Sastamala.tjhosting.com

SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhal ituksen kokoushuone Kokouksen lail isuus ja päätösvaltaisuus Asiantuntijat ja esteel isyydet tässä kokouksessa Määräalan ostaminen Rienilän kylän tilasta Perttuli RN:o Metsätilan Rintala RN:o 1:20 ostaminen Ruoksamon ky- Mätikön uimarannan ympäristön asemakaava ja asema- Mouhijärvi - Häijää - Salmi -osayleiskaava Ennakkoilmoitus etuosto-oikeuden käyttämisestä Sasta- malan kaupungin Selkeen kylän tilaa HyynilänkangasRN:o 1:28 koskevassa kiinteistökaupassa Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahojen korot- Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia 2013-2016 Päivystyspalveluiden järjestäminen Sastamalassa 2014 Lausunto Julkisen hal innon asiakaspalvelun kehittämis- SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhal ituksen kokoushuone Hannuksela Merja-Li sa maankäyttöpääl ikkö Allekirjoitukset
Käsitellyt asiat
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
11.9.2013 klo 9-15Sastamalan kaupungintalo, hal into 3. kerrosAarnontie 2 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Kokous todettiin lail iseksi ja päätösvaltaiseksi.
SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Vuorossa ovat Pertti Hakanen ja Aatto Liukko-Sipi.
Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää valita tämän kokouksen pöy tä-
kirjan tarkastajiksi Pertti Hakasen ja Aatto Liukko-Sipin.
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Ha-
kanen ja Pentti Haapahuhta.
SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa
Hal intosäännön mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kau-punginhal ituksen kokouksessa on valtuuston puheenjohtajal a ja vara-puheenjohtajal a sekä nuorisovaltuuston valitsemal a edustajal a. Mui-den läsnäolosta päättää kaupunginhal itus.
Kaupunginhal itus on erikseen päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja pu-heoikeus kaupunginhal ituksen kokouksissa on esittelijän (kau pungin-johtaja) ja pöytäkirjanpitäjän eli hal intojohtajan ja hal intolaki miehen li-säksi kehittämisjohtajal a ja talousjohtajal a.
Valmisteluvastuu: hal intojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää, että tässä kokouksessa ovat
kaupunginjohtajan, kehittämisjohtajan, hal intojohtajan, hal in to la ki mie-
hen ja ta lousjohtajan lisäksi läsnä seuraavat asiantun tijat:
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hal intojohtaja Hannu Nikkilä, puh. 050-323 2827 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Määräalan ostaminen Rienilän kylän tilasta Perttuli RN:o 4:45
Ritva Nikkilän ja Jaakko Nikkilän peril isten kanssa on neu vo teltu noin39,5 ha:n suuruisen määräalan ostamisesta Sastama lan kau pun ginRie ni län ky län tilasta Perttuli RN:o 4:45. Määräala sijaitsee Kel okiven-tien molemmin puolin Häijään taajaman eteläpuolel a. Toi nen määrä-alan palstoista ulottuu Saikkalanjoen rantaan. Määräala ra joit tuu kau-pun gin en nes tään omis ta miin maa-aluei siin.
Määräalan alueesta noin 36,35 ha on metsämaata ja noin 3,12 ha onpeltoa. Alue on rakentamatonta.
Mouhijärvi- Häijää -Salmen osayleiskaavaluonnoksessa alue on merkit-ty pientalovaltaisen asuntoalueen laajenemisalueena sekä vir kistys-alueena. Neuvottelussa määräalan kauppahinnaksi on sovittu 466 316 euroa.
Kauppahinta muodostuu metsänhoityhdistyksen arvioimasta puus tonar vos ta 253 366 euroa, pel on arvosta 31 200 euroa (10 00 eur/ha) jametsämaan pohjan arvosta 181 750 euroa (0,5 eur/m2).
Sijaintikartta ja kauppakirjaluonnos ovat oheismateriaalina.
Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, kaupungin geo-deetti Ar to Vuorijärvi, hal intojohtaja Hannu Nikkilä, talousjohtaja ElinaAlajoki Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää, että Sastamalan kaupunki os-
taa noin 39,5 ha:n suuruisen määrä alan Rienilän kylän tilasta Pert tu li
RN:o 4:45 Ritva Nikkilältä ja Jaak ko Nikkilän osakkailta 466 316 eu ron
kaup pa hintaan ja muutoin kauppakirjaluonnoksen mukai sil a kauppa-
ehdoil a. Samal a tekninen johtaja oikeutetaan tekemään tarvittaessa
kauppakirjaan vähäisiä kor jauk sia ja tarkennuksia. Pää tök sen eh to na
on, et tä kau pun gin val tuusto myön tää kaup paan tar vit ta van li sä mää rä-
ra han ta lousar vioon.
Kaupunginhal itus päättää tehdä eri asiana kaupun gin val tuus tol e esi-tyk sen määrärahan korottamisesta vuoden 2013 ta lousar vion in ves-tointi osaan kustannuspaikal e Maanhankinta ja luo vutus.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh. 050 330 1441 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Metsätilan Rintala RN:o 1:20 ostaminen Ruoksamon kylästä
Sastamalan kaupungin Ruoksamon kylän noin 6,92 ha suuruinen met-sätila Rintala RN:o 1:20 on ol ut myynnissä Länsi-Suomen Met sätilatOy:n kautta. Kiinteistön omistaa Lauri Lehtinen.
Metsänhoitoyhdistyksen tekemän arvion mukaan tilan puus ton ar vo onnoin 37 300 eur. Metsätilan kauppahinnaksi on sovittu 54 600 eu roa.
Hinta muodostuu puuston arvosta 37 300 eur ja maapohjan ar vosta 17300 eur ( 0,25 eur/m2 ) Metsätila sijaitsee alueel a, jonka läheisyydestä kaupunki on vii me vuo-si na hank ki nut maata.
Sijaintikartta ja kauppakirjaluonnos ovat oheismateriaalina.
Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, kaupungin geo-deetti Ar to Vuorijärvi, hal intojohtaja Hannu Nikkilä, talousjohtaja ElinaAlajoki Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää, että Sastamalan kaupunki os-
taa noin 6,92 ha:n suuruisen Ruok sa mon kylän tilan Rintala RN:o 1:20
Lauri Lehtiseltä 54 600 euron kauppahintaan ja muutoin kaup pakirja-
luonnoksen mukaisil a kaup pa eh doil a. Samal a tekninen joh taja oikeu-
tetaan tekemään tarvitta essa kauppakirjaan vähäisiä kor jauksia ja täy-
dennyksiä. Päätöksen eh to na on, et tä kau pun gin val tuus to myön tää
kaup paan tar vit ta van li sä mää rära han ta lousar vioon.
Kaupunginhal itus päättää tehdä eri asiana kau pun gin val tuus tol e esi-tyk sen määrärahan korottamisesta vuoden 2013 ta lous ar vion in ves-tointi osaan kus tan nus pai kal e Maan han kinta ja luo vutus.
Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Taina Niemi ehdotti, että kau-
punki ei tässä taloudel isessa tilanteessa osta metsäpalstaa.
Kun muita puheenvuoroja ei pyydetty, puheenjohtaja päätti keskus te-lun. Puheenjohtaja totesi jäsen Taina Niemen ehdotuksen kanna tuk-sen puuttuessa rauenneen ja kaupunginhal ituksen päättäneen hyväk-syä kaupunginjohtajan ehdotuksen päätökseksi asiassa.
Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi puh. 050 330 1441 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
31.01.2013
Tekninen lautakunta
22.08.2013
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Rautavedenkatu 8 asemakaavanmuutos
615/10.02.03/2012
Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi 25.10.2012 Rau-tavedenkatu 8 asemakaavan muu toksen osal istumis- ja arvioin ti suun ni-tel man. Kaa va kuulutettiin vi reil ä olevaksi 7.11.2012.
