Rowenta.hu

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA
A. Nyomás visszajelzô lámpa
B. Beállító gomb
C. Szûrô tartó kidobó gombbal
D. Kiöntôkanna. adagolás jelzôvel
E. Merôkanál
F. Cseppfogótálca
G. Levehetô cseppfogórács
H. Habosítást segítô feltét
J. Gôzölô szelep
K. Gôztermelô kamra zárókupakja
II. ábra
B.
Beállító gomb
B1. Kikapcsolás
B2. Kávé készítés
B3. Gôz készítés
III. ábra
C.
Szûrô tartó
C1. Szûrô 1 vagy 2 csészéhez
C2. Kávézacc kidobó gomb
• olvassa el a használati utasítást és tartsa meg
• tartsa be a biztonsági elôírásokat’
MÛSZAKI LEÍRÁS
• 1-4 csésze elkészítése lehetséges• gôz funkcióval ellátva• gôztartály kapacitása: 240 ml• teljesítmény: 750 W• Feszültség: 220-240 V/50 Hz• Biztonsági rendszer túlhevülés és túlnyomás ellen BIZTONSÁGI ELÔÍRÁSOK
• A készülék megfelel a Magyarországon érvényes biztonsági elôírásoknak.
• A készüléket csak a talpán lévô adattáblán megadott feszültségû váltakozó áramra szabad • A hôt elôállító elektromos készülékek üzembevételénél magas hômérséklet keletkezik, ezért érintésnél égési sérüléseket okozhat. Ennek elkerülése csak a kialakított fogórészt használja, és atöbbi használót is figyelmeztesse a lehetséges veszélyekre, mint pl. a forró gôz, forró gôzölôszelepvagy szûrôtartó.
- használat során észlelhetô üzemzavarnál- tisztítás és karbantartás elôtt- használat után • A hálózati csatlakozódugót NE a vezetéknél fogva húzza ki az aljzatból!• Egy elektromos készülék nem gyermek kezébe való, ezért használja és tárolja olyan helyen, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá. Még a vezetéket sem hagyja lelógatva! • A készüléket nem szabad forró felületre pl. tûzhelylapra helyezni, vagy nyílt gázláng közelébe állítani és használni, mert a készülék külseje megolvadhat ill. meggyulladhat.
• Bekapcsolás után a készülék nyomás alatt áll. Ezért sohasem szabad a készüléket felügyelet nélkül üzemeltetni. A kávéfôzés alatt nem szabad megpróbálni a szûrôtartó kinyitni ill. rögzíteni! • Nem szabad a készüléket víz nélkül üzembe helyezni! • Nem szabad a készüléket vízbe merítve tisztítani!• Kérjük, kövesse figyelmesen a használati útmutató gôzölésre vonatkozó elôírásait. Így elkerülhetô a forróvíz ill. gôz esetleges kicsapódása.
• Gyúlékony folyadékot tilos a gôzölôvel felmelegíteni!• Ne helyezze üzembe a készüléket ha: - azon, vagy a vezetéken sérülést észlel.
- ha a készülék véletlenül leesett vagy szivárgás észlelhetô.
Ebben az esetben a készüléket át kell adni javításra egy Rowenta szervíznek.
• A hibás vagy sérült vezetéket csak Rowenta szervíz cserélheti ki, ezáltal kiküszöbölhetô a nem szakértô munkából adódó esetleges késôbbi veszélyeztetés.
• Elektromos készülék javítását csak szakember végezheti. Szakszerûtlen javítások jelentôs veszéllyel bírnak a felhasználóra.
Ha a készüléket nem az elôírásoknak megfelelôen vagy hibásan használják, az esetlegesenkeletkezô károkért a Rowenta nem vállal felelôsséget! HASZNOS TANÁCSOK
• A szûrôtartót a készülékbôl való kivétele elôtt elôször mindig a kidobógom enyhe nyomásával ki kell • Használjon mindig az eszpresszó kávé fôzéséhez alkalmas kávét!• Az ôrölt kávé a hûtôszekrényben tárolva hosszabb ideig megôrzi az aromáját.
• A szûrôtartót ne töltse egészen a pereméig. Használja az adagolókanalat (1 kanál 1 csészéhez). Távolítsa el mindig az ôrölt kávét a szûrôtartó peremérôl.
