolgáltatások tartalmaznak közvetített szolgáltatást: és WAP) vonatkozik, kivéve az Emelt díjas szolgáltatásokat (EDSZ határon, illetve adatmennyiségen alapul. A Szolgáltató nem 9.2.1.5. Amennyiben a Szolgáltató kétoldalú szerződésmódosí- Mobil tartalomszolgáltatások, Mobilvásárlás, Utasbiztosítás alkalmaz hívás- vagy üzenetmennyiségen alapuló korlátozást.
tásra vonatkozó ajánlatát az Előfizető a fentiek szerint nem fo- szolgáltatás, hálózaton kívül végződtetett hanghívás, hálóza- Egyebekben az ÁSZF Új Generációs Kártyás előfizetésekre vo- gadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad.
ton kívül végződtetett SMS, hálózaton kívül végződtetett MMS, 6. Az ÁSZF 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: nemzetközi és roaming hívás, valamint e-mail szolgáltatások.
A beszélgetést a Szolgáltató rögzíti, a hibabejelentést az Előfize- 9.2.2.2. A Szolgáltató általi egyoldalú szerződésmódosítás Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2012. október 31-én tő részére visszaigazolja, valamint a hálózati hibabejelentésekről A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Szolgáltató) közzétett, 2012. december 3-ától hatályos, díjváltozá- nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: Az A Szolgáltató jogosult az egyedi Előfizetői Szerződést és az ezúton tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szer- sokat érintő ÁSZF kapcsán, a Díjszabás az igénybevételi - az Előfizető értesítésének módját és időpontját – ezen belül Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani - a ződési Feltételei 2013. január 1-jétől az ÁSZF 9.2.8. pont c) díjat utólag fizető szolgáltatáshoz (ÁSZF 1/A. sz. mellékle- különösen az Előfizető bejelentésének visszaigazolásáról, va- 9.2.2.3 pontban foglaltak kivételével - a következő esetekben: alpontjában foglaltakra tekintettel – az előfizetői igények te); átvezetéseiben adminisztrációs hiba folytán az alábbi lamint az előző pontban foglaltakról történt értesítések módját (technikai, minőségi, kényelmi, gazdasági stb.) minél szélesebb árak hibásan/nem kerültek feltüntetésre. Az alábbiak a d) az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére körű kiszolgálása érdekében – az alábbiak szerint módosulnak.
vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös A Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás 20. Az ÁSZF 5.2.8. pontja az alábbiak szerint módosul: eredményét és a hibabehatárolás alapján tett intézkedéseket A Szolgáltató nem jogosult a határozott időre kötött (azaz hű- A magas forgalom összeghatárai– amennyiben a Felek eltérően visszakövethető módon rögzíti, és az adatkezelési szabályok ségvállalást tartalmazó) Előfizetői Szerződést a 9.2.2.2. pont a)- nem állapodnak meg - a következőképpen alakulnak: betartásával legalább 1 évig őrzi.
b) alpontjaira hivatkozva egyoldalúan módosítani, ha jogszabály • Meglévő előfizetés esetén (az előfizetés megkötését követő 6 olyan adó- vagy illetékfizetési kötelezettséget ír elő, amelynek hónap után), valamint amennyiben az EESZ-ben feltüntetett 7. Az ÁSZF 6.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: hívószámot a Szolgáltató az Előfizető kérésére 6 hónapnál ré- Az Előfizetői Szerződésből eredő polgári jogi igények egy év gebbi számlázási azonosítóhoz köti: a magasforgalmi összeg- 9.2.2.10. A Szolgáltató 30 nappal a módosítás hatálybalépé- határ számításának alapját a megelőző 6 hónap forgalmának sét megelőzően értesíti az Előfizetőket az Előfizetői Szerződés legmagasabb értéke képezi, de minimum bruttó 25 400,- Ft/ Fenti dátumtól Szolgáltató a Mobilfizetés szolgálta- 8. Az ÁSZF 6.2.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: módosításáról, egyidejűleg tájékoztatja őket a felmondás felté- tást megszünteti. A szolgáltatás kivezetésre kerül, a teleiről és jogkövetkezményeiről, valamint Értékesítési Pontjain továbbiakban nem lesz elérhető. Azon Előfizetők, akik Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatóval szemben bármely, az közzéteszi a módosítást. Amennyiben a módosítás új szolgál- 21. A Díjszabás az igénybevételi díjat utólag fizető szolgálta- a szolgáltatással rendelkeztek, 2012. december 31-éig ÁSZF 7.4. pontjában meghatározott kártérítési igénnyel kíván tatás bevezetése miatt vált szükségessé, és az a már nyújtott táshoz (ÁSZF 1/A. sz. melléklete) III. fejezet 6.13.1.1.; valamint használhatják azt, ekkor a szolgáltatás megszüntetésre élni, erről írásban értesítenie kell a Szolgáltatót lehetőleg hala- szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással a Díjszabás az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás- déktalanul, de legkésőbb az igény felmerülésétől számított 30 kizárólag valamely előfizetői díj csökken, akkor a Szolgáltatót a hoz (ÁSZF 1/B. sz. melléklete) III. fejezet 6.9.1.1. pontjából az napon belül. Ezen értesítési kötelezettség határidejének elmu- jelen értesítési kötelezettség nem terheli.