Asemakaavanmuutos koskee Sastamalan keskustan korttelin 4 tont tianro 13. Tontti si jait see Sas ta ma lan kes kus tas sa Rau ta ve den ka dun var-rel a, kadun pohjois puo lel a, Martti lanka dun ja Val ka maka dun vä li sel äosuudel a. Suun nitte lu alue on kool taan 967 m2.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia korttelialueen kau-punkikuval isia ja toiminnal isia edel ytyksiä alueen käytön tehostami-seen ja yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen kaupungin ydinkeskus-tassa vireil ä olevan keskustaajaman rakenneosayleiskaavan tavoit-teiden mukaisesti. Tavoitteena on myös selvittää kaupunkikuvan kan-nalta merkittävät ympäristön ominaispiirteet, jotka otetaan huo mioonkaavaa laadittaessa.
Yhdyskuntasuunnittelussa on laadittu kaksi vaihtoehtoista kaava luon-nosta, jotka poikkeavat toisistaan vain rakennusalojen sijoitte lun suh-teen. Ensimmäisessä vaih to eh dos sa asuinrakennuksen raken nusalaon sijoitettu tontin itä lai taan ja au to jen säilytyspaikan raken nusala ton-tin länsilaitaan. Toi sessa vaihtoehdossa asuinrakennus si joittuu tontinlänsilaitaan ja autojen säilytys tontin itälaitaan. Vaihto ehtojen eroavai-suudet vaikuttavat pääasiassa tontin pihajärjestelyi hin ja asuinraken-nuksesta sekä naapurirakennuksista avautuviin nä ky miin.
Molemmissa vaihtoehdoissa koko suunnittelualue osoitetaan asuin-kerros ta lojen korttelialueeksi, jol a suurin sal ittu kerros lu ku on viisi ker-rosta ja rakennustehokkuus on 1,20.
Kaava-asiakirjat ovat oheismateriaalina.
Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa Ehdotus akj: Tekninen lautakunta päättää asettaa Rautavedenkatu 8
ase ma kaa van muu toksen luonnoksen nähtävil e osal isten kuule mis ta
var ten ja lähettää luonnoksen Pir kanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ym-
päristökeskuksel e, Pirkanmaan maakuntamuseol e ja For tum säh kön-
siirto Oy:l e tiedoksi ja mahdol ista lausuntoa varten. Ennen luonnoksen
nähtävil e asettamista kaavamääräyksiin lisätään katto kal te vuutta kos-
keva määräys.
SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
31.01.2013
Tekninen lautakunta
22.08.2013
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa 040-506 2520 Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi Rautavedenka tu8 asemakaavanmuutoksen kuu le mis ta varten 31.1.2013. Asema kaa-vasta oli laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa. Asemakaavaluon nosvaih-toehtoja pi det tiin näh tä vil ä 13.2. - 8.3.2013. Kaavaluonnok set lä he tet-tiin tie doksi ja mah dol ista lausun toa varten Pirkan maan ELY-kes kuk-sel e, Pir kan maan maa kuntamu seol e ja Fortum sähkön siirto Oyj:l e.
Kaavaluonnoksesta saatiin kaksi kirjal ista mielipidettä. Mielipiteisiin onlaadittu kirjal iset vastineet vastineraporttiin, joka on kaavaselos tuk senliit teenä. Mielipiteiden perusteel a kaavaluonnosvaihtoehto 2 valittiinkaavaehdotuksen pohjaksi ja kaavaan lisättiin määräys, että kaava-alu-eel a on varattava autopaikkoja vähintään 1/asunto.
Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot maakuntamuseolta ja Fortu milta.
Fortumin lausunto ei tarvinnut toimenpiteitä tai vastinetta.
Maakuntamuseon lausuntoon on laadittu kirjal inen vastine vastine ra-porttiin. Lausunnon ja maakuntamuseon tekemän maastokatsel muk-sen johdosta kaa va-alu eel e tee tet tiin ar keo lo gi nen tarkkuusin ven toin ti,jon ka ha vain tojen perus teel a pai kal a ei ole kiin teää mui nais jään nöstä.
Li säksi lausun non pe rus teel a kaava se los tukseen li sättiin tie toja kaa-va-alu een ra ken nus his toriasta ja sen huo mioon ot tami sesta kaa vaalaadit taessa.
Kaavaehdotuksessa rakennusalojen kokoa ja sijoittumista tontil e ontar kennettu ja määräys rakennuksen sijoittumisesta rakennusalan tiet-tyyn reunaan on poistettu. Muita muutoksia ei ole tehty.
Kaavaehdotus liitteineen on oheismateriaalina.
Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhal ituk sel e,
et tä se
- asettaa 6.8.2013 päivätyn Rautavedenkatu 8 asemakaavanmuu tok-
sen A 039/2012 näh tä vil e MRA 27 §:n mu kaisesti,
- lähettää sen tiedoksi ja mahdol ista lausuntoa varten Pirkanmaan
ELY-keskuksel e, Pirkanmaan maakuntamuseol e, Fortum sähkön siir to
Oyj:l e ja ra ken nus val von nal e ja
- tekee päätöksen kaavan hyväksymisestä nähtävil äpidon ja lausun-
tojen jälkeen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
31.01.2013
Tekninen lautakunta
22.08.2013
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, 040 506 2520 Asemakaavan muutosehdotus on oheismateriaalina.
Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, hal intojohtajaHannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää
- asettaa 6.8.2013 päivätyn Rautavedenkatu 8 asemakaavan muu-tosehdotuksen A 039/2012 nähtävil e MRA 27 §:n mukaisesti sekä- lähettää sen tiedoksi ja mahdol ista lausuntoa varten PirkanmaanELY-keskuksel e, Pirkanmaan maakuntamuseol e, Fortum sähkön siirtoOyj:l e ja rakennusvalvonnal e.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, 040 506 2520 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
19.12.2012
Tekninen lautakunta
22.08.2013
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Mätikön uimarannan ympäristön asemakaava ja asemakaavanmuutos
455/10.00.00.01/2011
Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi 21.11.2012 Mäti-kön uimarannan ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksenosal istumis- ja arviointisuunnitelman. Kaava kuulutettiin vireil ä olevak-si 4.12.2012.
Asemakaava-alue sijaitsee Mouhijärvel ä Selkeen kylän Kaasalaisen ti-lan 11:25 ja Uotsolan kylän Pentin tilan 1:99 alueel a. Se ra joittuu lou-naas sa ja län nessä Mä tik köön, pohjoi ses sa Mä tikön ui marantaan jakaa kos sa Mätikön ran nassa si jaitse vaan pien taloalu eeseen.
Asemakaaval a tarkastel aan mahdol isuutta muodostaa tilan 11:25alueel e eril ispientalojen korttelialueita. Uudet korttelialueet olisivat jat-koa Mouhijärven taajaman Mätikön rannassa sijaitseval e pienta loalu-eel e. Kaavassa tutkitaan myös mahdol i suutta järjestää katuyh teys uu-sil e korttelialueil e alueen pohjoispuo lelta nykyiseltä uimaran nal e joh-ta valta tieltä.
Yhdyskuntasuunnittelussa on laadittu kaavaluonnos, jossa kaa va-alu-eel e on sijoitettu kahdeksan noin 1300-1400 m2 kokoista eril ispien-talotonttia. Rajalantietä on jatkettu uuden kaava-alueen halki Lähteen-tiel e. Viereisen kaava-alueen kaavoitustavan ja maakunta kaavanmääräyksen mukaisesti rantaviivan lähel ä oleva n. 30 m le veä vyöhy-ke varataan kaavassa virkistysalueeksi. Rajalantieltä on va rat tu ja lan-kulkumahdol isuus Mäti kön rantaan.
