Microsoft word - bdf8db82.doc

Betyder högt BMI ökad överlevnad
Etablering av en ny metod för
för dialyspatienten?
bestämning av metformin i serum.
Riktområde för behandling vid
Charlotte Medin (3), Abdul Rashid Qureshi (2), Peter Stenvinkel (4), normal njurfunktion.
Bengt Lindholm (2), Carl-Gustaf Elinder (5), Stefan Jacobson (1), Britta Gunnar Sterner (2), Anders Andersson (3), Anne Cato (3), Anders Frid (1), Danderyds sjukhus (1).Karolinska Institutet (2).Njurmediciniska klin. Karolinska Solna (3).Njurmedicinska klin. Hudding (4).Njurmedicinska Endokrinologiska kliniken Universitetssjukhuset MAS, Malmö (1).Kliniken för njurmedicin och transplantation Universitetssjukhuset MAS, Malmö (2).Klinisk Kemi och Farmakologi Universitetssjukhuset, Det är sedan länge känt att dialyspatienter med låg vikt och nedsatt näringsintag har en sämre överlevnad.I den allmänna befolkningen är å andra sidan högt BMI ett ökande hälsoproblem. Tio procent av både män Metformin är ett viktigt läkemedel för att öka insulinkänsligheten vid typ 2 och kvinnor i Sverige räknas som feta dvs med BMI med >30 och det får diabetes mellitus och används av cirka 2% av den vuxna befolkningen i jämföras med sexton procent av patienterna i denna studie. Ändåmålet med Sverige idag. Biverkningarna är få men risken för att utveckla laktacidos denna undersökning var att utvärdea BMI som prediktor för dödlighet. har gjort att medlet, som utsöndras renalt, sätts ut redan vid en lätt Prospektiv studie av aktiv uremivård i Stockholm (PAUS)startade i njurfunktionsnedsättning. Om möjlighet fanns för september år 2000 och avslutades den sista december 2005 med koncentrationsbestämning borde metformin utan risk kunna användas och uppföljning av överlevnad ytterligare ett år.Alla patienter ingår oavsett hur doseras även vid reducerad njurfunktion.Syftet med undersökningen var att länge de överlevet om de har bedömts att kvarstå i kontinuerlig uremivård. upprätta en analysmetod och undersöka referensintervall för metformin hos Totalt 532 patienter är med 272 pat från Karolinska Solna, 168 pat från personer med diabetes och normal njurfunktion. Karolinska Huddinge, 40 pat från SÖS och 52 pat från Danderyds Sjukhus. Av dessa startade 164 pat i PD, 349 pat i HD samt 19 njurtransplanterades. Medianåldern var 63 år och består av 357 män och 175 kvinnor. Pat Vid Klinisk kemi och Farmakologi, Universitetssjukhuset i Lund har indelades i fyra BMI-grupper <20, 20-24.9, 25-29.9 samt >30. Alla metodik utvecklats för analys av metformin i serum och i patienter hjärtstatus bedömdes vid start avseende hjärtsvikt enligt New blod(www.analysforteckning.usil.se). Analyserna sker med York Heart Assocciation (NYHA)fyra graderingar samt symtom av angina vätskekromatografi tandem masspektrometri (LCMSMS). Provet behöver enl Canadian Cardiovasscular Society. Två tredjedelar av patienterna ej kylas eller frysas under provtransporten, men skall frysas om analysen sker vid ett senare tillfälle. Helblodsanalys utförs för att få ökad kunskap Pat med Högst BMI hade högre uppskattat GFR (enl Cockgroft- om fördelningen mellan intra- och extracellulära koncentrationer i blod Gault)medan blodtryck, närvaro av hjärtkärlsjukdom, näringstillstånd enl eftersom det är känt att detta förhållande kraftigt förändras vid acidoser. SGA och diabetessjukdom var likvärdiga i BMI grupperna. I Vid bestämning av blodkoncentrationen bör hämatokrit (B-EVF) överlevnadsanalyserna visade pat med högt BMI en bättre överlevnad än de analyseras innan blodet fryses. Totalimpressionen (CV%) för serumanalys andra patienterna och skillnadesn kvarstod efter korrektion för ålder, kön, vid nivåerna 3 och 30 µmol/L är 11 % respektive 7%. Som intern standard uppskattat GFR, hjärtkärlsjukdom och diabetes. vid beräkning av koncentrationer används fenformin. BMI>30 vid dialysstart är associerad med lägre dödlighet även efter Provtagning har skett som dalvärde inför morgondosen. korrektion för GFR, demografi och comorbiditet. Detta underbygger Glomerulusfiltrationen uppskattades med en cystatin C baserad formel. behovet att identifiera faktorer ansvariga för denna fördel i överlevnad. Resultaten anges som median och spridning. Här redovisas preliminära resultat från 34 patienter (25 män/9 kvinnor) med bevarad njurfunktion (estimerat GFR > 60 ml/min/1,73m2). Incidensen av njurvaskulit har varit
Patienternas ålder var 54 år (31-69) och vikten 92 kg (64-140). Dygnsdosen stabil i Södra Sverige de senaste 10
