Ceplene, inn-histamine dihydrochloride

PRODUKTRESUMÉ
1. LÄKEMEDLETS

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska med 0,5 ml lösning innehåller 0,5 mg histamindihydroklorid.
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.
Klar, färglös vattenlösning.

4. KLINISKA

UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska
indikationer

Ceplene underhållsbehandling är indicerad vid samtidig behandling med interleukin-2 (IL-2) för
vuxna patienter med akut myeloisk leukemi i första remission. Ceplenes effekt har inte visats
fullständigt hos patienter över 60 års ålder.
4.2 Dosering
administreringssätt
Ceplene underhållsbehandling ska ges efter slutförd konsolideringsbehandling till patienter som samtidigt behandlas med IL-2 under överinseende av läkare som har erfarenhet av att behandla akut myeloid leukemi. För doseringsanvisningar för Ceplene i kombination med IL-2, se nedan. Interleukin-2 (IL-2) IL-2 administreras två gånger dagligen som en subkutan injektion 1 till 3 minuter före administrering av Ceplene. Varje dos IL-2 är 16 400 IE/kg. Ceplene 0,5 ml lösning räcker till en dos (se avsnitt 6.6). Ceplene administreras 1 till 3 minuter efter varje injektion av IL-2. Varje dos Ceplene på 0,5 ml injiceras långsamt subkutant, under 5-15 minuter (se vidare under ”Administreringsmetod”). Behandlingscykler Ceplene och IL-2 administreras i 10 behandlingscykler: varje cykel utgörs av en behandlingsperiod på 21 dagar (3 veckor) som följs av en tre- eller sexveckors behandlingsfri period. För cyklerna 1-3 utgörs varje cykel av 3 veckors behandling som följs av en behandlingsfri period på 3 veckor. För cyklerna 4-10 utgörs varje cykel av 3 veckors behandling som följs av en behandlingsfri period på 6 veckor. Den rekommenderade doseringsregimen visas i tabellerna 1 och 2. Tabell 1: Behandlingscyklerna 1-3 med Ceplene och IL-2
Vecka nr (v)*
Behandling*
v1 till v3
v7 till v9
v13 till v15
v4 till v6
v10 till v12
v16 till v18
*se ”Dosjustering” för anvisningar om ändringar av dos och doseringsschema
Tabell 2:
För behandlingscyklerna 4-6 med Ceplene och IL-2 gäller samma anvisningar som enligt
tabell 1 ovan, med undantag av antalet cykler och viloperiodernas längd Vecka nr (v)*
Behandling*
IL-2 16 400 IE/kg följt av 0,5 ml Ceplene. *se ”Dosjustering” för anvisningar om ändringar av dos och doseringsschema Patienterna bör övervakas med avseende på de förväntade symptomatiska biverkningar och förändringar av laboratorievärden som är förknippade med denna behandling. Doserna av Ceplene och IL-2 ska justeras vid behov utifrån enskilda patienters tolerans för behandlingen. Det rekommenderas att dosjusteringar övervägs tidigt i behandlingen. Dosen kan sänkas tillfälligt eller permanent. Om Ceplene-relaterad toxicitet skulle uppträda (t.ex. hypotension, huvudvärk) kan injektionstiden förlängas från 5 minuter till maximalt 15 minuter. För patienter som upplever toxicitet grad 1: Ingen ändring av doseringsrekommendationerna utom vid neurologisk toxicitet grad 1 och generaliserad toxisk dermatit grad 1. För doseringsrekommendationer vid dessa typer av toxicitet grad 1, se relevanta avsnitt nedan: För patienter som upplever neurologisk toxicitet grad 1-4 Vid toxicitet grad 1 till 3 ska behandlingen avbrytas tills toxicitet grad 0 har uppnåtts. Behandlingen ska sedan återupptas med 20 procent lägre dos av både Ceplene och IL-2. Vid toxicitet grad 4 ska utsättning av behandlingen övervägas. För patienter som upplever generaliserad toxisk dermatit grad 1-4 Vid toxicitet grad 1 ska behandlingen skjutas upp i 48 timmar eller tills alla symptom har upphört. Behandlingen ska sedan återupptas med full dos Ceplene men med 20 procent lägre dos IL-2. Vid toxicitet grad 2 ska IL-2-dosen minskas med 50 procent och ökas till full dos endast om symptomen inte återkommer. Ceplene- och IL-2-doserna ska ges med 60 minuters mellanrum. Detta gäller under hela den återstående behandlingen. Vid toxicitet grad 3 och 4 ska behandlingen avbrytas och inte återupptas förrän toxicitetssymptomen har upphört. Behandlingen ska återupptas först efter en bedömning av fördelarna i förhållande till riskerna för patienten. För patienter som upplever toxicitet grad 2 (som påverkar bland annat hjärtfunktion, njurar och lever): Behandlingen ska avbrytas tills toxiciteten har återgått till grad 1. Injektionstiden för Ceplene ska förlängas till maximalt 15 minuter. Vid toxicitet som drabbar hjärta, lever eller njurar ska 20 procent lägre dos ges av både Ceplene och IL-2. För patienter som upplever toxicitet grad 3 och 4 (bland annat hypotension och arytmi): Behandlingen ska avbrytas tills toxicitetssymptom inte längre föreligger. En fördröjning motsvarande högst en behandlingscykel kan övervägas i väntan på att symptom på toxicitet grad 3 och 4 upphör. Vid ihållande hypotension, huvudvärk och arytmi samt toxicitet som påverkar hjärta, lever och njurar: Injektionstiden för Ceplene ska förlängas till maximalt 15 minuter. Doserna av både Ceplene och IL-2 ska minskas med 20 procent. IL-2 kan sättas ut i 24 timmar varefter behandlingen återupptas med 20 procent lägre dos. IL-2-dosen kan minskas med 20 procent under resterande tid av behandlingscykeln. Om ett onormalt antal vita blodkroppar observeras på nytt under nästföljande cykel rekommenderas en permanent minskning av IL-2-dosen. Behandlingen ska avbrytas tills symptomen har upphört. Behandlingen kan återupptas med administrering av full dos Ceplene och 50 procent lägre IL-2-dos.
Speciella populationer

Nedsatt njurfunktion:
Patienter med nedsatt njurfunktion kan vara känsligare för Ceplenes blodtryckssänkande effekt. Även
om graden av funktionsnedsättning inte har någon påvisbar effekt på Ceplenes farmakokinetiska profil
bör försiktighet iakttas när Ceplene ges till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Normalt krävs
dock ingen minskning av Ceplene-dosen för patienter med nedsatt njurfunktion.
Nedsatt leverfunktion:
Ceplene ska användas med försiktighet till patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion (se
avsnitt 5.2). Plasmanivåerna av Ceplene blir högre hos patienter med måttligt till svårt nedsatt
leverfunktion, och dessa patientgrupper tenderar att uppleva mer takykardi och få lägre blodtryck efter
Ceplene-doserna än patienter med normal eller lätt nedsatt leverfunktion. Plasmanivåerna var dock
inte prediktiva för oönskade effekter, och ingen nära korrelation förelåg mellan effekter och
exponering för läkemedlet. Normalt är ingen minskning av Ceplene-dosen nödvändig för patienter
med nedsatt leverfunktion, men försiktighet bör iakttas vid behandling av sådana patienter.