Kaava-asiakirjat ovat oheismateriaalina.
Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa Ehdotus akj: Tekninen lautakunta päättää asettaa Mätikön uima ran-
nan ympäristön asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen luon noksen
näh tä vil e osal is ten kuu le mis ta var ten ja pyy tää luon nok ses ta Pir kan-
maan elinkei no-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen, Pirkan maan maa-
kuntamuseon ja For tum säh kön siirto Oy:n lausun not.
Päätös: Hyväksyttiin.
Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa 040-506 2520 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
19.12.2012
Tekninen lautakunta
22.08.2013
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi Mätikön uima-rannan ympäristön asemakaava ja asemakaavanmuutosluonnoksenkuulemista varten 19.12.2012. Asemakaavaluonnosta pidettiin näh tä-vil ä 28.12.2012 - 21.1.2013. Kaavaluonnos lähetettiin tiedoksi ja mah-dol ista lausuntoa varten Pirkanmaan ELY-keskuksel e, Pirkan maanmaakuntamuseol e ja Fortum sähkönsiirto Oyj:l e.
Kaavaluonnoksesta saatiin kaksi kirjal ista mielipidettä. Mielipiteisiin onlaadittu kirjal iset vastineet vastineraporttiin, joka on kaavaselos tuk senliit teenä. Mielipiteiden perusteel a osa Rajalantiestä, joka kaa va luon-nok sessa jatkui Lähteentiel e, muutettiin kevytliikenneväy läk si. Tästäjohtuen Rajalantien päätteeksi tarvitaan autojen käänty mispaikka, jon-ka tilantarpeen vuoksi tontteihin tuli joitain muutoksia kaavaluonnok-seen verrattuna.
Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot maakuntamuseolta ja Fortu milta.
Fortumin lausunto ei tarvinnut toimenpiteitä tai vastinetta.
Maakuntamuseon lausuntoon on laadittu kirjal inen vastine vastine ra-porttiin. Lausunnon johdosta kaava-alueel e teetettiin arkeologinentarkkuusinventointi, jonka havaintojen perusteel a paikal a ei ole kiin-teää muinaisjäännöstä. Lisäksi lausunnon perusteel a kaavaselos tuk-seen lisättiin arvio kaava-alueen maisemal isista arvoista ja kaa van vai-kutuksista niihin Kaava-alueen pinta-ala on n. 2,12 ha, josta n. 1,14 ha on pientalo-tontteja. Tontteja on 8 kpl ja niiden koko vaihtelee n. 1300 - 1580 m2välil ä. Lisäksi kaavaan kuuluu puistoa n. 0,73 ha, katualuetta n. 0,24ha ja yhdyskuntateksnistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitostenaluetta n. 85 m2.
Kaavaehdotus liitteineen on oheismateriaalina.
Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhal ituk sel e,
et tä se
- asettaa 13.8.2013 päivätyn Mätikön uimarannan ympäristön ase ma-
kaava ja asema kaa van muutosehdotuksen A 040/2012 nähtävil e MRA
27 §:n mukaisesti,
- lähettää sen tiedoksi ja mahdol ista lausuntoa varten Pirkanmaan
ELY-keskuksel e, Pirkanmaan maakuntamuseol e, Fortum sähkön siir to
Oyj:l e ja ra ken nus val von nal e ja
- tekee päätöksen kaavan hyväksymisestä nähtävil äpidon ja lausun-
tojen jälkeen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, 040 506 2520 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Tekninen lautakunta
19.12.2012
Tekninen lautakunta
22.08.2013
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Kaavaehdotus liitteineen on oheismateriaalina.
Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, hal intojohtajaHannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää,
- asettaa 13.8.2013 päivätyn Mätikön uimarannan ympäristön ase ma-kaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen A 040/2012 nähtävil eMRA 27 §:n mukaisesti sekä- lähettää sen tiedoksi ja mahdol ista lausuntoa varten PirkanmaanELY-keskuksel e, Pirkanmaan maakuntamuseol e, Fortum sähkön siirtoOyj:l e ja rakennusvalvonnal e.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, 040 506 2520 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
17.06.2013
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Mouhijärvi - Häijää - Salmi -osayleiskaava
417/10.02.02/2009
Mouhijärvi - Häijää – Salmi osayleiskaavaluonnos on ol ut nähtävil ä 21.5.2012 – 22.06.2012. Mielipiteitä luonnok sesta saati n kaikki aan 35kpl. Lau sunnon osayleiskaavasta jättivät No kian kaupunki, Sas ta ma-lan kau pungin kasvatus- ja opetuslautakunta (perusopetus ja elä män-laatu), Hämeenkyrön kunta, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkan maanliit to ja Pir kan maan ELY-keskus. Pirkan maan liiton kanssa käytiin eril-lisneuvottelu heidän lausuntoeh do tuksensa joh dosta. Neuvot telussakäytiin läpi maakuntakaavan ja Sastamalan kaupun ki ra kennesuun ni-telman suhdetta osayleiskaavaluonnokseen. ELY-keskuksessa pi-dettiin 19.3.2013 viranomaisten työneuvot telu, jossa olivat edustettu naPirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maa kuntamuseo ja Pir kanmaanLi tto. Neuvottelussa käytiin läpi osa yleiskaava luonnok sesta jätettyjälausuntoja ja niiden johdosta tehtä viä mahdol isia muutoksia, korjauk-sia ja lisäyksiä tulevaan osayleis kaa vaehdotuk seen. Pirkanmaan maa-kuntamuseon kanssa on sovit tu vielä eril i sestä työneuvot telusta, jokapidetään 25.6.2013.
Yhdyskuntasuunnittelussa on laadittu osa yleiskaavaehdotusluonnos, johon on tehty luonnok sen hyväksymi sen jälkeen muun muassa seu-raavia muutoksia, täy dennyksiä, kor jauksia ja li säyksiä: aluerajauksia on korjattu, tar kennettu ja tar kistettu, muutettu M-alueta valtatien var rel a MA-alu eeksi ja Mä tikköjär venpäähän V-alueeksi, lisätty VU-aluetta Uotso laan koulua vastapää-tä, nykyi sen ur heilukentän viereen lisätty VU-aluetta, kou lunPY-aluetta laajennettu, kyläalueita on poistettu, jätetty jen kyläalueit ten rajauksia on tar kis-tettu, poistettu Sastamalantien varrel ta Saikkalan joen etelä puoleinentyö paikka-alue, kaavamääräyksiä ja -merkintöjä on tarkennet tu monelta osin,esim. AP alueisiin on li sätty eri laisia määräyksiä (AP-1, AP-2,AP-3), muu tettu sr-mer kintää, lisätty kaa vakart taan ja se li tyksiinsk-merkintä (kulttuurishistorial isesti arvokas alue), Häijäänmäki ja Kel okventien varsi on osoi tettu pientalo valtai senasuntoalueen laaje nemis alueeksi pitkän aika välin tar pei siin, SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
17.06.2013
Kaupunginhallitus
09.09.2013
määräyksiin muutettu, että ran tasaunan etäi syys ranta viivasta tu-lee ol a vähintään 15 m (ai kaisem min 10 m), rantavyöhykkeen AO määräys iin lisätty etäi syydet ran taviivasta, lisätty historial iset tielnjaukset (selvitysraportti), lisätty kulttuurihistorial isesti arvokkaat alueet kaavakarttaan jayleiskaavamerkintöihin ja -määräyksiin muinasjäännöksiä lisätty kaavakarttaan täydennetty selostusta muinaisjäännösluettelol a (liitekartta) tehty lisäselvityksiä (Vanha tiet Mouhijärven itäosassa välil ä Sal-mi-Häijää-Selkee, ra kenne tun ym päristön selvi tystä täy dennetty,mt 249 lii kenne selvitys, joukkoliiken teen ja asioin ti lii ken teen vuo-rot ja reittikartat, vesi- ja viemä river koston runko linjat, väes töti-lastoja täy dennetty ja tehty väestön kehi tys ja en nus teet Sasta-malassa osa-aluettain (kaavaseloste), täyden netty kaupunginmaa omai suuskarttaa, korjattu ja täyden netty ranta rakentamis-selvi tystä), tilattu DI-työ, missä tutkitaan lähinnä Tiisalan alueen kohdal a, mi-ten ”uudisrakentami nen so vite taan maisemaan” (palve lee ennenkaik kea tulevaa asemakaavoi tus ta), tilattu Tiisalan alueen tarkenne tu luontosel vitys, joka tehdäänopin näytetyönä (palve lee en nen kaik kea tulevaa ase ma kaa voi-tusta) asemakaavaselostusta on kor jattu ja täydennetty, lisäksi on tehty pienempiä täy dennyksä, tar kennuksia ja kor jauk-sia.