FONTOS! Elsô üzembehelyezésnél, vagy ha a készüléket sokáig nem használta, vagy
vízkômentesítés után: a kávéfôzôt alaposan öblítse át (lásd az „Elsô üzembevétel” c. szakaszt is!) ELSÔ ÜZEMBEVÉTEL
A készülék tisztítása.
• Nyissa fel a víztartály fedelét, öblítse ki, töltse fel friss vízzel (ellenôrizze a szabályos elhelyezkedését). Csukja le a tetôt. (2,4. ábra) • A szûrôtartót (ôrölt kávé nélkül) helyezze a készülékbe és ütközésig fordítsa jobbra (6. ábra).
• Helyezzen egy 0,5 liternél nagyobb úrtartalmú edényt a szûrôtartó alá. B választókapcsolót választókapcsolót állítsa a B2 pozícióra (8. ábra).
• A Ki/Be kapcsoló és a vízhômérséklet-jelzô ellenôrzô lámpája bekapcsol.
• Amint a víz elérte a szükséges hôfököt, a hômérsékletjelzô kialszik.
• Hagyja addig átfutni a vizet, amíg a víztartály kiürül. Ha meg akarja szakítani a víz átfolyását.
ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE
FONTOS! Az elsô használat elôtt kérjük vegye figyelembe az „Elsô üzembevétel” címû fejezetben
leírtakat!
• Töltse fele a víztartályt friss vízzel. (2,3,4. ábra)• Kapcsolja be a készüléket.
• Ha szükséges, a szûrôtartót a kidobógombra gyakorolt enyhe nyomással oldja ki, fordítsa balra, és • Az adagoló kanállal tegyen ôrölt kávét a szûrôtartóba: csészénként 1 púpozott kanállal.
• Az esetlegesen a szûrôtartó karimájára rakódott kávét gondosan távolítsa el (5. ábra)• A szûrôtartót helyezze a készülékbe és fordítsa jobbra (6. ábra) • Állítson egy vagy két csészét a cseppfogó rácsra a szûrôtartó alá (7. ábra) A B választó kapcsolót állítsa a „vízmelegítés” pozícióra (8. ábra) • A Ki/Be kapcsoló és a hômérsékletjelzô ellenôrzô lámpája világít (9. ábra)• Ha a víz elérte a szükséges hôfokot, a hômérsékletjelzô lámpa kialszik.
Néhány pillanat múlva az eszpresszó a csészé(k)be folyik.
Ha a kívánt mennyiségû eszpresszó átfolyt, állítsa a B választókapcsolót „0” pozícióra.
A szûrôtartót a kidobógomb enyhe nyomásával oldja ki, fordítsa balra és vegye ki. Az elhasználtkávéôrleményt a kidobógomb segítségével távolítsa el (III. ábra). A szûrôtartót folyóvíz alatt öblítse ki,ezalatt többször nyomja meg a kidobógombot, hogy az összes kávémaradékot eltávolítsa. • Ha újkávét kíván készíteni, a B választókapcsolót újra a „vízmelegítés” pozícióra kell állítani (5. ábra)és az eljárást a leírtak szerint meg kell ismételni.
GÔZFEJLESZTÉS
A gôz a cappuccino-hoz és forró csokoládéhoz szükséges tej felhabosítására, teához szükséges víz ésmás italok felmelegítésére szolgál.
• Töltse fel a víztartályt friss vízzel.
• Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálozathoz.
• A B jelû választókapcsolót állítsa a „vízmelegítés gôzöléshez” pozícióba (12. ábra). A Be/Ki kapcsoló ellenôrzô lámpája és a hômérsékletjelzô világít (9. ábra).
• Töltse be a melegítendô folyadékot egy edénybe. Különösen alkalmas erre az olyan edény, amelynek • Merítse a gôzölô fúvókát az edénybe.
• Ha a hômérsékletjezô kialudt, a B választókapcsolót: állítsa a „gôzölés” pozícióra (12. ábra). A gôz • A tej felhabosításához az edényt kôrözve és le-fel mozgassuk a gôzfúvóka körül (13. ábra).
A szivattyú kis megszakításokkal dolgozik. Ez nem hiba! • A gôzölés alatt a hômérsékletjelzô felvillan majd újra kialszik.
• Ha a folyadék már elég meleg és/vagy habos, kapcsolja ki a készüléket, A B. választókapcsolót FONTOS! A gôzfúvókát azonnal törölje le egy nedves szivaccsal, hogy ne ragadjon rá