Pediatriska patienter:
Ceplene rekommenderas inte till barn under 18 år beroende på brist på data avseende säkerhet och
effekt (se avsnitten 5.1 och 5.2).

Administreringsmetod
Endast för subkutant bruk.
1 till 3 minuter efter det att subkutan administrering av IL-2 har slutförts ska Ceplene administreras
genom långsam subkutan injektion med en hastighet som inte överstiger 0,1 ml (0,1 mg
histamindihydroklorid) per minut. Den normala administreringstiden för en dos av Ceplene på 0,5 ml
är 5 minuter. För att minska risken för biverkningar kan administreringstiden förlängas till maximalt
15 minuter, se nedan. Ceplene kan administreras med en mobil sprutpump för infusion eller genom
kontrollerad manuell subkutan injektion med timerförsedd spruta.
Den första dosen av Ceplene och IL-2 på dag 1 av den första behandlingscykeln ska administreras på
kliniken under direkt överinseende av en läkare. Patientövervakningen dag 1 ska inkludera
vitaltecken, bland annat puls, blodtryck och andningsfrekvens. Om patientens vitaltecken förändras
påtagligt ska läkaren bedöma patientens status och fortsätta övervaka vitala funktioner. Dessa
patienter ska övervakas under efterföljande behandlingar.
Efterföljande injektioner av Ceplene kan göras av patienten själv i hemmet, förutsatt att patienten har
god förståelse för de nödvändiga försiktighetsåtgärderna och har visat sig kunna hantera
injektionstekniken.
Injektionerna ska helst ges under övervakning i närvaro av en vuxen familjemedlem, vän eller annan
vårdgivare närvarande som kan vidta lämpliga åtgärder vid tecken på blodtrycksfall.

Injektionen ska helst göras i låret eller buken. Ceplene ska inte injiceras i samma kroppsdel som IL-2.

De två dagliga doserna av IL-2 och Ceplene ska ges med minst 6 timmars mellanrum. Patienten ska
vila i 20 minuter efter injektion av Ceplene.

4.3 Kontraindikationer


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med påtagligt nedsatt hjärtmuskelfunktion, t.ex. NYHA klass III/IV. Patienter som får systemisk steroidbehandling, klonidin och H2-blockerande medel. Patienter som har genomgått allogen stamcellstransplantation.
4.4 Varningar
försiktighet

Ceplene ska administreras 1 till 3 minuter efter IL-2-administrering och inte samtidigt.

Snabb subkutan injektion eller injektion i det vaskulära rummet kan leda till svår hypotension, takykardi eller synkope. Behandling med Ceplene tillsammans med IL-2 ska användas med försiktighet hos patienter med dåligt kompenserad hjärtfunktion. Patienter med hjärtsjukdom ska bedömas med avseende på kammarejektionsfraktion och väggfunktion med hjälp av ekokardiografi eller stresstest med nukleärmedicinska metoder och därefter behandlas med försiktighet. • Patienterna ska övervakas under behandling med avseende på eventuella kliniska komplikationer på grund av hypotension eller hypovolemi. Ceplene ska administreras på kliniken under överinseende av läkare på dag 1 i den första behandlingscykeln. Patientövervakningen dag 1 ska inkludera vitaltecken, inkluderande puls, blodtryck och andningsfrekvens. Patientövervakningen under efterföljande behandlingsdagar eller -cykler ska göras så länge patienten fortsätter att uppleva påtagliga förändringar av vitaltecknen under administrering av Ceplene. Om kraftig hypotension eller relaterade symptom observeras vid efterföljande behandlingscykler ska dosen minskas och vid behov ska administrering ske på sjukhus tills behandlingssvaret gör administrering i hemmet möjlig. Försiktighet ska iakttas för patienter med något av följande: Symptomatisk perifer arteriell kärlsjukdom, tidigare eller nuvarande peptiska eller esofageala sår med anamnes på blödning, kliniskt signifikant njursjukdom eller slaganfall inom de senaste 12 månaderna. I tillämpliga fall ska möjligheten till samtidig behandling med en protonpumpshämmare övervägas. Patienter med kliniskt signifikant infektion som kräver behandling med antibiotika, fungicider eller antivirala läkemedel eller som har slutfört en tidigare behandling mot infektion inom mindre än 14 dagar före behandlingsstart ska behandlas med försiktighet förutom om dessa läkemedel användes i förebyggande syfte. Patienter med anamnes på autoimmun sjukdom (inklusive systemisk lupus, inflammatorisk tarmsjukdom, psoriasis och reumatoid artrit) ska behandlas med försiktighet. Monitorering av resultat från laboratorietester rekommenderas, inklusive standardanalyser av hematologi och blodkemi. Patienter som får följande läkemedel ska behandlas med försiktighet (se avsnitt 4.5): - Betablockerare eller andra läkemedel mot högt blodtryck. -H1-blockerande medel och neuroleptika (antipsykotiska läkemedel) med H1-receptorblockerande egenskaper. - Tricykliska antidepressiva som kan ha H1- och H2-receptorblockerande egenskaper. - Monoaminoxidashämmare och läkemedel mot malaria och trypanosomer. - Substanser med neuromuskulär blockeringseffekt, narkotiska analgetika och olika kontrastmedel. Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Även om doseringen skiljer sig åt ska läkare när Ceplene används tillsammans med IL-2 också
konsultera produktresumén för IL-2 och ta hänsyn till respektive läkemedelsinteraktioner.
H2-receptorantagonister med imidazolstruktur som liknar histamin, t.ex. cimetidin, systemiska
steroider och klonidin får inte användas under behandling med Ceplene (se avsnitt 4.3).
Betablockerare och andra läkemedel mot hypertoni ska användas med försiktighet under behandling
med Ceplene. Samtidig administrering av läkemedel som är kardiotoxiska eller har
blodtryckssänkande effekt kan öka Ceplenes toxicitet.
H1-receptorblockerande antihistaminer eller neuroleptika (antipsykotiska läkemedel) med H1-
receptorblockerande egenskaper som kan minska Ceplenes effekt ska undvikas.
Tricykliska antidepressiver kan ha H1- och H2-receptorblockerande egenskaper och ska undvikas.
Monoaminoxidashämmare samt de aktiva substanserna i läkemedel mot malaria och trypanosomer
kan förändra metaboliseringen av Ceplene och ska undvikas (se avsnitt 4.4).
Det har noterats att substanser med neuromuskulär blockeringseffekt, narkotiska analgetika och olika
kontrastmedel kan inducera frisättning av endogent histamin. Hos patienter som genomgår
diagnostiska procedurer eller kirurgiska ingrepp ska därför Ceplenes additiva effekt beaktas före
proceduren eller ingreppet (se avsnitt 4.4).