Fenti dátumtól Szolgáltató a Red Bull MOBILE All-in, All- lasztása nem érinti az Előfizetői Szerződésből eredő polgári jogi in+, Red Bull MOBILE Access és Access (Expressz) tari- igények érvényesítésének jogát az egyéves elévülési időn belül. A 9.2.2.14. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt facsomagok értékesítését lezárja. Fenti időponttól ezen kártérítési eljárásra egyebekben a kötbéreljárásra (ÁSZF 6.2.3.1.) kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása a vonatkozó értesítést tarifacsomagokra váltani, áttérni sem lehetséges. Azon vonatkozó szabályok alkalmazandók.
követő 15 napon belül - a feleknek az EESZ-ben rögzített, erre Előfizetők számára, akik ezen tarifacsomagok valame- vonatkozó megállapodása esetén -, mint ráutaló magatartás, lyikével rendelkeznek, ezek továbbra is elérhetők a min- 9. Az ÁSZF 6.3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató az denkori ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. A Red Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató válaszát nem tartja kielé- ÁSZF 9.2.9. pontjának megfelelően tett eleget értesítési kö- Bull MOBILE Access (Expressz) tarifacsomag a csomago- gítőnek, az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért: láson található dátumig aktiválható. A 2012. december • Egyéni Előfizetők esetében a területi fogyasztóvédelmi felügye- 31-ig Netshopon megrendelt Red Bull MOBILE All-in, Red lőségekhez – amelyek mindenkori listáját az ÁSZF 1.5. pont- 14. A Díjszabás az igénybevételi díjat utólag fizető szolgál- Bull MOBILE All-in+ vagy Red Bull MOBILE Access tarifa- ja tartalmazza -, melyek hatáskörébe tartozik többek között tatáshoz (ÁSZF 1/A. sz. melléklete) III. fejezet 9.4. és a Díj- csomag esetében az előfizetői szerződés megkötése az a fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsola- szabás az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatáshoz értékesítés lezárását követően is megtörténhet.
tos ügyek intézése; az ügyfélszolgálattal, előfizetői számlap- (ÁSZF 1/B. sz. melléklete) III. fejezet 9.2. pontja az alábbiak 22. A Díjszabás az igénybevételi díjat utólag fizető szolgál- anaszok Szolgáltató általi kezelése; a számla tartalma; írásban tatáshoz (ÁSZF 1/A. sz. melléklete); valamint a Díjszabás Az Általános Szerződési Feltételek módosítással érintett, megkötött előfizetői szerződés esetén az Előfizetői Szerződés az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatáshoz (ÁSZF de fentiekben nem említett szövegrészei változatlan tar- szerződéskötéskori átadása; egyéb módon történt szerződés- A Szolgáltató a 2012. november 17-ét követően beérkezett 1/B. sz. melléklete) III. fejezet 10.2. pontja az alábbiakkal kötés esetén az ÁSZF elérhetőségéről kapcsolatos szolgálta- befizetések után nem számlázza ki Előfizetői számára az A módosításokat tartalmazó Általános Szerződési Felté- tói tájékoztatás; az ÁSZF hozzáférhetősége, kereshetősége és alábbi tételeket, valamint azok a fent hivatkozott pontokból telek teljes szövege a Telenor Magyarország Értékesítési rendelkezésre bocsátása; az egyoldalú szerződésmódosítással Pontjain és honlapján 2012. november 30-ától az Előfi- kapcsolatos értesítés; a határozott időtartamú (hűségvállalást • Telefonszámla befizetésének díja postai úton történő befi- zetők rendelkezésére áll. A Szolgáltató az alábbiakban tartalmazó) szerződés megszűnését megelőző szolgáltatói ér- 23. A Díjszabás az igénybevételi díjat előre fizető szolgál- tájékoztatja Előfizetőit a szerződésmódosítás meneté- tesítés, valamint az Előfizetők Szolgáltató általi tájékoztatása.
