(microsoft word - job- og personprofil teknik og milj\370)

Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet Visionen for Horsens Kommune har pejlemærkerne: Horsens – et dynamisk og kreativt kraftcenter Horsens – en morderne velfærdskommune med kvalitet i højsædet 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Personale 4. Det positive afsæt 5. Direktørens ansvarsområde generelt 6. Direktørens opgaver og udfordringer på kortere sigt 7. Direktørens baggrund og bagage 8. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 10. Tidsplan for ansættelsen 11. Efter ansættelsen På www.horsenskom.dk finder du relevant materiale om både interne forhold og de man- ge politikker og strategier. Herunder ”Rammer og vilkår for ledelse”. Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet Horsens Kommunes mangeårige direktør for Teknik og Miljø er fratrådt i henhold til en gensidig aftale. Derfor opslås stillingen. Alle ansøgere bør have et godt kendskab til Horsens Kommunes positive udvikling og ændrede image over en årrække. Sætter man spot på 2012 kan bl.a. fremhæves: • Et enigt byråd står bag ved budget 2012 og overslagsårene. • Forvandlingen fra ”fængselsby” til én af de 3 hurtigst voksende kommuner i Dan- mark (700-1000 nye indbyggere hvert år). • Imageundersøgelser dokumenterer det brede kendskab til Horsens som kultur- • Byrådet, erhvervslivet, foreningerne, organisationerne og ildsjæle/civilsamfundet bidrager sammen til den succesfyldte branding. • Horsens og Herning er i 2012 startbyer for én af verdens største idrætsbegivenhe- der Giro d’ Italia, hvor 3. etape den 7. maj har start og mål i Horsens – 22 tv- • Fængslet (”Europas Alcatraz”) åbner i april med en bred vifte af oplevelser fra fængselsmuseum over film og tv produktion til konferencecenter og turistkontor. • Horsens er værtsby for det danske EU-formandskab i april kvartal – det genererer • Kulturstrategien lægger sporene ud for en videreudvikling vedr. både oplevel- ser/event og andre rammer for kulturel udfoldelse. • Der er markant strategisk fokus på bosætning og erhverv – i Horsens by og i for- hold til hele kommunen med de mange stærke bysamfund og lokalmiljøer. Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet • Midtbyplanen og Havneplanen er centrale forudsætninger for ”det levende, attrakti- • Folkeskolen er markant prioriteret – f.eks. undervises alle børn i indskolingen 6 ti- mer dagligt – langt over dansk gennemsnit – læsning som forudsætning for alt an- • Horsens har 4.000 studerende, heraf 2.000 fra andre lande – en international stu- • Der er topmoderne idrætsfaciliteter/koncertstadion (Forum Horsens, Casa Arena Læs ”Rammer og vilkår for ledelse” (fra hjemmesiden). Den administrative ledelsesstruktur er opbygget efter en koncernmodel under ledelse af kommunaldirektøren – hvor øvrige medlemmer er direktørerne for Sundhed og Social- service - Uddannelse og Arbejdsmarked (opslås samtidig med denne stilling) - samt Tek- nik og Miljø (denne stilling). Koncerndirektionen fungerer som et tværgående, strategisk, helhedsorienteret ledelsesteam. Koncerndirektionen sikrer fælles ledelsesudøvelse med vægt på kommunens samlede opgavevaretagelse. Direktørerne i koncerndirektionen har endvidere ledelsesansvaret for de fagområder og eventuelle projekter, der henlægges til Den administrative organisation er en typisk linje-stabsorganisation, hvor linjeopgaverne er de borgerrettede opgaver, og stabsopgaverne primært er de mere internt rettede op- ”Det normale ledelsessystem” er ansvarlig for ALT, dvs. personale, budgetpræmisser, budgetstyring, udvikling, kvalitet, kommunikation, videndeling etc. Der er således et en- tydigt ledelsesansvar. Stabene sikrer særlig ekspertise på højt fagligt niveau, der under- Du kan læse mere om vision, værdier og holdninger i ”Rammer og vilkår for ledelse”. • Er sekretær for Teknik- og Miljøudvalget samt Bæredygtighedsudvalget. Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet • Deltager i Økonomiudvalget efter behov og i alle kommunalbestyrelsesmøder. • Udøver direkte ledelse i forhold til cheferne i næste niveau: stadsarkitekten, natur- og miljøchefen, administrationschefen, beredskabschefen og driftschefen. • Udøver overordnet ledelse i forhold til alle ledere og medarbejdere på ansvarsom- Kommuneplanarbejdet er placeret i byplan (under stadsarkitekten). De overordnede planstrategier mv. er placeret i Udviklingsafdelingen, der formelt refererer til kommunal- direktøren (og dermed til direktionen). Derfor vil meget plan- og strategiudvikling foregå projektorganisatorisk på tværs – og med bredt ejerskab i den samlede direktion. Der ønskes ansættelse på kontraktvilkår, jf. rammeaftalen om kontraktansættelse af Samlet løn inkl. kontrakttillæg og ekskl. pension er ca. 1.070.000 kr. Der er på teknik- og miljøområdet godt 500 ledere og medarbejdere – heraf ca. 125 på Politikere, ledere og medarbejdere peger bl.a. på: • Man er på forkant med digitale løsninger. • Der er mange stærke faglige miljøer hvor folk trives. • Det er en god og åben arbejdsplads med mange engagerede medarbejdere. • Der er styr på drift og økonomistyring. Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet • Der er et godt politisk miljø i fagudvalget (og i byrådet). Direktørens ansvar i forhold til helheden via direktionen er beskrevet ovenfor. Det er et afgørende rammevilkår – og det skal man i den grad have lyst til. Direktøren har samti- dig et overordnet ansvar (med direktørkollegerne som sparringspartnere/medansvarlige kolleger) i forhold til de faglige ansvarsområder - der i praksis i vidt omfang forventes delegeret til afdelingschefer og øvrige ledere m.fl. • At varetage den overordnede strategiske ledelse af ansvarsområderne. Herunder sikre, at der på alle områder – indenfor givne ressourcer og politiske udmeldinger – arbejdes driftssikkert, fagligt kompetent og efter synlige mål på grundlag af solide • At sikre, at der er fokus på ydre samspil (krav og forventninger fra lovgivning, poli- tiske niveauer, borgere, virksomheder, samarbejdspartnere mv.) og indre samspil (innovations-, effektivitets- og produktivitetsfremmende processer) – kittet sam- men af en positiv kultur med bæredygtige (Horsens) værdier. • At udvalgsformanden/udvalget/borgmesteren/de politiske niveauer får en professi- onel sekretariatsbetjening/-sparring til understøttelse/udfordring af den politiske • At der sikres sammenhæng mellem politikudøvelsen og opgaveudførelsen – herun- der sikring af, at de politisk udmeldte visioner, mål og indsatsområder etc. føres ud • At sikre, at der overalt i området er markant fokus på ledelses- og medarbejderud- vikling, der matcher de opgaver og forventninger, som opgaveområderne møder. Kompetent ledelse og ”den gode arbejdsplads” er helt afgørende elementer. • At ”nye måder” og kvalitet i opgaveløsningerne er på forkant med den faglige, tek- nologiske og metodemæssige udvikling – hvor Horsens Kommune forventes at væ- • At budgetlægning og budgetstyring (herunder anlægsflow) fungerer optimalt i overensstemmelse med udmeldte spilleregler. Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet • At organisering – herunder de administrative back up funktioner – optimalt under- støtter opgavevaretagelsen – med blikket vendt mod borgerne, virksomhederne • At området med en udpræget konstruktiv, løsningsorienteret tilgang - giver en ser- viceorienteret betjening af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere – og for- valter myndighedsområdet med fleksibilitet og synlig ordentlighed. Det forventes, at direktøren forholder sig aktivt – med selvstændige initiativer – på alle Områderne har været præget af en stærk direktør, hvis ledelsesstil og –holdninger gen- nem mange år har fyldt og præget meget. Det er derfor helt naturligt, at den nye direk- tør bruger den første tid til samtaler - og til at lodde potentialerne. At pågældende her- under fokuserer på, hvordan man kan frisætte endnu mere energi og innovationskraft sammen med ledere og medarbejdere. Det efterspørges hele vejen rundt. Det følgende er udfordringer, hvor den nye direktør i samspil med øvrige ledere mv. kommer til at smøge ærmerne op – hvor direktøren i høj grad forventes at agere offen- • Den helt store overordnede fælles udfordring er klar: Horsens By og Kommune skal fortsætte den meget spændende udvikling på mange tangenter i den store by, i øv- rige bysamfund, ved vandet, i de mange miljøer – der samlet set gør kommunen så attraktiv. Hér forventes den nye direktør at forholde sig og være offensiv – f.eks. når der skal arbejdes videre med midtby- og havneplanerne. Men også når øvrige bysamfund og miljøerne i det åbne land og ved vandet skal styrkes og passes på. • Der forventes