Microsoft word - 04khall17.3.08julkinen.doc

KARJALOHJAN KUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Maanantai 17.3.2008 klo 18.00 – 20.15 Kunnantalo (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Varajäsen: Oinonen Rolf saapui klo 18.45 § 51 kohdal a Lehtonen Markku kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ali-Alha Ti na kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja, Lackman Taina kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Partanen Henri kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjänä § 61 ajan Sorsa Merja vs. kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä, poistui klo 19.25 § 60 jälkeen Kokous todetti n lail iseksi ja päätösvaltaiseksi. (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä Pöytäkirjantarkastajiksi valitti n Annukka Helenius ja Teija Lehervo. edel isen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan käsittelylehdet ovat samalla Kunnantoimisto 25.3.2008 klo 8.00 – 14.00 Virka-asema Al ekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Mirja Hartikainen
KARJALOHJAN KUNTA
ASIALISTA

Kunnanhallitus

17.3.2008
*********************************************************************************************************

Käsitellyt asiat:
§ 46

MONITOIMITILAN RAKENTAMINEN
LAUSUNTO UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA EHDOTUKSESTA
KUULEMINEN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA; KARJALOHJA,
RINNEMÄEN LEHTO
TONTIN MYYNTI KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISTA 80 NRO 2
OSALLISTUMINEN LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI -PARAS-UUDISTUS KATSE
KOHTI TULEVAISUUDEN PALVELURAKENTEITA
KUNNAN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ
KUNNAN EDUSTAJAT TALOYHTIÖIDEN HALLITUKSIIN
KARJALOHJAN PWS-KOTI/ UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN
KORKOTUKILAINAHAKEMUSPALVELUASUNTOJEN RAKENTAMISEKSI
KARJALOHJAN ILMONIEMEN KYLÄÄN KIINTEISTÖLLE RN:O 1:161

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA – JA AIKA SEKÄ VAALIPÄIVÄN 26.10.2008
ÄÄNESTYSPAIKKA
KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2008
LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE AMPERIN LINJA-
AUTOLIIKENNE OY:N LINJALUVAN LAKKAUTUSHAKEMUKSESTA (LUPA 7275)
SUUNNITTELUTARVERATKAISU, LEHTIMÄKI JUHA
TIEDOKSI
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
14.01.2008
Kunnanhallitus
17.03.2008
MONITOIMITILAN RAKENTAMINEN
Kunnanvaltuusto on päätöksel ään 10.12.2007 § 74 päättänyt rakentaa monitoimitilan
Koulun läheisyydessä sijaitsevan vuonna 1970 rakennetun kaarihal in tilal e.
Ennen rakentamista tulisi kartoittaa tilatarpeet siten, että mahdol inen tarjouspyyntö olisi
ri ttävän tarkasti määritelty vastaamaan kunnan tarpeita.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhal itus päättää perustaa toimikunnan, jonka tehtävänä on kartoittaa monitoimitilan
rakentamista varten käyttäjien tilatarpeet sekä valmistel a tarjouspyyntö. Lisäksi
kunnanhal itus valitsee toimikunnan jäsenet.
Päätös:
Kunnanhal itus päätti valita toimikuntaan Markku Lehtosen, Tarmo Flinkin, Ti na Ali-Alhan, Jorma Roineen, Henri Partasen ja Stig Lindströmin sekä asiantuntijajäseniksi Jaakko Saaren ja Heikki Saxel in. Kunnanvaltuuston ja kunnanhal ituksen puheenjohtajien ol essa estyneitä, varajäseninä toimivat varapuheenjohtajat.
Khall
§ 46

Hal itoimikunta on kokoontunut kahdesti. toimikunta on saanut valmi ksi tilaohjelman
käyttäjien kommenttien perusteel a. Lisäksi toimikunta on pyytänyt tarjouksen kaarihal in
purkamisesta ja valmistel ut aikataulun projektin läpiviemiseksi.
Rakennettavan monitoimihal in pinta-ala on noin 599 m2. Hanke toteutetaan
kokonaisvaltaisena rakennusurakkana. Vanhan kaarihal in purkaminen suoritetaan
tarjouspyynnön perusteel a 31.5.2008 mennessä. Hal in pohjatyöt ja vanhan pohjan
purkaminen suoritetaan 1.6. – 31.7.2008 välisenä aikana. Hal in pystytys tapahtuu elo-
syyskuun aikana. Hal in tulisi ol a luovutuskunnossa 31.10.2008.
Li tteenä (li te 1) ovat huonetilaohjelma ja tarjouspyyntö.
Hal in pohjatyöt tulee kilpailuttaa ympäristötoimen toimesta.
Asiantuntijana kunnanhal itus kuulee kunnan rakennusmestari Stig Lindströmiä.
Käsittely:
Tarjouspyyntöön lisätti n rakentamisajankohta 1.8. – 31.10.2008, kohdat rakennuttaja voi
hyväksyä myös korkeimman tarjouksen sekä lisäksi rakennuttajal a on oikeus hylätä kaikki
tarjoukset. FI71 ja FI73 kalusteiden osalta päätetti n poistaa eril iset li tteet ja lisätä teksti,
että seinä- ja lattiarakenteissa tulee ol a valmius ki ntokalusteil e ja laitteil e.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhal itus päättää hyväksyä li tteenä olevat huonetilaohjelman ja tarjouspyynnön
monitoimitilan rakentamiseksi Karjalohjan kunnan Pappilan kylässä sijaitsevil e ki nteistöl e
opinahjo III RN:o 7:12 sekä opinahjo IV 10:0.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
14.01.2008
Kunnanhallitus
17.03.2008