• Telefonszámla befizetésének díja a Szolgáltató Értékesítési tatáshoz (ÁSZF 1/B. sz. melléklete) II. fejezet 1.4. pontja az ről, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a • A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (1015 Budapest, felmondás jogkövetkezményeiről az Eht. 132. § (4) és (5) Ostrom u. 23–25.; levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 75.; te- • Mobil internet számla befizetésének díja internet utalvánnyal lefonszám: (1) 457-7100; fax: (1) 356-5520; www.nmhh.hu), a Szolgáltató Értékesítési Pontjain történő befizetés esetén.
Limit tarifacsomag (Új Generációs Kártyás szolgáltatással amely általános felügyeletet gyakorol a távközlési szolgál- (4) Ha a szolgáltató az általános szerződési feltételekben meghatáro- tatások felett. A hatályos hírközlési jogszabályok szerint Elő- 15. Az Előfizetők és felhasználók személyes adatainak zott esetekben jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalú- an módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően fizetői szerződéssel kapcsolatosan a Nemzeti Média- és Hír- kezelése a Telenor Magyarország Zrt.-nél (ÁSZF 2. sz. legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint érte- közlési Hatóság eljárása az annak kezdeményezésére okot melléklete) az alábbiak szerint módosul: síteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás adó körülmény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.
kezdeményezhető. Amennyiben a kérelmező a hatósági el- Az „V. Azonosítókijelzés” megnevezésű pontban pontosí- (5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezése- járás kezdeményezésére okot adó körülményről csak később tásra kerül a vonatkozó jogszabály megnevezése és száma ket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további szerzett tudomást vagy a bejelentésben akadályoztatva volt, (226/2003. Korm. rend. helyett a 4/2012. NMHH rend. kerül jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtar- úgy az eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidő a tudo- megjelölésre), valamint e pont az alábbiak szerint módosul: tamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a másszerzéstől vagy az akadály megszűnésével veszi kezdetét. határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte Előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági eljárás azonban 1 Az a) és b) pontban meghatározott letiltás nem alkalmazható meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a a 24/1997. (III. 26.) BM rendelet szerinti, az állam működése, a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmé- határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől 10. Az ÁSZF 6.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: nyek, a segélyhívó szolgálatok (a rendőrség, a tűzoltóság és a nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvez- mény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb A Telefonos Ügyfélszolgálatra érkező, előfizetői jogviszonyt mentőszolgálat) hívószámaira, beleértve a „112” egységes eu- 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási érintő megkeresésekről, panaszokról, valamint a Szolgáltató rópai segélyhívószámra, valamint a segélyszolgálati állomásokra idő lejártáig jogosult felszámítani.
és az Előfizető közötti telefonos kommunikációról a Szolgál- irányuló hívásokat. A segélyhívások megválaszolása céljából a tató hangfelvételt készít és visszakereshető módon legalább Szolgáltató a hívó fél azonosítása, továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is köteles a segélyhívó szolgálatok és a se- 11. Az ÁSZF 9.1.4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: gélyszolgálati állomások rendelkezésre bocsátani a hívó fél azo- Előfizető általi rendkívüli felmondás nosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó adatokat.

Source: http://www.telenor.hu/upload/letoltes/kozl/kozlemeny-2012-11-30.pdf

Lista de productos noviembre (brochure)2013 copy

GMP Quality Products References Formaldehyde 37-38% w/w stabilized with methanol (RFE, USP, BP, Ph. Eur.) PRS-CODEXD(-)-Fructose (RFE, USP, BP, Ph. Eur.) PRS-CODEXD(+)-Glucose anhydrous (RFE, USP, BP, Ph. Eur., DAB) PRS-CODEX Product Description Product Description D(+)-Glucose 1-hydrate (RFE, USP, BP, Ph. Eur., DAB) PRS-CODEXL-Glutamic Acid (RFE, BP, Ph. Eur.) PRS-CODEXPolyethylene

Microsoft word - tender for medicine 2013-14.docx

TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE o"kZ 2013&2014 ds fy, nokvksa ,oa M~zsflaXk 5- fufonk izi= dzekad- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -esllZ- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

© 2010-2017 Pdf Pills Composition