Bt-btadatlap_clp-koffein_04810__0_

BIZTONSÁGI ADATLAP
A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint.
1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1.1. Term ékazonosító
1.2. Az anyag vagy keverék m egfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
Élelmiszeripar,gyógyászat,fájdalomcsillapító azonosítot felhasználása:Az anyag vagy keverék el enjaval t Ellenjavallt felhasználási terület nem ismeretes.
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
1151 Budapest, Szántóföld út 1. Tel: 36-1-306-6476, fax: 36-1-305-0298, email: 1.4. Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: (06-80) 201-199 Fax: (06-1) 476-1138 e-mail: [email protected] 2. SZAKASZ: A VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Acute Tox. 3; H301 - Akut toxicitás, 3. kategória 2.2. Cím kézési elem ek
Cím kézés 1272/2008/EK szerint:
P309+P310 - Expozíció vagy rosszullét esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 2.3. Egyéb veszélyek:
Az ebben a szakaszban említett R és H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL, VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
3.1. Anyagok
3.2. Keverékek
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ism ertetése
A sérültet friss levegõre kell vinni.
A szennyezett ruházatot távolítsuk el. A szennyezõdött bõrfelületet bõ vízzel mossuk le.
Öblítsük bõ vízzel ,a szemhéjakat szélesre nyitva.
Itassunk sok vizet, hánytassunk. Rosszullét esetén hívjunk orvost.
A védõfelszereléssel kapcsolatos információkhoz lásd a 8. szakaszt.
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Fejfájás, izgatottság,hasmenés hányás.
A gyomorra gyakorolt káros hatás, gyomorégés, hasnyálmirigyrák rizikófaktor.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
A szükséges orvosi el átás leírása: Tüneti kezelés.Szembe kerülve azonnal kimosni és orvost hívni.Ne hagyjuk kihûlni a 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
5.1. Oltóanyag
5.2. Az anyagból vagy a keverékből szárm azó különleges veszélyek
Gyúlékony. Tûz esetén veszélyes éghetõ gázok és gõzök keletkezhetnek.
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Egyéni védõfelszerelés tûzoltáskor: Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában megfelelõ kémiai védõöltözék és friss levegõs 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL
6.1. Szem élyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Személyi elõvigyázatossági intézkedések: Kerüljük az anyaggal való érintkezést, ne lélegezzük be a porokat.
Sürgõsségi el átók esetében A védõfelszereléssel kapcsolatos információkhoz lásd a 8. szakaszt.
6.2. Környezetvédelm i óvintézkedések
Nincs szükség különleges óvintézkedésre 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésm entesítés m ódszerei és anyagai
Eljárás a feltisztításra/felitatásra: Szárazon kell feltisztítani. Továbbítsuk megsemmisítésre.Az érintett területet meg kell 6.4. Hivatkozás m ás szakaszokra
A hulladék kezeléssel kapcsolatos figyelmeztetésekhez lásd.a 13. szakaszt.
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Megfelelõen szellõztetett helyiségben, védõkesztyû és porálarc használatával dolgozzunk.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Szorosan zárt edényzetben, száraz körülmények között jól szellõzött helyen, fénytõl védve 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Az 1.2. pontban említetteken kívül egyéb speciális alkalmazása nem várható.
8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM
8.1. Ellenőrzési param éterek
Az anyagra/keverékre nincs megállapítva munkahelyi expozíciós határérték a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben koncentráció (ÁK) [mg/m3]:Munkahelyi csúcskoncentráció (CK) 8.2. Az expozíció ellenőrzése
A biztonságos munkavégzést elõsegítõ mûszaki intézkedések elsõbbséget élveznek az egyéni védõfelszerelések használatával szemben.
Az anyaggal végzett munka után kezet és arcot kell mosni szappanos vízzel.
Védõszemüveg viselése szükséges.
Szükséges, ha por képzõdik. Javasolt típus: P2 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
9.1. Az alapvető fizikai és kém iai tulajdonságokra vonatkozó inform áció
vízben 20 ÇC-on alig oldható, 100 ÇC-on oldható Megoszlási hányados n-oktanol/víz log P log Pow:-0,09 Relatív párolgási sebesség (ButAc=1): 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Finom eloszlású porképzõdés esetén porrobbanás veszély állhat fenn.