ligeledes en offensiv ageren i forhold til kulturområderne, boligudvik- lingen, erhvervsudviklingen etc. ”Skal jeg ikke på direktionens vegne gå ind og væ- re projekttovholder på dét eller dét udviklingsforløb?” vil blive oplevet som en me- get positiv tilgang i direktionsarbejdet etc. • Midtbyplanen og havneplanen skal følges op med en operationel handlings- • Der skal fokuseres på de banebrydende nationale (og nogle gange internationale) udviklingsforløb ikke mindst vedrørende by- og kulturudvikling - så ”det bedste” Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet kan inspirere i Horsens. Det forventes, at direktøren engagerer sig i nationale chef- • Der skal fokuseres på, hvor teknik-, og miljø- og kulturområdet endnu bedre kan • Fremtidens kommunale løsninger i samspil med andre aktører kommer i vidt om- fang til at handle om at finde ressourcer uden for kommunen. Denne konstruktive udfordring af civilsamfundet, erhvervsliv, foreninger etc. – hvor Horsens Kommune vil være offensiv aktør - bliver den nye direktør selvsagt involveret i – og skal have • Direktøren og områderne skal mere ud på den kommunikerende bane, hvor histori- erne om Horsens og fagområdernes initiativer etc. fortælles ude hos de mange in- • Med to nye direktører bliver de fire i den kommende direktion et nyt hold, der skal finde sammen. Og de to nuværende direktører byder de to nye velkommen via start-strategisk seminar, jf. neden for. Der er i den grad en positiv indstilling til, at alle i det nye team præger måden, hvorpå der skal arbejdes sammen fremover. På fagområderne/i organisationen er der behov for en væsentlig modernisering på flere • Der skal fokuseres på skiftet fra stærk driftsorganisation til innovation/udvikling og drift. Der skal i højere grad fokuseres på ”den lærende og udviklende organisation”. Kulturen skal i fokus – båret af de stærke værdier, som Horsens Kommune har ta- • Den kommende direktør forventes at bevæge sig mere overordnet, strategisk og dermed delegerende. Det udfordrer rollerne i chefgruppen, samspillene med fagud- valget (hvor andre end direktøren bør inddrages) etc. • Man har været godt med på digitaliseringsområdet – men det går stærkt – og der er fortsat behov for udvikling, der kan følge med de fremtidige samspil med borge- • Bestiller-udførermodellen i forhold til de decentrale enheder skal revurderes – og der er behov for at få afklaret, hvordan de decentrale enheder fremover skal drives Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet • Der arbejdes i dag i vidt omfang i fagsøjler. Der efterspørges mere transparents, mere tværgående helhedsfokus – hvor der vil være muligheder for at gøre tingene anderledes. Der skal løbende optimeres og rationaliseres. Direktøren forventes at bruge en del kræfter (sammen med andre) på ovenstående ud- fordringer, hvor der kan forventes et stærkt medspil hos ledere og medarbejdere. Ansøgerne vil blive vurderet på de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer Der er forventning om en samfunds- eller faglig akademisk uddannelse – indsigt på nogle af teknik- og miljøområderne – og (formentlig) ledelseserfaring fra politisk ledet virk- somhed. Der må således gerne være et overordnet kendskab/erfaringsgrundlag relateret til nogle af fagområderne – men det er ledelse – og flair for at gå ind i en politisk ledet kommune (politisk tæft) - der er det afgørende. • Der skal være ledelseserfaring på solidt niveau, hvorfra der kan dokumenteres stra- tegisk format og resultater over en periode (altså også det seje træk) – som der står respekt om. Herunder at man kan styre et driftsområde kompetent. • Ledelse af ledere – evnen til at delegere og få det bedste frem i andre – er centralt. • Skal have erfaring med styring af større projekter, der involverer flere (offentlige • Engagementet i forhold til den samlede strategiske udvikling i Horsens Kommune er helt afgørende. Lysten til at forholde sig helhedsorienteret til byudvikling, kultur, uddannelse, erhverv etc. er helt afgørende for, at arbejdet i teknik og miljø udvikles • Der skal være høj grad af personlig integritet. • Skal kunne holde fast i en faglig, kvalitativ linje i byudvikling/kommuneudvikling Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet • Skal være en åbenlys god kommunikator – diskussionslysten - der kan tale med al- • Det skal være let at få øje på