Notat 11 11_nye_og_rev_prioriterede_stoffer

Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11
EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER
- BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM
ANALYSEKVALITET

1 Baggrund
Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D - Vand,
kemikalier og bioteknologi) behandler prioriterede stoffer, herunder gennemgang af
miljøkvalitetskrav for eksisterende prioriterede stoffer og identifikation af nye priorite-
rede stoffer. I oktober 2010 er udarbejdet to arbejdsdokumenter med gennemgang af
eksisterende miljøkvalitetskrav /1/ og udvikling af miljøkvalitetskrav for nye prioritere-
de stoffer /2/.
Referencelaboratoriet har gennemgået de to dokumenter med henblik på så vidt mu-ligt at sikre, at den reviderede bekendtgørelse om analysekvalitet dækker alle stoffer, der kan tænkes at indgå i overvågning i medfør af Vandrammedirektivet i den nær-mere fremtid. Desuden er krav til analysekvalitet, der er foreslået i notaterne 11.5 /4/, 11.8 /5/ og 11.9 /6/, sammenlignet med den analysekvalitet, der er nødvendig til overvågning af miljøkvalitetskrav i de to dokumenter (/1/ og /2/). Desuden er alle eksisterende prioriterede stoffer, hvor der ikke er ændringsforslag til miljøkvalitetskrav, gennemgået med henblik på at sikre, at alle er omfattet af den re-viderede bekendtgørelse. 2 Prioriterede stoffer - analyseparametre
2.1 Eksisterende prioriterede stoffer med uændrede miljøkvalitetskrav
De eksisterende prioriterede stoffer (/3/, bilag 1 del B) er samlet i Tabel 1. Heri ses
ved mærkning med x eller g, om de pågældende stoffer er omfattet af det nationale
overvågningsprogram, NOVANA 2011 - 2015. Mærkning med x betyder, at parame-
teren indgår i forslag til revideret bekendtgørelse om analysekvalitet specifikt, mens
mærkning med g betyder, at parameteren er en del af en gruppe, f.eks. Øvrige pesti-
cider.
Tabel 1 Eksisterende prioriterede stoffer
Status i forslag til revideret bekendtgørelse
Stofgruppe
Sediment
Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11
Status i forslag til revideret bekendtgørelse
Stofgruppe
Sediment
pentabromdiphenylether (congener nummer 28, 47, 99, 100, 153 og 154) Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) Blødgørere (4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-phenol) = 4-tert-oktylphenol De fleste af de prioriterede stoffer indgår i NOVANA og dermed også i den planlagte revision af bekendtgørelse om analysekvalitet. Undtagelserne er en række halogene-rede alifatiske og aromatiske kulbrinter, benzen og pentachlorphenol. Kun to pesticider (hexachlorcyclohexan og isoproturon) indgår specifikt i forslag til revideret bekendtgørelse om analysekvalitet, mens de øvrige dækkes af gruppepa-rameteren ”Øvrige pesticider”. Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11
Visse prioriterede stoffer indgår i ferskvand, men ikke i marint vand og omvendt. For at sikre, at krav til analysekvalitet er til stede, hvis der bliver behov herfor, f.eks. ved operationel overvågning, foreslås det, at der tilføjes parametre som beskrevet neden-for. Fersk overfladevand tilføjes følgende parametre: • Andre halogenerede alifatiske kulbrinter (gruppeparameter) • Halogenerede aromatiske kulbrinter (gruppeparameter) Marint vand tilføjes følgende parametre: Skaldyr og anden biota tilføjes følgende parametre, da der er defineret miljøkvalitets-krav i biota for disse: • Halogenerede aromatiske kulbrinter (gruppeparameter) 2.2 Eksisterende prioriterede stoffer under revision