4.6 Graviditet

Inga kliniska data finns tillgängliga för behandling av gravida med Ceplene. Djurstudier har visat reproduktionstoxicitet, men endast i maternotoxiska doser, och resultaten från studierna tydde inte på några direkt skadliga effekter med avseende på graviditet, embryonal/fetal utveckling, förlossning eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Ceplene tillsammans med IL-2 får inte användas under graviditet. Det är inte känt om histamin utsöndras i bröstmjölk hos människa. Utsöndringen av histamin i mjölk
har inte undersökts i djurstudier men vid tester med maternotoxiska doser på råtta visade avkomman
lindriga toxicitetssymptom under tidig digivning (se avsnitt 5.3). Ceplene tillsammans med IL-2 får
inte användas under amning.
Inga kliniska data finns för Ceplenes effekt på fertiliteten. Djurstudier har inte visat någon negativ
effekt på fertiliteten förutom en liten minskning av antalet implanterade och livsdugliga foster (se
avsnitt 5.3). Kvinnor i fertil ålder och sexuellt aktiva män måste använda effektiva preventivmetoder
under behandling med Ceplene och IL-2.
Se produktresumén för IL-2 för information om graviditet och amning i samband med IL-2-
behandling.
4.7
Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ceplene har små eller måttliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Administrering av Ceplene kan orsaka hypotension som kan ge yrsel och dimsyn. Patienter ska inte
framföra fordon eller använda maskiner under minst 1 timme efter att ha fått Ceplene.
4.8 Biverkningar
Akut myeloid leukemi

Oönskade effekter med åtminstone möjligt samband till behandlingen med IL-2 och Ceplene har
rapporterats för nästan alla patienter i studier avseende akut myeloid leukemi (AML).
De vanligaste biverkningarna, som upplevdes av 30 procent eller mer av de patienter som fick IL-2
och Ceplene (listade i fallande frekvens), var: blodvallningar, huvudvärk, trötthet, granulom vid
injektionsstället, pyrexi och erytem vid injektionsstället.
De biverkningar som uppträdde hos minst 5 procent av patienterna och som ansågs kunna ha orsakats
av behandlingen med låga doser av IL-2 tillsammans med Ceplene i AML-studier (n=196 för
behandlingsarmen med IL-2 och Ceplene) listas nedan efter organsystemklass och frekvens.
Biverkningarna presenteras efter fallande allvarlighetsgrad inom varje frekvensgruppering.
Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥ 1/10) och vanliga (≥ 1/100 till < 1/10).
Sjukdomstillstånd i blodet och det lymfatiska systemet
Mycket vanliga: eosinofili, trombocytopeni
Nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Vanliga: anorexi
Psykiatriska störningar
Vanliga: sömnsvårigheter
Sjukdomar i nervsystemet
Mycket vanliga: huvudvärk, yrsel, dysgeusi
Hjärtsjukdomar
Mycket vanliga: takykardi
Vanliga: hjärtklappning
Kärlsjukdomar
Mycket vanliga: blodvallningar, hypotension
Sjukdomar i andningsorgan, bröstkorg och mediastinum Mycket vanliga: hosta, dyspné Vanliga: nästäppa Mag-tarmkanalens sjukdomar Mycket vanliga: illamående, dyspepsi, diarré Vanliga: kräkningar, smärta i övre delen av buken, muntorrhet Hud och subkutan vävnad Mycket vanliga: hudutslag Vanliga: erytem, ökad svettning, nattsvettningar, klåda Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven Mycket vanliga: artralgi, myalgi Vanliga: smärta i extremiteterna, ryggsmärta Allmänna symptom och fynd vid administrationsstället Mycket vanliga: granulom vid injektionsstället, trötthet, pyrexi, erytem vid injektionsstället, värmekänsla, reaktion vid injektionsstället, klåda vid injektionsstället, influensaliknande symptom, frossa, inflammation vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället Vanliga: urtikaria vid injektionsstället, blåmärken vid injektionsstället, hudutslag vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället, svaghetskänsla, bröstsmärta Andra onkologiska studier (avancerade tumörer) Ceplene och lågdos-IL-2 har undersökts i andra kliniska studier vid andra doser (1,0 mg histamindihydroklorid två gånger dagligen) och med olika dosregimer av lågdos-IL-2 och alfa-interferon. Följande oönskade effekter, som inte listats ovan, rapporterades för minst 5 procent av patienterna och bedömdes åtminstone möjligen ha samband med studiemedicinen: Sjukdomstillstånd i blodet och det lymfatiska systemet Vanliga: anemi Hud och subkutan vävnad Mycket vanliga: torr hud Öron- och balansorgan Vanliga: yrsel Endokrina sjukdomar Vanliga: förvärvad hypotyreoidism Nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar Mycket vanliga: nedsatt aptit Vanliga: uttorkning Psykiatriska störningar Mycket vanliga: ångest Vanliga: depression Sjukdomar i nervsystemet Vanliga: parestesi Kärlsjukdomar Vanliga: blodvallningar Sjukdomar i andningsorgan, bröstkorg och mediastinum
Vanliga: väsande andning
Mag-tarmkanalens sjukdomar
Vanliga: förstoppning, utspänd buk, stomatit
Allmänna symptom och fynd vid administrationsstället
Mycket vanliga: allmän sjukdomskänsla, perifert ödem, viktminskning
Vanliga: fibros vid injektionsstället, smärta
4.9 Överdosering
Administrering av Ceplene eller IL-2 genom snabb infusion eller in i vaskulära utrymmen, vid högre
doser än de godkända, kan förstärka de biverkningar som är förknippade med Ceplene.
5. FARMAKOLOGISKA
EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska

egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: Övriga cytokiner och immunmodulerande medel. ATC-kod: L03AX14. Ceplene/IL-2 är en immunbehandling som syftar till att inducera immunmedierad nedbrytning av återstående myeloiska leukemiceller och därigenom förhindra recidiv av leukemi. Ceplenes roll är att skydda lymfocyter, särskilt NK- och T-celler, som svarar för den immunmedierade nedbrytningen av återstående leukemiceller. Rollen för IL-2 är att stimulera NK- och T-cellerna genom att aktivera deras antileukemiska egenskaper och öka populationerna av dem genom att inducera cellcykelproliferation. Mekanismen bakom Ceplenes stimulering av lymfocyternas antileukemiska funktion vid AML är inte helt klarlagd. Man tror att det rör sig om hämning av reaktiva syreinnehållande ämnen (ROS eller ”fria syreradikaler”) som syntetiseras av monocyter/makrofager och granulocyter. ROS är kända för att begränsa de antileukemiska effekterna av lymfocytaktivatorer som IL-2 genom att utlösa dysfunktion och programmerad celldöd (apoptos) hos NK- och T-celler. Ceplene hämmar NAPDH-oxidas, som initierar bildning och frisättning av ROS från fagocyter. Genom att hämma oxidasfunktionen och minska ROS-produktionen skyddar Ceplene IL-2-aktiverade NK- och T-celler från den hämning och apoptos som induceras av fria syreradikaler. Syftet med samtidig administrering av Ceplene och IL-2 är därför att optimera NK- och T-cellernas antileukemiska funktion. Två kliniska studier har gjorts för att utvärdera användning av Ceplene för att upprätthålla remission hos vuxna AML-patienter. Studien AML-1 var en explorativ studie med 39 AML-patienter i remission. Syftet var att fastställa dos för och användbarhet av Ceplene administrerat tillsammans med IL-2. Resultaten av denna pilotstudie användes för att utforma och genomföra en multinationell fas 3-prövning. I den randomiserade fas 3-prövningen (0201) jämfördes behandling med Ceplene+IL-2 med ingen behandling på 261 patienter i första remission (CR1) och på ytterligare 59 patienter i efterföljande remission efter recidiv (CR>1). För CR1-patienterna ökade mediandurationen för den leukemifria överlevnadstiden från 291 dagar (9,7 månader) till 450 dagar (15 månader) efter Ceplene/IL-2 jämfört med för de patienter som inte fick någon underhållsbehandling (ITT, p=0,01, n= 261). Antalet CR1-patienter som förblev leukemifria i 3 år var 40 procent efter Ceplene+IL-2 jämfört med 26 procent av dem som inte fick denna behandling (p=0,01). Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om “godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte har varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel beroende på att sjukdomen är sällsynt. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) kommer att granska all ny information som eventuellt blir tillgänglig varje år och uppdatera denna produktresumé vid behov. 5.2 Farmakokinetiska
uppgifter

Histamin absorberas snabbt efter subkutan injektion. Maximal plasmakoncentration uppnås ca 10
minuter efter att den subkutana injektionen har slutförts. Histaminkoncentrationer och farmakokinetik
varierade kraftigt såväl mellan studierna som inom grupperna av friska frivilliga och
patientgrupperna. Patienterna visade hög variabilitet med avseende på systemisk exponering jämfört
med friska deltagare.
Histamin elimineras genom metabolisering i njurar, lever och andra vävnader. De viktigaste
enzymerna i histaminmetabolismen är HNMT (histamin-N-metyltransferas) och DAO (diaminoxidas).
Metaboliterna utsöndras huvudsakligen i urinen. Medelhalveringstiden var 0,75 till 1,5 timme hos
patienter.
Varken ålder eller vikt har någon signifikant inverkan på histamins farmakokinetiska egenskaper.
Clearance för Ceplene är nästan dubbelt så hög hos kvinnor, vilket innebär att den systemiska
exponeringen är betydligt lägre för kvinnor än för män.
Det är inte känt om histamin passerar placenta.
Nedsatt njurfunktion
Farmakokinetiken för histamin är densamma hos friska frivilliga med normal njurfunktion som hos
dem med lätt, måttligt eller svårt nedsatt njurfunktion. Hos deltagare med svårt nedsatt njurfunktion
förekom sänkt systoliskt och diastoliskt blodtryck vid histaminhalter i plasma som inte gav någon
mätbar blodtryckssänkning hos andra deltagare. Individer med svårt nedsatt njurfunktion kan alltså
vara känsligare för den blodtryckssänkande effekten av exogent administrerat histamin än individer
med normal njurfunktion eller med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Trots att graden av
njurfunktionsnedsättning har liten effekt på histamins farmakokinetik ska försiktighet iakttas vid
administrering av histamin till patienter med svårt nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion
En studie gjordes för att mäta histamins farmakokinetik hos friska frivilliga jämfört med hos patienter
med lätt, måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion. Inga kliniskt signifikanta skillnader förelåg för
säkerhetsparametrarna eller farmakodynamiken. Plasmakoncentrationerna av histamin varierade
kraftigt och var avsevärt högre hos patientgrupper med måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion
(medianen var 10 respektive 5 gånger högre än hos friska frivilliga). Patienter med alla grader av
leverfunktionsnedsättning kan uppleva takykardi eller hypotension i 30-60 minuter efter
administrering av Ceplene+IL-2.

5.3 Prekliniska
säkerhetsuppgifter
Icke-kliniska data visar inte några särskilda risker för människa baserat på gängse studier avseende upprepad dostoxicitet, lokal tolerans och genotoxicitet. I icke-kliniska studier sågs effekter endast vid exponeringar avsevärt högre än maximal klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför ha liten klinisk relevans. Inga karcinogenicitetsstudier har gjorts med Ceplene. Histamindihydroklorid var inte teratogent hos råtta eller kanin vid doser som gav flera hundra gånger högre systemisk exponering än den kliniska. Hos honråttor som doserades före parning och fram till dräktighetens sjunde dag observerades en minskning av antalet implanterade och livsdugliga foster, men utan någon dosrespons och inom intervallet för historiska kontrolldata. I den peri-postnatala utvecklingsstudien orsakade höga doser av histamindihydroklorid maternell toxicitet, och avkomman visade toxicitetssymptom under laktationen (färre levande ungar på dag 21 jämfört med vid laktationen på dag 4) men inte efter avvänjning. 6. FARMACEUTISKA
UPPGIFTER
Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid
Natriumhydroxid (för pH-justering)
Saltsyra (för pH-justering)
Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel,
spädningsvätskor eller infusionslösningar.
6.3 Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska: 3 år

6.4 Särskilda

förvaringsanvisningar

Får ej frysas.

