Falkvinge.net

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009
Allmänt/sammanfattning av året
Piratpartiet har under 2009 haft en stor valframgång i och med inträdet i Europaparlamentet.
Partiet har vidare lyft patentfrågan och förberett för val under 2010.
Medlemsantalet växte under året från 9154 till 48 524. Styrelsens sammansättning och arbete
Styrelsen för verksamhetsåret bestod av
Rickard Falkvinge (ordförande) Ledamöter:Sofia Dahlgren Christian EngströmStefan FlodMårten FjällströmMikael NilssonRickard Olsson Anna SvenssonKlara TovhultAnna TrobergSuppleanter:Björn Odlund Styrelsen konstituerade sig vidare på första styrelsemötet enligt följande:Förste Vice Ordförande - Christian EngströmAndre Vice Ordförande – Anna TrobergPartisekreterare - Mårten FjällströmKassör – Anna Svensson Styrelsen utsåg Rickard Falkvinge att fortsätta leda den operativa organisationen i rollen av partiledare och i den rollen utföra styrelsens uppdrag, likväl som att ta egna initiativ inom ramarna för verksamheten.
Under 2009 höll styrelsen elva styrelsemöten och fattade tre per capsulam-beslut. Bland viktigare beslut kan nämnas rekommendation av partigrupp i Europaparlamentet, beslut om processen för valsedlarna för riksdagsvalet och beslut om process för deltagande i kommun och landstingsval.
Uppdrag från årsmötet
Inga uppdrag förelåg utöver att hantera den delegerade budgeten och verksamhetsplanen.
Budgeten
Budgeten hanterades genom kontinuerliga styrelsebeslut baserade på intäkter i guldpirat och de
behov som uppstod under året.
Genomförande av verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen för 2009 gav följande mål för verksamheten
- Genomföra valkampanj för EU-valet 2009. - Delta på Almedalen 2009. - Delta på DreamHack 2009.
- Delta på övriga event som styrelsen anser sig kunna ha råd att genomföra bra. Pride bör vara bland dessa. - Genomföra minst en landsomfattande kampanj utöver valkampanjen. - Förbereda för val 2010. - Kontinuerligt söka mer och starkare finansiering. - Kontinuerligt bevaka och reagera på utvecklingen inom de frågor som täcks av principprogram. - Kontinuerligt samarbeta med övriga piratpartier för att sprida idéerna inom och utom riket. - Samarbeta med Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis. - Ta fram ett valmanifest (sjökort) till riksdagsvalet 2010 genom att tillsätta en arbetsgrupp och därefter anta programmet på ett medlemsmöte. - Ta fram ett styrdokument som berör hur styrelsen och ledningen ska jobba för att öka öppenheten mot sina medlemmar, där närvarorätt och publicering av dagordning med beslutsunderlag ska tas upp. - Undersöka om rutinerna vid kallelse till medlems- och årsmöte kan förbättras. Genomföra valkampanj för EU-valet 2009.
FörberedelserMediaträning för EU-kandidater genomfördes under mars månad och gav EU-kandidater en god inblick i vikten av att kunna hantera och medverka i media.
Material togs fram och distribuerades ut i landet. Valsedlar beställdes och distribuerades till vallokalerna genom en stor mängd aktivister.
KampanjKampanjen startade ungefär en månad innan de andra partiernas. Kampanjen bedrevs med affischering, flyersutdelning och framträdanden i media, samt med en mängd demonstrationer och torgmöten. Bland höjdpunkter kan nämnas att 18:e april hölls demonstrationer med anledning av domen mot The Pirate Bay, vilket blev det mediala startskottet för valkampanjen.
20:e maj genomfördes "Rösta på piratpartiet-dagen". I ett antal vallokaler gavs väljare möjlighet att rösta tillsammans med sina kandidater och andra företrädare för partiet. 30:e maj genomfördes demonstrationer för rätten till delad kultur och ett privatliv utan inskränkt integritet.
ResultatPiratpartiet fick 7,13 % av rösterna vilket innebar ett mandat direkt för Christian Engström och ett mandat under Lissabonfördraget för Amelia Andersdotter.
Delta på Almedalen 2009.
Piratpartiet skickade en delegation på 15 personer till Almedalen. Delegationen deltog i en mängd
seminarier och knöt kontakter.
Delta på DreamHack
Världens största datorfestival som hålls i Jönköping.
På Dreamhack Summer deltog Piratpartiet med en grupp deltagare. Efter den intensiva valkampanjen och det lyckade resultatet blev Dreamhack Summer något av ett segertåg.
På Dreamhack Winter ordnade Piratpartiet med monter och ställde ut i D-hallen bredvid stora scenen. Butiken var närvarande och gjorde ett jättebra jobb under hela DH. Det delades ut tusentals pirat-ballonger, vilket blev en väldigt populär grej på Dreamhack. Erfarenheter: Med tanke på att budgeten låg på ca 30.000 blev hela eventet bättre än vad man hade räknat med. Viktigt att tillägga är att Dreamhack gärna gör affärer med Piratpartiet och att det går pruta rejält på priserna för monter etc. Delta på Pride.
Piratpartiet deltog med ett fint tält klätt i lila. Vi hade karaoke och delade ut ballonger och foldrar. Butiken var där och sålde prylar. Ballongerna gick åt väldigt fort och syntes över hela Pride park.
Vårt tält var populärt och vårt deltagande var uppskattat.
Genomföra minst en landsomfattande kampanj utöver valkampanjen.
Nytt material som fokuserade på patentfrågan, liksom mer allmänt hållet material om Piratpartiets
frågor.
Kampanjen startade under slutet av hösten med planerad fortsättning under våren.
Utfall: Patentfrågans lyftes och patentdebatt påbörjades i media. Förbereda för val 2010.
Under hösten 2009 planerades och påbörjades arbetet med listor till riksdagsvalet. Likaså skapades
ett regelverk för lokalt deltagande i kommunal- och landstingsval, och arbete med att skapa lokala
plattformar påbörjades i ett antal kommuner och landsting.
Kampanjplanering och framtagande av valmaterial påbörjades.
Kontinuerligt söka mer och starkare finansiering.
Guldpirat stärktes under året, framförallt genom en riktad insamling för valmaterial.
I och med valresultatet fick partiets ekonomi en förstärkning genom att partiet representerar europaparlamentarikern på hemmaplan och därmed får de medel som ställs till just att representera parlamentarikern på hemmaplan.
Kontinuerligt bevaka och reagera på utvecklingen inom de frågor som täcks av
principprogram.