I Tabel 2 er de eksisterende prioriterede stoffer, for hvilke der overvejes nye miljø-
kvalitetskrav, samlet. Tabellen viser desuden ved mærkning med x, om de pågæl-
dende stoffer er omfattet af det nationale overvågningsprogram, NOVANA 2011 -
2015.
Tabel 2 Eksisterende prioriterede stoffer under revision
Status i forslag til rev. bkg
sediment
anden biota
Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11
Status i forslag til rev. bkg
sediment
anden biota
Som det fremgår af Tabel 2 er alle stoffer med undtagelse af samlegruppen PAHer og benzen omfattet af NOVANA og dermed også af den planlagte revision af be-kendtgørelse om analysekvalitet. Benzen er som et flygtigt stof ikke relevant i sedi-ment, skaldyr og anden biota. Referencelaboratoriet anbefaler på baggrund af Tabel 2, at Andre PAH tilføjes som parametergruppe for sediment og skaldyr i den reviderede bekendtgørelse om analy-sekvalitet. Bromerede flammehæmmere indgår som gruppe i listen i Tabel 2. Navngivne brome-rede flammehæmmere i anden biota indgår i NOVANA 2011 - 2015. Som sikkerhed for senere revisioner af overvågningsprogrammet anbefaler Referencelaboratoriet, at Andre bromerede flammehæmmere tilføjes som parametergruppe for anden biota. 2.3 Nye prioriterede stoffer
I Tabel 3 er nye prioriterede stoffer samlet. Tabellen viser desuden ved mærkning
med x, om de pågældende stoffer er omfattet af det nationale overvågningsprogram,
NOVANA 2011 - 2015.
Tabel 3 Nye prioriterede stoffer
Status i forslag til rev. bkg
sediment
anden biota
Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoat (Bifenox) Perfluorooctan sulfonsyre og dens salte (PFOS) og perfluorooctan sulfo-nylfluorid Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11
Status i forslag til rev. bkg
sediment
anden biota
Dioxin (2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzo-p-dioxin,TCDD) 1,2,5,6,9,10-Hexabromcyclododecan (HBCDD) / 1,3,5,7,9,11-Hexabrom- Tabel 3 viser, at en række pesticider, der kan forventes som nye prioriterede stoffer, ikke indgår i NOVANA 2011 - 2015 og dermed ikke i den planlagte revision af be-kendtgørelse om analysekvalitet. Årsagen kan være, at de pågældende pesticider ikke er relevante i Danmark, men Referencelaboratoriet anbefaler, at Andre pestici-der tilføjes som parametergruppe for sediment, skaldyr og biota som en sikkerhed for senere revisioner af overvågningsprogrammet. PCB og perfluorerede forbindelser indgår som grupper i listen over nye prioriterede stoffer. Navngivne PCB-er og perfluorerede forbindelser indgår i NOVANA 2011 - 2015. Som sikkerhed for senere revisioner af overvågningsprogrammet anbefaler Referencelaboratoriet, at Andre PCB tilføjes for parametergruppe for skaldyr og an-den biota, samt at Andre perfluorerede forbindelser tilføjes som parametergruppe for anden biota. Fri cyanid indgår ikke i NOVANA 2011 - 2015, og er næppe en relevant parameter i sediment, skaldyr og anden biota. Den kan dog være aktuel i fersk overfladevand. 2.4 Sammenfatning - analyseparametre i bekendtgørelse om
