Model nota nl

_____________________________________________________________________________________________________ toegelaten door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder codenummer (K.B. 04 en 13.07.1979 - B.S. 14.07.1979) ___________________________________________________________________________________ Tel. : +32.2.209.02.13 – Fax : +32.2.217.12.90 _____________________________________________________________________________________________________ Werknemers (zoals bezoldigde verpleegkundigen) zijn verbonden met hun werkgever (het ziekenhuis, de verzorgingsinstelling,…) door een arbeidsovereenkomst die beheerst wordt door de wet op de arbeidsovereenkomsten (W.A.O.). Art. 18 van deze W.A.O. vermeldt dat de werknemer persoonlijk aansprakelijk is voor zijn zware fout en de eerder gewoonlijk bij hem voorkomende lichte fout of repetitieve lichte fout. De begrippen “zware fout” en eerder gewoonlijk “lichte fout”, worden door de wetgever niet nader omschreven zodat deze begrippen het voorwerp uitmaken van hevige betwistingen en tot de grootste verwarring kunnen leiden. Bovendien leert de rechtspraak ons dat de rechter soms een gewone fout als een zware fout aanmerkt! Kunnen o.m. als zware fouten aanzien worden : het voorbehandelen van de verkeerde patiënt, het aan de oorzaak liggen van het opereren van verkeerde ledematen of organen, het verwisselen van medische dossiers, het toedienen van een verkeerd medicament of het toedienen van een te hoge dosis hiervan, het geven van een verkeerde spuit, . Werd eveneens reeds als zware fout weerhouden : het aanreiken door een verpleegkundige van een verkeerde ampul, nl. etodimaat i.p.v. xylocaine, waardoor een verkeerde inspuiting werd toegediend en bij de patiënt een paraplegie werd veroorzaakt (vonnis, Brussel). Werd door de rechtspraak als gewoonlijk voorkomende lichte fout aanzien : het feit dat een verpleegkundige voor de aansluiting van de zuurstofleiding op het koppelstuk van een endotracheale tube nooit gebruik maakte van het tussenstuk (vonnis, Brugge). Bij voormelde voorbeelden kunnen verpleegkundigen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken worden. Wanneer de verpleegkundige-werknemer aldus een zware of een gewoonlijk lichte fout heeft begaan, kan de werkgever een regresvordering van zijn uitgaven uitvoeren bij de verpleegkundige-werknemer. Bovendien kan de patiënt de verpleegkundige-werknemer persoonlijk aanspreken! De AMMA ___________________________________________________________________________________ Tel. : +32.2.209.02.13 – Fax : +32.2.217.12.90 _____________________________________________________________________________________________________ Verpleegkundigen worden dagelijks verplicht om handelingen te stellen die tot de bevoegdheden van medici behoren (zie o.m. KB 18.06.1990). Als voorbeelden kunnen wij citeren : het evalueren van een ziektetoestand, het toedienen van medicatie zonder voorschrift van een arts,… Over de onwettige uitoefening van medische handelingen door verpleegkundigen bestaan eveneens heel wat betwistingen en controverses, temeer daar de verzekeringspolis van de werkgever, in het algemeen, geen dekking verleent voor de uitoefening van de onwettige geneeskunde. Ook wa Hierbij moet worden opgemerkt dat AMMA niet de bedoeling heeft om deze praktijken aan te moedigen. AMMA is van mening dat deze handelingen tot een strikt minimum beperkt moeten worden. 