Mir

Aum Muruga Spiritual Publication No. 1/Soma
itj;jpa fyhepjp f. NrhkRe;juk;> nuhwd;Nuh> fdlh. kdJ Mir nrh&gkhdJ. Mir ahf tbntLf;fpwJ. kdpjd; Jhz;lg; ngw;W mJ vz;zTk;> Mirfisg; ngUf;fpf; nfhz;L czuTk; nra;fpd;wJ. kdk; xLq;fpa epiyapy; Mir ,y;iy. vd;gJ Nfs;tp. Mir xLq;fpa epiyapy; kdk; tpwFf; fl;ilfs; Nghl;L vhpf;fpd;w ,y;iy. kdpjDf;Fr; rj;JUtha; jPiaj; jpUg;jpg;gLj;j KbahJ. ,Ug;gJ Mir. vdNt> Mir tpwFf; fl;ilfisg; NghLksT cilahd; rhe;jp milahd;. gy jPapd; typik mjpfhpf;fpwJ. vl;LfpwJ. khdpld; Md gpwFk; vd;d? cs;sNj NghJk;. ,J kpf vz;zpiwe;j gpwtpfs; mt; TapUf;F kpf vspa ghlk;. Mdhy; mijf; cz;L. gpwtpg; ngUq; fliyf; fw;Wf; nfhs;tjw;F gpwtpfs; capHfspd; Kbthd Fwpf;Nfhs;. ngUk; Jd;gq;fs; vj;jid! kdpjd; rpWepiyia tpl;L> ngUepiyia ngw;w gad; xd;Wkpy;iy. miltjw;F capH fSf;Fj; Jhz;Ljy; jUtJ vJ? Mir jhd;. cs;sNj NghJk; vd;W vy;yh capHfsplj;Jk; Mir cz;L. f\;lk; xd;Wkpy;iy. kdpjd; xUtd; tho;e;jpUf;f KbahJ. Kd;Ndw;wk; my;yy;gl;ltdhdhd;. mg;gb my;yy; milaTk; ,ayhJ. grp cz;lhFk; gLk;gb mtidj; Jhz;ba nghOJ cztpd; fz; Mir Ntfj;Jf;F mfq;fhuk; vd;W ngaH. MirAk; ,y;yhJ Nghdhy; tho;Nt Jiz GhpfpwJ. vd;whYk;> ,Uf;fpwJ. tho;f;iff;F ,ilQ; MirNa MFk;. Mir vd;Dk; tho;Tf;F Mir Kw;wpYk; mtrpa miof;fg;gLfpwJ. fapW vd;Dk; khdJ. Mdhy; kpifg;gl;l Mir ghrj;jhy; khL fl;Lz;L fplg;gij epiyf;F te;j gpwF vf;fhuzj;ij kdpjd; mjpfkhff; fl;Lz;L Muk;gpj;J tpLfpwJ. mJ Nguhir nfhz;L khL Xbdhy; mjw;F Aum Muruga Spiritual Publication No. 1/Soma
kfpo;r;rp cz;lhfpwJ. khL tpl;lNj tpUg;G> ntWg;G Mfpa ,uz;L vd;W mtd; ftiyg; gLfpwhd;. nray;fs; thapyhf kdJ jd;idj; mjd; kPJ itj;jp Uj;jpUe;j Mir Njhw;Wtpj;Jf; nfhs;fpwJ. jdf;Fg; ftiyahf tbtk; vLj;jJ. ghrk; nghUe;jhjitfsplj;J kdJ ,Uf;Fk; tiuapy; kdpjd; gpwtpfis vLj;Jf; nfhz;Nl Nghf tUk; ghpae;jk;> capUf;F tpUg;Gk; Ntz;Lk;. ghrk; Nghtjw;F kdpjd; ntWg;Gk; gad;gl;ld. ,dpj; nja;tPf vd;d nra;a Ntz;Lk;? kdpjd; kdij mfw;wp tplf; fw;Wf; ,it ,ilQ;ry; Mfpd;wd. ,it nfhs;s Ntz;Lk;. mg;gbf; fw;Wf; ,uz;ilAk; mfw;WjNy Mj;k nfhz;lhy;> mtd; ngUepiy mile;J tpLthd;. kdijj; Jwg;gJ ,d;gk; jUgitfSk; Mj;krhjDf;F jhd; nray;fspy; vy;yhk; kpff; tha;f;Fq;fhy; mitfsplj;J fbdkhd nrayhfpwJ. kdKk;> ghrKk; ,izgphpahjit. kdk; Ntz;Lk;. ,d;dhjitfSk;> ,Uf;Fk; ,lj;jpy; ghrk; ,Uf;fpwJ. Jd;gj;ij tpistpg;gitfSk; tu ghrk; ,Uf;Fk; ,lj;jpy; kdk; Nehpl;lhy; Mj;krhjfd; ntWg;Gf; ,Uf;fpwJ. vg;gb? nfhs;syhfhJ. mikjpahd epiyapy; ,Ue;J Jd;gj;ijg; kdk; xLf;fpitf;Fk; epiynahd;W nghWj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ehs; NjhWk; ekf;F tUfpwJ.