analysekvalitet
Gennemgangen af nye og eksisterende prioriterede stoffer, som beskrevet i afsnit 2.1 til 2.3 har givet anledning til anbefaling af at følgende stofgrupper tilføjes i revide-ret bekendtgørelse om analysekvalitet: Andre halogenerede alifatiske kulbrinter Efter aftale med Naturstyrelsen indsættes krav til analysekvalitet for Andre bromere-de flammehæmmere, Andre PAH, Andre pesticider, Andre PCB og Andre perfluore- Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11
rede forbindelser svarende til det mest lempelige krav for enkeltstoffer i den pågæl-dende gruppe og prøvetype, der allerede er omfattet af forslag til revideret bekendt-gørelse. Analysekvalitetskrav for fersk overfladevand sættes identisk med krav for grundvand med undtagelse af tributyltin, som baseres på krav for marint vand, og chloralkaner, C10 - C13, hvor analysekvalitetskrav sættes til den netop tilstrækkelige kvalitet til over-vågning af miljøkvalitetskrav. Analysekvalitetskrav for marint vand sættes identisk med krav for fersk overflade-vand. Analysekvalitetskrav for hexachlorbutadien og halogenerede aromatiske kulbrinter i skaldyr og anden biota sættes til den netop tilstrækkelige kvalitet til overvågning af miljøkvalitetskrav. For halogenerede aromatiske kulbrinter anvendes miljøkvalitets-kravet for hexachlorbenzen. 3 Sammenligning af krav til analysekvalitet med værdier
baseret på EQS
Fremkomsten af nye prioriterede stoffer, tilføjelse af miljøkvalitetskrav (EQS) for bio-logisk materiale og sediment for eksisterende stoffer, samt revision af eksisterende miljøkvalitetskrav medfører behov for en ekstra gennemgang af forslag til analyse-kvalitetskrav i sammenhæng med miljøkvalitetskravene. Denne gennemgang er givet nedenfor, da de pågældende miljøkvalitetskrav endnu ikke er vedtaget. Hvor der ovenfor er givet forslag til supplerende parametre i fersk overfladevand, ma-rint vand, skaldyr og anden biota, og de supplerende parametre har et gældende krav til miljøkvalitet, er sammenligning mellem krav til analysekvalitet og ønskelig analysekvalitet til overvågning af miljøkvalitetskrav en del af de eksisterende notater: notat 11.3 (marint vand), 11.7 (fersk overfladevand), 11.8 (skaldyr) og 11.9 (anden biota). I det følgende er forslag til kvalitetskrav gennemgået i sammenhæng med forslag til miljøkvalitetskrav for nye og reviderede prioriterede stoffer. Forlag til krav til analysekvalitet er anført i notat 11.5 (sediment), 11.8 (skaldyr) og 11.9 (anden biota). For cyanid i fersk overfladevand er foreslået samme analysekvali-tet som for grundvand, se notat 10.2. Disse forslag til krav er sammenlignet med det ønskelige til overvågning af de nye forslag til miljøkvalitetskrav i sediment, skaldyr og anden biota på samme måde som det er sket for de endeligt vedtagne miljøkvalitets-krav i de tre nævnte notater. Den ønskelige analysekvalitet er: Sammenligning med de nye udkast til miljøkvalitetskrav er i nærværende notat alene en konstatering af, om kravene til analysekvalitet er af ønskelig størrelse, men der gives ikke anbefalinger i de tilfælde, hvor kravene til analysekvalitet ikke synes til-strækkelige. Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11

