Static.polc.hu

1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 1 (Black plate) 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 2 (Black plate) 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 3 (Black plate) 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 4 (Black plate) 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 5 (Black plate) 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 6 (Black plate) 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 7 (Black plate) Felelek arra, amire tudok. A Saxum Kiadó kedveskezdeményezése, hogy olvasói számára nyitott egyolyan rovatot a „neten”, amely a szexuális élet prob-lémáinak megoldásához vezethet. Én eleinte húzódozva vállaltam ezt a kérdés-vá - lasz „játékot”, mert nekem nincs is Internetem. Ôkazonban a technikai hozom-viszem munkát nagyvo -nalúan magukra vállalták. Köszönet a kiadónak azötletért és a segítségnyújtásért is.
Negyven éve foglalkozom a nemiség problémái- val, de annak ellenére sem szívesen vállalok felelôs-séget ebben a dologban névtelenül és látatlanban.
Én jól tudom, hogy ez milyen súllyal nehezedik lel-kiismeretemre. Soha nem voltam gyáva, de ez a fel-adat mégis túlzó bátorságot igényel. Néhány – olykor – kusza sorból beavatkozni az emberek sorsába, szigorúan vett magánéletébe márinkább vakmerô, mint hôsi feladat. Mégis vállalkoz-tam a lehetetlenre, mert egész életemben köteles-ségtudó „közkatona” voltam, s tisztában vagyokazzal, hogy gyakran egy szó is lehet terápiás értékû.
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 8 (Black plate) Az is igaz viszont, hogy a rossz szónak is lehet –többé vagy kevésbé – károsító ereje. Egész életemet áthatotta a segíteni akarás mind testi, mind lelki vonatkozásban. Végül is ezt a fel-adatot is ennek jegyében vállaltam. Az érdeklôdésnem kicsi a rovattal szemben. Természetesen min-denkinek képtelen lennék válaszolni. Vannak és lesz-nek, akik válasz nélkül maradnak. Sajnálom. Ez a könyv tartalmazni fogja az eddig megjelent kérdéseket és válaszokat, amelyet azért is érdemes
lesz megvenni, mert – remélem – tágítani fogja az
egyén szexuális kultúrára vonatkozó látásmódját.
Ez, mint tudjuk, kis hazánkban a nagyon is szûk
határokon belül mozog. Ezen túl, lehet a késôb biek-
ben is útmutató a csak késôbb felmerülô kérdések-
hez és válaszokhoz.
A válaszok adására azért is mertem vállalkozni, mert az egyén távolról sem annyira egyedi, mintamennyire esetleg szeretnénk ezt gondolni magunk-ról. Egy földrészen, azonos országban, azonos kul-túrkörben nevelkedve, az általános szokásrendsze-rek ismeretében nem is olyan nehéz rájönni mégarra sem, hogy néhány megfogalmazott mondatmögött milyen kiváltó okok rejlenek. Remélem, hogy a Kiadóval karöltve hasznukra lehetünk a párkapcsolatuk jobb átélésében és a sike-resebb családi élet megvalósításában és fenntartásá-ban. Ezt kívánjuk Önöknek! 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 9 (Black plate) Kedves Lux Elvira!Nem kérdezni szeretnék, hanem köszönetet mondani.
Tíz évnyi házasság után 1999-ben nagy törés következettbe az életemben. Megjelenta harmadik (a páromnak).
Tôlünk „oda” megy
Megjelent
a „harmadik”
laszt kaptam, hogy a mási-kat szereti. Pár nap gondolkodás után összepakoltam acuccait, és azt mondtam neki, hogy akkor ott a helyed,nézd meg ott az élet másik oldalát is. Közben mégnagyon sok minden történt, kiderült, amit most itt nemírhatok le, amiért az „összepakolás” megtörtént. Sze-rettem a férjemet és a két kisgyerekünk is, de nem bírtama megaláztatást, hogy tudom: tôlünk „oda” megy.
Ennek ellenére eszem ágában sem volt lemondani a fér-jemrôl. Jó apa volt, bármit is tett. Szenvedtem, a leg-rosszabb az volt számomra, hogy milyen nô vagyok én,hogy nem tudom megtartani a gyermekeimnek az apju-kat. Ekkor akadt a kezembe az Ön könyve: „Nôi sze-repek”. Nagyon sokat tanultam belôle, elkezdtem
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 10 (Black plate) nôként viselkedni, az Ön tanácsait követve. Nagyon jólbevált. Sokszor gondoltam évek után is Önre, hogy kilehet számomra az az ismeretlen hölgy, akinek köszö-netet mondhatok a sok jó tanácsért. A férjem egy év utánmagától jött vissza a családjához, azt akartam, hogyszeretetbôl jöjjön vissza. Ezen egy év alatt nemcsakszenvedtem, hanem rengeteget tanultam, fejlôdtem, amegpróbáltatásaim hála Istennek felfelé húztak. Most2009 van, köszönöm, jól vagyunk, és azt hiszem, for-dult a kocka, most a férjem szeret „jobban”.
Örök hálával:
Kedves Zsuzsanna!Ha tudná, milyen nagy örömet szerzett levelével!Köszönöm. Ma már számomra ezek a pozitív visz-szajelzések nemcsak azt jelentik, hogy érdemes dol-goznom, ha nem azt is, hogy érdemes élnem. Ez azén igazi jutalmam és nem egyéb sikerek, kitünteté-sek. Talán el sem hiszi, milyen boldoggá tesz, haazt tapasztalom, jó talajba hullott a mag, amit elül-tetni igyekeztem. Nagyon szépen kö szönöm a kö -szönetét. Üdvözlettel.
Kedves Dr. Lux Elvira!Nekem olyan problémám lenne, hogy az én párkapcso-latom eléggé tönkrement már, de vannak még érzelmek, Nem tudom elhagyni
kem mé lyén érzem, hogy ezmár nem fog nagyon mûködni, de mégis: nem tudom elhagyni, nincs hozzáelég erôm. Most abból áll a kapcsolat, hogy hétfôn sza- 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 11 (Black plate) kítok vele, mert már a keserûségtôl nem tudok mit csi-nálni. Aztán nem bírom nélküle (rosszabb nélküle, mintvele), és akkor kibékülünk már kedden. Nem tudom,mit tegyek, de így is, úgy is szenvedek tôle… De amitcsinálok, az a legesleghelytelenebb!Köszönöm! Kedves Lídia!Mi lenne, ha „szerdáig” várna, illetve addig, amíg ônem keresi Magát. A mai lányok legnagyobb hibája– szerintem –, hogy túlzottan odaadóak és ragasz-kodóak még akkor is, ha úgy látják, hogy a kapcso-latuknak nincs jövôje. Érzelmeket nem lehet tudati-lag gerjeszteni, de korlátozni, kordában tartani igen.
Ahhoz, hogy az embernek étvágya legyen, akárevésre, akár a szexre, meg kell éheznie. Amelyik gye-rek szereti a palacsintát, az eleinte örül, ha gyakransütnek neki, de ha az anyukája állandóan az orra alátartja a finom csemegét, nemcsak a palacsintától fogelmenni a kedve, de az élettôl is. Próbálja meg tür-tôztetni magát, amíg partnere rá nem éhezik a Magaszeretetére. Ha ez nem így lesz, akkor valóban taná-csosabb lenne szakítani, de nem egy nap erejéig,hanem örökre.
Tisztelettel.
Tisztelt Doktornô!Feleségem három évtizedes házasság után elfogadta egyudvarló nyomulását és kapcsolatot létesített vele. Oda-adó, hûséges férje voltam, igyekeztem minden igényétkielégíteni, most mégis azt mondja, joga van ahhoz,hogy ezt az érzést is megélje, végül is ô rendelkezik a 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 12 (Black plate) teste felett. A kapcsolat ugyan látszólag nem veszélyez-teti a házasságunkat, hiszen ô biztosít is errôl és tényleg csak heti 1-2 találkozásról van Megjelent
a „harmadik”
feleségem mással szeretkezik, tel- Merevedési zavar
elhagyatottnak éreztem magamés átértékelôdött az egész házas- ságunk. Megrendült a bizalmam is benne, már nemtudom hitelesnek elfogadni, ha barátságos velem, a sze-xuális együttléteink alatti magatartását sem. Néhányhétig bírtam a feszültséget, de az új helyzet erôsen fel-kavarta az én szexuális vágyaimat is. Reméltem, ha énis megpróbálok kapcsolatot létesíteni, könnyebb lesz elvi-selni a helyzetet. Nem így lett. Bár szerencsésen,viszonylag gyorsan rátaláltam egy ideális partnerre,kiderült, hogy szinte teljesen képtelen vagyok az élve-zetre. Elôször merevedési zavarra gondoltam, hiszenötvenes férfiként ez már elképzelhetô lehet. Meg is pró-bálkoztam az ilyenkor szokásos gyógyszerekkel, de ered-ménytelenül. Valóban segítették a merevedést, de többetmár nem. Hiába voltam kemény (amúgy a gyógyszernélkül is), az ejakuláció nem tudott bekövetkezni. Mostmár ott tartok, hogy sem a szeretômmel, sem a felesé-gemmel nem tudok kielégülni és ez egyre jobban fruszt-rál. Ha mégis nagy nehezen, de sikerül, egészen más ahangulatom, de ha nem, az teljesen kiborít és rányomjaa bélyegét minden kapcsolatomra. És sajnos többnyireez a helyzet. Az urológus széttárja a kezét és andológi-ára küld, annál is inkább, mert alacsonynak találta atesztoszteron szintemet (8,64). Lehet ez az ok? Vagyinkább lelki tényezôk okozzák? Ha igen, hova fordul-jak? Családterápiára nem szívesen jön a feleségem,mondván, ô egészséges, neki nincs szüksége tanácsra,ha beteg vagyok, én kezeltessem magam. Szexológus tud 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 13 (Black plate) segíteni? Én mit tehetek, hogy javuljon a helyzet?Köszönöm szépen a válaszát és elnézést kérek a hosz-szabb levélért. Tisztelt Dr. Úr!Harmincéves házasság után a felesége megcsalja ésô ezt azzal „igazolja”, hogy a saját testével ô rendel-kezik. Nem ismeri-e kedves Felesége azt a mondást:„nem csak kenyérrel él az ember”? A hûtlenségennél sokkal összetettebb valami, testi-lelki vonat-kozásban egyaránt. A viszont megcsalás nem tetteÖnt boldoggá, ezt teljesen érthetô, hiszen a hûtlen-ség nem kutyaharapás, amit a szôrivel kell vagy lehetgyógyítani. Szexuális zavarainak keletkezése össze-függ a történettel, fôleg, ha korábban minden telje-sen rendben volt funkcionálisan. Forduljon szexo-lógushoz!Együttérzéssel kívánok sok sikert.