Osayleiskaavaselostusta täydennetään vielä tarkentamal a kulttuuri-ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointia sekä vaikutuk sia ar-keologiseen perintöön, maisemaan ja luontoon.
Oheismateriaalina on 6.6.2013 päi vät ty osa yleis kaa va kartta ja –se-lostus sekä luon nok sesta jätetyt lau sun not.
Valmisteluvastuu: suunnittelupääl ikkö Merja-Li sa Hannuksela Ehdotus vs. kj: Kaupunginhal itus käy keskustelun osayleis kaava luon-
nok ses ta saa duista lausunnoista ja yhdyskuntasuunnitte lun te kemis tämuutoksis ta ja antaa ohjeet osayleiskaavapro sessin etene misen jat-kotoimen piteistä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen osayleiskaa-
vaprosessin etenemisen jatkovalmistelutoimenpiteiksi neuvottelut maa-
kun ta museon, ELY-keskuksen, luontoselvittäjien ja muiden tar peel is-
SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
17.06.2013
Kaupunginhallitus
09.09.2013
ten tahojen kans sa si ten, et tä osayleiskaavaehdotus on peri aat teiltaan mahdol istava.
Lisätietoja: suunnittelupääl ikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 0500 776138 Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa oli työneuvottelu 25.6.2013 jaPirkanmaan ELY-keskuksen kanssa 22.9.2013. Neuvottelujen, saatu-jen lausuntojen ja mielipiteiden sekä tehtyjen lisäselvitysten ja vaikutus-ten arviointien perusteel a on yhdyskuntasuunnittelussa laa dittu liittee-nä oleva ehdotus nähtävil ä ol een luonnoksen ja 6.6.2013 päivätynluonnosehdotuksen pohjalta.
Luonnoksesta saaduista mielipiteistä ja lausunnoista on laadittu osa-yleiskaavaselostuksen liitteeksi tiivistelmä ja kaavoittajien vasti neet nii-hin.
ELY-keskuksessa käydyn työneuvottelun pohjalta ehdotukseen on Häi-jäänmäen alue sekä valtatien pohjoispuolelta Särkijärven alue sekäHuhtalankujan alue merkitty selvitysalueeksi. ELY-keskus ko rosti työ-neuvottelussa, että kyseisten alueitten varaaminen asema kaavoitet-taviksi asuntoalueiksi / työpaikka-alueiksi on vastoin voi massa olevaaPirkanmaan maakuntakaavaa ja johtaa yhdyskuntara kenteen hajaantu-miseen. Ehdotukseen on kuitenkin jätetty Huhta lankujan ja Kyröntienkulmassa oleva työpaikka-alue, koska kyseil e alueel e ol aan suunnit-telemassa Herkkujuustolaa. Tehtyjen selvi tysten perusteel a Herkku-juustolan toiminta ei esimerkiksi vaaranna eikä heikennä liikenteen su-juvuutta Häijään liikenneympyrässä. Työpaikka-alue, johon tulee yksituotantolaitos ja mahdol isesti tuo tantoon liittyvää myyntiä ja kahvilatoi-mintaa, ei yhdyskuntasuunnitte lun näkemyksen mukaan merkitse yh-dyskuntarakenteen hajautta mista.
Li tteenä on 9.9.2013 päivätty Mouhijärvi – Häijää – Salmi oikeusvai-kutteinen osayleiskaavan ehdotuksen kartta ja merkinnät ja mää räyk-set sekä osayleiskaavaselostus liitteineen.
Osayleiskaavaselostuksen liitteiksi ei ole voitu laittaa kaikkia tehtyjäselvityksiä niiden suuren materiaalin vuoksi, vaan osasta selvityksis täon laadittu eril iskartat selostuksen liiteosioksi.
Kokouksen liitemateriaaleihin ei ole laitettu: - Mouhijärven alueen arkeologinen inventointi ja täyden nysinven tointi - Vanhat tiet Mouhijärven itäosassa välil ä Salmi – Häijää - Selkee - Uotsola – Häijää – Salmi osayleiskaavan maisemaselvi tys 2010 - Uotsola – Häijää – Salmi li to-oravaselvitys 2011 - Uotsola – Häijää – Salmi luontoselvitys 2011 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
17.06.2013
Kaupunginhallitus
09.09.2013
- Li kenneselvitys / Häijään ja Uotsolan välisen liikenneyhteyksien - Häijään ja Uotsolan välisten liikenneyhteyksien kehittä minen, lisä- - Mouhijärvi – Häijää – Salmi osayleiskaava-alueen ra kennetun ym- - Palveluverkkoselvitys, 2.2.2011 / FCG (kaupal iset pal velut) - Häijään tiejärjestelyt, tarveselvitys ja yleissuunnitelma, Tielaitos, - Tiisalantien ja Teol isuustien liittymien rakentaminen val tatiel e 11, - Valtatie 11 parantaminen Häijään liittymän kohdal a ja Häijään kes- - Kevyen liikenteen järjestelyt maantiel ä 249 Häijään kohdal a, Tie- - Lounais-Pirkanmaan liikenneturval isuussuunnitelma 2008, kunnat - Uotsola (itäosa) – Häijää – Salmi osayleiskaavan suunnitteluma- - Maanomistusselvitys (alueen maanomistusluettelo) Näihin yl ä oleviin osayleiskaavan selvityksiin ja oheismateriaaleihin voitutustua yhdyskuntasuunnittelussa maankäyttöpääl ikön huo neessa jane esitel ään kokouksessa.
Valmisteluvastuu: maankäyttöpääl ikkö Merja-Li sa Hannuksela ja kaa-vasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus kj: Kaupunginhal itus hyväksyy 9.9.2013 päivätyn Mouhi jär vi
– Häijää – Salmi oikeusvaikutteinen osayleiskaavan ehdotuk sen ja
päättää asettaa sen nähtävil e MRA 19 §:n mukaisesti ja pyy tää eh do-
tuksesta Pirkanmaan maakuntamuseon, Pirkanmaan liiton ja ELY-kes-
kuksen sekä Sastamalan kaupungin ydinprosessien lau sun not. Lau-
sunnot tulee jättää viimeistään lokakuun loppuun men nes sä. Luonnok-
sesta mielipiteen jättäneil e lähetetään tiivistelmä- ja vastineraportti ja
ulko paikkakuntalaisil e maanomistajil e lähetetään kir jeit se tie do tus
kaavan nähtävil ä olosta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: maankäyttöpääl ikkö Merja-Liisa Hannuksela 0500 776 138 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Ennakkoilmoitus etuosto-oikeuden käyttämisestä Sastamalan kaupungin Selkeen kylän
tilaa Hyynilänkangas RN:o 1:28 koskevassa kiinteistökaupassa

Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy pyytää Sasta-malan kaupungin ennakkolimoitusta etuostolain mukaisen etuos to-oi-keuden käyttämisestä Sastamalan kaupungin Selkeen kylän ti laa Hyy-nilänkangas RN:o 1:28, kiinteistötunnus 790-511-1-28, kos ke vas sakiinteistökaupassa.