3.1 Ferskvand
I /2/ findes miljøkvalitetskrav til cyanid, som kan være relevant i ferskvand.
Det er her undersøgt, om krav til analysekvalitet, der er gældende for total cyanid i grundvand, også vil være relevante for fri cyanid i fersk overfladevand, idet der for-ventes sammenlignelig analysekvalitet for de to parametre. Fri cyanid er imidlertid ikke en analyseparameter, der findes standardmetoder for, og det må ved indførelse af analysekvalitetskrav undersøges, om standardparameteren syreflygtigt cyanid er anvendelig i sammenhængen. En sammenligning mellem kvantifikationsgrænse for cyanid i grundvand og den øn-skelige kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav for fersk overfladevand er vist i Tabel 4 og den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed (ab-solut værdi) i Tabel 5. Tabel 4 Forslag til kvantifikationsgrænser i fersk overfladevand sammenlignet med
ønskelig kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav.

Forslag til kvantifikationsgrænse for cyanid er ikke så lavt, som ønskeligt til overvåg-ning af udkast til miljøkvalitetskrav. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,3 • EQS. Tabel 5 Forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) i fersk overfladevand
sammenlignet med ønskelig måleusikkerhed til overvågning af udkast til
miljøkvalitetskrav.

Forslaget til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er ligesom forslaget til kvantifikationsgrænse ikke så lavt, som det kunne ønskes til overvågning af udkaste-ne til miljøkvalitetskrav. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,5 • EQS. 3.2 Sediment
I /1/ og /2/ findes miljøkvalitetskrav til tre stoffer i sediment. For cypermethrin og qui-
noxyfen findes miljøkvalitetskrav for både fersk og marint sediment. Her er anvendt
miljøkvalitetskravet til marint sediment, da dette er en faktor 10 lavere end kravet i
fersk sediment.
I notat 11.5 findes ikke specifikt krav til analysekvalitet for de to pesticider, cyper-methrin og quinoxyfen, og kravet til gruppen Andre pesticider, er derfor indsat. En sammenligning mellem forslag til kvantifikationsgrænse i notat 11.5 og den øn-skelige kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav er vist i Tabel 6 og den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed (absolut værdi) i Tabel 7. Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11

Tabel 6 Forslag til kvantifikationsgrænser i sediment sammenlignet med ønskelig
kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav.

Som det ses er forslagene til kvantifikationsgrænse ikke så lave, som det kunne øn-skes til overvågning af udkastene til miljøkvalitetskrav for de tre parametre. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,3 • EQS. Tabel 7 Forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) i sediment
sammenlignet med ønskelig måleusikkerhed til overvågning af udkast til
miljøkvalitetskrav.

Forslagene til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er lige som forslagene til kvantifikationsgrænse ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udka-stene til miljøkvalitetskrav for de tre parametre. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,5 • EQS. 3.3 Skaldyr
I /1/ og /2/ er tilføjet miljøkvalitetskrav i biota for en række PAH, og der er desuden
tilføjet flere nye stoffer med miljøkvalitetskrav for biota. I det danske overvågnings-
program, NOVANA 2011 - 2015, indgår bromerede flammehæmmere og perfluorere-
de forbindelser ikke i skaldyr. Disse to stofgrupper indgår derfor ikke i nærværende
sammenligning, selv om der er udkast til miljøkvalitetskrav for perfluorerede forbin-
delser og HBCDD, som er en del af gruppen bromerede flammehæmmere.
I notat 11.8 findes ikke specifikt krav til analysekvalitet for de tre pesticider, dicofol, heptachlor/heptachlorepoxid og quinoxyfen, og kravet til gruppen Andre pesticider, er derfor indsat. En sammenligning mellem forslag til kvantifikationsgrænse i notat 11.8 og den øn-skelige kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav er vist i Tabel 8 og den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed (absolut værdi) i Tabel 9. Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11

Tabel 8 Forslag til kvantifikationsgrænser i skaldyr sammenlignet med ønskelig
kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav.

*: krav til analysekvalitet for sum af benzo(b+j+k)fluoranthener er fordelt med 1/3 til hver parameter Forslagene til kvantifikationsgrænse er for adskillige stoffer ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til miljøkvalitetskrav. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,3 • EQS. Forskellen er dog ikke stor for dioxin. Tabel 9 Forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) i skaldyr
sammenlignet med ønskelig måleusikkerhed til overvågning af udkast til
miljøkvalitetskrav.

*: krav til analysekvalitet for sum af benzo(b+j+k)fluoranthener er fordelt med 1/3 til hver parameter Forslagene til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er for benzo(a)pyren, in-deno(1,2,3-cd)pyren heptachlor/heptachlorepoxid og dioxin ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til miljøkvalitetskrav for de tre parametre. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,5 • EQS. Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11

3.4 Anden biota
Udkast til kvalitetskrav for biota i /1/ og /2/ gælder både skaldyr og anden biota og
miljøkvalitetskravene er derfor identiske i afsnit 3.3 og nærværende ansnit. I det dan-
ske overvågningsprogram, NOVANA 2011 - 2015, indgår PAH ikke i anden biota
(fisk). PAH indgår derfor ikke i nærværende sammenligning, selv om der er udkast til
miljøkvalitetskrav.
I notat 11.9 findes ikke specifikt krav til analysekvalitet for de tre pesticider, dicofol, heptachlor/heptachlorepoxid og quinoxyfen, og kravet til gruppen Andre pesticider, er derfor indsat. En sammenligning mellem forslag til kvantifikationsgrænse i notat 11.9 og den øn-skelige kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav er vist i tabel Tabel 10 og den ønskelige ekspanderede måleusikkerhed (absolut værdi) i Tabel 11. Tabel 10 Forslag til kvantifikationsgrænser i anden biota sammenlignet med ønskelig
kvantifikationsgrænse til overvågning af udkast til miljøkvalitetskrav.

