Huurovk_ksjmerchtem

Tussen de groep (huurder) (naam + adres) Hier vertegenwoordigd door: aam + Voornaam En de verhuurder, VZW Oudercomité KSJ Merchtem vertegenwoordigd door ………. ………………………………., lid van KSJ Merchtem, hiertoe gemachtigd door de VZW Oudercomité KSJ Merchtem en de VZW Ten Anckere, werd het volgende overeengekomen: 1) De VZW oudercomité KSJ Merchtem stelt de aangeduide lokalen ter beschikking, 2) Het aantal personen dat van deze lokalen gebruik zal maken tijdens de huurperiode wordt vastgesteld op …. (incl. leden, leid(st)ers, begeleiders, keukenhulp etc. wat nooit meer dan 40 kan bedragen. 3) De huurperiode wordt vastgesteld als volgt: …… / …… / 20…. vanaf ……uur …… / …… / 20…. vanaf …….uur ! Indien het om een weekend gaat dienen de lokalen ’s zondags ontruimd te zijn voor 13.00 u. - €2.5 per persoon per nacht met een minimum van €50 per nacht. 5) Diverse onkosten ten laste van de huurder : - gas, water en elektriciteit - € 1,50 per gebruikte vuilniszak restafval en 1 € zak GFT. - forfait voor gebruik gasvuren Berekening: HUURPRIJS (te betalen wij aankomst) - …… personen x €2.5 (min €50) x … … (# nachten) DIVERSE O KOSTE - stand gasteller bij einde periode = …… - stand gasteller bij begin periode = - …… - gebruik gasvuren = € 5 - stand elektriciteitsteller Nachttarief bij einde periode = ……,… Nachttarief bij begin periode = ……,… Dagtarief bij einde periode = ……,… Dagtarief bij begin periode = ……,… - … vuilniszakken restafval x € 1,50 = € …… - … vuilniszakken GFT x 1,00 € = € ……. Totaal Diverse onkosten : € … … Waarborg € … … Aanrekening Beschadigingen € ……. AFREKE I G BIJ VERTREK = € …………….
Tijdens hoger vermelde huurperiode wordt de verhuurder vertegenwoordigd door de hierna vermelde lokaalverantwoordelijke : (ten laatste aanvullen bij aanvang van de huurperiode) Naam en adres ………………………………………………………………. Telefoonnummer(s) …………………………………………………………. 6) De huurovereenkomst neemt pas aanvang op het ogenblik van de storting van de waarborg en na de ondertekening van de Huurovereenkomst en het Huishoudelijk Reglement (getekend terug te zenden). De waarborg dient uiterlijk 14 kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst gestort te worden op bankrekeningnr. 799-5508823-01 met als mededeling ‘huur lokalen’ + periode van verblijf. 7) De huurprijs dient cash betaald te worden bij aankomst bij de aanvang van de De waarborg wordt vastgesteld op €200 voor een weekend, en €300 voor langere periode. Indien geen schade wordt vastgesteld op het einde van de huurperiode zal de waarborg verrekend worden met de diverse onkosten. D.w.z dat, wanneer de diverse onkosten onder de waarborgsom blijft, het overschot binnen de 30 werkdagen na verloop van de huurtermijn teruggestort wordt op de rekening van de huurder met volgend rekeningnummer: ….-… … ….- … Is de som van de diverse onkosten hoger dan de waarborgsom, dan dient het verschil cash betaald te worden op het einde van de huurperiode. Bij vaststelling van schade wordt een schaderaming opgesteld. In dit geval worden de diverse onkosten apart en cash geregeld. Wat de regeling van de schade betreft : A)Voor de inhoudschade wordt dit onmiddellijk verrekend met de waarborg o.b.v. de inventaris en zonodig bij betaald. B) Voor gebouwschade wordt de waarborg ingehouden en wordt er nadien o.b.v herstellingbestekken binnen de maand verrekend. 8) De huurder bevindt er zich toe de lokalen in goede staat te leveren. Op de dag van de aankomst van de huurder zal een verantwoordelijke van VZW oudercomité KSJ Merchtem samen met de verantwoordelijke van de huurder de lokalen inspecteren. Abnormale schade zal in een verslag worden opgetekend en ondertekend door beide verantwoordelijken. Achteraf vastgestelde schade wordt verondersteld veroorzaakt te zijn door de huurder. De regeling zoals overeengekomen onder 7) is dan van toepassing. De sleutels en de verplicht te gebruiken vuilniszakken zullen dan aan de huurder worden overhandigd. 9) Bij verlies van sleutel(s) verbindt de huurder zich er toe een boete te betalen ter waarde van €250 om het vervangen van sleutels en sloten te bekostigen. De waarborg wordt in deze omstandigheden ingehouden en desgevallend aangevuld zoals bepaald in artikel 7. 