3. In het algemeen zal de verpleegkundige geen inzage krijgen in de door de werkgever gesloten ‘uitbatingspolis’. nlijke aansprakelijkheid van de verpleegkundige). Ook wanneer men in een conflictsituatie terechtkomt, waarin verschillende partijen betrokken zijn, heeft men er alle belang bij om over een eigen verzekeringspolis te beschikken. De AMMA ___________________________________________________________________________________ Tel. : +32.2.209.02.13 – Fax : +32.2.217.12.90 _____________________________________________________________________________________________________ In voorgaande paragrafen werd de burgerlijke aansprakelijkheid van de loontrekkende verpleegkundige toegelicht. Deze problematiek staat evenwel los van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verpleegkundige-werknemer. De verpleegkundige-werknemer kan aldus, overeenkomstig de algemene regels, voor de strafrechter gedaagd worden en, in voorkomend geval, veroordeeld worden (bijv. bij onopzettelijk toedienen van slagen en verwondingen, schending van het beroepsgeheim, onwettige uitoefening van de geneeskunde,.). De straffen kunnen zwaar zijn. Een andere vaststelling is dat, bij een schadegeval, de werkgever zal beslissen hoe het in zijn verzekeringspolis verzekerd bedrag in de waarborg “Rechtsbijstand” zal worden “verdeeld” tussen de betrokken partijen (bijv. wanneer in een schadegeval zowel het ziekenhuis als medici en paramedici betrokken zijn). Dit bedrag zal vaak beperkt en onvoldoende zijn. Ook kan men in een conflictsituatie terechtkomen, waarin de belangen van de in het schadegeval betrokken partijen uiteenlopend zijn (zie ook paragraaf 4 hierboven). Wanneer men, overeenkomstig voorgaande voorbeelden, zelf een advocaat zal moeten aanstellen, zullen de kosten al vlug oplopen. Ook hier bi Indien de werkgever in geval van verpleegkundige fout beslist het slachtoffer te vergoeden zonder bij de verpleegkundige-werknemer zijn uitgaven terug te vorderen, bestaat steeds de mogelijkheid dat hij de arbeidsovereenkomst opzegt ingevolge verpleegkundige fout. U heeft dan een (zeer) goede advocaat nodig; uw loopbaan staat immers op het Statistische gegevens tonen aan dat verpleegkundigen meer en meer het slachtoffer worden van agressie (bijv. in spoeddiensten). De infrastructuur van een ziekenhuis is niet altijd optimaal om het personeel de nodige bescherming te bieden. Wanneer zich een ongeval voordoet zal de eventuele tussenkomst van de verzekeraar van de werkgever voor de verpleegkundige-werknemer beperkt zijn. ___________________________________________________________________________________ Tel. : +32.2.209.02.13 – Fax : +32.2.217.12.90 _____________________________________________________________________________________________________ optie, de mogelijkheid om een ongevallenpolis af te sluiten aan uitzonderlijke voorwaarden. De polis dekt niet a ___________________________________________________________________________________ Tel. : +32.2.209.02.13 – Fax : +32.2.217.12.90 _____________________________________________________________________________________________________ Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, § 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder codenummer voor de takken ongevallen, ziekte, auto, brand, andere schade, b.a. auto en algemene b.a. (K.B. 04 en 13.07.1979 – B.S. 14.07.1979) statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13.01.1945, 18.05.1968, 02.08.1973, 11.09.1987 ___________________________________________________________________________________ Tel. : +32.2.209.02.13 – Fax : +32.2.217.12.90

Source: http://www.amma.be/nl/pdf/resp_aansp/rci-bav/13-RI-FO-PDF-0704-V01.pdf

transsahararun.com

Health related advices for participants of the Trans Sahara Rally This document is simply a guideline to help you in health/medical preparations for the rally. The source of this information, i.e. advices, list of medicines, mandatory or recommended vaccinations, contents of your first aid box and anything you can use during your travel is not primarily from a book or two, rather decades of t

Combustion

BRAMMER STANDARD ONLINE CATALOG - COMBUSTION MATERIALS CRM C, S, O, N IN IRON BASE MATERIALS CRM C, S, O, N IN IRON BASE MATERIALS __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Number Carbon Sulfur Oxygen Nitrogen UnitsNumber Carbon Sulfur Oxygen Nitrogen Units___________

© 2010-2017 Pdf Pills Composition