A ustos

ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):5-7 TRANSREKTAL PROSTAT BÝYOPSÝSÝ UYGULANAN HASTALARDA NORFLOKSASÝN Ömer ÖGE1, Hakan GEMALMAZ1 , Ýzzet KOÇAK 1 , Burçin ÖZEREN 1 , Mete EYÝGÖR2 , Amaç: Transrektal iðne biyopsisi (TRÝB) günümüzde prostat kanseri tanýsý için standart taný yöntemidir. Bu iþleme baðlý enfektif komplikasyonlarýn olasýlýðýný azaltmak için çeþitli antibiyotik rejimleri kullanýlmaktadýr.
Ancak TRÝB profilaksisinde standart bir profilaksi rejimi henüz mevcut deðildir.
Yöntem: Kliniðimizde TRÝB uygulanan 34 olguya iþlemden 24 saat önce baþlanarak ve 2x400 mg/gün dozunda 1 hafta süreyle norfloksasin profilaksisi uygulandý. TRÝB sonrasýndaki 48. saat ve 7. günde olmak üzere hastalarýn tümünden iki kez idrar kültürü alýndý. Bakteriüri >1x105 koloni / ml olarak, febril atak >38.5 C’ye ulaþan ateþ Bulgular: Febril enfeksiyon oraný %3 ve üriner enfeksiyon oraný %3 olarak kaydedilirken, sepsis olgusuna Sonuç: TRÝB sonrasý görülebilecek enfeksiyon komplikasyon oraný küçümsenmeyecek derecededir. Bu gibi enfektif komplikasyonlarý engellemek amacýyla deðiþik maliyette ve genellikle parenteral antibiyotik içeren profilaksi rejimleri kullanýlmaktadýr. Norfloksasin ile iþlemden 24 saat önce baþlanan ve 1 hafta uygulanan profilaksi bu tip komplikasyonlarý minimale indirmesi ve düþük maliyeti ile TRÝB profilaksisi için iyi bir aday olmaktadýr.
Anahtar Kelimeler: norfloksasin, prostat, biyopsi Efficacy Of Prophylaxis With Norfloxacin in Transrectal Prostate Biopsy Objective: Transrectal needle biopsy is the standard method in the diagnosis of prostate cancer. Various antibi- otic regimens have been used to reduce the complication of infection associated with this procedure. However, there is no well-established antibiotic regimen for patients undergoing transrectal biopsy of the prostate.
Methods: Thirty-four patients undergoing transrectal biopsies of the prostate received 400 mg of norfloxacin twice a day starting 24 h before biopsy and continued for 1 week. In 48 hours and 7th day after transrectal needle biopsy were provided urine culture. Significant bacteriuria was defined as more than 1x105 colony / mL and febrile attack was accepted as high fever reaching 38.5°C.
Results: Each rates of bacteraemia and urinary tract infection were 3%, and no patient developed sepsis.
Discussion: The development of infection after transrectal biopsy of prostate is not rare. With the purpose of preventing such complications, intravenous antibiotics in high cost are commonly used. Norfloxacin prophylaxis for 1 week effectively minimizes such complications and it also has a low cost.
Transrektal ultrasonografi ve rektal muayenede daha sýk uygulanmasýna katkýda bulunmaktadýr1. TRÝB anormal prostat bulgularýnýn olmasý veya anormal günümüzde güvenli kabul edilen ve genellikle ayaktan prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliklerinde, hasta koþullarýnda uygulanan bir iþlem olmasý yanýnda transrektal iðne biyopsisi (TRÝB) ilk baþvurulan taný gözardý edilemeyecek sýklýkta travmatik ve enfektif aracýdýr. Özellikle PSA gibi deðerli bir tümör komplikasyon potansiyeli taþýmaktadýr. Enfektif belirleyicisinin keþfinden sonra prostat kanseri þüphesi komplikasyonlar; asemptomatik bakteriüri, üriner taþýyan hasta