Tisztelt dr. Lux Elvira!A napokban láttam nyilatkozni a tv-ben a pszichoszo-matikus betegségbôl fakadó meddôséggel kapcsolatosan,és felkeltette érdeklôdésemet problé-mánk megoldása miatt. Párom 45 Meddôség
éves férfi (én 33 éves nô vagyok), Elôzô házasság
állítólag gyermekkori mumpsz ésherevisszér-tágulat miatt nem lehet gyereke. Erre rámenta korábbi házassága is, többször próbálkoztak feleségé-vel beültetéssel, különbözô mûtétekkel, sikertelenül. Pon-tosabban különköltözésük után 7 hónappal, immár ami kapcsolatunk ideje alatt a külön élô feleség beültette-tett magának egy korábban lefagyasztott, párom hím - 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 14 (Black plate) ivarsejtjével megtermékenyített petesejtjét. Ami (szá-momra sajnos) sikeres volt és terhessége 5. hónapjábanvan. Mi is próbálkozunk immár 10 hónapja természe-tes úton, de sajnos nem sikerül teherbe esnem. Állítólaga párom szerint kizárólag csak beültetéssel lehet ebbôlvalaha gyerek az orvosi eredményei alapján, mivelnagyon kevés a spermaszáma. Én egészséges vagyok,korábbi kapcsolatomban volt egy vetélésem, tehát elvilegteherbe tudnék esni. Valamiért azonban úgy érzem, a ke -vés spermaszámnak és a test ilyetén mûködésének, meg-betegedésének lelki eredetû okai lehetnek. Mit gondol? Azesetek hány százalékában lelki ok miatt nincs megfelelômûködés? Illetve nem lenne-e célszerûbb beültetés helyettpszichológushoz menni? Annyiszor olvastam, hogy abeültetések sikertelenek voltak és miután „elengedték” ezta görcsöt, természetesen jött a baba. A probléma gyöke-reit szeretném, ha megtalálnánk. Bizonyára frusztrálminket a „feleség” is, de szeretnék ideális, harmonikuscsaládi életet kialakítani, viszont nagyon megkeserít eza „feleség”. Tisztelettel várom válaszát. Tisztelt Olívia! Fontos dolgokról számol be, de nem pontosan.
Partnerének korábbi házasságából ugyan nem voltgyereke, de – ha jól értettem, a válás után – mély hû -tött spermiummal sikerült teherbe esnie. Az effélebeavatkozások – legalábbis korábban – a férj elfo-gadó nyilatkozata nélkül nem léteztek. Önöknél mia jogi helyzet? Hiszen a volt feleség 5. hónapbanvan. Ehhez mi a Partnerének hozzáállása? Vállalta avolt feleség gyerekét? Vagy mindez az ô tudta és bele-egyezése nélkül történt? Ô a törvényes feleség ma is? 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 15 (Black plate) Tekintettel arra, hogy partnerének voltak szerviproblémái, valóban lehetséges, hogy képtelen a ter-mészetes úton való megtermékenyítésre. Ha ennekhátterében szervi ok van, akkor a pszichés beavat-kozás nem lehet sikeres. A feleség, ha vállalkozotterre a beültetésre, akkor eszében sincs lemondani aférjérôl, mint apáról. Tud Ön errôl valami biztosat?És arról, hogy ez a terhesség tényleg a férj spermiu-mától való? Ezek fontos és kikerülhetetlen kérdések,válasz nélkül. Nem ártana ôszintén elbeszélgetniepartnerével ezekrôl a dolgokról. Amennyiben ideá-lis, harmonikus életet szeretne, akkor elôbb rendez-niük kell a korábbi kapcsolatból származó problé-mákat. Elvált már a Partnere a korábbi asszonytól?Amennyiben igen, elvette Önt feleségül? Úgy olva-som ki soraiból, hogy mindkét kérdésemre a válasz:Nem! Akkor elôször a múltat kéne rendezni és egy-ben a jövôt is az útban lévô gyerek szempontjábólcsakúgy, mint közös jövôjük szempontjából is. Nemírta, hogy korábbi kapcsolatából származó terhességspontán vagy mûvi vetéléssel végzôdött-e? A kettôközött nagy a különbség. Tisztázniuk kell a tisztá-zandókat és csak azután érdemes a jövô teendôkkelfoglalkozni. Nézzen utána a dolgoknak! Amennyi-ben ez megtörtént, továbbra is számíthat segítsé-gemre, de a jelen helyzetben csak ennyit tudtamsegíteni.
Tisztelettel: 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 16 (Black plate) Tisztelt Doktornô!A férjemmel két éve boldog kapcsolatban élek (legalább-is én ebben a tudatban voltam). Én 35, a férjem 34 éves. A problémám a következô: hétfô déle- Szexpartner
lôtt belenéztem az e-mailjeibe és a leg- Hazudott
nagyobb megdöbbenésemre azt kellettlátnom, hogy a férjem regisztrált egy szexpartner-keresô oldalra, ahol is nála idôsebb nôvelszeretne – ahogy ô fogalmazott – kalandozni, alkalmi,vagy tartós, és titkos kapcsolat keretében. Teljesen kibo-rultam, nem tudom ezt a tettét mire vélni. Amennyirecsak tudtam higgadtan, könnyeimet nyelve, mindenhisztit mellôzve kérdôre vontam, megmutattam neki azominózus oldalt. A válasza az volt (idegesen, döbben-ten, ilyennek láttam az arckifejezését és a gesztusai isezt mutatták), hogy nem ô regisztrált, hanem egybarátja, aki kért tôle egy e-mail címet. A barát viszontnem a saját adatait, hanem a férjem adatait írta be.
Elôttem a férjem nagy látványosan felhívta a barátját ésaz állítólagos tette miatt jól letolta. Nekem nem hihetô atörténet. A férjem fogadkozik, hogy nem ô regisztrált,hanem a barátja ûz vele egy csúnya tréfát. A szexuáliséletünk aktív és jó, de ezek után úgy gondolom, hogy aférjemmel valami baj van. Vagy én nem vagyok márneki elég jó? Nagyon el vagyok keseredve és nem tudom,hogy mit tegyek. Várom válaszát.
Üdvözlettel:
Tisztelt Olga!Mit tegyen? Elsôsorban ne higgyen el mindent, ami-vel a férje kábítja. Még hogy a barát az ô nevével ésnemében keresi a kalandot, ehhez nagyon naivnakkell lennie annak, aki ezt elhiszi. Én nem hinném.
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 17 (Black plate) Mi van vele? Anyakomplexusa van? Nem elég nekiegy 1 évvel idôsebb feleség? Az „öreganyjával” sze-retne „kalandozni”. S mindezt két boldog együtttöltött év után? Nincs ez kicsit korán? Mi lesz 20 évmúlva? Addigra talán elég öregnek fogja Magát istalálni a „kalandozásra”? Csakhogy az idô az ô fejefölött sem áll meg. Mindig csak egy évvel lesz nálaidôsebb. Lehet, de addig ki kell bírni az életetegyütt. Ezt kívánom mindkettôjüknek, de addig seéljenek hazugságban, mert az nem vezet sehová. Tisztelettel.
Tisztelt Lux Elvira!20 éves vagyok, és van egy fél éve tartó kapcsolatom.
Az elôzôt ezért a fiúért hagytam ott, és kértem a kap-csolat végét. Ezzel gyönyörû 2 évnekvetettem véget. Az újjal az elején min-
den szép volt, kimutatta az érzéseit, Ex-kapcsolat
amennyire tudta. Én ezek mellett tar-tom a kapcsolatot az ex-szel. Ez jelenlegi páromat annyi-ban zavarja, hogy az ex, és a bátyám – állítása szerint– telebeszélik a fejemet mindenféle butaságokkal, ésellene fordítanak. Ez természetesen nem igaz. Ôk csakelmondják a véleményüket, és tanácsot adnak nekem.
A jelenlegi párommal az utóbbi idôben megsokasodtak aveszekedések, és az összezördülések. Általában pici dol-gok miatt: mint pl. az Ex. Mániákusan összehasonlí-tom a 2 embert egymáshoz. Az elôzô ebben a helyzetbennem ezt csinálta volna, és még sorolhatnám. G., mos-tani barátom, amikor pár napig nem találkoztunk, aztmondta, neki kell szabadság, és ha nem találkozunk,akkor az nem azért van, mert nem szeret, hanem mertszeretné elszúrni úgy a napját, ahogy tudja. Rettegekattól, hogy megcsal. Úgy érzem, hogy ez a kapcsolat las-
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 18 (Black plate) san a végéhez közeledik, amit én személy szerint nemszeretnék, mert szeretem. Mért van az, hogy nála nemérzem? Mit kéne tennem, vagy tennünk, hogy ne fussonzátonyra a kapcsolatunk?Köszönettel: Kedves kétségbeesett lány!Én is kétségbe esnék, ha annyira nem látnék azorromnál tovább, mint Ön, Kisasszony. Véget vetett„gyönyörû két évnek” azért a fiúért, akivel csakproblémái vannak. Kacérkodik az „ex”-szel és cso-dálkozik rajta, ha ez nem tetszik új partnerének. EztMaga érti? Én nem. Miután ez a kapcsolat nem értboldog „kikötôbe”, nem olyan nagy baj, ha „zá -tonyra” fut. Kit is szeret valójában? És a partnere?Mit jelent az, hogy szeretné „úgy elszúrni a napját,ahogy tudja”? Ehhez kell neki a szabadság? Jaj, ked-ves Kisasszony, jó, jó, tudom, hogy még csak húsz -éves, de azért már lehetne egy kicsit több esze.