I den kontinuerliga bevakningen ingår en mängd mindre utspel. Under året som gått vill styrelsen
främst lyfta fram följande:
* Ipredlagen gav Piratpartiet synlighet genom kampanjen Stoppa Ipred som blev landets största Facebookgrupp med över 100 000 medlemmar. Lagens införande gick inte att stoppa men gav ett märkbart uppsving i medlemmar och uppmärksamhet i upphovsrättsfrågan.
* Rättegången mot The Pirate Bay livebloggades och domen följdes upp med demonstrationer. Efter domen flerdubblades medlemsantalet.
* Piratpartiet har gjort ett utspel i frågan om ID-krav inom sjukvården, kopplat till principen att personkontroll skall vara myndighetsutövning. * Piratpartiet har satt upp en egen exitnod för Tor för att underlätta för bl.a. regimkritiker och andra att kommunicera anonymt och svårspårbart. Vi har också satt upp en egen instans av Etherpad på Piratepad.net för att få säker egen tillgång till tjänsten, erbjuda andra samma tjänst och göra reklam för oss. Kontinuerligt samarbeta med övriga piratpartier för att sprida idéerna inom och utom riket.
I slutet av januari ägde det rum en internationell piratkonferens i Tampere, Finland och Piratpartiet
sände en delegation. Konferensen gav ömsesidigt erfarenhetsutbyte.
Piratpartiet har också haft ett kontinuerligt informationsutbyte med övriga partier.
Samarbeta med Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.
Ung Pirat har varit samarbetspartner i demonstrationer, kampanjer samt en mängd lokalt arbete. Samarbetet har gått lysande.
Utreda rutinerna för kallelse till medlemsmöten och vad som brast i kallelsen till
medlemsmötet