sayýsýnda önemli artýþ olmuþ ve buna sistem enfeksiyonu, ateþ ve fatal seyredebilen septisemi paralel olarak uygulanan TRÝB sayýsýnda çok önemli þeklinde sýralanabilir. Literatürdeki birçok kontrollü artýþ meydana gelmiþtir. Sadece PSA yüksekliði çalýþma TRÝB öncesi uygulanan antibiyotik profilaksisi nedeniyle tanýmlanan erken prostat kanserlerinde bile ile febril atak, üriner enfeksiyon ve bakteriyemi transrektal ultrasonografide yaklaþýk %25 oranýnda sýklýðýnda önemli düþüþ olduðunu ortaya koymuþtur.2- lezyon görüntülenememesi özellikle bu tip hastalarda 5 Antibiyotik profilaksisi uygulanmadýðý zaman TRÝB birden fazla TRÝB uygulanmasýna neden olarak iþlemin sonrasýnda bakteriyemi %16-76, üriner enfeksiyon %32 1 Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý, AYDIN2 Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý, AYDIN ve febril atak oraný %33 oranýnda rapor edilmektedir.3- Febril atak sadece 1 (%3) hastada gözlendi ve 7 Enfektif komplikasyonlar genellikle koliform bakterilere sefaperazon + sulbaktam tedavisine geçilerek kontrol (sýklýkla E. Coli) baðlý olmasýna karþýn anaerobik altýna alýndý. Bu hastadan alýnan idrar kültüründe bakteriyemi de gözlenebilmektedir.5-7 TRÝB öncesinde mikroorganizma elde edilmezken ateþle senkron alýnan antibiyotik profilaksisi rutin olarak uygulanmasýna karþýn kan kültüründe norfloksasine dirençli Klebsiella ürediði en uygun antibiyotik rejiminin hangisi olduðu konusunda bir fikir birliði mevcut deðildir.
Ateþin eþlik etmediði üþüme-titreme semptomu Günümüzde TRÝB profilaksisi çok geniþ bir olan 2 hastadan alýnan kan kültürlerinde üreme antibiyotik yelpazesini kapsamaktadýr. Bir olmazken, bu hastalardan birinin 1. haftada alýnan idrar deðerlendirme Ýngiltere’de TRÝB profilaksisi için 13 kültüründe E. coli’ye baðlý asemptomatik bakteriüri antibiyotik çeþidinin kullanýldýðý 48 farklý profilaksi saptandý. Sadece bol hidrasyon önerilen hastanýn 10 rejiminin kullanýldýðýný ortaya koymuþtur.8 Bu gün sonra tekrarlanan idrar kültüründe mikroorganizma deðerlendirmede rejimlere en çok dahil edilen izole edilmedi. Ýþlemden sonraki ortalama 4.5 (1-11 ) aylýk antibiyotiðin (%58) metronidazol olduðu ve bu izlemde hiçbir hasta prostatit yada prostatik abse rejimlerin %58.6’sýnýn parenteral antibiyotik içerdiðini göstermiþtir. Bu rejimlerin %29’unda parenteral, oral ve rektal uygulanan üç ajaný içerdiði ve sadece %29.3’ünde tek baþýna oral antibiyotik kullanýldýðý görülmektedir.
Daha önceki kiþisel tecrübelerimize dayanarak Günümüzde TRÝB profilaksisi için antibiyotik türü, TRÝB profilaksisindeki etkinliðine güvendiðimiz dozu ve tedavi süresi hakkýnda yeterli bilgi saðlayan norfloksasin ile prospektif bir çalýþma amaçladýk.
prospektif çalýþma sayýsý oldukça azdýr. Bu konuda bir standardýn olmamasý deðiþik maliyette çeþitli antibiyotik rejimlerinin kullanýlmasýna neden olmaktadýr. TRÝB ciddi enfektif komplikasyon potensiyeli olan bir iþlem olduðu Bu çalýþma 1999 yýlýnda kliniðimizde TRÝB için profilaksi için genellikle maliyeti yüksek, geniþ uygulanan hastalar üzerinde gerçekleþtirildi. Ýþlem spektrumlu parenteral antibiyotikler tercih edilmektedir.