Döntse el végre, melyik kell? A jobb vagy a balmarkában „szorongatott” fiú? Tudja mit, dobjonfel egy forintot és fej vagy írás alapján döntsön. Dedöntsön! Legbölcsebbnek azt tartanám, ha keresneegy harmadikat, aki mellett hûséggel kitart. Két-ségbeesésre azonban semmi oka nincs, legalábbisszerintem.
Üdvözlettel! Tisztelt Doktornô!16 év boldog házassággal a hátunk mögött, egy jóakarólevél segítségével megtudtam, hogy férjem 1,5 éve sze-xuális kapcsolatot tart fent mással. Állítólag rögtön véget 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 19 (Black plate) vetett a dolognak, sírva kért a folytatásra. Nagyon sze-retjük egymást, a szex is szuperül mûködött, szavaialapján nem is tudja – szerintemnem akarja beismerni –, miért is Nem tudok
tette, amit tett. Azóta látszólag még megbocsátani
jobb a kapcsolatunk, de nekem más Hazudott
nem jár a fejemben, csak ôk, ahogyhenteregnek… Színház az életem, ha ôszintén beszélekróla, szerinte már én teszem tönkre kettônk jövôjét,mikor ô mindent megtesz, hogy feledtesse vele. Nemakarom elveszíteni, nagyon jó apa és társ. Nem ért megsenki, már voltunk pszichiáternél is… Ha nem lenne1 gyermekünk, már nem lennék… 1,5 éven keresztülhazudott. Borzasztó, ahogy elhatalmasodik a fejembena kép. Köszönöm a választ! Tisztelt A.!Maga még a névvel is fukarkodik, és mással? A meg-értéssel és a megbocsátással is. Mit akar még? Férjeszakított szeretôjével, szeretne visszatérni családjá-hoz, de ezt Ön gátolja. Miért? Szeretné, ha el men -ne? Önnek van bûntudata? Megcsalta ôt valóságo-san vagy akár gondolatban? Miért nem képeselfogadni azt, hogy ô félrelépett ugyan, de ezt nemkívánja továbbiakban is tenni. Kiben nem hisz?Magában vagy benne? Miért fantáziál a múltról? Jóez Önnek? Ha nem jó és mégis ezt teszi, akkor Önbeteg. Ne legyen az! Tudom, hogy könnyû ezt mon-dani, de azt is tudom, hogy nem a másikban kell bíz-nunk, hanem önmagunkban. Próbálja meg! Ha férjeabban bízik, hogy a továbbiakban kitart Ön mellett,akkor Ön mi jogon kételkedik ebben? Lehet, hogy 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 20 (Black plate) eddig ô nem bízott ebben és ezért lépett félre. Netegye tönkre az életüket a saját „szellemeivel”.
Legyen nagyvonalúbb és fogadja el önmagát csak-úgy, mint bûnbánó férjét.
Tisztelettel.
Tisztelt Doktornô!Engedje meg, hogy mielôtt leírnám a problémámat, meg-osszak Önnel néhány gondolatot. Zsófi vagyok. 36 éve- Gondoskodás
Elutasít
Alkoholprobléma
zom, önálló egzisztenciával ren-delkezem, és közben most va gyok végzôs gyógypedagógus hallgató. Mindenki szerintegy tipikusan feltûnô, nôies nô vagyok, akin igazábólnem látszanak sem a gyerekek, és talán annyira a korsem. Fekete hosszú hajam van és a 170 cm magassá-gomhoz 55 kg a súlyom. Nem vagyok tökéletes, defôzök, mosok, takarítok, kenyeret sütök., otthont terem-tek. 1 évvel ezelôtt az egyik internetes oldalon megkere-sett egy 28 éves fiatalember. Igazából csak azért talál-koztam Vele, hogy mégis hogyan fogja tudni kezelniazt, hogy én 7 évvel idôsebb vagyok. Meglepett, mert –talán a borostás arca miatt – nem látszik, hogy Ô a fia-talabb. Tehát megismerkedtünk, szerelmesek lettünk,szeretkeztünk és boldogok voltunk, hogy itt alhatunk aházikónkban – együtt. Ez egy kicsi, 2 szobás lakás, aholmost 4-en vagyunk. Természetesen nem mindig tudtamVele csak kettesben maradni, mert a gyerekeket nem tud-tam hová tenni. Így nem kívánt. Ekkor már gondjainkvoltak. Nem voltunk annyiszor együtt, mint ahány-szor szerettem volna. Azt mondja, hogy volt valamitörés, mert belefáradt abba, hogy valaki megzavarja, 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 21 (Black plate) ha napközben együtt szeretnénk lenni. De én nemhiszem, hogy ez lenne a valós ok. Nem vagyunk ház-hoz kötve, igazából voltunk teljesen külön 2 napot ésakkor sem történt semmi, csak ha én kezdeményeztem.
Ô nem nyit. Róla szeretnék még néhány fontos dolgotelmondani: Ô egy értelmiségi családba született. Édes-anyja iskolaigazgató, a testvére egy komoly családi vál-lalkozást vezet. 17 évesen elveszítette az édesapját,néhány hétre rá pedig a nagy szerelmét. Droghoz mene-kült, lezüllött. Elindult a lejtôn lefelé. Annak a szociá-lis hálónak köszönhetôen, ami Ôt körbevette, bekerülta pszichiátriára. Közben lányok nem nagyon voltak azéletében. A drog egy más világ felé nyitott ablakot, ami-ben nem szerepelt a szex. Sikerült talpra állnia, demaradt az alkohol. Alkoholistává vált, hiszem semmitnem tudott elképzelni anélkül, hogy ne igyon elôtte. Semunkát, se társas kapcsolatokat, semmit. Ma már tel-jesen tiszta. Ô egy rendkívül intelligens, kedves, mosoly-gós férfi. De baráti társaságban elôjön a múlt, és nemismeri a határt az alkoholban. Amióta velem van, nemdohányzik. Sportol, normális életet él. De azt érzem,hogy az édesapja elvesztését még mindig nem tudta fel-dolgozni. Néha olyan, mintha attól tartana, hogy havalakit közel enged nagyon magához, akkor elveszít-heti. Tudom, hogy egy kicsit az anyukáját is látja ben-nem. Gondoskodom róla, szeretgetem, fôzök Neki fino-makat. De mindig figyelek arra, hogy a szerepek nekeveredjenek össze, mert Férfinak tartom, felnézek rá,dicsérem, kifejezem a csodálatomat, hogy érezze, szá-momra Ô a férfi. És mégis, a problémánk komolyra for-dult. Néhány hónapja elhangzott egy olyan mondat,hogy „már elmúlt az új varázsa”. Ez persze természe-tes. Mondtam Neki, hogy ilyenkor egy mélyebb érzésköti össze a párokat, a szerelem, amitôl egy teljesen más-fajta szexnek kellene megszületnie. Ô ezt nem érti. Azt
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 22 (Black plate) mondja, a szex macerás. Egyszerûbb, ha kielégíti önma-gát. Nem figyel arra, hogy a partnerének örömet okoz-e,vagy sem. Szinte mint egy darab fa fekszik. Nincs elôjá-ték, semmi. Nem lehet beszélni róla, mert nincs mirôl,azt mondja. De azt kérdezi, „mit ér az élete nélkü-lem?!”, amikor elmondom, hogy nekem szükségem lenneaz együttlétekre. Kérem, Doktornô! Adjon tanácsot!Nem szeretném elveszíteni. Tudom, hogy egyszerû meg-oldás lenne keresni valakit. De lehet – talán a gyógype-dagógia miatt is –, nem az elmenekülô utat szeretnémválasztani. Együttléteinket szinte mindig én kezdemé-nyezem, sok-sok elutasítással (csikis, viszket, mostfáradt, álmos, most ne). Orálisan próbálom felizgatni,akkor „ne törjem el”, „érzi a fogam” – ami azért fur-csa, mert vigyázok rá, finom próbálok maradni –, deannyira érzékeny a nemi szerve, hogy az alaphelyzetbôl(tehát, hogy a hasán fekszik a hímvesszô) nem is na -gyon akarja kimozdítani. Tanácstalan vagyok. Kérem,segítsen, merre induljunk.
Válaszát megköszönve, maradok tisztelettel:
Tisztelt Zsófi!Hajjaj! Ilyen részletességgel még senki nem írt ezena „vonalon”, mint Ön. Megértettem. Partnere –nem szívesen írom ezt le, de úgy érzem ez a tisztes-séges – beteg. A drog és alkohol csak tünet. Mi azok? Értem, hogy Ön segíteni szeretne rajta, de ô ezt„nem hagyja”. 17 évesen az apa elvesztése már nemszokott akkora traumát okozni, ahogy az nála tör-tént, tehát az oki háttér – szerintem – nem ez.
Inkább az anya személye körül kellene keresgélnünkaz ok miatt. Ô hányadik gyerek? Errôl nem írt.
Pedig ez fontos a pszichoszexuális fejlôdés szem- 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 23 (Black plate) pontjából. Miután nekem Ön írt, én az Ön „cin-kosa” vagyok. Ô – úgy tûnik – szintén nárcisztikus.
Ön, mint gyógypedagógus hallgató biztosan ismeria szó jelentését. Nem törôdik mással, csak a sajátérzelmeivel. Ez nagy baj. Ha tôlem kérdezi: Mene-küljön! Nem éri meg az energiát, amelyet be kellenefektetni partnere gyógyulásába. Nem neki, Magá-nak. Magának van két gyermeke, ôket kell pátyol-gatnia, nevelnie, hogy ne váljanak olyanná, mintpartnere, akit anyukája rossz útra térített, akkor is,ha errôl ô mit sem tud. Mély együttérzéssel kérem,hogy távolítsa el az életébôl ezt a „betolakodót”,akkor is, ha aktuálisan ez fájdalmas lehet. A döntéspersze a Magáé!Tisztelettel.