6.5 Förpackningstyp

innehåll

2 ml injektionsflaska av typ I-glas med brombutylgummipropp och aluminiumförsegling med
snäpplock, innehållande 0,5 ml lösning (0,7 ml inklusive överfyllning).
Varje kartong innehåller 14 injektionsflaskor.
6.6
Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Injektionsflaskorna innehåller 0,5 ml lösning (0,70 ml inklusive överfyllning) för att underlätta
uppdragning av en dos på 0,5 ml.
Patienterna förses med polypropylensprutor med hätta och instrueras att dra upp 0,5 ml lösning i
sprutan.
Lösningen ska inspekteras visuellt för kontroll av partiklar och missfärgning. Lösningen ska vara klar
och färglös.
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EpiCept GmbH
Goethestrasse 4
D-80336 München
Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE
DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN
BILAGA II
INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM
ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV
TILLVERKNINGSSATS

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
SÄRSKILDA VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS AV
INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR
FÖRSÄLJNING

A. INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR
FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats
Catalent UK Packaging Ltd
Lancaster Way, Wingates Industrial Park
Westhoughton, Bolton
Lancashire, BL5 3XX
Förenade kungariket

B.
VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH
ANVÄNDNING SOM ÅLAGTS INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR
FÖRSÄLJNING

Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (Se bilaga I: Produktresumé, avsnitt 4.2). • VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH
EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

ÖVRIGA VILLKOR
System för säkerhetsövervakning av läkemedel
Innehavaren av godkännandet för försäljning måste säkerställa att systemet för säkerhetsövervakning av läkemedel, så som det beskrivs i version 3.0 och framställs i Modul 1.8.1. i ansökan om godkännande för försäljning, är upprättat och fungerar före och under tiden produkten finns på marknaden. Riskhanteringsplan
Innehavaren av godkännandet för försäljning åtar sig att genomföra de studier och ytterligare aktiviteter för säkerhetsövervakning av läkemedel som beskrivs i biverkningsbevakningsplanen, så som överenskommet i version 3.0 av riskhanteringsplanen (RMP) och framställt i Modul 1.8.2 i ansökan om godkännande för försäljning, samt med CHMP överenskomna efterföljande uppdateringar av RMP. I enlighet med CHMP:s riktlinjer för riskhanteringssystem för läkemedel för humant bruk ska uppdaterad RMP sändas in i samband med nästa uppdaterade periodiska säkerhetsrapport (PSUR). Därtill ska en uppdaterad RMP sändas in • när ny information erhålls som kan påverka den nuvarande säkerhetsspecifikationen, biverkningsbevakningsplanen eller aktiviteter för riskminimering, • inom 60 dagar från det att ett viktigt (säkerhetsövervakning av läkemedel eller riskminimering) SÄRSKILDA VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS AV INNEHAVAREN AV
GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING


Innehavaren av godkännandet för försäljning ska inom den angivna tidsramen utföra följande studier,
vars resultat ska utgöra grunden för den årliga omprövningen av nytta/risk förhållandet.
Kliniska aspekter:
Klinisk studie för att utvärdera biomarkörer och farmakologiska effektmått för Ceplene plus lågdos
interleukin-2 med ca 100 vuxna patienter stratifierade efter ålder över eller under 60 år med akut
myeloisk leukemi i första kompletta remission, med väl karakteriserade morfologiska, cytogenetiska
och molekylära profiler (första patienten andra kvartalet 2009, slutresultat från studien fjärde kvartalet
2011).

Klinisk studie för att utvärdera MRD (Minimal Residual Disease) för bedömning av den
antileukemiska aktiviteten av Ceplene plus lågdos interleukin-2 med ca 150 vuxna patienter
stratifierade efter ålder över och under 60 år med akut myeloid leukemi i första kompletta remission.
(Första patienten tredje kvartalet 2009, slutresultat från studien andra kvartalet 2012.)

Senast tredje kvartalet 2009 ha undersökt möjligheten att tillsammans med samarbetsgrupper i Europa
och/eller USA genomföra en randomiserad, öppen multicenterstudie för att utvärdera säkerhet och
effekt av Ceplene plus interleukin-2 med ca 350 vuxna patienter (stratifierade efter ålder över och
under 60 år) med akut myeloid leukemi i första kompletta remission.

Om denna studieutformning är genomförbar och godkänns av CHMP åtar sig EpiCept att genomföra
studien och att ha som mål att inleda rekryteringen inom 1 år från det att protokollsynopsis har
godkänts samt att rekrytera 10 patienter per månad.

BILAGA III
MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL
A. MÄRKNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN
Ytterkartong

1. LÄKEMEDLETS

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning.
Histamindihydroklorid
2.
DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

0,5 ml lösning innehåller 0,5 mg histamindihydroklorid.
3.
FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid, vatten för injektionslösning och natriumhydroxid och/eller saltsyra för pH-justering.
4. LÄKEMEDELSFORM
FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning
14 x 2 ml injektionsflaskor i glas
Varje injektionsflaska innehåller en dos på 0,5 ml.
5. ADMINISTRERINGSSÄTT
ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.
Endast för subkutant bruk.
Injicera långsamt under 5-15 minuter.
6.
SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-
OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
7.
ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM
Utg.dat
9. SÄRSKILDA
FÖRVARINGSANVISNINGAR
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT
LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.
INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

EpiCept GmbH
Goethestrasse 4
D-80336 München
Tyskland
12.
NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/0/00/000/000
13. BATCHNUMMER
Lot
14.
ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.
15. BRUKSANVISNING
16.
INFORMATION I BLINDSKRIFT
UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
Injektionsflaska

1.
LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning.
Histamindihydroklorid
Subkutant bruk.
2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.
3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat
4. BATCHNUMMER

Lot
5.
MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Varje injektionsflaska innehåller en dos på 0,5 ml.
6. ÖVRIGT

B. BIPACKSEDEL
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Ceplene är och vad det används för Övriga upplysningar, instruktioner för självinjektion av Ceplene VAD CEPLENE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vad Ceplene är
Ceplene tillhör en grupp läkemedel som kallas immunmodulerande medel. Dessa läkemedel hjälper
kroppens immunförsvar att bekämpa sjukdomar som cancer genom att förstärka immunsystemets
naturliga sjukdomsbekämpande funktion. Den aktiva substansen i Ceplene är histamindihydroklorid,
som är identiskt med det histamin som förekommer naturligt i kroppen. Det ges tillsammans med låga
doser av interleukin-2 (IL-2), ett annat läkemedel som hjälper immunsystemet att bekämpa sjukdomar
som cancer.
Vad Ceplene används för
Ceplene används tillsammans med IL-2 för att behandla en viss typ av leukemi som kallas akut
myeloisk leukemi (AML). Det används för att upprätthålla remissionen (den period när sjukdomen är
mindre allvarlig eller inte kan upptäckas). Som din läkare har berättat är akut myeloid leukemi en
cancer i benmärgens blodbildande celler. Ceplene tillsammans med IL-2 hjälper ditt immunsystem att
angripa de cancerceller som kan finnas kvar efter en föregående behandling mot cancer.
Under behandlingen använder du alltid IL-2 OCH Ceplene. Vänd dig till din läkare om du har frågor
om Ceplene eller IL-2.
INNAN DU ANVÄNDER CEPLENE

Använd INTE Ceplene

om du är allergisk (överkänslig) mot histamin eller något av övriga innehållsämnen i Ceplene,
om du har svåra hjärtbesvär,
om du tar något av följande läkemedel: - Steroider, t.ex. prednison och dexametason. Steroider används för att hämma
immunsystemets aktivitet (immunsuppression) och dämpa inflammation. - Klonidin, ett läkemedel som används för att sänka högt blodtryck.
- H2-blockerare, t.ex. cimetidin, ranitidin, famotidin och nizatidin, som används för att
behandla magsår, matsmältningsbesvär (dyspepsi) och halsbränna. om du har fått en stamcellstransplantation (en sorts benmärgstransplantation) från en givare,
om du är gravid,
om du ammar.