av metformin var 1500 mg (500-3000 mg) fördelad på 1-3 doseringstillfällen. Dalvärdet för S-metformin hos dem som doserade en gång varje morgon var 0,29 &#956;mol/L (0,09-0,90, n= 4) medan dalvärdet för övriga var 3,77 &#956;mol/L (1,29-15,90. Mårten Segelmark (3), Alladin Mohammad (2), Gunnar Sturfelt (4), Terapeutisk serumkoncentration för metformin uppmätt som dalvärde tycks Lennart Jacobsson (5), Kerstin Westman (1) ej överstiga 20 &#956;mol/L vid normal njurfunktion. Det är ännu oklart Kliniken för njurmedicin och transplantation, UMAS (1).Medicinkliniken, vilken serumnivå som innebär risk för utveckling av laktacidos. Metoden Helsingborgs lasarett (2).Njurkliniken, USiL, 221 85 Lund ger möjlighet att följa patienter med reducerad njurfunktion som behandlas (3).Reumatologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund (4).Sektionen för Reumatologi, Universitetssjukhuset MAS, Malmö (5). Det är oklart hur vanligt det är med primär vaskulit i njurarna och hur stor del av vaskulitpatienterna som behöver uremivård under sin livstid. Vi kartlägger epidemiologin för vaskulitsjukdomar inom sjukvårdsdistrikten Kan DXA prediktera fraktur hos
som omger Universitetssjukhusen i Lund och Malmö. I denna delstudie njurtransplanterade patienter?
koncentrerar vi oss på patienter med njurengagemang. Patienter söks via diagnoskoder och via serologiska databaser. Shahriar Akaberi (2), Ole Simonsen (2), Gudrun Nyberg (1) Journalhandlingar från alla identifierade individer granskas och patienter Njurmedicinska kliniken Universitetssjukehus Göteborg diagnosticeras som vaskulit eller ej, varefter vaskulitpatienter klassificeras (1).Njurmedicinska kliniken Universitetssjukehus LUnd (2). enligt en tidigare publicerad algoritm (Watts et al. Ann Rheum Dis. 2007 Feb;66(2):222-7.). Patienter med ANCA-associerad vaskulit som någon Njurtransplanterade patienter har en ökad risk för fraktur, som konsekvens gång under sjukdomsförloppet har tillräckliga fynd från njurarna för att få av bl.a. tidigare uremi och immunosuppression. Studiens mål var att poäng enligt BVAS (Birmingham Vasculitis Index) räknas ha ANCA undersöka om DXA (dual energy-x-ray-absorptiometry) hade något prediktivt värde för fraktur hos dessa patienter. Hittills har 83 patienter med ANCA-associerad njurvaskulit diagnosticerats På njurmedicinsk kliniken i Lund, utförs DXA rutinmässigt direkt efter i Lunds och Malmös sjukvårdsdistrikt under perioden 1997-01-01 till 2006- transplantation och därefter vartannat år. Sedan 1995 har 228 patienter 12-31. Detta motsvarar 13 personer per miljon och år (95% Confidence genomgått 670 DXA. Uppgifter om frakturer samlades retrospektivt via Interval 10,2-15,7). Den årliga incidensen de 10 åren var enkät i DXA-journal, enkät vid öppenvårdsbesök och journal. Värdena 8,9,9,10,6,8,9,11,5 respektive 8. Patienterna har fördelats sig på följande anges i median, range. Ålder vid DXA-undersökningen var 51, 21--81 år, diagnoser: Wegeners granulomatos 32, mikroskopisk polyangit 50 och 39,4 % av undersökningarna gjordes på kvinnor. Uppföljnings- tid (till fraktur) var 3.5, 0.1--12 år. Kumulativ risk enligt Kaplan-Meier för (första) Incidensen av primär vaskulit med njurengagemang i Skåne är högre, men fraktur efter DXA beräknades med absolut bentäthet i höft klassificerad i ligger i samma storleksordning, som rapporterats från andra centra. kvartiler. Cox proportional hazards användes för beräkning av relativ risk. Incidensen verkar tämligen stabil över den senaste 10-årsperioden. Absolut bentäthet i höft var 0.90, 0.38--1.98 g/cm². Åttinio DXA följdes av fraktur av något slag. Den kumulativa risken för fraktur skiljde sig signifikant mellan kvartilerna, p< 0.0001. Cox regression, inkluderande även ålder och kön, visade att risken för kvartilen med lägst bentäthet (jämfört med den högsta kvartilen) var ökad 4.0 gånger och den näst lägsta ökad 2.5 gånger, medan den näst högsta inte hade ökad risk. Kvinnor hade
fördubblad risk jämfört med män, 2.0, p=0.001, medan ålder i sig inte
innebar risk.
Undersökningen visar att DXA av höftregion har ett starkt prediktivt värde
för fraktur hos njurtransplanterade patienter. Det viktigt med preventiva
åtgärder för att förhindra framtida frakturer hos patienter med bentäthet i
höften under 0,90 g/cm².
Njurmedicin
6
Ger MDRD-algoritmen ökad
diagnostisk skärpa jämfört med S-