öncesinde üriner enfeksiyon tespit edilenler, yakýn Fluorokinolonlar TRÝB sonrasýnda hastalarýn kan ve zamana kadar antibiyotik kullananlar ve sondalý hastalar idrarlarýndan en sýk izole edilen bakteri olan E. coli’ye deðerlendirmeye dahil edilmediler. Bu eleme sonrasýnda karþý oldukça etkindirler.4,5,9 E. coli’yi Klebsiella, yaþ ortalamasý 57.4 (42-81) olan 34 hasta Bactroides frajilis ve Clostridium suþlarý takip deðerlendirmeye alýndý. Hastalarýn tümüne norfloksasin etmektedir. En sýk izole edilen anaerob bakteri olan ile profilaksi uygulandý. Norfloksasin ilk dozu iþlemden Bactroides frajilise karþý fluorokinolonlarýn etkinliði 24 saat önce baþlamak koþulu ile 2 x 400 mg /gün kýsýtlýdýr7. Bu nedenle bazý yazarlar kinolon profilaksisine dozunda ve 1 hafta süreyle uygulandý.
metranidazol kombinasyonunu önermektedirler.10 TRÝB öncesinde hiçbir hastada temizleyici lavman Net olmayan diðer bir konu profilaksi süresidir.
ve iyodinli rektum temizliði uygulanmadý. Tüm Süre çalýþmadan çalýþmaya farklýlýk gösterdiði gibi hastalardan körlemesine, altý kadran biyopsi alýndý ve raporlarýn birçoðunda antibiyotiðin iþlem öncesinde ve tüm biyopsiler BARD Magnum 18 gauge biyopsi iðnesi sonrasýnda birer doz verilmesi þeklindedir. Ancak ile yapýldý. Hastalar yakýn vital bulgu takibi amacýyla literatüre bakýldýðýnda daha uzun süreli antibiyotik iþlemden sonraki 24 saat boyunca hospitalize edildiler.
kürlerinin TRÝB sonrasý enfeksiyon riskini düþürdüðü TRÝB sonrasýndaki 48. Saat ve 7. günde olmak görülmektedir. Profilaksinin en az 4 gün sürdürüldüðü üzere hastalarýn tümünden iki kez idrar kültürü alýndý.
serilerde enfeksiyon riski 0 - %0.8 arasýnda Bakteriüri >1x105 koloni / ml olarak, febril atak >38.5 bildirilmektedir.11-13 Sieber ve ark. 4439 TRÝB hastasýnýn C’ye ulaþan ateþ olarak kabul edildi.
retrospektif olarak gözden geçirildiði çalýþmalarýnda, iþlemden bir gün önce baþlanan ve 4 gün boyunca günde iki kez uygulanan siprofloksasin ile hospitalizasyon gerektiren enfeksiyon oranýný %0.1 (3 Hastalarýn hiçbirinde norfloksasine baðlý yan etki nedeniyle tedaviyi deðiþtirme gereksinimi olmadý.
Profilaksiye ne zaman baþlanmalý sorusu da tam Hastalardan 28’inde makroskopik hematüri ve 21’inde cevap bulmuþ deðildir. Bir çalýþmada iþlemden 48 saat rektal kanama gözlenirken bu þikayetler hiçbir hastada önce norfloksasin baþlanan ve 4 gün devam edilen ek giriþime gereksinim göstermeden 2 günden kýsa bir grupta >38.5°C ateþ saptanmazken, norfloksasinin sürede ortadan kayboldu. Hastalarýn hiçbirinde iþlemden ½ saat önce baþlandýðý ve toplam 2 gün tahammül edilemeyen aðrý gözlenmedi ve hiçbir hastada uygulandýðý grupta bu þiddette ateþ oraný %9 olarak bulunmuþtur.14 Bizim çalýþmamýzda da bakteriyemi %3 olarak saptanmýþ ve bir hastada görülen asemptomatik detection in a clinical urological practice by ultrasonog- bakteriüri spontan kaybolmuþtur. Diðer bir çalýþmada raphy, digital rectal examination and prostate specific antibiyotiðin TRÝB öncesi ve sonrasýnda uygulandýðý grupta enfeksiyon oraný %6 iken, antibiyotiðin sadece 12. Aus G, Hermansson CG, Hugosson J and Pedersen KV.
iþlem sonrasýnda verildiði grupta bu oran %39 olarak Transrectal ultrasound examination of the prostate: com- plications and acceptance by patients. Br J Urol 1993; uygulamasýna TRÝB yapýlmadan belirli bir süre önce 13. Sieber PR, Rommel FM, Agusta VE, Breslin JA, baþlanmasýnýn faydalý olacaðý söylenebilir.
