Omnis 7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING
Aard van het product
Handelsnaam
Toelatingsnummer
Bedrijfsidentificatie
Rijksweg 282880 BORNEM BELGIUMTel : +32 (0) 3 886 22 11Fax : +32 (0) 3 886 24 60E-mail : [email protected] Telefoonnr. in noodgeval
: +32 (0) 70 245 245 (Antigifcentrum / Centre Antipoisons) 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
Milieugevaar
: R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R57 : Vergiftig voor bijen.
3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Stof / Mengsel
Naam Component
Bilage-nummer
Indeling
Permethrin
Werkzame stof:
4 EERSTEHULPMAATREGELEN
Eerste hulp maatregelen
- Inademing
Rust.
Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon ditetiket tonen).
- Kontakt met de huid
: Onmiddellijk spoelen met veel water.
Of neem een douche gedurende 15 minuten.
Besmette kleding en schoenen uittrekken.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
Indien mogelijk deze fiche tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of hetetiket tonen.
- Kontakt met de ogen
: In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk teverwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.
Medische hulp inroepen.
Indien mogelijk deze fiche tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of hetetiket tonen.
EDIALUX-FORMULEX NV
In geval van nood : +32 (0) 70 245 245 (Antigifcentrum / Centre Antipoisons)
Rijksweg 28 2880 BORNEM BELGIUMTel : +32 (0) 3 886 22 11Fax : +32 (0) 3 886 24 60E-mail : [email protected] VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
4 EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)
- Inslikken
Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskoolin water is aangewezen.
Onmiddellijk een arts raadplegen.
Indien mogelijk deze fiche tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of hetetiket tonen.
5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Gevarenklasse
6 MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
: Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen.
In geval van verspreiding in de lucht: lokaal verlaten en verluchten.
Elk contact met de ogen en de huid vermijden.
Voorzorgsmaatregelen voor het
: Elke mogelijke vervuiling van de bodem of van de oppervlaktewateren vermijden.
Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Reinigingsmethoden
: Product bijeenvegen met borstel en in originele verpakking in milieubox deponeren.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationalevoorschriften.
7 HANTERING EN OPSLAG
: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
Behandeling
: Niet eten, drinken of roken tijdens de hantering of het gebruik.
8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
- Ademhalingsbescherming
: Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
- Huidbescherming
: Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/ - Oogbescherming
: Bij deskundig gebruik wordt een veiligheidsbril niet noodzakelijk geacht.
- Inslikken
: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysische toestand bij 20°C
Oplosbaarheid in water
: Zeer weinig oplosbaar (< 0,1%).
10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit en reactiviteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
EDIALUX-FORMULEX NV
In geval van nood : +32 (0) 70 245 245 (Antigifcentrum / Centre Antipoisons)
Rijksweg 28 2880 BORNEM BELGIUMTel : +32 (0) 3 886 22 11Fax : +32 (0) 3 886 24 60E-mail : [email protected] VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Ongewenste uitwerkingen op de
: Niet irriterend voor de ogen, huid en ademhalingswegen.
gezondheid
Oraal (rat) LD50 [mg/kg]

Dermaal (Konijn) LD50
12 ECOLOGISCHE INFORMATIE
Informatie betreffende ecologische
: R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch effecten
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R57 : Vergiftig voor bijen.
13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Verwijderingsmethode
: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Algemene informatie
Juiste vervoersnaam
: UN3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. ( ADR-Etikettering
Vervoer over land
- ADR Klasse
- ADR Verpakkingsgroep
Zeevervoer
- IMO-IMDG code
- IMO Verpakkingsgroep
- IMDG-Zeevervuiling
Luchtvervoer
- ICAO/IATA
- IATA - Klasse of divisie
- IATA Verpakkingsgroep
- Beperkte Hoeveelheid
Samengestelde verpakkingen - binnenverpakking : maximale inhoud : 6 kgSamengestelde verpakkingen - collo : maximum : 30 kgBinnenverpakkingen geplaatst in met krimp of rekfolie om wikkelde trays -binnenverpakking : maximale inhoud : 6 kgBinnenverpakkingen geplaatst in met krimp of rekfolie om wikkelde trays - Collo :maximum : 20 kg EDIALUX-FORMULEX NV
In geval van nood : +32 (0) 70 245 245 (Antigifcentrum / Centre Antipoisons)
Rijksweg 28 2880 BORNEM BELGIUMTel : +32 (0) 3 886 22 11Fax : +32 (0) 3 886 24 60E-mail : [email protected] VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Toelatingsnummer
Symbo(o)l(en)
R-Zinnen
: R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R57 : Vergiftig voor bijen.
S-Zinnen
: S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S20/21 : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen endeskundig medisch advies inwinnen.
Andere Zinnen
: C37: eetwaren, daartoe bestemde grondstoffen en keukengerei afdekken tijdens de behandeling.
C113: verboden in ruimten waar kinderen jonger dan 2 jaar verblijven.
C26: was de handen na toepassing.
Gezien de hoge aquatische toxiciteit van permethrin mag het preparaat nietgebruikt worden in de buurt van aquatische milieu’s.
C56: niet toepassen in of op apparatuur bestemd voor de verwerking of bereidingvan voedings- of genotmiddelen.
16 OVERIGE INFORMATIE
Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2)
: R20/22 : Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatischmilieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Andere gegevens
De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het EuropeesParlement en de Raad AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten,betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - terbeschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallenbuiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elkeverantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijnmet de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dientuitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk datde informatie in dit MSDS niet van toepassing is.
Einde van document
EDIALUX-FORMULEX NV
In geval van nood : +32 (0) 70 245 245 (Antigifcentrum / Centre Antipoisons)
Rijksweg 28 2880 BORNEM BELGIUMTel : +32 (0) 3 886 22 11Fax : +32 (0) 3 886 24 60E-mail : [email protected]

Source: http://www.edialux.be/UserFiles/file/MSDS/HGP/BENL/VF_Permas_D_versie7.pdf

New study reports prednisolone significantly reduces lasting effects.

New Study Reports Prednisolone Significantly Reduces Lasting Effects of Bell's Palsy Facial paralysis expert, Dr. Babak Azizzadeh, discusses the importance of new Bell’s palsytreatment findings. Los Angeles, California (May 23, 2012 -- According to a report in the May issue of Archives ofOtolaryngology – Head & Neck Surgery, a recent Swedish and Finnish Scandinavian Bell's palsy stu

carriwell.nl

The Carriwell Maternity Support Band has been tested by leading midwife Sister Lilian and has been found to dramatically reduce ligament pain, back ache and abdominal pressure during pregnancy. An expectant mom’s mid-section is extremely prone to aches and pains during pregnancy, and these are as many and varied in nature as the woman herself. The reasons for this discomfort include incr

© 2010-2017 Pdf Pills Composition