Psyykenlääkkeet:

PSYYKENLÄÄKKEET:
Anne Sundström 11.5.2011

 Autonominen hermosto säätelee mielen toimintoja (e.tunteet)  Aistinelimet (näkö,kuulo) välittävät aistitietoa isoaivojen säätelykeskuksiin, jossa tapahtuu tiedostamattomat tulkinnat. Nämä aiheuttavat tahdosta riippumattoman hermoston välityksellä muutoksia sisäelinten (e.sydän, suolisto) tilaan.
 Informaatio siirtyy hermosolusta toiseen välittäjäaineiden
avulla. Välittäjäaineet sitoutuvat kullekin ominaiseen reseptoriin.
Hermosoluja stimuloivia (kiihottavia) välittäjäaineita:
asetyylikoliini, noradrenaliini ja glutamatti (mm.mausteissa), voimistavat informaation siirtoa hermosolujen välillä  Hermosoluja estäviä (inhiboivia) välittäjäaineita:
GABA (gamma-aminohappo), dopamiini ja serotoniini, hermoimpulssin siirtyminen/eteneminen solusta toiseen vaikeutuu  Psyykenlääkkeillä vaikutetaan aivojen välittäjäaineisiin
joko tehostamalla tai estämällä!
HUOMIOITA KÄYTETTÄESSÄPSYYKENLÄÄKKEITÄ:  Lääkevaikutus tulee hitaasti viikkojen käytön jälkeen  Lähes kaikki ovat kolmiolääkkeitä (PKV)  Käyttö tarkkaa/ohjeen mukaista: annosta ei saa nostaa/vähentää omin päin, haittavaikutusten informointi, lopetetaan lääkärin määr.erillisen ohjeen mukaan (vieroitusoireet/vieroitusoireyhtymä)  Ottamatta unohtunut lääkeannos otetaan mahdollisimman pian – ei kuitenkaan yhtä aikaa seuraavan annoksen kanssa  Suun puhatudesta ja kosteudesta huolehtiminen (juominen, ruoka pureskellaan hyvin, ksylitolipurukumi tai-pastillit, erill.suoja-aineet/öljy  Väärinkäyttö, riippuvuus, saman aikainen päihteiden  Riittävä ohjaus lääkkeen käyttöön!  Antipsykoottiset lääkeaineet (psykoottiset
tilat, harhaluuloisuushäiriöt ( + kaksisuuntainen mielialahäiriö, masennustilat, eriasteinen ahdistuneisuus, unettomuus) hoidossa  Masennus- eli depressiolääkkeet (+
paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö, krooniset kiputilat, syömishäiriöt, muut ahdistuneisuushäiriöt) hoidossa  Mielentasaajalääkkeet
Ahdistuneisuuslääkkeet sekä uni- ja
nukahtamislääkkeet
 Psykoosi: Todellisuudentaju häiriintyy sisäisen ja  Positiiviset oireet: harhaluulot, aistiharhat,  Negatiiviset oireet: eristäytyminen, apaattisuus,  Epätyypillisten neuroleptien käyttö dementiapotilaan käytöshäiriöiden hoidossa (risperidoni)  Perinteisiä
Uuden polven
neurolepteja:
neuroleptit:
 Per os 1-2x pv, tai lihakseen lyhyt- tai  Nopeavaikutteiset lihakseen, vaikutus yl 30-60  Lääkkeen rauhoittava vaikutus nopeasti, mutta antipsykoottinen vaikutus vie useita päiviä  Depot-neurolepti- injektiot: vaikutus vasta 2-3 kk  Uuden polven neurolepteilla vähemmän haittoja  Neurologiset haitat: ensimmäiset päivät -
vuosia: erilaiset motoriset sivuvaikutukset (motorinen levottomuus, lievät pakkoliikkeet), lääkeparkinsonismi/ ekstrapyramidaali-oireet  Matala verenpaine+ takykardia, sydämen
johtumishäiriöt (uuden polven neuroleptit)
Painonnousu
Sokeritaudin puhkeaminen
Seksuaalitoiminnan häiriöt
