006 allergisch voor corticosteroiden

Allergisch voor
Corticosteroïden
U bent allergisch voor corticosteroïden:
Wat nu?

Uw dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor (één of meer) corticosteroïden. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat aanleiding geven tot het ontstaan of verergeren van eczeem of andere allergische verschijnselen. Het is dus van groot belang dat u probeert om contact met deze corticosteroïden zoveel mogelijk te vermijden. Deze fol- der kan u daarbij behulpzaam zijn. Aangezien de folder informatie bevat die uw arts nodig heeft om u de juiste medicijnen voor te schrijven raden wij u aan om hem altijd bij u te hebben. Voor meer informatie over aller- gisch contacteczeem in het algemeen verwijzen wij u graag naar de infor- matiefolder “Allergisch contacteczeem” van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Deze kunt u bij uw dermatoloog aan- Wat zijn corticosteroïden en in welke producten
komen ze voor?

Corticosteroïden zijn geneesmiddelen die afgeleid zijn van bijnierschors- hormonen zoals iedereen die zelf in de bijnieren aanmaakt. Ze worden vooral gebruikt omdat ze ontstekingsreacties, waaronder allerlei vormen van eczeem, effectief kunnen onderdrukken. Corticosteroïden worden, afhankelijk van de ziekte of aandoening die bestreden moet worden, toe- gediend als tabletten, capsules of injectiepreparaten. Voor behandeling van afwijkingen van de huid kunnen corticosteroïden voorgeschreven wor- den in zalven, crèmes, emulsies, lotions en oordruppels; de slijmvliezen worden behandeld met neussprays, oogdruppels, zetpillen, klysma’s (voor het darmslijmvlies) en inhalers (aerosols, bijvoorbeeld bij astma). De corti- costeroïden die op dit moment (oktober 2004) in Nederland beschikbaar zijn, zijn opgesomd in de tabel. De eerste kolom geeft de echte naam aan van het corticosteroïd, de tweede de merknamen. Hoe zien allergische reacties door
corticosteroïden er uit?

Allergie voor corticosteroïden wordt met name gezien bij mensen die lang- durig met cortico-steroïdpreparaten op de huid behandeld worden, vooral bij lang bestaand eczeem aan de handen, de voeten, de benen, of in de oren. Door de behandeling daarvan met corticosteroïden kan men op een gegeven moment allergisch worden voor deze geneesmiddelen. Over het algemeen wordt dat niet of nauwelijks opgemerkt. Doorgaans wordt een allergische reactie gekenmerkt door een forse huidreactie met roodheid, bultjes, blaasjes, nattend eczeem en flinke jeuk. Bij een allergie door corti- costeroïden wordt de reactie evenwel gelijktijdig door de corticosteroïden zelf onderdrukt, zodat een ernstig allergisch beeld zoals hierboven be- schreven zelden optreedt. Men moet vooral bedacht zijn op het mogelijk optreden van allergie voor corticosteroïden wanneer eczeem of een ande- re huidaandoening niet goed reageert op behandeling of zelfs verergert. Allergie door aanbrengen van corticosteroïden op slijmvliezen (neus, oog- leden, de mondholte, de luchtwegen, de geslachtsorganen en de anus) komt minder vaak voor. De meeste gevallen daarvan worden veroorzaakt door neusdruppels of neussprays; de symptomen van een allergische re- actie hier zijn jeuk in en rond de neus, niezen, loopneus of verstopte neus, en eczeem rond de neusgaten. Wanneer corticosteroïden als tabletten of injecties worden gegeven aan daarvoor allergische personen, kan dit heel soms resulteren in een uitgebreide allergische huiduitslag. Wordt mijn eczeem
(of andere allergische verschijnselen)
geheel veroorzaakt door contact met
corticosteroïden?

Het is niet waarschijnlijk dat uw eczeem of andere allergische verschijnse- len geheel veroorzaakt worden door contact met corticosteroïden. Immers, u had al een bepaalde afwijking aan de huid (meestal eczeem of psoria- sis) of de slijmvliezen, waarvoor de corticosteroïden werden voorgeschre- ven. Daar bent u allergisch voor geworden, waardoor de afwijking verer- gerd is of niet goed op de behandeling reageerde. Wanneer u nu niet meer in contact komt met de corticosteroïden waarvoor u allergisch bent geworden, blijft de oorspronkelijke huidziekte waarvoor ze werden voorge- Hoe kunnen allergische reacties
worden voorkomen?