Kedves Doktornô!Általában amikor megismerkedem valakivel, azzal abiztos tudattal megyek bele egy egyéjszakás viszonyba,hogy ez úgysem lesz komoly. Ha megkiderül, hogy a fiú figyelemre méltó, Egyéjszakás
mûködik a kémia és még akar is velem találkozni, annyira lelkes le szek, hogyelrontom az egészet. Nem tudom, miért alakult ez ben-nem így, a mechanizmust már látom, de vajon hogylehet megváltoztatni? Mit tanácsol? Köszönettel: Kedves Dóra!Rövidre szabott üzenetébôl nem tudom kihámozni,hogy mit jelent az Ön számára ennek a szónak a tar-talma: „mûködik a kémia”. Nem tudom az embert 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 24 (Black plate) egy kémiai laboratóriumként értelmezni. Megis-merkedik valakivel, rögtön lefekszik vele az elsôéjszakán és utána csodálkozik, hogy nincs folytatás?Még a mai fiatalok sem lelkesednek az olyan nôkért,akivel azonnal ágyba lehet bújni. Ha mégis így van,joggal gondolhatják a lányról, hogy komolytalannôszemély, akiért nem érdemes lelkesedni, hiszenteszi ô helyettük. Magának is ez a baja, ezt írja. Hátfogja vissza magát, és ezáltal lelkesítse a fiút, amitmég egy buta liba is tud a baromfiudvarban. Maganem? Hát tanulja meg és akkor nem lesz szíre-szóranedves a bugyijának „kémiája”.
Sajnálattal kívánok több sikert.
Kedves Doktornô!48 éves vagyok, nôs 12 éve. Egy 12 éves lány és egy 2éves kisfiú édesapja. Sajnos a feleségem szülése óta aka- dozik a szexuális életünk. Vagy 3 Felelôsségtudat
van két éve, neki 3 gyereke van és Szeretô
ôrülten szerelmes belém, amit énörömmel fogadok. Ahogy vissza- emlékszem, sosem szerettem igazán a feleségem. Ez a13 évvel ezelôtti naplómból kiderül. Késôn nôsültem, 36évesen, de valahogy nem akar mûködni a házasságom.
Annyira szeretem a kisfiam, de valamelyik iránybadönteni kell. A fô ok – úgy gondolom –, hogy nem tet-szik a feleségem. Ezt olyan szintre vittem, hogy leg-többször azon kapom magam, csak ez a gondolat vanbennem, ha rá nézek. Vagy az lehet, amit Ön ír: „Sohanem is volt a feleségem”? Várom válaszát! Üdvözlettel:
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 25 (Black plate) Kedves Ferenc!Ön 36 éves felnôtt férfiként nôsült meg. 12 éveházas. A kislánya, aki szintén 12 éves – feltehetôen– hamarabb érkezett, mint ahogy az esküvô volt.
Számomra ez olyasmit jelent, hogy ha nem lettvolna várandós a partnere, nem is vette volna el.
Ilyenek a férfiak. Aztán döcögött a házasság, de 10év után újra lett egy gyerek, aki kétéves. Ezóta van aszeretôje is. Minek? Neki 3 gyereke van. És férje?Magával akarja eltartatni az 5 gyereket? Képes Magaerre? Vagy ebben is olyan felelôtlen, mint az elsô gye-rek esetén? Ön 48 éves és nem 18. Nem tudom, hogyén ilyet írtam volna: „Soha nem is volt a feleségem”.
Kicsoda, az Ön felesége? Igenis az Ön felesége akkoris, ha elôször felelôtlenül nem vette el, aztán megelvette, mert terhes volt! Nem gondolja, hogy idejevolna felnônie és a felnôttséggel együtt vállalni azokata kötelességeket, amelyek azzal járnak? Az, hogy abarátnôje olyan „ôrülten szerelmes” magába, ô baja,ha egy két gyerekes apával kezdett ki. Neki ajánlom,szerezzen magának egy másik „madarat”, akinekkevesebb kötelezettsége van és több felelôsségtudata. Üdvözlettel.
Tisztelt Doktornô!A bátyám egy nôvé operált férfival él együtt, amit ô azelejétôl kezdve tudott és két év után derült ki a családomelôtt, amit nem tudunk feldolgozni.
Én nem ítélem el a nôt, de szeretném
Ferde hajlam
szerint ez normális, ha a bátyámnak nincsenek (elvi-leg) ferde hajlamai? Nem tudjuk, hogy hogyan lehet ezta tényt feldolgozni. Nagyon nehéz.
Válaszát elôre is köszönöm!
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 26 (Black plate) Tisztelt Rita!Vaskos és nehéz kérdést tett fel, amire „látatlanban”tilos válaszolnia egy szakembernek. Ha ez a prob-léma az érdekelteknek is fontos, forduljanak sze- xuálpszichológushoz. Amennyiben ez ôket nem za -varja, akkor a család fogadja el ôket olyannak,amilyenek, ha szeretik ôket. Ez a fontos, a többi acsalád számára mellékes kell, hogy legyen.
Üdvözlettel.
Kedves Doktornô!Segítségét szeretném kérni a következôben: fél éve vanegy kapcsolatom, amit nem biztos, hogy kapcsolatnak lehet nevezni. Egy nálam jóval idôsebb férfi- Eltûnik
vel ismerkedtem meg, akivel az elején min-dent megbeszéltünk (korkülönbség stb.). Az elején minden tökéletesen mûködött, de egyszer csakeltûnt az életembôl egy kis idôre (hívásokra sem vála-szolt), aztán egyszer csak elôkerült, és azóta folyton eztörténik.1-2 hónapig tökéletes minden, utána hetekignem is beszélünk. Én szerelmes vagyok belé, és mindentmeg is tennék/tettem érte. Ha együtt vagyunk, úgyérzem, hogy szeret ô is. Nem tudom, hogy mit csinál-jak, teljesen felemészt a dolog. Ha beszélünk, a fellegek-ben járok, ha nem, akkor rettentôen magam alattvagyok. Ön szerint mit tegyek? Szakítani nem szakít-hatok vele, mivel (szerintem) ez nem kapcsolat. Várommihamarabbi válaszát.
Üdvözlettel:
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 27 (Black plate) Kedves Vera!Azt nem tudom elképzelni, hogy fél év alatt nemderült ki – legalább valami abból –, hogy partneremiért tûnik el idônként és az sem, hogy ezt Ön hogyfogadja. Amit írt, az csak egy okozat, de hogy mi azok, arról egy szót sem ír. Ez a kapcsolat: kapcsolat,de egy ilyen kapcsolat. Vajon mi lehet annak az oka,hogy ezt Ön ilyen békésen tûri? Szeretet-koldus Önvagy mi? Morzsákért áldozza az életét, idejét? Netegye! Nyilván barátjának van egy másik kapcsolatais és megfelezi az idejét. A másik lehetôség, amit eltudok képzelni, az, hogy ez a férfi szexuálisan gyengeés csak azért tart fenn egy kapcsolatot, hogy önma-gát is áltassa, hogy mégis van valakije. Egy biztos,sem a szerelem, sem szexuális vágy nem veti szét.
Ön fiatal, ô idôs. Miért nem örül ô ennek, hogy vanegy fiatal partnere, aki szereti? Ha nem örül, akkorvele van a baj. Ön jobbat érdemelne.
Üdvözlettel. Tisztelt Lux Elvira!Életem szerelmét egy diszkóban ismertem meg. Persze nôsférfiról van szó, de kérem, ne ítéljen el. A legcsodálato-sabb szexuális élményeket vele éltemmeg. Már különköltözött a feleségétôl Nôs férfi
miattam, hogy dönthessen, Ô vagy Bizonytalanság
én. De tegnap este mégis a n ejét vá -lasztotta, sírva, könnyek között. Hajnalban minden igye-kezetem ellenére sem bírtam élvezni a szerelmeskedést, azorgazmus is messze került! Fáj nagyon az érzés, amitérzek, borzalmas! Véglegesen beállt az életembe az orgaz-musmentesség? Lesz még ilyen tökéletes partnerem, akimegad mindent? Az orgazmust elérem majd? 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 28 (Black plate) Tisztelt Dóra!Valamirôl elfelejtkezett. Nem írt arról, hogy szerel-mének gyereke is van, vagy „csak” felesége. Nemazonos a dolog. Nem ítélem el, de soha nem támo-gattam a házasságon kívüli kapcsolatokat, fôleg, haa partnernek gyereke is van. Mit keres egy nôs férfia diszkóban, ha jó a házassága? Miért „persze” az Önszámára, hogy nôs? Mit remélt azon az éjszakán,amikor a szerelme azt vallotta, hogy a feleségétválasztotta Maga helyett? Elnézést, de én nemértem, hogy Maga mit nem ért? Ô különköltözött afeleségétôl és mégis azt mondta, hogy a nejét válasz-totta. Maga érti ezt? Én is csak akkor, ha arra gon-dolok, hogy ez a férfi egy döntésképtelen, bizonyta-lan alak, akiben sem a felesége, sem Ön nem bízhatmeg csakúgy, mint ahogyan ô maga sem bízik megsaját döntésében. Ilyen férfit szeretne, aki mellettörökös bizonytalanság lenne a sorsa? Sürgôsenfelejtse el, többé ne kezdjen nôs férfivel, fôleg olyan-nal ne, aki a diszkóban keresi a boldogságát, nohacsaládja van. Tudom, hogy nincs könnyû dolga, dekérdezett és én válaszoltam.
Tisztelettel.
Tisztelt Dr. Lux Elvira!Én 38 éves hölgy vagyok, és az a problémám, hogyaszexuális vagyok. (Ha ez problémának nevezhetô.) Kiegyensúlyozott, vidám ember va gyok, Aszexuális
de nem kívánom és soha nem is kívántama szexet. Nyilván próbálkoztam már ön - kielégítéssel (csikló ingerlésével), át is éltem az orgaz-must, de ennyi. Nem hiányzik. Viszont egy társ márnagyon, de szex nélküli kapcsolatba melyik férfi mennebele? Én orálisan is ki tudnám ôt elégíteni, de nem biz- 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 29 (Black plate) tos, hogy megelégszik ennyivel. Még soha nem volt sze-xuális kapcsolatom senkivel. Mit tanácsol?Válaszát elôre is köszönöm! Tisztelt Hölgy!Az aszexualitás – és bármi más probléma is – csakakkor az, ha azt az egyén annak érzi. Ön hasonló„aszexuális” partnerre vágyik, miután már 38 éves.