10) De huurder verklaart dat hij het Huishoudelijk Reglement heeft ontvangen en gelezen. Hij verbindt er zich toe, zowel de huurovereenkomst als het Huishoudelijk Reglement stipt na te leven en de lokalen dan ook aan te wenden volgens de normale bestemming De huurder verklaart het lokaal te kennen en veilig te beschouwen. De huurder verklaart burgerlijk aansprakelijk te zijn voor alle door hem aangerichte schade 11) De verhuurder behoudt zich het recht voor, het contract met de huurder die door wangedrag (in het bijzonder nachtlawaai) de omwonenden zou storen, voortijdig te beëindigen met verlies van waarborgsom en betaalde huurprijs. De huurder dient de terreinen dan binnen de 24.00 uur te verlaten. 12) Onderhuur of overdracht van huur is niet toegestaan. 13) De huurovereenkomst en het Huishoudelijk Reglement worden in twee exemplaren opgesteld, waarvan één voor huurder en één voor de verhuurder. 14) De huurder verklaart dat de gebruikers van de lokalen niet behoren tot een politieke groepering of een groepering wiens levenshouding laakbaar is volgens de leidingsploeg van KSJ Merchtem. Gelezen en goedgekeurd te …………………………….op ……. / …. / 20…. Handtekening verhuurder Handtekening huurder …………………………. …………………………… (naam ondertekenaar) (naam ondertekenaar) Ter info een vraag aan huurder : Is jullie lokaal te huur voor groepen ? Ja/Neen Zoja, naam en voornaam van de contactpersoon …………………………………………. adres …………………………………………. telefoonnummer ………………………… Stoelen, tafels en banken mogen gebruikt worden, echter niet deze die opgesteld staan Materiaal dat opgeborgen zit in de kasten mag, zonder uitdrukkelijke toestemming van De inrichting van de lokalen of het terrein mag niet worden gewijzigd. Indien meubilair of materiaal van plaats verandert dient dit op het einde van het verblijf op zijn oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. Het is verboden het dak van de lokalen te betreden. Indien dit toch noodzakelijk zou zijn gebeurt dit pas na uitdrukkelijke toestemming van de lokaalverantwoordelijke. Sanctie : inhouding van de waarborg. Het is onder geen enkel beding toegelaten op het terrein vuur te maken. Een barbecue gebruiken in passende recipiënten in toegelaten voor zover de ondergrond hierdoor niet beschadigd kan worden. GEEN barbecue onder de sprinklerinstallatie die onder het afdak hangt !! (zie artikel 6) Sanctie : inhouding van de waarborg. in het terrein worden geen putten gegraven tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de lokaalverantwoordelijke, op de aangewezen plaats. Gemotoriseerde voertuigen zijn enkel toegelaten op de verharding rond de lokalen en dit enkel voor in- en uitladen bij aankomst en vertrek. Auto’s horen thuis op de rijweg of op de parkings langs de openbare weg. Respecteer de plaatselijke parkeerreglementering ! Al het materiaal in de keuken staat ter uwer beschikking zolang u alles netjes opruimt Alle afval dient gescheiden te worden als volgt : - GLAS : gewassen n zonder deksel in aangeduide vuilnisbak - PAPIER EN KARTON : op te bergen in kartonnen dozen - METAAL,PLASTIEK EN TETRABRIK : in aangeduide vuilnisbak - GFT (groen, fruit en tuin afval) : in afgeleverde vuilniszakken (van gemeente) - KGA (klein gevaarlijk afval) : in milieubox - REST : in afgeleverde vuilniszakken (van gemeente) Ingeval van langer verblijf dienen de verschillende afvalfracties overeenkomstig de ‘kalender voor selectieve afvalophaling’ van de gemeente Merchtem te worden klaargezet op de stoep van de Maurits Sacréstraat, volgens het gemeentelijk reglement. Bijkomende afvalzakken kunnen bekomen worden bij de lokaalverantwoordelijke of in verschillende plaatselijke handelszaken. Olie, vet of afvalstoffen, andere dan water, worden nooit in toiletten of in de riolering gegoten. Kookvetten worden afgegoten in een blik en bij restafval gedeponeerd. Op het einde van het verblijf worden keuken en toebehoren (kookvuur, koelkasten, .) grondig gereinigd en eventueel ontsmet met een oplossing van Detrol of Javelwater. Slordigheid zal worden aangerekend in de verrekening van de waarborg. Vier toiletten, drie urinoirs, twee grote wasbakken en, indien mee verhuurd, de douches staan ter uwer beschikking. Er wordt op gerekend dat u deze voorzieningen enkel gebruikt voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Op het schoon houden ervan zal streng worden toegezien. Maandverbanden worden niet doorgespoeld