Administratörsgruppen har sökt svar i loggfiler och söker vägar att införa bättre spårbarhet i framtida utskick. Vad som brast i kallelsen är oklart, vi loggar rätt lite av det vi gör, men av de loggar som finns kvar kan man inte dra några säkra slutsatser av vad som skedde; PirateWeb verkar ha lämnat över mail till mailservern som inte har loggat några ovanliga fel. En "felkälla" är att 4083 medlemmar hade kryssat bort att få "Obligatoriska mail (kallelser, etc)" i PirateWeb, även om flera som inte fick kallelsen hade de obligatoriska mailen påslagna. Administratörsgruppen diskuterar att införa någon typ av statistisk spårning av utskickade mail framöver (det finns flera metoder, alla med olika nackdelar). Ta fram ett valmanifest (sjökort) till riksdagsvalet 2010 genom att tillsätta en arbetsgrupp och
därefter anta programmet på ett medlemsmöte.

Styrelsen har givit partiledningen i uppdrag att leda arbetet med valmanifest.
Ta fram ett styrdokument som berör hur styrelsen och ledningen ska jobba för att öka
öppenheten mot sina medlemmar, där närvarorätt och publicering av dagordning med
beslutsunderlag ska tas upp.

Ett dokument som beskriver styrelsens arbetsformer och rutiner för öppenhet arbetades fram under året och antogs på styrelsemötet den 6-7 februari 2010.
Övriga förtroendevalda för verksamhetsåret 2009

På ett medlemsmöte i oktober 2009 som fungerade som extra årsmöte valdes föreningens revisorer
och valberedning för 2009.
Som revisorer valdes Anders Andersson och Rene Malmgren, båda som ordinarie revisorer.
*Jan Lindgren (Stockholm)*Mattias Bjärnemalm (Uppsala)*Marco Baxemyr (Lycksele)*Jimmy Callin (Göteborg)*Mimmi Lowejko (Malmö)*Jonathan Rieder Lundkvist (Stockholm)

Source: http://falkvinge.net/files/2010/03/Verksamhetsber%C3%A4ttelse2009.pdf

Lagos port arrival check list 2012

PORT DOCUMENT REQUIED WELLCOME TO NIGERIA BELOW IS OUR CURRENT FULL STYLE ADDRESS-: HEAD OFFICE: CROSS MARINE SERVICES 28, BURMA ROAD APAPA, P.O. BOX NUMBER 2206 APAPA LAGOS CONTACT PERSON: GENERAL MANAGER: MR. BART FOLEY -Mobile: +234 803 525 1285 DEPUTY GENERAL MANAGER: MR. STEFAN PEDERSEN – Mobile +234 703 411 1745 SHIPPING MANAGER: MR. JERRY OWUTAMUNOPIRI - Mo

atypicalhus.net

Pediatr Nephrol (2010) 25:2539–2542DOI 10.1007/s00467-010-1606-yNeurological involvement in a child with atypical hemolyticuremic syndromeBérengère Koehl & Olivia Boyer & Nathalie Biebuyck-Gougé & Manoelle Kossorotoff &Véronique Frémeaux-Bacchi & Nathalie Boddaert & Patrick NiaudetReceived: 13 April 2010 / Revised: 1 July 2010 / Accepted: 2 July 2010 / Published o

© 2010-2017 Pdf Pills Composition