Tudja, mennyi ilyen van kis hazánkban? Ha nemtudja, keressen a témához ha sonló jeligével partnertaz interneten. Biztos vagyok benne, hogy akadjelentkezô. Sok szerencsét! Kedves Lux Elvira!A napokban a lányommal és egy barátjával beszélget-tem – ôk 19 és 24 évesek –, és szóba került, hogy a fiúépp most ismerkedett meg egy lánnyal,aki kedves, helyes stb. és mellesleg Biszexuális
biszexuális. Erre én azt a megjegyzést Másság
tettem, hogy akkor már nem is drukko-lok annyira, hogy ez a kapcsolat összejöjjön. Belôlükszinte egyszerre fakadt ki, hogy „De hiszen ez termé-szetes, a legtöbb fiatal így van ezzel!” Én megdöbben-tem. Elfogadom a homoszexualitást és azt gondolom,hetero- és homoszexuálisoknak is magánügyük, hogy kitvisznek az ágyba, de nem gondolnám, hogy ezt kénetermészetesnek tekinteni. Azt mondtam, hogy mondjahelyette azt, hogy én ezt el tudom fogadni, de nemondja, hogy ez a természetes. A válasz az volt, hogyez nyilván generációs probléma (52 éves vagyok).
Akkor a következô generáció mit fog „természetesnek”találni? A bi szexualitást azért nem gondolom elfogad-
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 30 (Black plate) hatónak, mert úgy gondolom, hogy inkább a divat,vagy a különlegességhez való vonzódás áll a hátterében.
Vagy ez nem így van? Sok az elnôiesedett férfi és sok adurva „macho” azt hiszem, ebbôl adódik a lányoknaklányokhoz való vonzódása. Az egyiktôl alig kap többetszexuálisan, a másiktól meg semmit nem kap lelkileg.
Ez valóban generációs probléma?Tisztelettel:
Kedves Mónika!Amit írt, annak én minden szavával egyetértek.
Tudjuk, hogy a nemünk kialakulása biológiai„kompromisszum”, de aki lánynak születik és annakis nevelik, az lány és heteroszexuális. Fiúkra ugyanezfordítva vonatkozik. Nem hiszem, hogy a szexuálislabilitás generációs probléma, de azt tudom, hogykorunkban bizony meglehetôsen elmosódtak a kétnem közti határvonalak, s ennek nem engednünkkell a jövô generációja érdekében, hanem visszate-relni az ifjúságot a helyes útra.
Tisztelettel.
Tisztelt Dr. Lux Elvira!13 év korkülönbség ellenére szerelemben és egyetértésbenéltünk a férjemmel. A baj néhány éve az volt, hogy én kevesebb együttlétet igényeltem, mert a 40-es Szeretô
éveim után gyakran járt fájdalommal a szex. Néhány hónapja megtudtam, hogy 3 évesze retôje van. Összeomlottam, hiszen Ôt em - berként is nagyon tiszteltem. Megbeszéltük, ô minden-áron velem akar maradni, ez számára nem volt kérdés,s ezt az elején a szeretôvel is közölte. A napokban ész- 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 31 (Black plate) revettem, hogy tartják a kapcsolatot. A férjem aztmondta, hogy ezt ô maga kezdeményezte, „hogy nevágyjon vissza”. Nem tudom, érdemes-e maradnomebben a kapcsolatban így. Ô válni, elhagyni engem nemakar. Úgy érzem, neki a 2 nôs felállás nagyon kényel-mes lenne. Én igyekszem javítani mindenen, de nagyonszenvedek, mert nem bízom már benne. Tisztelt „Névtelen”!Nemcsak a nevét nem írta meg, de azt sem, hogy a13 éves korkülönbség mit jelent? Ki az idôsebb? Aztírja, hogy miután kiderült, hogy férjének 3 éve sze-retôje van, már nem bízik benne. Elsôsorban önma-gában kell bíznia mindenkinek, s nem a másikban.
Jelen esetben erre van is oka, hiszen a férje nemakarja elhagyni Önt. Akkor jó. A bigámia valóbannem divat kis hazánkban, ebbe nem is szabad bele-mennie. Bocsásson meg neki és adjon még némiidôt számára ahhoz, hogy leválhasson a másik nôrôl.
Bár, ha az a kapcsolat már három éve tart, akkorelôbb-utóbb mégis döntés elé kell ôt állítania. Jobb,ha Ön kezdeményezi az elválást, mert akkor mégvan arra remény, hogy a vesztés-élmény észre téríti,és ez segíti ôt a másikról való leválásban is. Üdvözlettel.
T. Lux Elvira!Tanácsát szeretném kérni, hogyan lehet kilábalni lelki-leg egy kimondatlan elhagyásból? Hogyan lehet kiszállnia saját magam okozta folyamatosmegaláztatásból, a másikhoz való Elhagyott
reménytelen kapaszkodásból? Nem Kapaszkodás
áll másból az egész napom, mint Túlzott szeretet
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 32 (Black plate) abból, hogy hogyan szerezhetem vissza a már biztosanelvesztett szerelmem. Hogyan lehetek újból a régi,büszke magam? Nem tudom feldolgozni, hogy elvesz-tettem minden egyes szép emléket, amit Tôle kaptam.
Nagyon köszönöm válaszát:
T. Éva!Mélyen együtt érzek Önnel, hiszen naponta – gyak-ran többször is – találkozom olyanokkal, akik meg-szerezni képesek ugyan a partnert, de megtartaninem, s ezek többnyire a túl odaadó nôk. Bizonyostermészeti törvények minden élôlényre jellemzôek,az emberre is. Az egyik ez: a gyenge ingerhez köze-lít az élô szervezet, az erôstôl eltávolodni igyekszik.
Ön nyilván túl odaadó. Elsôsorban nem is a szexregondolok, hanem az érzelmekre. Egy nônek tudniakell, hogy mennyit kell „patikamérlegen” kimérnimagából ahhoz, hogy se túl sok, se túl kevés nelegyen a „napi betevô” adag. Aki leteszi a szívét aküszöbre, arra bizony rálépnek, vagy jobb esetbenátlépnek rajta. Amennyiben nem képes az „önada-golásra” – a siker érdekében –, kérjen segítségetpszichológustól. Üdvözlettel.
Kedves Elvira!Elôször is szeretném az örömömet kifejezni, hogy mostmár nemcsak a könyvein, hanem ezen a honlapon ke - resztül is élvezhetjük írásait és Kisfiammal alszom
Pszichoszexuális
fejlôdés
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 33 (Black plate) mat, aki velem alszik (természetesen olyankor nemalszik velem, amikor férfi van nálam). Hathat-e káro-san ez késôbb a pszichoszexuális fejlôdésére? Okozhat-eez neki késôbb gondot?Köszönettel: Kedves Ancsa!A pszichoszexuális fejlôdés a születéstôl kezdôdôfolyamat és több évig tart. Együtt alszik a 8 éves kis-fiával, ami bizony nagyon helytelen és nem csak agyerek szexuális fejlôdése szempontjából. A szemé-lyiség igen bonyolult „valami”, s ez a még mindigtartó szoros szimbiotikus kapcsolat a fiával egy életremeghatározó lehet: képtelen lesz az anyjáról leválni,még akkor is, amikor ez már igen fontos lenne. Egy8 éves gyerek már értelmes és fel kell fognia, el kellfogadnia, hogy neki saját élettere és ágya van, aholegyelôre másnak nincs helye, ahogy neki sem azanyja ágyában.
Üdvözlettel.
Kedves Doktornô!Közel 20 évi házasság után tavaly váltam el a férjem-tôl. Röviden az életünk:16 évesen ismerkedtünk meg,különbözô társadalmi kultúrából érkez-tünk, segítettem, hogy elvégezze a fôis- Szexpartner
kolát, jó állása legyen, s lakásunk. Egyre feljebb került a ranglétrán, jó fize- Önbizalom
téssel. Egyik barátja felhívta a figyelmétkülönbözô társkeresô, szexoldalakra, ahol regisztráltamagát és beindult az ismerkedés. Van egy 17 éves lá -nyunk (43 éves vagyok), aki profi a gépen. Két évvel 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 34 (Black plate) ezelôtt a lányom feltörte az apja gépének a kódját ésérdekes dolgokat talált. Szólt nekem is a lányom, hogyapa nôkkel levelezik. Én nem vettem komolyan, deaztán elkezdtem nyomozni. Érdekes dolgok derültek ki,telefonszámok, stb. Addig fajult a dolog, hogy a voltbarátnôi felhívtak, hogy a Péter elmondta nekik az ágy-ban, hogy én milyen jó anya, feleség, háziasszonyvagyok. A munkámban elismernek, csak az ágyban nemvoltam elég jó. Egy kis izgalomra vágyott (a volt férjemis 43 éves). Ezek a nôk olyan férfiakat kerestek, akikmessze laknak, van családjuk és pénzük is. Akivel mostvan, az is elmondta, hogy a Péter számára én vagyok atorta, ô csak a hab, amit lenyalogat, hogy nem az esze,hanem a farka és az állati ösztönei vezérlik. Erre a nôremondta nekem a férjem, hogy szerelmes lett. Akkor énúgy gondoltam, hogy ez ellen nem tudok mit tenni, sôtismerem saját magam, hogy mindennap a fejéhez vág-tam volna. A nônek nem mondta, hogy szakít vele, csakazt hajtogatta, hogy az idô mindent megold. Én pedigbeadtam a válópert. Nekem a volt férjemen kívül sohasenkim nem volt az életemben, megbíztam bennenagyon. A lányom mondta ki a végsô szót, anya, negörcsölj, nem lesz jobb, mert 3/4 évig próbáltam mentenia dolgokat. Késôbb az ex-férjem azt mondta, hogy csakpróbált színt vinni a házasságunkba. 3 évvel ezelôttkivették a méhemet, próbáltam talpra állni minél hama-rabb, hogy nehogy elhagyjon. A mûtét közben majdnemmeghaltam. Most a volt férjem szembe költözött velünk,látjuk, ahogy jön-megy a nôvel és annak két gyereké-vel. Szokták mondani, hogy a feleséget soha nem jobbracserélik. Hát itt is ez van, sôt iskolázottságban sincs egyszinten a volt férjemmel. Pedagógus vagyok, de Dok-tornô, nem értem az ellentéteket! Miért dicsért az ágy-ban? Ha minden jó volt (mert azt is mondta az egyik-nek, hogy kimondottan jó a házassága kicsi hibáktól 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 35 (Black plate) eltekintve, amin lehet javítani), miért nem a családjátválasztotta? Az utolsó kérdésem az lenne, hogy miértnem állt elém, ha elfáradt a kapcsolatunk?Elôre is köszönöm válaszát! Kedves Anna!Mindig elutasítottam a feleségek kutakodását a fér-jük dolgai után. Mire jó az? Akárki biztatja is erre azembert. Még a saját gyerek sem alkalmas erre a fel-adatra. Milyen gyerek az, aki kijátssza egyik szülôjéta másik ellen, hogy lerombolja azt a házasságot,amelynek elônyeit ô is élvezi? Keverjen le néhány jólirányzott pofont 17 éves buzgó lányának, hogy neártsa bele magát a „nagyok” dolgába. Férje „színt”próbált vinni a kapcsolatukba. Miért nem Ön tettemeg ugyanezt? Egy másik nôvel akarta „színezni” azÖnök együttesét? És ezt Ön elhitte? Ki kell ábrán-dítanom, nem Péter az egyetlen férfi, akit a „farka”vezérel. Viszont, a férfiak „farkát” a nôk vezérlik.