Huffnagle HW, Harpster LE. Antibiotic prophylaxis in Sonuç olarak bizim iþlemden 24 saat önce ultrasound guided transrectal prostate biopsy. J Urol.
baþlanan norfloksasin ile uyguladýðýmýz profilaksi rejimi TRÝB sonrasý enfektif komplikasyonlarý engellemekte 14. Aus G, Ahlgren G, Bergdahl S, et al. Infection after oldukça etkin durmaktadýr. Literatüre bakýldýðýnda transrectal core biopsies of the prostate: risk factors uyguladýðýmýz bu profilaksi rejimi antibiyotik türü, doz, and antibiotic prophylaxis. Br J Urol 1996; 77: 851-5.
süre ve baþlama zamaný olarak optimal rejim çeþidi gibi görünmektedir. Ýlk sonuçlarýný sunduðumuz çalýþmamýz bundan sonra rutin klinik uygulama þeklinde devam etmektedir. Tüm bunlarýn yanýnda hasta tarafýndan iyi Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi tolere edilmesi ve ucuz olmasý norfloksasinin TRÝB profilaksisi için rutin kullanýma iyi bir aday olmasýný KAYNAKLAR:
Clements R. The changing role of transrektal ultrasoundin the diagnosis of prostate cancer. Clin Radiol 1996; Bissada NK, Rountree GA, Sulieman JS. Factors af-fecting accuracy and morbidity in transrectal biopsy ofthe prostate. Surg Gyn Obs 1977; 145: 869-72.
Crawford ED, Haynes AL, Story MW, Borden TA.
Prevention of urinary tract infection and sepsis follow-ing transrectal prostatic biopsy. Br J Urol 1982; 127:449-51.
Davison P, Malament M. Urinary contamination as aresult of transrectal biopsy of the prostate. J Urol 1971;105: 545-6.
Ruebush TK, McConville JH, Calia FM. A double-blind study of trimetoprim-sulfamethoxazole prophy-laxis in patients having transrectal biopsy of the pros-tate. J Urol 1979; 122: 492-4.
Dowlen LW, Black NL, Politano VA. Complications oftransrectal biopsy examination of the prostate. S M J1974; 67:.1453-7.
Thompson PM, Talbot RW, Packham DA and DulakeC. Transrectal biopsy of the prostate and bacteraemia.
Br J Surg 1980; 67: 127-31.
Taylor H M, Bingham JB. Antibiotic prophylaxis fortransrectal prostate biopsy. J Antimic Chem 1997; 39:115-7.
Fawcett DP, Eykyn S, Bultitude MI. Urinary tract in-fection following trans-rectal biopsy of the prostate.
Br J Urol 1975; 47: 679-81.
10. Rodriguez LV, Terris MK. Risks and complications of transrectal ultrasound guided prostate needle biopsy: aprospective study and the review of the literature. JUrol 1998; 160: 2115-20.
11. Cooner WH, Mosley BR, Rutherford CL, Beard JH, Pond HS, Terry WJ, Igel TC, Kidd DD. Prostate cancer

Source: http://www.adutfdergi.org/pdf/pdf_ADU_21.pdf

posa.org.au

Chapter 12 RIOT CONTROL AGENTS INTRODUCTION CS ( o -CHLOROBENZYLIDENE MALONONITRILE) Physical Characteristics Clinical Effects CN (1-CHLOROACETOPHENONE) Physical Characteristics Clinical Effects SEVERE MEDICAL COMPLICATIONS FROM THE USE OF CS AND CN OTHER RIOT CONTROL COMPOUNDS DM (Diphenylaminearsine) CR (Dibenz (b,f) -1:4-oxazepine) CA (Bromobenzylcyanide)

rjspmpharmacy.com

CURRICULUM VITAE 8, B-1, Harshal Resi.,Talegaon- chakan Rd. Email- [email protected] / [email protected] Career Objective To maximize the potentials and utilize them effectively to attain organizational goals and objectives through positive attitude, flexibility and an open mindset. To be a part of a team that excels in the effort towards the growth of the organization and g

© 2010-2017 Pdf Pills Composition