11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó inform áció
Lenyelés esetén: hányinger, hányás, hasmenés.
LD50 (szájon át, patkány): 261-383 mg/kg Émelygés, hányás. Felszívódás.
Bõrre kerülve nincs irritáló hatása.
Szembe kerülve nincs irritáló hatása.
Légzõszervi, vagy bõrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló információk alapján nem mutagén.
Állatkísérletekben nem mutatott rákkeltõ hatást.
Állatkísérletek nem mutattak ki teratogén hatást.
Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció: Az anyagot nem osztályozzák, mint speciális célszervi toxikus anyagot.(egyszeri expozíció) Célszervi toxicitás, ismétlõdõ expozíció: Az anyagot nem osztályozzák, mint speciális célszervi toxikus anyagot. (ismételt expozíció)Aspirációs veszély: 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Szakszerû kezelés és felhasználás esetén környezeti problémák nem várhatók.
12.1. Ökotoxicitási adatok:
gerinctelen szervezetekre:Toxicitás algákra: EC50(Desmodesmus subspicatus):6,25 mg/l 72h 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság.
Bioakkumuláció nem várható (log P o/v)<1 PBT/vPvB vizsgálatot nem végeztek, mert kémiai biztonsági vizsgálat nem szükséges, vagy A készítményt és maradékait nagy mennyiségben a közcsatornába, élõvizekbe engedni nem 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
Az anyag maradéka veszélyes hulladéknak számít. A szennyezett (kiürült) csomagolóanyagot ugyanúgy kell kezelni, mint a terméket.
13.1. Hulladék kezelési m ódszerek:
A hulladékanyagokat a 2008/98/EK, a 2012 évi CLXXXV. törv., a 98/2001 (VI.5.) korm. rendelet elõírásainak megfelelõen kell kezelni. Megsemmisítése erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével történhet.
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelõ szál ítási megnevezés: 14.3. Szál ítási veszélyességi osztály(ok) Szárazföldi szál ítási besorolás (RID/ADR): RID/ADR szerint nem minõsül környezetre veszélyes anyagnak 14.6. A felhasználót érintõ különleges óvintézkedések 14.7. A MARPOL 73/78 I . mel éklete és Nem vonatkozik rá.
az IBC kódex szerinti ömlesztet szál ítás 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1. Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelm i jogszabályok:
Az anyag nem szerepel sem a 96/82/EK rendeletben (SEVESO), sem a 123/2009 (VI.12.) Korm. rendeletben (PIC), sem a 94/33/EK irányelvben (fiatalkorúak munkavégzése), sem pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben (légszennyező kibocsátás) 15.2. Kém iai biztonsági értékelés
Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelőre nem készült 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szereplő R és H m ondatok:
A megadott információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Az érvényes rendeletek betartása, az esetleges speciális felhasználási technológiának megfelelõ biztonsági elõírások kialakítása és betartása felhasználó feladata. Az anyaggal (készítménnyel) kapcsolatos konkrét felhasználási mód során a 98/24/EK irányelv alapján fel kell mérni és értékelni kell a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat.
A biztonsági adatlap megfelel a 453/2010 EK, a 1272/2008 EK (CLP), és az 1907/2006 EK (REACH) rendeletek, az
1999/45 EK irányelv, a 67/548 EGK irányelv, a 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet
előírásainak.
Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.

Source: http://www.molar.hu/pdf/bt04810.pdf

danziger.co.il

Torenia Moon Series™- Culture Description FAMILY: Scrophulariaceae ORIGIN: Asia, Africa SEASON: Spring, autumn, summer and moderate winter USDA HARDINESS: 10 – 11 ROOTING: Torenia cuttings root easily within 12-14 days at temperatures of 64-75℉ (18-24℃). Addition of rooting hormone is not necessary. PLANTING: For 4" (10 cm) pot, use 1 plant per pot. Re

Targacept’s tc-5214 achieves all primary and secondary outcome measures in phase 2b trial as augmentation treatment for major depressive disorder

Targacept’s TC-5214 Achieves All Primary and Secondary Outcome Measures in Phase 2b Trial as Augmentation Treatment for Major Depressive Disorder - High Statistical Significance Achieved on HAM-D Scale (p < 0.0001) in 265 Patients - Winston-Salem, North Carolina, July 15, 2009 —Targacept, Inc. (NASDAQ: TRGT) today announced positive top-line results from a double blind, pla

© 2010-2017 Pdf Pills Composition