Nem tudta? Ismeri József Attila versét: „Értedharagszom, nem ellened?” Nos, én is Önért harag-szom, nem Ön ellen. Ön, kora ellenére még mindiggyermeteg. Miért? Az, hogy Ön nôgyógyászatimûtéten esett át, nem jelent mást, mint hogy többénem lesz terhes. Ez nem nagy baj, ha az ember már43 éves és gyereke is van. Az ember nem két lábonjáró nemi szerv, Ön sem az. Miért gondolta, hogy aférjének ez a baja Önnel? Ugyan már! Ezt nem gon-dolhatja komolyan! A férjében megbízott, de Önma-gában nem. Ez helytelen. Vajon miért? Utolsó kér-désére a válaszom: „Miért nem állt elém, ha elfáradta kapcsolatunk?” Látott Ön már ilyen bátor férfit?Én még soha. Az, hogy Önökkel szemben bérelt 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 36 (Black plate) lakást, ez jelent valamilyen pozitívumot. Önt akarjaidegesíteni, ha nem ezt akarta volna, a világ másikvégére költözött volna. Vissza akarja szerezni? Tes-sék, itt a szituatív lehetôség. Ehhez viszont sajátmagában kellene bíznia és nem a kedves csacskalányában. Arccal elôre a gyôzelemért, ha ezt sze-retné, ha nem, fordítson hátat bizonytalan, döntés-képtelen ex-férjének! Üdvözlettel. Tisztelt Doktornô!Az én helyzetem szerintem elég furcsa, magam semértem és teljesen össze vagyok zavarodva. Megpróbá- Nemi vágy hiánya
Szeretet
tunk együtt, nagyon szerettükegymást, ô volt a mindenem, a családom, a legjobb barátom és a párom is egy személy-ben. Aztán kb. 4 év után a szexuális vágyam a nulláracsökkent iránta. Pedig rettentôen szerettem. De – és mostjön a furcsa rész – amikor azt akarta, hogy együttlegyünk – nem is tudom, hogyan fejezzem ki magam –,úgy éreztem, mintha a testvérem lenne, és képtelen vol-tam vele lefeküdni, nem kívántam. Aztán rá egy fél évreszakítottunk. Lassan egy éve volt már, de még mindignem tudok elszakadni tôle! Nem megy mással sem, már-mint a szex igen, de az érzelmi dolgok nem. Most vanvalaki, akivel együtt lehetnék, de mindenrôl ô juteszembe. Én ezt nem bírom! Ezzel ôt is tönkreteszemmeg magamat is! Nem tudom, mit tegyek… Elôre isköszönöm válaszát, nagyon várom!Tisztelettel: 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 37 (Black plate) Tisztelt Elkeseredett lány!A szeretet és a szerelem, no és a szexuális vágy nemjárnak mindig együtt. A dolgok viszont fontosságisorrendben követik egymást. Ha annyira szerettepartnerét, ahogy írja, akkor miért nem az volt a fon-tosabb a nemi vágynál? Az ember nem egy két lábonjáró „nemi szerv”, a fontossági sorrendet el kell dön-teni, hiszen – mint tudjuk – semmi nem tökéletes.
Kompromisszum az élet egyik alapvetô összetevôje,de azt egyénileg kell eldönteni, hogy kinek mi a fon-tosabb. Önnek mi?Tisztelettel.
Tisztelt Doktornô!60 éves vagyok. 24 éves korom óta titkon tetszem egyférfinek, aki nekem is tetszik. Azért mondom, hogy tit-kon, mert mindig gôgösen félre-nézett, ha az utcán szembe- Titkos csodáló
Nem kezdeményez
elkerülhetetlen.) Elôször aztgondoltam, hogy utál, pedig közvetlenül nem ismertük ésa mai napig nem ismerjük egymást. Aztán megtudtam,hogy érdeklôdik utánam és észre is vettem, hogy titkonleselkedik. Telt-múlt az idô, mindketten özvegyek let-tünk és részérôl ugyanaz a magatartás. Én pedig büszkevagyok ahhoz, hogy kezdeményezzek egy olyan férfi-nél, aki félrenéz, ha meglát. Miért? Mármint milyenlelki háttere van egy ilyen viselkedésnek egy férfi részé-rôl?Elôre is köszönöm szíves válaszát. 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 38 (Black plate) Tisztelt Irma!Kérdésére nem tudok válaszolni. Ilyen hosszú idôóta kerülgetik egymást ismeretlenül, ez biztosannem átlagos jelenség. Azonban, ha ô nem kezdemé-nyez, nincs mit tenni. Mindketten szabadok, özve-gyek, ha ô szeretne közelebb kerülni Önhöz, mi azakadály? Ha mégsem közelít, noha szeretne, akkoregy „gyáva nyúl”, akibôl nem lesz oroszlán. Mittehetne? 36 év alatt már ki kellett volna derülnieannak, hogy ô akar-e valamit, vagy sem. Erre nincsmár egyiküknek sem még 36 éve, ami a várakozástilleti. Azt írja, vidékiek, hát akkor biztosan vannakközös ismerôseik, akiktôl esetleg meg lehetne tudniegyet s mást, ami irányt adhatna az ô „szemérmes”tartózkodásának. Nem azt mondom, hogy fogadjonmagándetektívet, de azt igen, hogy próbáljon tuda-kozódni az ô magánélete és karaktere felôl, amihezlehetséges volna alkalmazkodni anélkül, hogy meg-sérülne bármelyikük büszkesége.
Tisztelettel. 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 39 (Black plate) Kedves Dr. Lux Elvira!28 éves vagyok, a párom 39. A problémám a követ-kezô: másfél éve vagyunk együtt, én félév után bizo-nyosodtam meg, hogy Ô Viagrát szed. Nagyonsokat tépelôdtem emiatt, mire egy év után meg- említettem ezt neki. Azt mondta, hogy ez egyszemélyes lélektani probléma, ami nekem köszönhetôenmegoldódni látszik. Ténylegesen szeretkeztünk úgy is,hogy nem vette be elôtte, de többnyire beveszi. Pár heteújra megemlítettem, hogy szeretném, ha nem használná.
Volt néhány szeretkezés, amikor nem használta, és énbátran ki merem jelenteni, hogy jó úgy a szex, de sze-rintem neki nem olyan „eget rengetô”. Tény, hogy nehe-zebben tartjuk meg a merevedést, de megtartjuk és eja-kulációja is van. De bánatomra most hétvégen meginthasználta. Nem mondtam semmit, de nem tudom, mittegyek. Van remény, hogy abbahagyja végleg a gyógy-szer szedését? (Orvos írta fel neki, tehát volt szakem-bernél. Azt nem tudom, hogy pontosan mennyi ideje,hány éve.)Tisztelettel és köszönettel:
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 40 (Black plate) Kedves Kitti!Csöppet sem kell aggódnia a Viagra miatt. Én iga-zán – minden vonatkozásban – gyógyszerellenesvagyok, de a korábbi kudarcok okozta lelki sérülésekmiatti szorongás feloldásához igazán jó út az átme-neti beavatkozás. Ez azért szükséges, hogy partnerenéhány sikeres kísérlet után egyre bátrabbá váljék,és egyre biztonságosabban merjen támaszkodni –gyógyszer nélkül is – a saját erejére. Azt azonban,hogy ez mikor következik majd be, rá kell bíznia.
Elôbb-utóbb minden bizonnyal, de azt higgye elnekem, hogy ezt ô még Önnél is jobban és miha-marabb szeretné elérni. Tegyen úgy, mintha észresem venné, hogy mikor szed be gyógyszert vagymikor nem. Ön – nyilván – jó hatással van rá, ésreméljük, hogy a gyógyszerfüggôséget az Öntôl valósikeres szexuális függés fogja felváltani.
Bízzon kicsit jobban mindkettôjükben, mint a tab-lettákban!Tisztelettel.