Ilmoituspyynnön liitteenä on kauppa kir ja luon nos, jonka mukaan kiin-teis tön omistaja Morenia Oy aikoo myydä kiin teis tön yh des sä lu kuis tenmui den muissa kunnissa sijaitsevien kiin teis töjen kanssa Ki vi mentOy:l e. Hyynilänkankaan tilan pinta-ala on 5,1 heh taa ria ja se on so-ranottoaluetta. Tilan arvoksi on kauppakirja luonnoksen liittees sä mer-kitty 38 000 euroa.
Kauppakirjaluonnos ja sijaintikartta oheisaineistona.
Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää, että Sastamalan kaupunki ei
käytä etuosto-oikeutta Selkeen kylän ti laa Hyy ni län kan gas RN:o 1:28
koskevassa kiinteistökaupassa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh. 050 330 1441 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahojen korottaminen
Kaupungin vuoden 2013 investointimäärärahoja on tarpeen korot taamaanhankintamäärärahan sekä Herra Hakkaraisen talon inves toin ninosalta seuraavasti: Kaupunginhal itus on 9.9.2013 päättänyt, että a. Sastamalan kaupunki ostaa noin 39,5 ha:n suuruisen määräalanRienilän kylän tilasta Perttuli RN:o 4:45 Ritva Nikkilältä ja Jaakko Nikki-län osakkailta 466 316 euron kauppahintaan ja muutoin kaup pakirja-luonnoksen mukai sil a kauppaehdoil a.
b. Sastamalan kaupunki ostaa noin 6,92 ha:n suuruisen Ruoksamonkylän tilan Rintala RN:o 1:20 Lauri Lehtiseltä 54 600 euron kauppa-hintaan ja muutoin kauppakirjaluonnoksen mukaisil a kauppaehdoil a.
Lisäksi Sastamalan kaupunki on al ekirjoittanut 19.10.2012 maan käyt-tö so pimuksen Terho Kaasalaisen kanssa asemakaavan laatimi sesta jahänen omistamansa tilan luovuttamisesta kaupungil e. Sopi muk senmukaisen kiinteistökaupan ajankohta määräytyy alu eel e valmis teil aolevan asemakaavan ehdotuksen valmistumisajan koh dan mu kaan.
Kaupunginhal itus käsittelee kyseistä asemakaa vaeh dotusta ko kouk-sessaan 9.9.2013. Kauppakirja on tarkoitus al e kir joittaa heti vi ral isennähtävil äpidon jälkeen ennen kaavan lopul is ta hyväksy mis tä. Kauppa-summa on 47 160 euroa. Maankäyttösopi mus on oheismateriaalina.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt täl e vuodel e talousarviossa se käkaupunginvaltuuston päätöksel ä 13.5.2013 § 48 yhteensä 118.000 eu-ron määrärahan Herra Hakkaraisen talon takapihan kattavan hur janhauskan autopihan rakentamista varten. Li säk si val tuus to on päät tä nytva ra ta sa maan tar koi tuk seen 47.000 eu roa vuoden 2014 talousarvios-sa.
Hankkeen kustannusarviossa pinta-asfaltointitöitä varten ympäristö-prosessi arvioi tar vit tavan noin 6.500 euroa. Todel isuudessa maan-siirto-, kai vuu- ja asfaltointitöi hin en na koi mat tomine louhintatöi neen ku-lui kui ten kin noin 66.500 eu roa. Tä nä vuon na toteutetaan vielä suunni-tel ut lu ki tus-, ka me ra val von ta-, ai taus-, kivetys- ja istu tustyöt.
Hankkeen projektiryhmä on 4.9.2013 päättänyt esittää, että hank keel emyönnetään kuluval e vuodel e 60.000 euron määrärahan ko ro tus.
Vuodel e 2014 valtuuston päätöksel ä varattu 47.000 euroa riit tää en si SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
vuonna tehtäviin autopihan lopputöihin.
Herra Hakkarai sen talon kävijämäärät olivat vuoteen 2011 saakkaenimmil ään noin 20300 kävijää/vuosi. Kun kevääl ä 2012 talon si säl ätehtiin kehittä mis- ja muutostöitä, kävijämäärä nousi reippaasti eli va-jaa seen 25000 kävijään. Tänä vuonna elokuun loppuun men nes sä kä-vijöitä oli noin 23000 eli enemmän kuin koskaan ennen vastaavaanajankohtaan mennessä. Hei nä kuussa 2013 Her ra Hak karaisen talonkä vi jä määrä oli noin 9700 (kaikkien aikojen ennätys määrä kuukau-dessa). Tä nä vuon na saa vu te taan kin jäl een uusi vuo tuinen kävijä en-nätys.
Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, rakennuttajain si-nööri Pa si Lähteenmäki, elinkeinojohtaja Mikko Nieminen, hal into joh-taja Han nu Nik kilä Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää esittää kaupunginvaltuustol e,
että valtuusto myöntää vuoden 2013 talousarvion investointi osaan kus-
tannuspai kal e Maanhankinta ja luovutus 568.000 eu ron mää rä ra han
korotuk sen sekä kustannuspaikal e Herra Hakkaraisen talo 60.000 eu-
ron määrärahan korotuksen. Määrärahan korotukset ka te taan lai nan-
otol a.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: tekninen johtaja Jorma Tuomisto puh: 050-517 0957, hal in-tojohtaja Hannu Nikki lä, puh. 050-323 2827 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja § 119
04.09.2013
terveyslautakunta
Kaupunginhallitus

09.09.2013
Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia 2013-2016
715/00.01/2013
Pirkanmaan alueel isen mielenterveys- ja päihdestrategian lähtökoh-tana on mm. kansal inen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma ja strate-gia kytkeytyy myös Pirkanmaan terveydenhuol on järjestämis suunni-telmaan.
Strategia tarjoaa suuntaviivoja mielenterveys- ja päihdetyön alueel i-seen kehittämiseen. Kunnat voivat toteuttaa strategiaa valitsemal a sii-tä kuntalaisten tarpeisiin painopistealueet, toimintamal it ja seuran ta-indikaattorit. Painopisteitä voivat ol a lasten ja lapsiperheiden hy vin-vointi, nuorten hyvinvointi ja osal isuus, työikäisten mielenterveys- japäihdeongelmien hoito ja ikääntyvien mielenterveys- ja päihdeon gel-mien varhaistunnistus ja hoito.
Sastamalan osalta strategian painopistealueena tulee olemaan eri tyi-sesti lasten ja nuorten palvelut Strategialuonnoksesta on pyydetty asiantuntijakommentit kuntien sosi-aali- ja terveystoimesta sekä koulutoimesta ja vanhustenhuol os ta Pirkanmaan sairaanhoitopi rin kuntayhtymän hal itus on kokoukses-saan 27.5.2013 hyväksynyt Pirkanmaan mielenterveys- ja päihde-strategian 2013- 2016 omalta osaltaan sekä päättänyt lähettää stra-tegian sairaanhoitopi rin jäsenkuntiin hyväksyttäväksi.
Oheismateriaalina on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hal-lituksen pöytäkirjanote 27.5.2013 ja Pirkanmaan mielenterveys- japäihdestrategia 2013 - 2016 Valmisteluvastuu:johtava hoitaja Anne Kantola ja sosiaali- ja ter veys-johtaja Päivi Tryyki Ehdotus sotej: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omalta osal taan
hyväksyä Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategian sekä esittää
strategian edel een kaupunginhal ituksen ja valtuuston hy väk syt tä väksi
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Lisätietoja: johtava hoitaja Anne Kantola, 050-9173211 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja § 119
04.09.2013
terveyslautakunta
Kaupunginhallitus

09.09.2013
Oheismateriaalina on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hal-lituksen pöytäkirjanote 27.5.2013 ja Pirkanmaan mielenterveys- japäihdestrategia 2013 - 2016.