Kreatinin?
Jämförelse av överlevnad efter
njurtransplantation i Göteborg,

Dept Clin Chem, Roford, Essex,UK (1).Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet (2). Malmö och Stockholm
Mätning av serum kreatinin koncentrationen är en av de allra mest beställda undersökningarna från klinisk kemi både i öppen och sluten vård. Kreatinin Njurmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (1). koncentrationen är beroende av ålder och kön/muskelmassa och även diet. Vid redan nedsatt glomerulär filtration (GFR) påverkas S-Kreatinin För närvarande lever nära 7 400 människor i Sverige med aktiv uremivård, koncentrationen i liten utsträckning vid förändringar i GFR. Olika formler ungefär lika många i dialys som med fungerande njurtransplantat. Tack har lanserats för att öka det diagnostiska värdet av kreatininmätningar. vare förbättrade behandlingsmöjligheter och ökade kunskaper har Mest känd är MDRD-eGFR som förutom kreatinin även tar hänsyn till överlevnaden successivt förbättrats. Under det senaste åren har olika ålder, kön och viss etnisk tillhörighet. Därmed menar man ha skapat ett jämförelser gjorts avseende överlevnaden i hos patienter som fått dialys instrument för att ge diagnostiska och terapeutiska råd baserade på samma respektive blivit njurtransplanterade i olika delar av landet, bland annat beslutgränser för män och kvinnor av alla åldrar över 20 år. inom ramen för Svenskt Register för Aktiv Uremivård (SRAU). Sådana Vi redovisar en retrospektiv studie som omfattar en jämförelse mellan jämföreslser har givit vid handen att vissa skillnader i överlevnad föreligger resultat av omkring 140 000 patienter i öppen (England) och sluten mellan patienter som transplanterats vid olika centra. (Karolinska Universitetssjukhuset i Solna) vård. Vi härleder av en formel En arbetsgrupp med representanter från de njurmedicinska och av samma utseende (antagande) som MDRD-eGFR, utgående från omkring transplantationskirurgiska klinikerna vid Karolinska, Malmö och 800 patienter på vilka Iohexol-GFR och kreatininmätningar gjorts Sahlgrenska Universitessjukhusen har i samarbete med SRAU under 2007 noga analyserat och jämfört överlevnaden hos patienter vilka blivit Vare sig den ursprungliga eller vår algoritm eliminerar inflytandet av ålder njurtransplanterade vid dessa centra efter den 1 jan 1990 (n=3653). eller kön. Vi fann också att skillnaden mellan att använda den ursprungliga Överlevnaden har följts fram till början av 2007. I analyserna har Kaplan- och den egna algoritmen inte gav kliniskt signifikanta resultat jämfört med Meier och Cox regression används. Vid jämförelserna har förutom center osäkerheten i mätresultaten. Med hänsyn till osäkerheten är skillnaden också andra viktiga förhållanden som påverkar överlevnaden såsom ålder, mellan åldersgrupper inte klinisk signifikant. Med Iohexol-GFR som kön, väntetid på transplantation, typ av transplantat samt tidsperiod för referens visar vi att S-Kreatininmätningar ger viss fördel jämfört med transplantationen (1990-4, 1995-99 & 2000-) beaktats. MDRD-eGFR vad avser diagnostisk sensitivitet och specificitet. Den Överlevnaden efter njurtransplantation har blivit mycket bättre under de sammanlagda osäkerheten i beräknade eGFR-värden är omkring tre gånger senaste 15 åren. Dödligheten efter transplantation har minskat med 40% större än mätosäkerheten i S-Kreatinin. under periden 1995-99 jämfört med 1990-94. För de som blivit Manipulering av kreatinin värden med MDRD och liknande algoritmer ger transplanterade efter 2000 har överlevnaden förbättrats ytterligare. Den ingen ökad diagnostisk skärpa jämfört med S-Kreatinin och tillåter inte en skillnad i överlevnad mellan efter njurtransplantation som kan iakttas mellan olika centra utan korrigeringar försvann nästan helt när tidsperiod för transplantationen beaktades. Vid jämförselser av överlevnad mellan patienter vilka transplanterats vid olika centra måste förutom ålder, kön, väntetid också tidsperiod tas med i Polysackarider är hyperpermeabla