1,2,5,6,9,10-Hexabromcyclododecan (HBCDD) / 1,3,5,7,9,11-Hexabromcyclododecan (HBCDD) Som det ses er flere af forslagene til kvantifikationsgrænse ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til miljøkvalitetskrav. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,3 • EQS. For dicofol er forskellen dog marginal. Tabel 11 Forslag til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) i anden biota
sammenlignet med ønskelig måleusikkerhed til overvågning af udkast til
miljøkvalitetskrav.

Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S Naturstyrelsen, Miljøministeriet Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen Notat 11.11
1,2,5,6,9,10-Hexabromcyclododecan (HBCDD) / 1,3,5,7,9,11-Hexabromcyclododecan (HBCDD) Forslagene til ekspanderet måleusikkerhed (absolut værdi) er ikke så lave, som det kunne ønskes til overvågning af udkastene til miljøkvalitetskrav for de samme para-metre med undtagelse af dicofol, som gav vanskelighed med kvantifikationsgrænse. Dette er vist ved sværtning i kolonnen 0,5 • EQS. 3.5 Sammenfatning
Samlet set kan forslag til analysekvalitetskrav i notat 11.5, 11.8 og 11.9 kun for en-
kelte parametre tilgodese det behov for analysekvalitet, der følger af de nye udkast til
miljøkvalitetskrav.
4 Referencer
/1/ European Commission, Directorate-General Environment, Directorate D - Water,
Chemicals and biotechnology, ENV.D1 - Water, Dokument WG E(11)-10-05.3(B): Review of existing priority substances: EQS revision, 20. oktober 2010. /2/ European Commission, Directorate-General Environment, Directorate D - Water, Chemicals and biotechnology, ENV.D1 - Water, Dokument WG E(11)-10-05.2(B): Identification of new priority substances: EQS derivation, 20. oktober 2010. /3/ Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. /4/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium og Naturstyrelsen: Notat 11.5b, Analysekvalitetskrav til parametre der pt. ikke er dækket af bkg. nr. 866, Marint sediment, Juli 2011. /5/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium og Naturstyrelsen: Notat 11.8, Analysekvalitetskrav til parametre der pt. ikke er dækket af bkg. nr. 866, Skaldyr, Juli 2011. /6/ Naturstyrelsens Referencelaboratorium og Naturstyrelsen: Notat 11.9, Analysekvalitetskrav til parametre der pt. ikke er dækket af bkg. nr. 866, Anden biota, Juli 2011.

Source: http://www.reference-lab.dk/media/3160002/Notat_11_11_nye_og_rev_prioriterede_stoffer.pdf

University of florida

Spine and Sports Intervention Center NW 89th Blvd, Gainesville, FL 32606 (352) 265-5491 Please contact Shelli Hines at (352)273-7031 to schedule your injection. What to bring with you: If you are allergic to contrast dye (Omnipaque) please call the nurse at the Orthopaedics and Sports Medicine Institute at 352-273-7039 before you come to your appointment: Medications Before th

boxproject.org

Box Suggestions The following are ideas from sponsors, recipients, and other agencies for items to send to your family. GENERAL SUPPLIES Cleaning Box – rubber gloves; paper towels; window, floor, counter, bathroom, wood furniture cleaners, etc.; Clorox or other brand (Anti-bacterial wipes); dish detergent, dish cloths. Toiletries Box – toilet and tissue paper; soap; shampoo; hair b

© 2010-2017 Pdf Pills Composition