Valmisteluvastuu: johtava hoitaja Anne Kantola, sosiaali- ja ter veys-johtaja Päivi Tryyki, hal intojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää esittää kaupunginvaltuustol e,
että valtuusto hyväksyy Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestra te-
gian.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: johtava hoitaja Anne Kantola, 050-9173211 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja § 120
04.09.2013
terveyslautakunta
Kaupunginhallitus

09.09.2013
Päivystyspalveluiden järjestäminen Sastamalassa 2014
573/02.02.00/2013
Kaupunginhal itus päätti 20.12.2012 § 379 tilata vuoden 2013 perus-terveydenhuol on päivystyksen osana erikoissairaanhoidon tilaustaVammalan aluesairaalasta. Vuoden 2014 erikoissairaanhoidon ti lauk-sen yhteydessä tulee myös päättää sisäl ytetäänkö perustervey den-huol on päivystys tilaukseen vai järjestetäänkö päivystys osana perus-terveydenhuoltoa kaupungin omana toimintana. VAS:n alusta va tarjousperusterveydenhuol on järjestämisestä vuodel e 2014 on 2.512.000 €.
Päivystyksen asiakkaista lähes 90 % (VAS tilasto 1-7/2013 84-88 %)on perusterveydenhuol on asiakkaita sekä käyntisyynsä että jatko hoi-tonsa perusteel a. Tästä syystä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat esittä-neet suunnittelukeskusteluissa perusterveydenhuol on päivys tyksensiirtämistä kaupungin omaksi toiminnaksi osaksi lääkärien ja hoitajienvastaanottoa. Muutoksel a olisi mahdol ista saavuttaa mer kittäviä sy-nergiaetuja niin henkilöstön, tilojen, tietojärjestelmien kuin hoidonpor-rastuksenkin kautta. Myös kustannuksiltaan kaupungin oma toimintaon erikoissairaanhoidon toimintaa halvempaa, mm. hal innon vyörytys-kulut ovat kolmasosa verrattuna PSHP:n vyörytys kuluihin. Kaupunginomana toimintana järjestämän päi vys tyk sen kustannusarvio on1.884.000 € vuodel e 2014 si säl täen ympä ri vuo rokautisen päivystyksensekä päivystyspalvelun myy mi sen myös VAS:n erikoissairaanhoidonvuodeosastoil e vir ka-ajan ul ko puoli sena aikana.
Sastamalan kaupunginvaltuusto on 24.6.2013 § 69 hyväksynyt oh jeetvuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2017 taloussuunni telmanlaadintaan, ohjeet sisältävät myös lähtökohtaisesti 2.000.000 euron ta-louden tasapainotuksen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osuudeksi ta-sapainotuksesta on linjattu ohjeessa vuodel e 2014 1.132.000 €. Sa-maan aikaan sosiaali- ja terveyspalveluissa on mer kittäviä kasvupainei-ta perhe- ja sosiaalipalveluissa, myös erikoissai raanhoidon menot kas-vavat.
Pystyäkseen nyt ja aikaisemmin vaadittuihin talouden tasapainotuk siinsosiaali- ja terveyspalvelut on joutunut ja joutuu tarkastelemaan toimin-tansa lisäksi koko palvelurakennettaan ja - verkkoaan uudel a taval a.
Palvelurakennemuutos erityisesti ikäihmisten palveluissa on jo pitkäl ämutta sitä kautta saatava talouden tasapainotus ei riitä kattamaansuunnitelmakauden tasapainotustarvetta. Palveluverkon tiivistämisestätehdyistä esityksistä ei vielä ole tehty päätöksiä, mut ta niistä saatavataloudel inen hyöty ei joka tapauksessa olisi käytet tävissä täysimääräi-sesti päätöstä seuraavana vuonna.
SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja § 120
04.09.2013
terveyslautakunta
Kaupunginhallitus

09.09.2013
Osana talouden tasapainotusta sosiaali- ja terveyspalvelut on tehnytesityksen perusterveydenhuol on päivystyksen siirtämisestä kaupun ginomaksi toiminnaksi. Tästä saatava taloutta tasapainottava vaiku tus oli-si n. 630.000 € VAS:n alustavan tarjouksen ja sosiaali- ja ter veyspal-veluiden laskelman pohjalta. Taloutta tasapainottava vaiku tus olisimyös kohdennettavissa heti vuodel e 2014.
Vammalan aluesairaalan tilauskanta on pienentynyt merkittävästi vii mevuosina ja ennusteiden mukaan pienenee edel een vuodel e 2014.
Käytännössä muut jäsenkunnat kuin Sastamala ovat ohjan neet erikois-sairaanhoidon tilauksensa muual e lähes kokonaisuu dessaan. Vamma-lan aluesairaala on Sastamalan linjauksen mukai sesti paikkakunnal etärkeä ja tästä syystä yhdistymishal itus 1.10.2012 § 88 linjasi esitettä-väksi Pirkanmaan sairaanhoitopi ril e ja Vammalan aluesairaalan johto-kunnal e Vammalan aluesairaalan kil pailukyvyn selvittämistä ja sen pe-rusteel a kehittämissuunnitelman laatimista perustason erikoissairaan-hoidon palvelujen tuottamisesta. Kyseinen selvitys ja kehittämissuunni-telmaa on laadittu PSHP:n hal innoimana eri osapuolten välisenä yh-teistyönä ns. Talvikki hank keessa. Hankkeen tavoitteina on erikoissai-raanhoidon alueel isen palvelutuotannon ja toimintamal in kehittäminenvastaamaan palve lujen kysyntää ja tarvetta osana terveydenhuol onpalveluiden laa jempaa kehittämistä ja uudistamista, Vammalan alue-sairaalan toi minnan ja talouden tasapainottaminen vastaamaan palve-lujen ky syntää ja tarvetta, analysoida PSHP:n rooli palveluntuottajanaVam malan sairaalan asiakaskuntien asukkail e sekä tehdä ehdotuksiaVammalan sairaalan palvelutuotannon ja hal innon uudistamiseksi. Os-tamal a perusterveydenhuol on päivystyksen Vammalan aluesai raalaltaoman tuotannon sijasta kaupunki tukee Vammalan aluesai raalan toi-mintaa taloudel isesti antaen aikaa Talvikki hankkeessa tehtävän kehit-tämissuunnitelman toteuttamiseen. Päivystyksen jär jestämistä tuleemyös ohjaamaan tämän hetkisen tiedon mukaan 1.1.2015 voimaantu-leva päivystysasetus, jonka linjausten mukaises ti päivystys tulee ensi-vuoden aikana suunnitel a.
Valmisteluvastuu: sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri, lai tos-palveluiden ylilääkäri Ehdotus sotej: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kau-
punginhal ituksel e, että
- perusterveydenhuol on päivystys tilataan Vammalan aluesairaalal tavuodel e 2014 aluesairaalan toiminnan tukemiseksi- perusterveydenhuol on päivystyksen järjestäminen selvitetään päi-vystysasetuksen säätämäl ä taval a vuoden 2014 aikana- päivystystyöryhmä, jossa asiantuntija edustus sekä tilaajalta että tuot-tajalta, raportoi osavuosikatsauksittain päivystysjärjestelmän toi mi-vuudesta sosiaali- ja terveyslautakunnal e. Raporttiin liitetään päi vys-tystyöryhmän muistiot.
SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja § 120
04.09.2013
terveyslautakunta
Kaupunginhallitus

09.09.2013
Päätös: Jäsen Merja Pikkuaho totesi olevansa jää vi ja hän pois tui ko-
kouksesta asian käsitte lyn ajak si. Hy väk syttiin yk si mieli sesti eh do tuk-
sen mu kai ses ti.
Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: 03-5210 2833 Päivystyksestä järjestettiin valtuustoseminaari 19.8.2013. Seminaa rinma te ri aalit on toimitettu valtuutettujen ja muiden osal istujien käyt töön.
Päivystysasiaa käsiteltiin lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajien sekäkaupunginvaltuuston ja -hal ituksen puheenjohtajien neuvotte lussa19.8.2013. Neuvottelussa päädyttiin päivystyksen jatkamiseen vuonna2014 nykyisel ä taval a.
Valmisteluvastuu: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, johtava yli lää-käri Jussi Korkeamäki, lai tospalveluiden ylilääkäri Urpo Hautala, hal in-tojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää, että
- perusterveydenhuol on päivystys tilataan Vammalan aluesairaalal tavuodel e 2014- perusterveydenhuol on päivystyksen järjestäminen selvitetään päi-vystysasetuksen säätämäl ä taval a vuoden 2014 aikana- päivystystyöryhmä, jossa asiantuntijaedustus sekä tilaajalta että tuot-tajalta, raportoi osavuosikatsauksittain päivystysjärjestelmän toi mi-vuudesta sosiaali- ja terveyslautakunnal e. Raporttiin liitetään päi vys-tystyöryhmän muistiot.
Päätös: Ennen asian käsittelyä kaupunginhal itus päätti, että jäsenet
Taru Kaaja, Päivi Pelttari ja Leena Saarela ei vät es teel isinä (Kaaja ja
Saarela työskentelevät Vammalan aluesairaalassa ja Pelttari on sai-
raalan johtokunnan jäsen) voi ot taa osaa asian kä sit te lyyn ja pää tök-
sen te koon. He pois tuivat ko kous huo neesta tä män asian kä sit telyn
ajak si.
Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: 03-5210 2833 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Lausunto Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista
Valtiovarainministeriö asetti 12.1.2012 julkisen hal innon asiakaspal-velun kehittämishankkeen (Asiakaspalvelu2014-hanke) toimikaudek si15.1.2012-31.5.2013. Hankkeen loppuraportti, johon sisältyy myös eh-dotus hal ituksen esitykseksi laiksi julkisen hal innon yhteisestä asia-kaspalvelusta, on valmistunut. Loppuraportti löytyy valtiovarain minis-teriön kotisivuilta www.vm.fi/asiakaspalvelu2014.
Hankkeen perustana on pääministeri Jyrki Kataisen hal ituksen oh jel-massa yhteispalvelul e asetetut tavoitteet:- Luodaan koko maassa kuntatasol e kattava yhteispalvelupisteidenverkko. Määritel ään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etä-palveluna saatavil a olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut.
- Selvitetään kuntien mahdol isuudet toimia yhteispalvelupisteiden vas-tuuviranomaisina ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julki siinpalveluihin.
Hanke on työskentelynsä aikana kiteyttänyt tavoitteensa seuraavas ti:1. Asiakas saa julkisen hal innon palvelut yhteisistä asiakaspalvelu-pisteistä (yhden luukun periaate).
2. Julkisen hal innon yhteiset asiakaspalvelupisteet sijaitsevat koh tuu-etäisyydel ä asukkaista.
3. Julkisen hal innon yhteiset asiakaspalvelupisteet lisäävät hal in nontehokkuutta ja taloudel isuutta.
Hankkeen loppuraportissa ehdotetaan, että julkisen hal innon yhtei-sestä asiakaspalvelusta säädetään lail a, jonka mukaan kunnat vas-taavat yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja yl äpitä mi-sestä. Yhteisissä asiakaspalvelupisteissä tarjoavat lain nojal a ai na pal-veluitaan yl äpitäjäkunnan lisäksi poliisin lupahal into, verohal into,maistraatit, työ- ja elinkeinotoimistot mukaan lukien työvoiman palvelu-keskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tarkoituk-sena on, että julkisen hal innon asiakas saa yhteisissä pal velupisteissäedel ä mainittujen viranomaisten kattavat asiakaspal velut. Henkilökoh-taista käyntiasiakaspalvelua tarjoavat kunnan pal veluksessa olevat pal-veluneuvojat. Sil oin, kun palvelu edel yttää vi ranomaisen toimialanasiantuntemusta, palvelua antaa viranomai sen palveluksessa olevaasiantuntija joko etäyhteydel ä tai asiakas palvelupisteessä paikan pääl-lä toimien. Asiakas ohjataan ensisijai sesti käyttämään sähköisiä palve-luja, jos hänen tarvitsemansa pal velu on saatavil a sähköisenä. Valtionvaroista maksetaan kunnil e korvaus valtion viranomaisten asiakaspal-velutehtävien hoitamisesta. Ehdotus mahdol istaa myös sopimusperus-teisen yhteisen asiakas palvelun järjestämisen.
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja Julkisen hal innon asiakas-palvelun kehittämishankkeen loppuraportista ja siihen liittyvästä luon- SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
noksesta hal ituksen esitykseksi. Lausunnot pyy de tään toi mit ta maanviimeistään 13.9.2013 säh kö pos tit se val tiova rainmi nis te riöl e.
Valmisteluvastuu: hal intojohtaja Hannu Nikkilä, kehittämisjohtaja TapioRautava Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää ilmoittaa lausuntonaan val tio-
varainministeriöl e julkisen hal innon asiakaspalvelun kehittämis hank-
keen loppuraportista ja luonnoksesta hal ituksen esitykseksi seuraa-
vaa:
Julkisen hal innon asiakaspalvelun kehittäminen työryhmän esittä mäl ätaval a on aivan oikea lähtökohta. Kansalaisten ja asiakkaiden asioin-nin keskittäminen asiakaspalvelupisteisiin on tarkoituksenmu kainenkeino saada asiointipalvelut yhden luukun periaatteel a. Saa vutetta-vuus, tehokkuus ja tuottavuus myös paranevat.
Palveluprosessien uudel eenorganisointi asiakaspalvelun osalta ontehtävä sekä valtion hal innossa että kunnissa. Kuntien ja ao. val tionviranomaisten tulisi toiminnan tehokkuuden ja taloudel isuuden vuoksikeskittää kaikki mahdol iset, siirrettävissä olevat asiakaspal velutehtävätasiakaspalvelupisteeseen.
Sähköisen palvelun kehittäminen ja käytettävissä olevien resurssienkäyttäminen siihen on ensisijaista. Käyntiasiointiin on aina kuitenkin ol-tava mahdol isuus, koska kaikki eivät ikinä siirry käyttämään säh köisiäpalveluja. On erinomainen asia, että asiakaspalvelupiste tuo sähköisetpalvelut myös niiden ulottuvil e, joil a ei ole sähköisten pal velujen käyt-töön vaadittavia tietoliikenneyhteyksiä tai riittävää tieto teknistä osaa-mista. Tässä palveluneuvojat ohjaavat ja auttavat asiakkaita.
Asiakaspalvelupisteessä tulee ol a riittävä määrä henkilöstöä asia-kaspalvelun turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa ja myös työturval i-suuden vuoksi. Henkilöstön koulutukseen ja perehdyttämiseen tuleekiinnittää erityistä huomiota, jotta palveluneuvojat pystyvät täysipai-noisesti hoitamaan palvelutehtäviään.
Valtion rahoitusosuuden tulee ol a riittävä, jotta kunnil e ei aiheudu li sä-kustannuksia valtiol e kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Kustan nus-tenjakojärjestelmä ja suoritehinnoittelu on saatava selkeäksi ja mahdol-lisimman yksinkertaiseksi.
Sastamalan kaupunki pitää tehtyä valmistelua asial isena, eikä kau-pungil a ole huomautettavaa työryhmän raportista ja hal ituksen esi-tysluonnoksesta.