analysen. De skillnader i överlevnad hos transplanterade som noterats mellan våra olika centra vid en icke tidsperiodjusterad jämförelse förvinner genom det glomerulära filtret, men
nästan helt efter korrigering för denna och överlevnaden är mycket likartad inte över de kontinuerliga
hos patienter som blivit transplanterade under 2000-talet. kapilärvegerna i bukhinnan
Överlevnaden i aktiv uremivård har generellt förbättrats sedan 1990. Detta gäller särskilt de patienter som kunnat bli njurtransplanterade. Daniel Asgeirsson (1), Josefin Axelsson (1), Bengt Rippe (1), Catarina Rippe (1) Avdelningen för Njurmedicin, Universitetssjukhuset i Lund (1). Compared to neutral globular proteins, neutral polysaccharides, such as dextran, pullulan and Ficoll, appear hyperpermeable across the glomerular filtration barrier. This hyperpermeability has been attributed to an increased flexibility and/or asymmetry of polysaccharides vs. globular proteins. The aim of the present study was to investigate whether polysaccharides are also hyperpermeable, compared to globular proteins, across the continuous capillaries in the peritoneum in rats subjected to experimental peritoneal dialysis. In anesthetized Wistar rats FITC-Ficoll or FITC-pullulan together with 125I-human serum albumin (RISA) were given intravenously as a bolus dose. Peritoneal dialysis using conventional peritoneal dialysis fluid (Gambrosol 1.36%) was performed for 120 min. Samples from plasma and dialysis fluid were analyzed using high performance size exclusion chromatography (HPSEC) for FITC-polysaccharides and a gamma counter for RISA concentration. Transperitoneal clearance values were calculated for polysaccharides in the mol.radius range 36-150 Å and for RISA. Ficoll and pullulan showed more or less identical permeabilities, compared to globular proteins, across the peritoneal membrane. RISA-clearance 4.68±0.52 (&#956;L/min; ±SEM) tended to be lower than the clearance of either Ficoll36Å (5.16±0.66) or pullulan36Å (5.3±0.50). This is in contrast to the hyperpermeability exhibited by polysaccharides across the glomerular filtration barrier. It is speculated that the hyperpermeability of Ficoll and pullulan across the

Source: http://abstrakt.sls.se/pdf/Njurmedicin.pdf

Microsoft word - anne ford scholarship application 2009-10.doc

The Anne Ford and Allegra Ford Scholarship 2009-2010 National Center for Learning Disabilities, Inc. Deadline for Submission: The Anne Ford and Allegra Ford Scholarship is a $10,000 award given to two high school seniors with identified learning disabilities (LD) who will be pursuing four-year undergraduate degrees. Eligibility and Selection Criteria The National Cent

Pregnancy testing schedule & checklist

Pregnancy Testing Schedule & Checklist First and Second Prenatal Visit (6-12 weeks) o History and physical o Pap, gonorrhea and chlamydia screening o Confirmation ultrasound o Review medical and genetic history of both parents. o Prenatal labs: CBC, RPR, HIV, HepB, rubella, ABO Rh and urine culture o Schedule first-trimester screening at 12 weeks (if desired). o Start prenatal vitamins

© 2010-2017 Pdf Pills Composition