Var särskilt försiktig med Ceplene

Ceplene och IL-2 ska inte injiceras samtidigt. IL-2 måste injiceras först. Ceplene ska injiceras 1
till 3 minuter senare
.
Ceplene ska injiceras långsamt i vävnadsskiktet precis under huden (subkutant) under ca 5
till 15 minuter. Snabb injektion kan leda till blodtrycksfall och göra att du känner dig matt eller
till och med svimmar.
Du kommer att få börja behandlingen med Ceplene på kliniken under överinseende av läkare. Du ska övervakas så att man ser hur du svarar på behandlingen. Läkaren kontrollerar blodtryck, puls och lungfunktion och tar också en del blodprover under behandlingen. Om du har haft någon av nedanstående åkommor kommer du att övervakas på sjukhuset under de behandlingsdagar som följer eller under kommande behandlingscykler. - blödande magsår,
- slaganfall,
- kärlförträngning (systemisk perifer kärlsjukdom),
- hjärtsjukdom (för svåra hjärtbesvär, se ovan under ”Använd INTE Ceplene”),
- historik med autoimmun sjukdom (en sjukdom där immunsystemet angriper
kroppens egna celler eller vävnader, t.ex. systemisk lupus, reumatoid artrit, inflammatorisk tarmsjukdom eller psoriasis). Tala med din läkare om du tar några andra läkemedel som nämns under ”Användning av
andra läkemedel”
eller om du ska genomgå en operation eller en typ av
röntgenundersökning som kräver en injektion.
Om du har en infektion kommer din läkare att övervaka dig noga. Om du inom mindre än 14
dagar innan du börjar behandlingen med Ceplene har haft en infektion som måste behandlas
med läkemedel (antibiotika, fungicider eller antivirala läkemedel) kommer din läkare att
övervaka dig noga.
Om du har njurproblem ska du berätta det för din läkare innan du tar Ceplene. Ditt blodtryck
kan sjunka.
Om du har leverproblem ska du berätta det för din läkare innan du tar Ceplene. Din läkare
justerar eventuellt dosen.

Barn och ungdomar
Ceplene rekommenderas inte till barn och ungdomar, eftersom det inte finns några uppgifter om
användning av detta läkemedel på denna åldersgrupp.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Om du tar något av nedanstående läkemedel är det viktigt att du diskuterar det med läkare eller
apotekspersonal innan du tar Ceplene. Vissa av dessa läkemedel får inte tas under Ceplene-behandling
eller kan kräva särskilda försiktighetsåtgärder.

Steroider, t.ex. prednison och dexametason. Steroider används för att hämma immunsystemets
aktivitet (immunsuppression) och dämpa inflammation (se ovan under ”Använd INTE
Ceplene”).
H2-blockerare, t.ex. cimetidin, ranitidin, famotidin och nizatidin, som används för att behandla
magsår, matsmältningsbesvär (dyspepsi) och halsbränna (se ovan under ”Använd INTE
Ceplene”).
Antihistaminer som används för behandling av allergi.
Vissa antipsykotika, t.ex. klorpromazin, flupentixol, thoridazin, klozapin och risperidon. Dessa
läkemedel används för att behandla psykiatriska sjukdomstillstånd.
Tricykliska antidepressiva läkemedel, t.ex. amitryptilin och imipramin, eller
monoaminoxidashämmare, t.ex. fenelzin, isokarboxazid, tranylcypromin eller moklobemid.
Dessa läkemedel används för att behandla depression.
Läkemedel mot malaria och läkemedel som används för att behandla infektioner som ger
sömnsjuka.

Betablockerare, t.ex. propranolol, metoprolol och atenolol, för behandling av kärlkramp och
störningar av hjärtrytmen eller någon behandling mot högt blodtryck (t.ex. tiaziddiuretika
(bendrofluazid), ACE-hämmare (kaptopril), kalciumantagonister (nifedipin) och alfablockerare
(prazosin)).

Om du ska genomgå en operation eller en röntgenundersökning som kräver en injektion, se till att
din läkare i förväg får reda på att du behandlas med Ceplene. Vissa läkemedel som används vid
operationer (t.ex. läkemedel med neuromuskulärt blockerande effekt och narkotiska preparat för
smärtlindring) och kontrastmedel som används för vissa röntgenundersökningar kan störa
behandlingen med Ceplene.

Graviditet och amning
Det finns inga uppgifter om Ceplene-behandling av gravida kvinnor.
Därför ska Ceplene och IL-2 inte användas under graviditet.
Det är inte känt om Ceplene utsöndras i bröstmjölk. Därför ska Ceplene och IL-2 inte användas under
amning.
För både män och kvinnor som får denna behandling gäller att de måste använda preventivmedel,
eftersom det är viktigt att undvika graviditet under behandling med Ceplene och IL-2.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Framför inte fordon eller använd maskiner inom en timme efter det att du har fått en injektion av
Ceplene. Läkemedlet kan ge blodtrycksfall som kan orsaka yrsel, förvirring och dimsyn, vilket kan
påverka din förmåga att köra och att använda maskiner.

3.

HUR DU ANVÄNDER CEPLENE
Använd alltid Ceplene enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Denna behandling ska skrivas ut av och användas under överinseende av läkare som har erfarenhet av akut myeloid leukemi. Dosering
Eftersom du kommer att använda både IL-2 och Ceplene som en kombinationsbehandling anges
doseringen för båda läkemedlen.

Interleukin-2 (IL-2)
IL-2 injiceras två gånger dagligen subkutant (i vävnadsskiktet precis under huden) 1 till 3 minuter före
injektionen med Ceplene. Varje dos beräknas efter din kroppsvikt. Du ska använda 16 400 IE* per
kg kroppsvikt.
Din läkare talar om hur mycket det är och hur det ska injiceras.
*IE=internationella enheter, ett mått på mängden IL-2.
Ceplene
Den normala dosen av Ceplene är 0,5 ml lösning två gånger dagligen som ges som en långsam
subkutan injektion (i vävnadsskiktet precis under huden).
Ceplene ska injiceras 1 till 3 minuter efter IL-2.
Båda läkemedlen, IL-2 och Ceplene, ska injiceras två gånger dagligen, med minst 6 timmar mellan
injektionerna.
Behandlingsperioder och viloperioder
Behandlingen med IL-2 och Ceplene ges under 81 veckor i cykler.