personligheden, den naturlige autoritet og de sociale kompetencer – skal selvfølgelig være omgængelig. • Et positivt livssyn, hvor man uanset situation eller opgave optræder redeligt og kommunikerer åbent og klart, både i tale og på skrift. • En struktureret og synlig arbejds- og ledelsesstil med gode analytiske evner og god evne til at holde fokus og tempo på de lange processer. Overblik, struktur og orden • Skal være særdeles personligt robust - også i stressende/vanskelige situationer. • En lydhør leder, som er stærk i sparring og dialog – men også evner at skære igen- nem og ”tage debatten, når den er der”. ANSÆTTELSESPROCESSEN 8. Ansøgernes vurdering af jobbet og arbejdspladsen Er der brug for yderligere oplysninger, kan der ske henvendelse til Partner Lars Lundgaard fra konsulentfirmaet, tlf. 7542 4233 eller 4021 7037. Kommunaldirektør Niels Aalund, tlf. 7629 2002, mobil 2945 1901 (aften). 9. Horsens Kommunes vurdering af ansøgerne Der nedsættes et ansættelsesudvalg, der afvikler første interviewrunde med ca. seks ansøgere - og anden interviewrunde med to-tre ansøgere – afsluttende med en indstilling til økonomiudvalget og byrådet, der træffer beslutning. Mellem de to interview-/præsentationsrunder afvikler konsulentfirmaet dialogtestning, og der indhentes referencer – selvsagt kun efter forudgående aftale med ansøgerne. Vi læg- ger selvfølgelig vægt på, at de ansøgere, der ikke får stillingen, kan vende tilbage til job- bet uden, at referencetagning har skadet dem. Endvidere afvikles en samtale med kom- munaldirektøren og direktøren for Sundhed og Socialservice, så man får mulighed for at komme i direkte dialog med direktørkollegaerne. Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Ansøgning mailes til [email protected] og skal være fremme senest den 15. maj kl. 09.00. Ansøgere bedes anføre en fortrolig mailadresse i ansøgningen. Ansættelsesudvalget træffer den 23. maj beslutning om, hvem der indkaldes til første interviewrunde. Samme dag indkaldes disse ansøgere via mail. Den 25. maj sendes pr. mail afslagsbreve til de ansøgere, der ikke indkaldes. Første interviewrunde i ansættelsesproceduren afvikles med ca. seks ansøgere den 31. maj kl. 08.00-16.00. Hér udvælges to-tre ansøgere til den afsluttende runde. Alle, der har været til samtale, bliver samme aften ringet op af undertegnede med tilbagemelding. For de ansøgere, der går videre indgås hér aftale om tid til dialogtestning, referencer og samtale med kommunaldirektøren og direktøren for Sundhed og Socialservice. Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, afvikles af chefkon- Anden interviewrunde med de sidste 2-3 ansøgere foregår den 25. juni kl. 08.00-13.00. Tiltrædelse forventes 1. august (første arbejdsdag 5. august) - ifølge aftale med respekt for en ordentlig afgang fra nuværende job. Der er planlagt et døgninternat for den nye For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder Lundgaard Konsulenterne en opføl- gende samtale inden tiltrædelse i stillingen. I samtalen med konsulenten vil der bl.a. bli- ve lejlighed til sparring omkring, hvordan den nyansatte kommer godt i gang med job- Horsens Kommune Ansættelse af direktør til Teknik- og miljøområdet Efter fire måneders ansættelse vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med kommunaldirektøren og den nyansatte direktør for at sikre, at samspillet er kommet

Source: http://www.lundgaard-konsulenterne.dk/media/14939/job-%20og%20personprofil%20teknik%20og%20milj%C3%B8.pdf

carriwell.nl

The Carriwell Maternity Support Band has been tested by leading midwife Sister Lilian and has been found to dramatically reduce ligament pain, back ache and abdominal pressure during pregnancy. An expectant mom’s mid-section is extremely prone to aches and pains during pregnancy, and these are as many and varied in nature as the woman herself. The reasons for this discomfort include incr

Microsoft word - instructions plan fi#8c77f7.doc

California Medicare Coalition Wednesday, November 12, 2008 10:00 am - Noon Statewide Conference Call Training on Medicare plan finder tools A. Finding and comparing stand-alone Medicare Part D plans for a MedicareB. Finding and comparing Medicare Advantage prescription drug (MA-PD) plans forC. Finding health benefit details for Medicare Advantage plans Instructions A. Finding

© 2010-2017 Pdf Pills Composition