Microsoft word - brochure embasol.doc

Embasol Houtwormdood

Milieubewust kleurloos houtverduurzamingsmiddel op basis van organische oplosmiddelen ter voorkoming en
bestrijding van houtworm en andere houtaantastende insekten. Mag ook worden toegepast op hout dat voor export
bestemd is.
Toelatingsnummer: 11625 N

Wettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het behandelen van hout dat
door insekten is aangetast en als preventief houtverduurzamingsmiddel ter voorkoming van aantasting door insekten.
Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt oor of onder toezicht van personen, die in dienst zijn van
bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het gebied van de houtverduurzaming. en door deze bedrijven zijn
belast met uitvoeringstaken betreffende de houtverduurzaming.
Gebruiksaanwijzing: Embasol Houtwormdood verdelgt houtworm en andere houtaantastende insekten en voorkomt
bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraantasting.
a. Curatieve toepassing: Vernissen, lakken, verven of waslagen volledig verwijderen. Al het andere te behandelen
hout van stof, vuil en boormeel ontdoen. Bij aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open
te steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden
verwijderd en bij voorkeur verbrand.
Verbruik: Op het te behandelen hout tenminste 200 gram per rn2 (dit is ca. 250 ml) van het middel aanbrengen met
behulp van een kwast of door middel van lage druk met grove druppel. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan
een bewerking opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. Voor het bestrijden van de grote
houtworm moet het houtwerk plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.
Opmerking: Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te controleren of de
behandeling afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen, dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw
met dit middel behandelen. Embasol Houtwormdood wordt gebruiksklaar geleverd en mag niet worden verdund
www.AllesVoorUwToilet.nl leveringsvoorwaarden
b. Preventieve toepassing: Voorkomt aantasting van hout door insekten zoals houtworm, huisboktor en
spinthoutkever (Lyctus).
Om een goede penetratie te verkrijgen dient het vochtgehalte van het hout lager te zijn dan 18 %.
Alvorens te vérduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan, zoals boren, kepen, e.d.
indien dergelijke behandelingen na het verduurzamen worden uitgevoerd, dient een nabehandeling met dit middel
plaats te vinden.
Embasol Houtwormdood kleurt het hout niet, is na droging reukloos en tast geen metaal of glas aan. De
brandbaarheid van het hout wordt na droging niet verhoogd.
Verbruik: Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram
middel per m2 hout (dit is ca. 1 liter per 8 m2) worden aangebracht. Het middel
dient bij voorkeur te worden toegepast door middel van dompelen, drenken, of de vacuümmethode.
De opnamen die kunnen worden bereikt zijn:
dompelen:
drenken en vacuümmethode: 30 - 40 liter per m3 hout. vacuüm- en drukmethode: De opname is afhankelijk van de zuiging van het hout, de houtsoort en het houtoppervlak (ruw bezaagd, geschaafd of
geschuurd). Spatten op metaal. beton of kunststof direct verwijderen; bijvoorbeeld met wat terpentine of
kwastenreiniger. Blikken na gebruik goed sluiten.
Het product niet bij open vuur verwerken, damp niet inademen, niet blootstellen aan vuurhitte.
Aard van het preparaat:
Werkzame stof:
Gehalte:
Vlampunt:

Droogtijd: Bij dompelen, drenken, kwasten en spuiten is na 24 uur het oppervlak droog. Bij de vacuümmethode is het
houtoppervlak droog na beëindiging van het vacuümproces. Afhankelijk van de houtsoort, de houtdimensies en de
opname van net verduurzamingmiddel, duurt het maximaal 8 weken voordat het oplosmiddel volledig is uitgedampt.
Nabehandeling: Met verven of lakken, die kunnen worden verdund met terpentine:
a. na het dompelen, strijken of bespuiten: niet eerder dan na 1 week.
b. na drenken of vacuümmethode: niet eerder dan na 2 weken.
Met verven en lakken, die kunnen worden verdund met water, moeten de onder a. en b. genoemde droogtijden
minimaal verdubbeld worden.
Reinigen gereedschappen: Met terpentine, testbenzine of kwastenreiniger
Waarschuwing: Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van
oppervlakte water.
Bij spuiten geschikte ademhalingsbescherming dragen.
Veiligheidsaanbevelingen: Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Tijdens de toepassing en voordat een behandelde ruimte weer in gebruik wordt genomen grondig ventileren. Daarna
nog gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimten verblijven
Opslag: Slechts bewaren in goed gesloten originele verpakkingen, gescheiden van levens- en genotmiddelen. Bij
opslag en verwerking van onze producten de wettelijke bepalingen betreffende water-, bodem- en luchtverontreiniging
in acht nemen Ongebruikte resten en residuen door hiervoor erkende instanties laten vernietigen of opslaan Deze
verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.
Hoetmer B.V.
postbus 1
3300 AA
Dordrecht
telefoon: 078 - 6350720
www.AllesVoorUwToilet.nl leveringsvoorwaarden

Source: http://www.ongediertebestrijders.eu/Brochure%20Embasol.pdf

Microsoft word - publ. eng. märz 07.doc

PUBLICATIONS (till January, 31th. 2007) a) Peer reviewed publications 1. Illi OE, Kaiser G: Experiences with the implantation of ventriculo-peritoneal shunts as a routine operation in infancy and childhood - A preliminary report. Z. Kinderchir. 34:130-134, 1981 (IF 0,195) 2. von Laer L, Wimmersberger A, Rudin Ch, Spöttl R, Illi OE, Spescha H, von Laer M: Die Indikation zur oper

Cognitive benefits of bioastin astaxanthin and spirulina

Cognitive Benefits of BioAstin Natural Astaxanthin Some other nutraceuticals have begun to attain a certain level of fame for having beneficial properties for the brain. But due to BioAstin’s superior antioxidant and anti-inflammatory properties, indications are that it will prove to be superior to all other nutraceuticals for brain health. There is substantial evidence that most diseas

© 2010-2017 Pdf Pills Composition