Under de första 18 veckorna: Du använder IL-2 och Ceplene varje dag i 3 veckor. Därefter
följer en viloperiod på 3 veckor (helt utan behandling).
Under de följande 63 veckorna: Du använder IL-2 och Ceplene varje dag i 3 veckor. Därefter
följer en viloperiod på 6 veckor (helt utan behandling).

Självinjektion av Ceplene
Din läkare kan besluta att det skulle vara bekvämare för dig att själv injicera IL-2 och Ceplene.
Läkaren eller en sköterska visar dig hur du injicerar. Försök inte injicera själv innan du har fått
träning på det av sjukvårdspersonal.

Det rekommenderas att du alltid har någon hos dig när du injicerar läkemedlen, t.ex. en vuxen
familjemedlem, vän eller annan vårdgivare, som kan hjälpa dig om du blir yr eller svimmar.
Närmare anvisningar om hur du själv injicerar detta läkemedel finns i avsnittet
”ANVISNINGAR FÖR SJÄLVINJEKTION AV CEPLENE” i slutet av denna bipacksedel.

Din läkare kan bedöma att det är lämpligt att du använder en sprutpump för att styra injektionen av
Ceplene. Om du använder en sprutpump ska du följa bruksanvisningen från pumptillverkaren och göra
som du har fått lära dig av läkare, sköterska eller apotekspersonal.
Om du har fått för stor mängd Ceplene
Du ska använda Ceplene exakt enligt ordinationen. Om du av misstag injicerar mer Ceplene än den
mängd du har ordinerats ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal.
Om du har glömt en dos Ceplene
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen enligt ordinationen. Om
du har glömt en av doserna under en dag, kontakta läkare eller apotekspersonal.
Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel kontakta läkare eller
apotekspersonal.
4. EVENTUELLA
BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Ceplene orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Berätta för din läkare om du upplever någon av biverkningarna under eller strax efter injektionen.
Biverkningar som har observerats när Ceplene används enligt anvisningarna i denna
bipacksedel

Mycket vanliga biverkningar (uppträder hos fler än 1 patient av 10 som använder läkemedlet)

Ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar i blodet (eosinofili) och minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni) Blodvallningar och lågt blodtryck (hypotension) som leder till yrsel och svimning Illamående, matsmältningsbesvär (dyspepsi) och diarré Led- och muskelsmärta (artralgi och myalgi) Inflammerad och ojämn hud vid injektionsstället, trötthet, feber (pyrexi), rodnad vid injektionsstället, värmekänsla, klåda vid injektionsstället, influensaliknande symptom, frossbrytningar, inflammation och smärta vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar (uppträder hos färre än 1 av 10 patienter men hos fler än 1 av 100 som
använder läkemedlet)

Kräkningar, smärta i övre delen av buken, muntorrhet Onormal hudrodnad (erytem), ökad svettning, nattsvettningar och klåda Nässelutslag, blåmärken, hudutslag och svullnad vid injektionsstället, svaghetskänsla och bröstsmärtor
Biverkningar som har observerats när Ceplene används vid andra typer av behandling

Mycket vanliga biverkningar (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter som använder läkemedlet)

Vätskeansamling i kroppen, särskilt i benen, och viktnedgång
Vanliga biverkningar (uppträder hos färre än 1 av 10 patienter men hos fler än 1 av 100 som
använder läkemedlet)

Kroppen producerar inte tillräckligt med tyroxin, ett kemiskt ämne i kroppen av den typ som kallas hormoner (hypotyreoidism) Krypningar, stickningar eller känselbortfall i huden (parestesi) Förstoppning, svullen buk, inflammation i munnen Smärta och bildning av extra vävnad i huden runt injektionsstället
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR CEPLENE SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte Ceplene efter det utgångsdatum som anges på kartongen och på injektionsflaskans
etikett. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Får ej frysas.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA

UPPLYSNINGAR

Vad Ceplene innehåller

Den aktiva substansen är histamindihydroklorid. En injektionsflaska innehåller 0,5 mg histamindihydroklorid i 0,5 ml lösning. Övriga innehållsämnen är vatten för injektionslösning och natriumklorid. Ceplene kan dessutom innehålla natriumhydroxid och/eller saltsyra för pH-justering.
Hur Ceplene ser ut och förpackningens innehåll
Ceplene är en klar, färglös vätska. Läkemedlet tillhandahålls i en injektionsflaska av glas med grå
gummipropp och med en blå manipuleringssäker aluminiumförsegling med snäpplock.
Ceplene finns i förpackningsstorleken 14 engångsinjektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning
EpiCept GmbH, Goethestrasse 4, D-80336 München, Tyskland.
Tillverkare
Catalent UK Packaging Ltd, Lancaster Way, Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton,
Lancashire, BL5 3XX, Förenade kungariket
Denna bipacksedel godkändes senast {MM/ÅÅÅÅ}

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om godkännande i undantagsfall. Detta innebär
att det inte har varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel beroende på att
sjukdomen är sällsynt. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) kommer varje år att granska all
ny information om läkemedlet som kan bli tillgänglig och uppdatera denna bipacksedel vid behov.
Detaljerad information om detta läkemedel finns på EMEA:s hemsida: http://www.emea.europa.eu/.
Där finns även länkar till andra webbplatser med information om sällsynta sjukdomar och
behandlingar.


ANVISNINGAR FÖR SJÄLVINJEKTION AV CEPLENE
Detta avsnitt innehåller information om hur du injicerar dig själv med Ceplene.
Allmänna uppgifter om dosering och användning av Ceplene och IL-2 finns i avsnitt 3, ”HUR
DU ANVÄNDER CEPLENE”.

Läs anvisningarna nedan noga. Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om du inte har fått
särskild träning på det av läkare eller sköterska. Om du är osäker på hur du ska göra eller har frågor,
be läkaren eller sköterskan om hjälp.
Om du känner dig matt eller yr under eller efter injektionen ska du berätta det för din läkare innan du
tar nästa dos. Läkaren kan vilja förlänga injektionstiden eller justera dosen.