Tisztelt Doktornô!Már régóta fejtörést okoz nekem, hogy túlzott mér-tékûnek tartom a párom „pornónézését”. Úgy gondo- lom, ez már felér a függôséggel is, mert Pornófüggô
nem telik el olyan nap, hogy ne keresné Infantilis
fel a neten a pornóoldalakat. És termé-szetesen ezek „segítségével” igen gyak- ran maszturbál. Mondhatni minden alkalommal,amikor én nem tartózkodom otthon és így nem „leplez-hetem” le. Igazából ez roppantul fáj is nekem, mivel énegy igazi szexet szeretô nô vagyok, nincs semmi olyandolog, amit a páromtól megtagadnék. Sôt nagyon sze-retem ôt orálisan kielégíteni (ami az ô kedvence is) és az 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 41 (Black plate) anális szexet is szívesen gyakorlom. Semmi extrém dol-got nem néz, csak az elôbb felsorolt szexuális formákat,viszont gyakorta elôfordul, hogy a velem való szexhezmár „lusta”. 16 hónapja vagyunk együtt, én egy fér-fiak által csinosnak mondott 34 éves, de koránál fiata-labbnak kinézô nô vagyok, tehát még a külsôm semokozhatja ezt, mint azt sok férfi hozza fel magánakmentségül. Ô 27 éves, fiatalabb nálam, de szívesen„dicsekszik” velem és büszke is rá, hogy a férfiak csi-nosnak tartanak. Én naponta akár többször is szívesenszexelnék, de ha ô már túl van a pornónézéses önkielé-gítésen, akkor nincs kedve. Nem értem, hogy ismerve azén szexuális „étvágyamat”, ô miért választja mégisinkább a pornót. Megpróbáltam nyíltan beszélni veleezekrôl, de elzárkózik mindentôl, és csak annyi aválasz, hogy minden férfi néz pornót és maszturbál,akár van állandó társa, akár nincs. Nem gondolom,hogy ez így normális. Engem lassan felôröl ez a prob-léma, és ez okozza minden keserûségemet a kapcsola-tunkban. Mi lehet a baj? Esetleg bennem van a hiba?Vagy ez már valós szenvedélybetegség? Kérem, segítsen,várom válaszát.
Tisztelettel és köszönettel:
Kedves Zita!Ön a hibás! Elnézi a partner pornó mániáját és el fo-gadja, hogy orális – anális kielégítésben részesítse.
Mi van ennél több és izgalmasabb a „neten”? Vál-lalta, hogy egy Önnél 7 évvel fiatalabb fiúval éljen?Lehet, hogy ô Önben inkább az anyát keresi, míg a„nôt” a pornófilmek szereplôiben találja meg? Önezt hogy tudja elviselni? S ha mégis ezt teszi, miért?Miért nincs több önbizalma, ha, mint írja, sikeres 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 42 (Black plate) nô? Neki nincs igaza, hogy minden férfi néz por- nót és abban sincs, hogy mindegyik maszturbál.
Nem. A gyerekekre jellemzô ez a magatartás. Ô iselfelejtett „felnôni”. Nem, a hiba nem az Ön„készülékében” van, legalábbis ami a szexet illeti.
Az viszont igaz, hogy egy 34 éves nônek már tudniakéne különbséget tenni a „kamasz” és a „felnôtt”férfi között. Sürgôsen forduljanak szakemberhezsegítségért, ha nem akarja ôt elveszíteni és ô semakar örökké pornófüggô infantilis alak maradni. Tisztelettel.
Tisztelt Doktornô!Elôrebocsátom, 60 éves vagyok. Sajnos a szex közbenimerevedésem nem mindig tart ki a csúcsig. Van olyan, Merevedési zavar
Vérnyomás-
probléma
Olyan is elôfordul, hogy elélve-zek, de rettentô fejfájásom lesz ezzel egy idôben a fejem tetején kétoldalt. Magas vér-nyomásom miatt szedek gyógyszert, három éve. Reggelés éjszaka van merevedésem. Szeretném tudni, miokozza ezeket a problémákat, és mi a megoldás.
Tisztelettel:
Tisztelt Tibor!A magas vérnyomás ellen szedett gyógyszerek való-ban gátlólag hatnak a merevedésre, és a szexuálisvágy intenzitására is. Az viszont nagyon biztató,hogy ennek ellenére hajnali merevedése van. A két-féle tünet egymással ellentmondásban van. A gyógy- 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 43 (Black plate) szerek hatása éjszaka is érvényesül, akkor mégsemgátolják – szerencsére – a merevedési képességét.
Kevés az információm arról, amit írt, de ez az ellent-mondás elgondolkoztató. Nem ismerem Önt, ígynem tudhatom, hogy esetleg nem az-e a baj, hogyattól szorong, hogy a nemi izgalmi állapot árt azegészségének. Arra is gondolok, hogy amikor mégisérez valamit szexuálisan, akkor megfájdul a feje. Eztnem tartom indokoltnak, hacsak valóban nem attólfél, hogy az izgalom árt az egészségének. 3 éve van-nak szexuális zavarai, azaz 57 éves kora óta. Nemkorai ez egy kicsit? Hatvanéves korban még nemjogos lehúzni a „rolót” nemi vonatkozásban. Talánmostanában ment nyugdíjba? Illetve három évvelkorábban. Nem tudom. Ez csak egy tipp, de lehet,hogy túl korán adta fel aktivitását, cselekvôképessé-gét mind egzisztenciális, mind szexuális értelemben.
Próbáljon meg visszafiatalodni, amíg valóban nemkésô. Persze, ha egyedül ez nem megy, kérjen szak-segítséget. Minden Mohácsnál sem veszett el, bárakkor nagyon is úgy nézett ki. Ne adja fel!Tisztelettel.
Tisztelt Doktornô!Örülök, hogy megtaláltam az Ön oldalát. Remélem, tudnekem segíteni, vagy legalábbis tanácsot adni. Körülbe-lül 2 hónapja van egy új kapcsola-tom. Én 21 éves vagyok, Ô 33. Min- Nem áll fel
den jól alakul köztünk, de gondoltam, Korkülönbség
valahogy ki fog jönni ez a nagy kor- Drogfüggôség
különbség. Hát a szexben jött ki, saj-nos. Még nem feküdtünk le egymással, és nem azért,mert nem akarjuk, hanem mert „akkor” a barátom nemáll a helyzet magaslatán. Vagyis nem képes az erek ció ra. 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 44 (Black plate) Az elôjáték során minden rendben, de amikor a lényegretérnénk, lankad az érdeklôdés annyira, hogy nemtudunk vele mit kezdeni. Gondolom azért is, mert fel-idegesíti. Igazából nagyon bánt a dolog, mert nemtudom az okát. Az elsô próbálkozás után azt mondta,hogy vele még ilyen soha nem történt. Akkor most énvagyok az oka? Nem vagyok elég, vagy elég jó neki?Úgy gondolom, nem vagyok tapasztalatlan a szex terén,de ezek szerint mégis? Nem voltunk ismeretlenek egy-másnak, mivel egy faluban lakunk, és ezért tudok rólaezt-azt. Például azt, hogy egy igazi kapcsolata volteddig, de az még a középiskolában. Azért mondom,hogy igazi, mert a többiben családos nôk szeretôje voltévekig (háromról tudok). Nem tudom, ebben mi voltneki a jó, de így volt. Még azt tudom róla, hogy nempróbaszinten drogozott. Lehet, hogy ez is lehet az oka,mert még a mai napig tart. De talán kezd felnôni, mertmióta együtt vagyunk, nem csinálta. Miattam! Ez per-sze magas vérnyomást okoz, ami pedig kihat a szexuá-lis teljesítményére. Legalábbis ezt hallottam. Szóval jóvele, érett férfi, de szex nélkül egy kapcsolat, hát… nemaz igazi! Nem vagyok az a megcsalós típus, de nekemis vannak szükségleteim. És persze neki is. És ha egymásik nôvel mûködik neki? Hogyan mondjam el, hogynekem szükségem van a szexre? Egyáltalán mit mond-jak neki? Mi lehet az oka? Ha ezért elhagyom, egy életretönkreteszem. Ha én nem kapom meg tôle azt, amitakarok, nekem lesz rossz. Remélem, tud majd valami-vel biztatni engem, mert nem akarom elhagyni, de eznem mehet így sokáig.
Válaszát nagyon várom, és elôre is köszönöm!
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 45 (Black plate) Tisztelt Karola!Ön 21, partnere 33 éves. Ez nem olyan túl nagy kor-különbség. Egy 33 éves férfi élete teljében van. Haô ilyen rövid idô után már elveszítette az Ön irántilelkesedését, akkor meneküljön el tôle. Ô gyógyí-tásra szorul, kezeltesse magát, de Ön ne rontsa el azéletét ilyen fiatalon, erre késôbb is ráér! Csak nemhiszi komolyan, hogy vele „ilyen” még nem történt.
Mindegyik ezt hazudja, mert szégyellik magukat.
Ô sem kivétel. Ô már felnôtt ember, nem lehet ôttönkretenni, de Magát igen. A kapcsolat elején van-nak, s még egyszer sem jött össze a nemi aktus az ômerevedési zavara miatt. Azt hiszi, ha elhagyná,tönkre tenné az ô életét. Tönkretételérôl önmagagondoskodik, hiszen drogozik. Miért akarja olyannagyon ezt a kapcsolatot, ha semmi „haszna” nincsbelôle? Nem az a baj, hogy Önnek szüksége van aszexre, hanem az, hogy neki nincs. Azt kérdezi, mitmondjon neki? Én ezt mondanám, menj Isten híré-vel és hagyjál engem békén. Bár tudom, hogy a sajátéletét mindenki úgy rontja el, ahogy neki tetszik.
Kérdezett és én válaszoltam.