maHe;J Jhq;Ffpd;Nwhk;. mg;nghOJ Rise above duality. The greatest secret in
kdk; xLq;fpf; fplf;fpd;wJ. epk;kjp life is to maintain even tenor in the midst of
vd;gijf; fhz;fpNwhk;. Mdhy;>
good and bad.
cwf;fj;jpy; XLq;fpf; fplf;Fk; kdJ> kdij ehk; gz;gLj;Jf; nfhz;L tpopg;G te;jJk;> gioagb jdJ Nghfg; Nghf> cyff; fhl;rp ekf;F nray;fspy; <LgLfpwJ. MLfpwJ. fditf; fl;bahs ekf;F Njhd;Wtjw;Ff; fhuzk; mtH ,aYtjpy;iy. epidtpy; kdijf; fSila Jha kdNjahk;. gpwtpia> fl;bahs XusT ekf;F ,aYfpwJ. fly; Nghd;W tphpe;jJ Mir. kdij Kw;wpYk; fl;Ltij ehk; rpw;Wapiug; NgUapuhfg; ghpzkpg; fw;Wf; nfhz;lhy; ,JNt ekf;F gjw;F Jhz;Ljy; nra;jJ Mir. xU nghpa ghlkhfpwJ. Miria gpwtpjdpy; Jd;gq;fSf;Fk; fhuzkh mlf;fpg; goFNthkhdhy;> kdjpd; apUe;jJk; Mir. kdpjidg; cila NtfKk;> mjw;Nfw;wgb Aum Muruga Spiritual Publication No. 1/Soma
itf;f Ntz;Lk;. mfw;wpg; ngUepiy NkYk; mJ tpwif Ntz;b mila Ntz;Lk;. tsHf;fpd;wd. cyf Mir tsUk; ngUfg; ngUfg; ghtKk; ngUfpwJ. msT tpNtfk; Ngha; tpLfpwJ. kjp kdpjDf;F tUk; NfLfs; vy;yhk; kaf;fk; Xq;FfpwJ. cyfj;jtH ,Ug;gJ Mir. ,e;j Mirf;Fj; Mir vy;NyhHf;Fk; gifahk;. jil cz;lhFk; nghOJ> mJ epuhirapy; epiyj;jpUf;Fk; ,lj;J> Nfhgkhf tbntLf;fpd;wJ. Aum Muruga Society

Source: http://services.eng.uts.edu.au/~ravir/Desire%20(AMSP%201Soma).pdf

Complementary compounding services

Blastocystis hominis and Dientamoeba fragilis Two common parasites often present include Blastocystis hominis and Dientamoeba fragilis of which little is known. It is suspected that they spread between humans by faecal-oral. Apart from the usual gastrointestinal symptoms such as abdominal pain, bloating, diarrhoea and flatulence they can also produce fatigue. Studies have linked their presen

dent.umich.edu

PATIENT NAME ________________________________________________ REG# _____________________ Please CIRCLE the appropriate response next to each question below: Yes (Y), No (N), Don’t Know (?) Do you have or have you had any of the following: Explain: _______________________________Explain: _______________________________ 2. Heart or circulation problems? Explain: _________________

© 2010-2017 Pdf Pills Composition