Du ska injicera Ceplene och IL-2 två gånger dagligen subkutant (i vävnadsskiktet precis under huden)
enligt din läkares anvisningar.
Injicera alltid IL-2 först. Ceplene ska injiceras 1 till 3 minuter senare.
Ceplene får inte blandas med några andra produkter och får inte spädas.
Din läkare förklarar hur du förbereder och injicerar IL-2.
Det rekommenderas att du alltid har någon hos dig när du injicerar Ceplene, t.ex. en vuxen
familjemedlem, vän eller annan vårdgivare, som kan hjälpa dig om du blir yr eller svimmar.
FÖRBEREDELSER FÖR INJEKTION AV CEPLENE

Du behöver följande för att förbereda en dos Ceplene:

1 injektionsflaska med Ceplene-lösning (0,5 ml)
Metod
1 Ta ut 1 injektionsflaska ur kartongen. Kontrollera utgångsdatumet (Utg.dat.) på injektionsflaskans
2. Använd inte läkemedlet efter sista dagen i den månad som anges. 3. Tvätta händerna nog med tvål och vatten. 4. Kontrollera en extra gång på injektionsflaskans etikett att du använder rätt läkemedel. Lösningen ska vara klar och färglös. Om den inte är det, använd en annan injektionsflaska och berätta för din läkare eller apotekspersonalen. 5. Ta bort plasthättan från injektionsflaskan så att proppen med den inre gummiringen syns. 6. Torka av proppens gummidel med en alkoholsvabb. Rör inte proppen med händerna. 7. Ta upp den sterila sprutan. Observera de numrerade markeringarna på sprutan. Varje markering (0,1, 0,2, 0,3 osv.) motsvarar en tiondels milliliter (0,1 ml). Behåll sprutspetsskyddet på och dra ut
kolven så att luft dras in i sprutan till den nivå (det antal milliliter) din läkare har angett. Se
figur 1.

8. Dra av sprutspetsskyddet. Dra rakt uppåt. Ställ injektionsflaskan på en plan yta och för in sprutspetsen rakt genom gummiproppen ner i injektionsflaskan.
9. Tryck ner sprutkolven så att luft injiceras i injektionsflaskan. Se figur 2.
10. Håll i både injektionsflaskan och sprutan och vänd injektionsflaskan upp och ned. Justera sprutans läge så att sprutspetsens topp syns lite ovanför gummiproppen men fortfarande är i lösningen. Se
figur 3.

11. Dra långsamt kolven utåt så att lösning dras upp i sprutan tills den har fyllts till den nivå (det antal milliliter) som din läkare har angett. Om bubblor syns i sprutan, tryck långsamt tillbaka lösningen ner i injektionsflaskan och dra upp lösningen igen. 12 Dra ut sprutspetsen ur injektionsflaskan. Lägg inte ner sprutan och låt inte sprutspetsen komma i 13. Sätt tillbaka skyddet på sprutspetsen. Lägg sprutan på en ren, plan yta.
14. Det kan finnas lite lösning kvar i injektionsflaskan. Denna ska återlämnas till apoteket för
15. Kontrollera en extra gång att du har dragit upp rätt mängd lösning.
16. Ta sprutan och följ anvisningarna under ”ANVISNINGAR FÖR INJEKTION” nedan.

ANVISNINGAR FÖR INJEKTION
Normalt injicerar du två doser på 0,5 ml under en dag, om inte din läkare har ordinerat en lägre dos.
Du behöver följande för injektionen:

1 förberedd spruta för IL-2-injektionen (se bipacksedeln för IL-2 och din läkares doseringsanvisning). En timer eller klocka eller armbandsur med sekundvisare. En sticksäker behållare så att du kan kasta sprutorna säkert. Metod
1. Välj en bekväm plats med bra ljus där du kan sitta och luta dig tillbaka. Placera de förberedda
sprutorna med IL-2 och Ceplene samt en öppnad alkoholsvabb inom räckhåll. För din egen säkerhet är det mycket viktigt att du sitter så att du kan luta dig tillbaka eller lägga dig ner när du injicerar läkemedlen. 2. Injicera IL-2 enligt instruktionerna. 3. Vänta 1 till 3 minuter. 4. Bestäm var du ska injicera Ceplene. Du kan välja lårets in- eller utsida, armen eller magen. Ceplene och IL-2 ska inte injiceras i samma område. Om du t.ex. injicerar IL-2 i vänster arm
kan du injicera Ceplene i vänster eller höger lår, magen eller höger arm. Växla alltid
injektionsställe. För möjliga injektionsställen, se figur 4.


5. Se till att huden är bar på det ställe du har valt. Torka huden med en alkoholsvabb. Låt huden torka
6. Nyp mellan tumme och pekfinger tag om en bit av den rengjorda huden utan att klämma. Se


7. Håll sprutspetsen antingen vertikalt (90°) eller med 45° vinkel och för in den under huden så långt
det går med en enda snabb rörelse. Sprutspetsen måste vara inne under huden, men den ska inte
tränga in i något blodkärl under huden. Se figur 6.

8. Dra tillbaka kolven en liten bit. Om det kommer blod, injicera inte Ceplene, eftersom
sprutspetsen har gått in i ett blodkärl. Dra i så fall ut sprutspetsen och kasta sprutan enligt
anvisningarna. Ta fram nytt material och börja om med proceduren, även om det har gått 3 minuter sedan du injicerade IL-2. 9. Observera de numrerade markeringarna på varje spruta. Varje markering (0,1, 0,2, 0,3 osv.) motsvarar en tiondels milliliter (0,1 ml). 10. Tryck ner sprutkolven och injicera en tiondels milliliter (0,1 ml) varje minut, eller långsammare om din läkare har sagt det. Se figur 7.


11. Injicera aldrig Ceplene snabbare och injicera aldrig allt på en gång.
12. När sprutan är tom, dra ut sprutspetsen ur huden.
13. Tryck försiktigt med alkoholsvabben på injektionsstället utan att gnugga.
14. Sitt eller ligg ner i 20 minuter efter att du har injicerat Ceplene.
15. Kasta sprutan i den sticksäkra behållaren enligt anvisningarna.

Source: http://www.medasverige.se/fileadmin/uploads/Meda_Sweden/PDF/Hospital/SPC_Ceplene.pdf

Pdf tema 10 responsabilidad

RESPONSABILIDAD: TUYO, MÍO, NUESTRO OBJETIVOS Comprender que la responsabilidad es un valor Descubrir la íntima relación entre libertad y responsabilidad Descubrir la necesidad de asumir las distintas responsabilidades en cada momento y circunstancia de la vida CONTENIDO 1. Un acercamiento a la palabra responsabilidad 1.1 La responsabilidad: condiciones y tipos

(microsoft word - preg\343o eletr\364nico 08-2010.doc)

Prefeitura Municipal de Santiago MUNICÍPIO DE SANTIAGO - RS EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2858/2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTIAGO, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETR�

© 2010-2017 Pdf Pills Composition