Üdvözlettel. Tisztelt Doktornô!Kétségbe vagyok esve. Az a probléma, hogy 9 éve va -gyok a férjemmel, a kisfiunk 4 éves. A terhességem elôttnem volt gond a szexuális éle -tünkkel. Nem túl gyakran szeret- Nincs ejakuláció
keztünk, de a normális határokonbelül. Szülés után depressziós lettem, a testemmel semvoltam megelégedve, úgyhogy nem volt kedvem a szex-hez elég hosszú ideig. A lényeg, hogy azóta se nagyonszeretkezünk. Talán kéthavonta egyszer megpróbáljuk, 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 46 (Black plate) de a férjem nem jut el az ejakulációig, hanem elmúlik amerevedése. Ha orálisan elégítem ki, akkor nincs ilyenproblémája. Én viszont nem igazán szeretem az orálisszexet. Ráadásul szeretnénk még egy kisbabát, de ez ígynem fog összejönni. A férjem egyébként 48 éves és majd-nem 100 kg (én 32 éves vagyok). Nem tudom, hogy ezbefolyással lehet-e az erekcióra. Milyen lehetséges meg-oldás van a problémára? Én eddig nagyon türelmes pró-báltam lenni, de már tényleg nagyon aggódom, hogy ezörökké így marad. Nagyon várom a válaszát.
Elôre is köszönöm:
Tisztelt Zsuzsa! A nemi élet lényege nem az orális szexrôl szól, fôlegakkor nem, ha valaki kisbabát szeretne. A férje azon-ban nem olyan lelkes gyerek ügyben, mint Ön. Aki-nek nincs magömlése, az a nemzésre – érthetômódon – alkalmatlan. Talán ez az ô védekezômechanizmusa az újabb apaság ellen. Ez akkor islehet így, ha ô racionálisan egyetért az újabb babajövetelével. Ettôl függetlenül az, ha egy házaspár 2havonta szeretkezik, nem normális. S ez nem függattól, hogy Önnek szülés után nem sok kedve voltaz együttlétekhez. Akkor esetleg Ön szorongott azújabb gyerektôl, most meg ô teszi ugyanezt. Bár aztegyáltalán nem gondolom, hogy ez bármelyiküknélis szándékos elutasítás lenne. Férje szexuálterápiáraszorul, hiszen ahhoz még fiatal, hogy „bedobja atörölközôt” a témában. Fôleg egy szép, nála ennyi-vel fiatalabb feleség mellett. Ne hagyja ennyiben adolgot, vegye rá, hogy kezeltesse magát és nem csakaz újabb gyerek miatt.
Tisztelettel.
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 47 (Black plate) Kedves Doktornô!3 éve vagyunk együtt a párommal, a kapcsolatunk las-san alakult ki. Röviddel a kezdete elôtt vesztette elpárom a feleségét, aki nekem jóbarátnôm volt. Lassan regene - Merevedési zavar
rálódunk ebbôl a veszteségbôl. Elôzô házasság
Ô 54 éves, értelmiségi, hajszoltéletmóddal. A problémánk, hogy együttlét során a mere-vedés mindig elérhetô mechanikus ingerlésre, de a beha-tolás után rövid ideig áll csak fenn. Minden egyébmódon teljes örömet tudunk adni egymásnak, de a sze-retkezés hagyományos módja is hiányzik. Nem tudomrávenni, hogy próbáljuk meg gyógyszerrel. Kivizsgálássemmi szervi okot nem mutatott nála, makkegészséges.
Mi lenne a megoldás?Válaszát tisztelettel várom:
Kedves Borbála!Arról nem írt, hogy barátnôje miben halt meg? Nemlehetett öreg, ha a volt férj, aki most az Ön partnere,54 éves. Nem tudom, csak gondolom, hogy ha afeleség sokáig volt beteg és emiatt elutasította a sze-xuális életet, akkor a férjét ez szexuálisan is megvi-selte. Talán a gyakori elutasítás miatt gátolta a sze-xuális késztetését, aminek egyik jellemzô tünete amerevedési zavar. Ennek a hibás rögzülésnek meg-oldása nem gyógyszeres, hanem szexuálterápiátigénylô dolog. Ahhoz ô még túl fiatal, hogy feladjaa szeretkezésnek normális formáját. Próbáljanakmegfelelô szakembert keresni, hiszen ez a problémamegoldható.
Tisztelettel.
1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 48 (Black plate) Tisztelt Doktornô!22 éves vagyok, 3 hónapja vagyunk együtt a barát-nômmel! Eddig minden rendben volt köztünk a szexu- Veszekedés
Merevedési probléma
megtartani a szükségeserekciót. Azóta két alka- lommal történt ilyen, mindkét alkalommal veszekedéstgenerált a dolog. Az önkielégítéssel nem volt probléma,ezért nem értem, mi lehet a gond. A barátnômmel na -gyon szeretjük egymást minden tekintetben, a szex terénis nagyon jól kijöttünk eddig. Továbbá káros szenvedé-lyem nincs. 1-1 bulit leszámítva (2-3 hetente) nemigenfogyasztok alkoholt, nem dohányzom. Rendszeresen he -tente 5-ször, 6-szor eljárok sportolni (teniszezem és kon-diterembe járok). Korábbi kapcsolataimban nem volthasonló jellegû problémám. Furcsállom, hogy pont mostjött elô, amikor végre valakivel egymásba szerettünk.
Hogy ôszinte legyek, eléggé kétségbe vagyok esve. Félekattól, hogy valami komolyabb bajom van és félek, hogya barátnômet elveszíthetem.
Elôre is köszönöm a válaszát!
Tisztelt Fiatalember!Aki 22 éves és egy új, alig három hónapos kapcso-latban van barátnôjével – akivel szeretik egymást –,annak nem volna szabad, hogy merevedési problé-mája legyen. Ha mégis van, akkor azt hiszem, ez nemmost kezdôdött. Vagy még nagyon tapasztalatlanvagy van valami eredendô hiba a nemiségével. Eztvalóban orvosolni kell, minél elôbb, amíg teljesen elnem bizonytalanodik férfiasságában. Ha ez valóbancsak most kezdôdött, akkor még várjon egy kicsit,hiszen 2 kudarc „nem a világ”. Ha barátnôje emiatt 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 49 (Black plate) veszekedett Magával, akkor nem is ôszinték az érzel-mei. Türelem! Ez azonban rá is vonatkozik – tud-tommal –, a nôk emiatt nem szoktak balhézni. Hamégis, akkor ott a kapcsolattal van baj és nem a szexaz ok, hanem a tünet „csak” okozat. Miért lenne jóegy fiatal nônek, hogy még jobban elbizonytalanítsapartnerét, ha szereti, ahelyett, hogy türelmesenvárná vagy segítene abban, hogy a dolgok jobbraforduljanak.
Tisztelettel.
Tisztelt Doktornô!Az én problémám az, hogy túl nagy pénisz- Túl nagy
szel áldott meg az ég és a barátnômnek ez elviselhetetlenül fáj! Mit lehet ilyenkor tenni? Tisztelt „X”!Az „ég” kegyes volt Önhöz, hogy nagy pénisszeláldotta meg. Levágatni ebbôl nem lehet, de nem isszabad. Ha megfelelô elôjátékkal készíti elô partne-rét a hímvesszô befogadására, akkor nem lehet baj.
Szülésnél a gyerek feje átlagosan 34 cm körfogatú,ha ekkorára képes kitágulni a hüvely, így akkorapénisz nincs, amely ezzel konkurálhatna. A megfe-lelô kedv, nedvesedés és tágulékonyság lehetôvéteheti az együttlétet. Ha mégsem, akkor bizony part-nert kell váltaniuk.
Tisztelettel.
Kedves Elvira!Nekem az lenne a problémám, hogy az ágyban képte-len vagyok teljesíteni. Ha egyedül vagyok, semmi gond 1-135LuxE.qxp:Layout 1 27/10/09 11:02 Page 50 (Black plate) a merevedéssel és az erekcióval, és az élvezéssel, viszontha valakivel vagyok, jönnek a problémák. Bármit tesza partnerem, legyen az orális kényeztetés, nekem képte-len merevedni a nemi szervem, mintha nem is lennebenne élet. Mit tegyek, mert félek, hogy elhagy a páromemiatt. Várom levelét, addig is szép napot.
Üdv:
Kedves Ádám!Kezeltesse magát szakemberrel! Az „önkiszolgáló”szex nem felnôtt férfihez való, fel kell nônie a Magá-ban lakó kamasznak. Ha ez eddig egyedül nem sike-rült, segítséggel biztosan menni fog. Így nemcsak eza párja fogja elhagyni, hanem minden következô is.
Nem érdemes partnerváltogatással kísérleteznie.
Üdv.
Tisztelt Dr. Lux Elvira!23 éves kismama vagyok, a férjem 28 éves. Lassan 5 évevagyunk együtt, 3 hónapja házasok. Babát nem ter- veztük elôre, de nagyon örültünk Önbizalomhiány
neki. Már kapcsolatunk elején is Gondoskodás
egyértelmûen családot akartunk,ennek akadálya mindig a nem megfelelô anyagi háttér volt, és nekem a fôiskola. Anya-gilag viszonylag rendezôdtünk, és nekem is már „csak”az államvizsga van hátra. Elsô problémám az lenne,hogy anyagi rendezôdésünk oka édesanyám elég nagytámogatása. Férjem fizetése, hiába van mérnöki diplo-mája, nem a legjobb. Szülei pedig egyáltalán nem tud-ják támogatni. És azt látom, Ôt ez eléggé zavarja, hogyMinket nem tud teljesen fenntartani. Félek, hogy ez aházas életünkre is hatással lehet, és az egész kapcsola-

Source: http://static.polc.hu/previews/pdf/10/00/00/100000205.pdf

colchestervt.us

About Colchester Rescue Squad The Colchester Rescue Squad (CRS) is a Municipal, primarily volunteer, ambulance service licensed by the Vermont State Department of Health, to provide emergency care and transportation of the sick and injured. CRS operates two fully-equipped ambulances and covers the Town of Colchester, except the Route 15 corridor, which is covered by Saint Michael's Resc

lasusalaw.com

The Management Monthly for Corporate Legal Executives A Special Section of Corporate Legal Times Insurer Has Controversial Strategy to Reduce Rx Costs LITIGATION is a poor way to settle dis-putes, especially when it takes place amongparties who have to continue doing businesswith each other. Executives are distracted,profits decline, the economy suffers, thelawyers get rich and so on.

© 2010-2017 Pdf Pills Composition