Prolaktinemia (risperidoni),kuukautishäiriöt
(amennorrhea), maitovuoto naisilla, seksuaalitoiminnan häiriöt ja impotenssi miehillä, hedelmällisyysngelmat  Keskushermostovaikutukset: sedaatio,
Tardiivi dyskinesia: pitkäaikaiskäytön
yhteydessä ilmaantuva liikehäiriö = suun, kielen matomaiset pakkoliikkeet (perinteiset neuroleptit)  Ihohaitat (ihottumat, herkistyminen valolle)
Maligni neuroleptioireyhtymä (tavall.
 Äkillinen korkea kuume, lautamainen lihasjäykkyys, tajunnantason lasku aina koomaan asti, vaihteleva verenpaine, voimakas hikoilu ja hengityksen kiihtyminen, mahd. leukosytoosi ja maksaentsyymien kohoaminen  N 2 viikon kuluessa lääkehoidon aloittamisesta, tai  Kehittyy äkillisesti, huippu 24-48 tunnissa ja kestää  LÄÄKE LOPETETTAVA HETI! Uusi lääkitys 2
Ruoansulatuselimistöhaitat:
 Suun kuivuminen, ummetus, pahoinvointi, suolitukos, oksentelu, vatsakipu (harvinainen: hepatiitti tai akuutti pankreatiitti)  Hematologiset haitat, erityisesti uuden polven
 Leukopenia ja granylosytopenia. Verenkuvan seuranta tärkeää ja huomioitava infektioalttius  Lopettaminen annosta laskemalla asteittain  Psykoosilääkkeen hajoaminen estyy ja pitoisuus  Psykoosilääke nostaa toisen käytettävän  Toisella lääkkeellä samankaltainen vaikutus sekä haittavaikutus psykoosilääkkeen kanssa, teho voimistuu: esim.metoklopramidi/Metopram®, Primperan® ja proklooriperatsiini/ Stemetil®  Alkoholin ja päihteiden yhteiskäyttö  Muiden keskushermostoon vaikuttavien PSYYKENLÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ VANHUKSILLA:H-M.ALANEN2008  Joka kolmas kotona asuva vanhus käyttää  Joka 10:s käyttää kahta tai useampaa  Usean psyykenlääkkeen käyttö lisää  Osa sairaalahoidosta on seurausta lääkitykseen liittyvästä ongelmasta (mm. liikaa lääkkeitä, yhteen sopimattomia lääkkeitä, alilääkitys) PSYKOOSILÄÄKKEIDEN KÄYTTÖAIHEELLISTA VANHUKSELLA:  Käyttö vain keskivaikeiden ja vaikeiden  Terapeuttinen vaikutus iäkkäällä vasta 6-12 vk:n  Lääkehoito liian herkästi ainoana hoitomuotona!  Yhdistettynä muihin ei- lääkkeellisiin  Psykologinen ja/tai psykososiaalinen hoito ( terapiat, MASENNUSLÄÄKKEET, VAIKUTUSMEKANISMINSA MUKAAN:  Doksepiini (Doxal®) Nortriptyliini  Ongelmallisia haittoja, erityisesti vanhuksilla Suun kuivuminen, ummetus, virtsaumpi, näön heikkeneminen, muistin ja henkisten toimintojen heikkeneminen sekä sekavuus  Verenpaineen säätelyjärjestelmä: Huimaus, tasapainohäiriöt, kaatumisriski  Uudentyyppisten noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa estävät lääkkeet: haitat vähäisempiä:  Seksuaalisten toimintojen heikkeneminen (orgasmin  Pahoinvointi, lievät vatsavaivat, ummetus  Iäkkäillä muistin heikkeneminen mahdollista!  Verenvuotoalttius (yhdessä särkylääkkeiden kanssa)  MAO-estäjät:
Serotoniinin takaisinoton estäjät:
 Suoliston toiminnan kiihtyminen(paino voi laskea)  Iäkkäille: altistaa kaatumistapaturmille MASENNUSLÄÄKKEIDEN KÄYTÖSSÄHUOMIOITAVAA:  Pitkäaikaisen käytön lopettaminen hitaasti asteittain, annosta laskemalla muutaman viikon aikana(vieroitusoireet: huimaus, pahoinvointi,  Useilla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa (esim kodeiinin ja tramadolin vaikutus estyy/ CYP2D-  Vakava haittavaikutus: serotoniinioireyhtymä
 isot annokset, tai kaksi lääkettä yhteiskäytössä  Yhdessä jonkin muun serotoniipitoisuutta lisäävän lääkkeen kanssa ( tramadoli/Tramal®, mäkikuisma, metoklopramidi/Metopram®, fetanyyli/Durogesic®, valproaatti/Deprakine®, triptaanit/Imigran®, dekstrometorfaani/Lagun®, Redol comp®, Resilar®, Sir  Tunne-elämän ja käyttäytymisen oireet:  Kiihtyneisyys, ärtyisyys, ahdistus, unettomuus,  Tärinä, vapina, kömpelyys, silmäluomien kouristelu,  Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, päänsärky, hikoilu, kuume, verenpaineenvaihtelut, nopea syke, hikoilu  Bentsodiatsepiinijohdannaiset ja niiden kaltaisen  Iäkkäillä muistin ja kognitiivisten toimintojen  Ahdistuneisuus, tuskaisuus, levottomuus  Lihasrelaksointi: kouristukset, kohtaushoito diatsepaami/Diapam®, nitratsepaami/Insomin®,  Keskipitkävaikutteiset, sopii vanhuksille:
tematsepaami/Tenox®, loratsepaami/Temesta® triatsolaami/Halcion®, midatsolaami/Dormicum®  Vain lyhytaikaisesti (max muutama viikko)
 Vain tarvittaessa otettavia (ei esim. joka ilta) Lamauttaa laaja-alaisesti aivojen toimintaa  Aikaansaa normaalista poikkeavan unen laadun BENTSODIATSEPIINIEN KÄYTTÖÖNLIITTYVÄT ONGELMAT:  Tottuminen, vaikutuksen heikkeneminen  Vieroitusoireet 1-5 vrk (iäkkäällä 3-20vrk lopettamisesta/rasvaliukoisuus + maksan toiminnan hitaus)  Käytön aikana lievä henkisten toimintojen ja muistin sekä tarkkaavaisuuden heikkeneminen  Vaikutusajat pidemmät kuin keski-ik.
 Pitoisuudet nousevat korkeiksi pitkäaikaishoidossa  Kivelä: Vanhusten lääkehoito/WSOY ja Me,  Kivelä, Räihä: Iäkkään lääkehoito. Kapseli 35  Laine K: Lääkkeiden yhteisvaikutukset/Tammi

Source: http://www.kyamk.fi/folders/Files/KT_palvelut/KT-palvelut/Sote-alan%20kurssit/L%C3%A4%C3%A4kehoidon%20materiaali/Psyykenl%C3%A4%C3%A4kkeet.pdf

Microsoft word - nederkoorn.doc

Dr. P.J. Nederkoorn MD PhD, Neurologist, Clinical Epidemiologist [email protected] Research projects 1. Preventive antibiotics in stroke study (PASS) Principal investigators Dr. P.J. Nederkoorn, Neurologist, Clinical Epidemiologist Dr. D. van de Beek, Neurologist We started a multi-centre prospective, randomized, open-label, blinded endpoint (PROBE) trial of standard care p

quaker.ca

91A Fourth Avenue, Ottawa, ON K1S 2L1 CANADA Phone : 613-235-8553 or 888-296-3222 / Fax : 613-235-1753 / [email protected] / www.quaker.ca November 2013 Dear Friends, I begin this request for donations with a disclosure. For many years, I did not give money to Canadian Yearly Meeting. I was active in our small worship group and in Western Half-Yearly Meeting, but I did not feel much

© 2010-2017 Pdf Pills Composition