Sastamalan kaupunki on valmis perustamaan asiakaspalvelupis teen.
Kaupungil a on tarjota keskeisel ä paikal a tähän toimintaan erinomai-set tilat, joissa on nopeat tietoliikenneyhteydet.
SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Samal a kaupunki ilmoittaa olevansa halukas yhdessä valtionhal in nontoi mijoiden kanssa Asiakaspalvelu 2014 -konseptin pilotointiin niin, et-tä asiakaspalvelupiste perustetaan alusta saakka.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hal intojohtaja Hannu Nikkilä, puh. 050-323 2827 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Sisäiset kuljetukset 1.1.2014 alkaen
Kaupungin sisäiset kuljetukset (mm. sisäinen posti) on koko Sasta ma-lan kau pun gin ole mas sa olon ajan hoitanut Työteekki. Vastaa vasti So-te sin ja sen edel tä jän Sastamalan perusturvakuntayhtymän sisäi setkuljetuk set on hoitanut Enset Oy. Kuljetuksia on vuosien varrel a yh-distelty ja muo kat tu vas taamaan muuttuneita kuljetustar peita.
Sotesin ja Enset Oy:n kuljetussopimus päättyy 31.12.2013. Sisäis tenkuljetusten uudel eenorganisointia ja yhteen koko kaupungin kat ta vaanjär jestelmään siirtymisestä on valmisteltu ehdotus.
Kaupungin kustannukset Työteekin hoitamasta kuljetuksesta ovat täl ähetkel ä vuositasol a noin 38.300 euroa ja Sotesin vuosikustan nus En-setin hoitamista kuljetuksista noin 35.000 euroa (alv 0 %). Yhteensä si-säisen postin ja muiden sisäisten kuljetusten kustannuk set ovat si tennoin 73.300 eu roa vuodessa.
Työteekki voisi hoitaa kaupungin omana työnä koko sisäisen kuljet ta-misen noin 55.000 euron vuosikustannuksel a, jol oin täl ä jär jes telyl äsaataisiin myös merkittävää kustannussäästöä. Edel y tyk se nä oli si si-säisten kuljetusten vas tuul i sen kul jet ta jan palk kaa mi nen työl istä mis-tuel a. Näiden kulujen lisäksi tulee tarkoitukseen sopivan uu den (käy te-tyn) au ton hank ki mi nen. Sopivia auto ja on saa ta vissa noin 15.000 -20.000 euron hin taan ja han kin tahinta ja kau tuisi noin viiden vuo denjaksol e.
Täl ä järjestelyl ä sisäiseen kuljetukseen saadaan yksi vas tuul i nen kul-jettaja, jol oin kuljetuskokonaisuuden hal inta on helpom paa. Sa moinpäivän mittaan tuleviin yl ättäviin tilanteisiin voidaan reagoi da jousta-vasti.
Sisäiset postit ja muut kuljetukset on erittäin hyvä harjoittelupaikka työ-elä män valmiuksien parantamisessa. 4-5:l e kuntouttavassa työ toi-minnassa oleval e saadaan järjestettyä mielekästä työtoimintaa. Sisäi-nen kuljetus on ol ut myös haluttu paikka työhön kuntoutujil e. Tar vit-taessa Työ tee kis tä löy tyy ai na va ra hen ki lö ja va ra-au to kul je tusta hoita-maan.
Valmisteluvastuu: logistiikkapääl ikkö Alpo Jokinen, talouspääl ikkö Rei-jo Varheenmaa ja vastaava työvalmentaja Pekka Leikkaa.
Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää, että sisäiset kuljetukset hoi de-
taan 1.1.2014 alkaen Työteekin hoitamana kaupungin oma na työ nä ja
hy väk syy edel ä perusteluosassa luetel ut tehtävän edel yt tä mät toi-
menpiteet.
SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: logistiikkapääl ikkö Alpo Jokinen, puh. 050 561 8393 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Hallintokuntien pöytäkirjat
Kaupunginhal ituksel e on toimitettu seuraavat hal intokuntien pöytä-kirjat: Valmisteluvastuu: hal intojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi saa-
duksi ja toteaa, ettei niissä ole kaupunginhal ituksen käsiteltä väksi siir-
rettäviä asioita.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hal intojohtaja Hannu Nikkilä, puh. 050-323 2827 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Ilmoitusasiat
1. Kuntayhtymien kokouskutsut ja pöytäkirjat: - Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymähal ituksen kokouksen29.8.2013 pöytäkirja- Pirkanmaan liiton maakuntahal ituksen kokouksen 9.9.2013 ko kous-kutsu- Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähal ituksen ko-kouksen 10.9.2013 kokouskutsu.
Valmisteluvastuu: hal intojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhal itus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi
saaduksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hal intojohtaja Hannu Nikkilä, puh. 050-323 2827 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
Kaupunginhallitus
09.09.2013
Ajankohtaiset suunnitteluasiat
Valtiovarainministeriö asetti kuntalain kokonaisuudistuksen valmiste luavarten toimikaudeksi 3.7.2012 - 15.4.2014 parlamentaarisen seuranta-ryhmän, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaosto, jotka ovat demokra-tiajaosto, toimielimet ja johtaminen -jaosto, talousjaosto se kä kunnat jamarkkinat -jaosto.
Tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioonmuun muassa uusista kuntahal innon rakenteista sekä kuntien muuttu-vasta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset.
Tarkoituksena on, että hal ituksen esitys uudeksi kuntalaiksi annet tai-siin syksyl ä 2014 ja uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden 2015 alussa.
Kuntia pyydetään vastaamaan kyselyyn 17.9.2013 mennessä.
Ministeriö toivoo, että mahdol isuuksien mukaan kunnanhal itus ja vi-ran haltijajohto valmistelisivat vastauksen yhteistyössä kunnassanne.
Valmisteluvastuu: hal intojohtaja Hannu Nikkilä, kehittämisjohtaja TapioRautava, hal intolaki mies Katja Arve-Salonen, talousjohtaja Elina Alajo-ki Ehdotus kj: Kaupunginhal itus käy suunnittelukeskustelun kuntalain
uudistamista koskevaan kyselyyn vastaamisesta ja merkitsee tiedok si
talousarvion valmistelutilanteen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hal intojohtaja Hannu Nikkilä, puh. 050-323 2827 SASTAMALAN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyl ä taval a tehdä kirjal isen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvol isuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asian-osainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saan- nista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytä-kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa neenpäätöksestä tiedon, jol ei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeenlähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril iseen tiedok-sisaantitodistukseen merkittynä aika na.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
11.09.2013 kel o 9-15, Hal into, Aarnontie 2 A, 38200 SAS TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki- Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisel e ennen oi- Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen:
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnal is- valitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91§):

Source: http://sastamala.tjhosting.com/kokous/20132890.PDF

Lan;13feb99

Gail A Greendale, Nancy P Lee, Edgar R Arriola Menopause is diagnosed after 12 months of amenorrhoea resulting from the permanent cessation of ovarian function. The mean age at menopause is 51 years. The perimenopause, a time of changing ovarian function, precedes the finalmenses by several years. The physiology and clinical manifestations of this transition to menopause are not wellunderstood;

Beilage1001.pub

Zahlenrückblick A u s b l i c k 2 0 1 0 Rückblick 2009 in unserem Pfarrverband Brautämter - Sterbefälle - Verschiedenes Brautämter Ta u f e n 2 0 0 9 In der St. Michaels-Pfarrkirche - 4 Ehepaare ((2008: 10; 2007: 5; 2006: Folgende Paare spenden sich 2010 das St. Odilia 9, 2005: 9) schlossen in unserem Pfarr- Sakrament der Ehe: verband den Bund des

© 2010-2017 Pdf Pills Composition