folyadékmaradvány.
Figyelem! A gôzölô fúvóka még forró. Vigyázzon, nehogy megégesse!
A gôzölôcsô tisztításához még egyszer gôzt kell elôállítani.
Ha ezután kávét kíván fôzni, ajánljuk, hogy várjon 5 percet, mert fennáll annak a veszélye, hogy a mag-asabb hômérséklet miatt az eszpresszó égett ízt kap.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A. Eszpresszó kávéfôzô (14. ábra)
· Gyôzôdjön meg a tisztítás elôtt, hogy a hálózati csatlakozó ki van-e húzva és a készülék hideg-e.
· Idôrôl idôre törölje le a külsô házat egy nedves szivaccsal.
· A víztartályt és a cseppfogó tányért rendszeresen mossa le és törölje szárazra.
· A forróvizet átengedô szitát rendszeresen törölje le egy nedves szivaccsal (16. ábra).
· A tisztításhoz ne használjon alkoholt vagy oldószert.
B. Szûrôtartó (10,11 ábra)
Hogy a kávéfôzô garantáltan hosszan mûködôképes legyen, ajánljuk hogy a szûrôtartót minden
használat után tisztítsa meg. Tisztításhoz a szûrôtartónak hidegnek kell lennie.
· Vegye ki a szûrôtartót a készülékbôl.
· A kávézaccot távolítsa el a kidobógomb segítségével.
A szûrôtartót öblítse le elômosásként tiszta vízzel.
Szerelje szét a szûrôtartót. Alul fogja meg a mutató-, és hüvelykujjával, nyomja össze, és húzza lefelé.
· A szûrôtartót mosogatószerrel és kefével alaposan tisztítsa meg és tiszta vízzel öblítse jól le. · A maradék vizet rázással távolítsa el a szûrôtartóból.
Szerelje ismét össze a szûrôtartót. Az alsó részt illessze a kialakított mélyedésbe nyomja bekattanásig és bereteszelésig.
C. Gôzfúvóka és habosító rátét
· Minden használat után távolítsa el a habosító rátétet a gôzfúvókáról.
· A habosító rátét felsô részén található levegôáteresztô nyílást tisztítsa ki rendszeresen egy tûvel.
· Tisztítsa le a gôzgúvókát egy nedves szivaccsal.
· Helyezze vissza a habosító rátétet a gôzfúvókára, és nyomja felfelé.
9. Vízkômentesítés
Az eszpresszó készüléket rendszeresen vízkômentesíteni kell. Az egyes vízkômentesítések közöttiidôbeli távolság függ a lefôzött kávé mennyiségétôl és a víz keménységétôl.
Ajánlott vízkômentesítési idôközök.
A vízkômentesítéshez használjon fehér ecetet illetve az erre a célra szolgáló vízkôoldót.
A vízkômentesítésnél kövesse a „elsô üzembevétel” fejezetben leírt folymatot.
A vízkômentesítés elvégzése után öblitse át a készüléket tiszta vízzel, a már említett módon. FIGYELEM! A vízkôképzôdés miatt szükséges javítások nem tartoznak a garanciális javítások körébe!

Source: http://www.rowenta.hu/NR/rdonlyres/F821BE11-B951-4455-8DE2-0C89F6CE0AB4/0/Es050.pdf

Microsoft word - cav ta 14-2010 mcnew

IN THE ARMED FORCES TRIBUNAL REGIONAL BENCH, GUWAHATI. T.A. NO. 14 OF 2010 (Arising out of Writ Petition (C) No. 1911/2007) HON’BLE MR. JUSTICE H.N.SARMA, Member (J) HON’BLE CMDE MOHAN PHADKE (Retd), Member (A) Lt.Col( retd) G.C.L.Arokiadas Son of Late S.Guru swami Station Cell HQ 51 SUB AREA Narengi Cantt. PO Satgaon,Guwahti-781027,Assam. Mr.A.Ahmed Legal Practit

dratchley.com

About You: Name ___________________________________________________ I prefer to be cal ed ______________________________ Birthdate _____________________ Age ______ Social Security # _________________________ Male _____ Female _____ Address____________________________________________________________________________________________________ Home phone ______________________________ Wireless p

© 2010-2017 Pdf Pills Composition