maar zorgvuldig verpakt en in de Vermits de lokalen een houten constructie zijn is het ten strengste verboden binnen te Het is ook ten strengste verboden enige vorm van vuur (bvb kaarsen) te maken in de De lokalen zijn uitgerust met branddetectoren en bijhorende sprinklerinstallatie. Vals alarm kan naast extra kosten leiden tot onverschilligheid en kan de veiligheid van de gasten in gevaar brengen. Maak geen misbruik van de installatie, maak ze niet stuk, ze kan uw levens redden ! Elk misbruik van de brandbeveiliging resulteert onvermijdelijk in de stopzetting van de huurovereenkomst met verlies van de waarborgsom en huurprijs. Indien de veroorzaakte schade aan de inrichting (ook bvb factuur brandweer bij onnodige inwerkingtreding) de waarborgsom overtreft is het verschil ook ten laste van de huurder. (cfr art7 van het huurcontract). Sanctie : inhouding van de waarborg (minimaal) ART 7 ALGEMEEN In de lokalen worden geen fuiven of TD’s georganiseerd, zelfs niet in privé-kring. Balspelen binnen het gebouw zijn verboden Vermijd onnodig elektriciteits- en gasverbruik bij openstaande deuren en ramen. De lokaalverantwoordelijke van VZW oudercomité KSJ Merchtem kan de waarborgsom volledig of gedeeltelijk inhouden, naargelang de eventuele schade of het niet naleven van het Huishoudelijk Reglement. Iedereen van de gasten of hun bezoekers, wordt verondersteld op de hoogte te zijn van De toegang tot de lokalen is ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging of reden toegestaan aan de lokaalverantwoordelijke, de beheerders en groepsleiding van KSJ Merchtem alsook aan de leden van VZW Oudercomité of VZW Ten Ankcere en alle door voorheen genoemde daartoe gemachtigde personen. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van de Bij het verlaten van de lokalen, zelfs voor eventjes, dienen ramen en deuren steeds De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurder aansprakelijk te stelle voor de aangerichte schade en/of gebeurlijke ongevallen. Voor elke overnachting zal een lijst ingevuld worden met vermelding van naam en geboortedatum van de verblijvende personen. Dit is verplicht volgens het politiereglement. Deze lijst dient uiterlijk bij aankomst overhandigd te worden aan de lokaalverantwoordelijke. Er is geen telefooncel aanwezig in de lokalen. Zorg er voor dat er een mobiele telefoon aanwezig is voor noodoproepen : o Medische spoeddienst : 112 of 100 o Centraal oproepnummer huisarts van wacht : 052/37.45.00 o Brandweer : 100 of 112 o Politie : 101 of 112 o Antigifcentrum : 070/245.245 o Brandwondencentra : 02/268.62.00 & 016/34.87.50 & 09/240.34.90 In geval van noodoproep vragen wij u om ook (nadien) de lokaalverantwoordelijke te Iedere huurder staat zelf in voor een EHBO-koffer. De aanwezige EHBO-koffer wordt slechts gebruikt in laatste instantie of in absolute nood. Bij vertrek zijn alle lokalen, de keuken, het sanitaire blok en de gang geveegd en de verwarmingstoestellen staan ter uwer beschikking, volg de opgehangen Behoudens anders overeengekomen met de lokaalverantwoordelijke dienen de lokalen op zondag uiterlijk om 13.00 u ontruimd te zijn. Opmerkingen m.b.t staat van de lokalen bij de ingebruikname : …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Gelezen en goedgekeurd te Merchtem ……………………………. …………………………………… (handtekening verhuurder) (handtekening huurder)

Source: http://www.ksjmerchtem.be/Lokaalverhuur/Huurovk_KSJMerchtem.pdf

Microsoft word - ahn 2nd anniversary.doc

**************************************************************** Brakke Consulting’s Animal Health News & Notes for August 21, 2001 Copyright © Brakke Consulting, Inc. **************************************************************** ANIMAL HEALTH NEWS & NOTES MARKS TWO-YEAR ANNIVERSARY This week marks the two-year anniversary of Brakke Consulting's weekly electronic n

Article 10

REPRINTED WITH PERMISSION FROM THE FIBROMYALGIA NETWORK FDA Approves Second Drug to Treat FibromyalgiaThe U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved Cymbalta (duloxetine) on June 16 for treating fibromyalgia. Cymbalta is the first serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) that has been proven to reduce pain in fibromyalgia patients. This is the second FDA-approved medication to tr

© 2010-2017 Pdf Pills Composition