Wanneer iemand allergisch is geworden voor een bepaalde stof, kunnen allergische reacties voorkomen worden door ervoor te zorgen dat er geen contact meer mee is. Dat geldt ook voor corticosteroïden. Aangezien corti- costeroïden alleen door artsen voorgeschreven kunnen worden en ze niet voorkomen in andere producten of in de natuur, lijkt het heel eenvoudig om niet in aanraking te komen met corticosteroïden. Toch kan soms een probleem optreden. Immers, het kan zijn dat u een ziekte of aandoening heeft waarvoor behandeling met corticosteroïden wenselijk of zelfs nood- Niemand is allergisch voor alle corticosteroïden, maar de meeste patiën- ten zullen wel op meer dan één corticosteroïd allergisch reageren. Hoe weten u en de dokter die het geneesmiddel moet voorschrijven dan welke Hoe weet ik welke producten veilig zijn?
De informatie in dit hoofdstukje is vooral bedoeld voor Uw arts(en)! De meeste dermatologen testen twee of drie corticosteroïden bij patiënten bij wie een allergische reactie op de huid wordt vermoed: tixocortolpi- valaat, budesonide en hydrocortisonbutyraat. Dit zijn zogenaamde “indicatoren” voor corticosteroïdallergie. Wanneer voor deze stoffen aller- gie optreedt, is het aannemelijk dat u ook op één of meer andere cortico- steroïden allergisch zult reageren. Dit zijn zogenaamde “kruisreacties”. De “kruisreagerende” corticosteroïden zult u moeten vermijden, daar deze bij u eveneens allergische reacties zullen veroorzaken. In de tabel wordt een indeling van corticosteroïden in 4 groepen weerge- geven, die in grote lijnen aangeeft welke corticosteroïden kruisreacties zullen vertonen. Bij patiënten met contactallergie voor tixocortolpivalaat komt kruisreactiviteit voor met de andere corticosteroïden uit groep A en met hydrocortisonbutyraat (groep D1). Deze kunnen dus in dit geval beter niet voorgeschreven worden. Patiënten met contactallergie voor budeso- nide vertonen vaak kruisreactiviteit met corticosteroïden in groep B, maar ook met enkele uit groep D zoals hydrocortisonbutyraat maar niet met be- tamethasonvaleraat. Hydrocortisonbutyraat kan kruisreageren met de cor- De kans op kruisreactiviteit met andere corticosteroïden is gering; deze kunnen dus meestal veilig worden voorgeschreven. De corticosteroïden betamethasondipropionaat , betamethasonvaleraat, desoximetason fluti- casonpropionaat en mometasonfuroaat zijn uit allergologisch oogpunt re- latief “veilig”. (De kans daarvoor allergisch te worden is gering, evenals de kans op kruisreactiviteit bij aangetoonde allergie voor tixocortolpivalaat en Overige nuttige informatie
Het is belangrijk dat de apotheek op de hoogte is van uw allergie. U doet er verstandig aan om daar door te geven voor welke corticosteroïden u overgevoelig bent. Ook is het belangrijk dat u altijd aan uw huisarts of an- dere artsen die u medicijnen voorschrijven vertelt over uw allergie. Wan- neer u deze folder laat zien, zal het voor hen gemakkelijker zijn om, wan- neer behandeling met corticosteroïden bij u noodzakelijk is, een juiste keu- Op de bladzijden 8, 9, 10, 11 ziet u in de tabel, voorbeelden van in
Nederland voorgeschreven corticosteroïden
Hydrocortisone-type
Merknaam
Di-adreson-F, Pred forte, Ultracortenol, Triamcinolonacetonide-type
Budenofalk, Entocort, Pulmicort, Rhinocort, GROEP C Betamethason-type
Betamethasonvaleraat -type
(stabiele esters)
Diprosalic, Diprosone, Diprolene, Dovobet Cutivate, Flixotide, Flixonase, Seretide Hydrocortisonbutyraat-
type (labiele esters)
Niet in te delen :
Heeft u nog vragen?
Deze brochure is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig Heeft u vragen over de behandeling, neem dan contact op met de Polikliniek Dermatologie, telefoon 040-2864862.
Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.
[email protected]
Vermeldt bij uw e-mail altijd uw naam en geboortedatum.
Nuttige websites:
www.huidarts.info

Source: http://www.anti-allergie.be/downloads/Allergisch%20voor%20Corticosteroiden.pdf

Microsoft word - tmt_wp4_full paper for irpa12 final version-template.doc

TMT Handbook: guidelines for treatment and long-term follow up of people exposed to radiation after a malevolent act Maria del Rosario Pérez*1, Zhanat Carr1, Makoto Akashi2, Robert N. Gent3, Patrick Gourmelon4, Siegfried Joussineau5, Volker List6, David Lloyd3, Nelson Valverde7, Albert Wiley8, Carlos Rojas-Palma9, Phil Kruse10 George Etherington3,Tua Rahola11, Maarit Muikku11, Astrid Li

(microsoft word - colonoscopia orienta\307\325es.doc)

PREPARO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA INFORMAÇÕES ÚTEIS AO PACIENTE- AGENDE SEU EXAME NO (88) 3511.9999 COLONOSCOPIA é o exame mais avançado para investigação das doenças dos cólons e do reto. É realizada por médico especialista, para diagnosticar e tratar doenças do intestino grosso(cólon), sendo realizado sob sedação com a presença de um anestesiologista para propor

© 2010-2017 Pdf Pills Composition