Päätös:
Hyväksytti n.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
LAUSUNTO UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA EHDOTUKSESTA
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa. Maakuntahal itus päätti kokouksessaan 17.12.2007 hyväksyä kaavaehdotuksen, asettaa sen viral isesti nähtävil e ja pyytää si tä lausunnot. Vaihemaakuntakaavatyön yhteydessä on selvitetty ja kaavassa on käsitelty seuraavia asiakokonaisuuksia: laajat yhtenäiset metsätalousalueet sekä hiljaiset alueet, joita ei käsitel ä kaavakartal a Lisäksi vaihemaakuntakaavassa tarkistetaan 8.11.2006 vahvistetun Uudenmaan maakuntakaavan ratkaisua siltä osin, kun kuntakaavoitus ja muu suunnittelu sitä edel yttävät. Vaihemaakuntakaavan edel inen vaihe, kaavaluonnos, oli lausuntokierroksel a ja nähtävil ä vuodenvaihteessa 2006 - 2007. Kaavaluonnoksesta saati n noin 100 lausuntoa. Lausuntojen lisäksi osal iset jättivät kaavaluonnoksesta noin 200 mielipidettä. Kesäl ä 2007 maakuntahal itus päätti rajata Uudenmaan maakuntakaavan tarkistuksen siten, että vaihemaakuntakaavassa käsitel ään ainoastaan ne tarkistukset, jotka kuntakaavoituksen tai muun suunnittelun kannalta ovat ki reel isiä. Muut tarkistustarpeet si rretään seuraaval e kaavakierroksel e, jotka käynnistetään välittömästi 1. vaihemaakuntakaavan hyväksymisen jälkeen. Lausuntoaika päättyy 17. maaliskuuta 2008. Lausuntoasiakirjoihin voi tutustua Uudenmaan li ton kotisivuilta (www.uudenmaanli tto.fi). Lausunnonantajil e järjestetään esittelytilaisuus 30.1.2008. Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhal itus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Karjalohjan maankäyttö on sidoksissa maaseutumaiseen asutukseen ja haja-asutuksen
hal ittuun laajenemiseen. Kunnan maankäytön kannalta on oleel ista, että li kenneyhteyksiä
pääkaupunkiseudul e parannetaan.
Päätös:
Hyväksytti n.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
KUULEMINEN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA; KARJALOHJA,
RINNEMÄEN LEHTO
Uudenmaan ympäristökeskus harkitsee Mailan kylässä sijaitsevan valtakunnal isessa lehtojensuojeluohjelmassa olevan alueen suojelemista. Luonnonsuojelulain 24 §:n 3 momentin mukaan alueel inen ympäristökeskus voi ilman maanomistajan hakemusta tai suostumusta perustaa luonnonsuojelualueeksi yksityisen alueen, jos alue sisältyy valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan. Alue sijoittuu seuraaval e Karjalohjan Mailan kylässä sijaitseval e ki nteistöl eMattila RN:o 3:169. Suojelualueen pinta-ala on noin 1,7 ha. Alue on yksityisessä omistuksessa ja omistaja ei vastusta luontotyypin rajausta. Ympäristökeskus esittää alueen suojelun perusteluinaan muun muassa seuraavaa: Rinnemäen lehto sijaitsee Lohjansaaren kal kkialueiden keskel ä. Rinnemäen lounaisrinteel ä, kal ion pääl ä ja pohjoisseinämän tyvel ä kulkee kalkkisuonia, Kal ionaluslehdossa kasvaa erittäin uhanalainen. erityisesti suojeltava lehtolitukka (Cardamine impotens) ainoal a kasvupaikal aan Manner-Suomessa. Alueen lehtolajistoon kuuluvat lisäksi muun muassa pähkinäpensas (Corylus avel ana), taikinamarja (Ribes alpinum), lehtoneidonvaippa (Epipactis hel borine), jänönsalaatti (Mycelis muralis), mustakonnanmarja (Actaea spicata) ja haisukurjenpolvi (Geranium robertianum). Alue kuuluu valtioneuvoston hyväksymään valtakunnal isen lehtojensuojeluohjelmaan. Alueel a on tarkoituksen mukaisin keino suojelun toteuttamiseksi luonnonsuojelualueen perustaminen. Alueel e tulevil a rauhoitusmääräyksil ä ei tiukenneta jo siel ä olevia valtakunnal isen lehtojensuojeluohjelman tavoitteita. Suojelualue jäisi maanomistajan omistukseen. Ympäristökeskus pyytää kunnan lausuntoa luonnossuojelulain 24 §:n 3 momentin mukaisen luonnonsuojelualueen perustamisesta. Erikseen jaettavana asiakirjana on rauhoituspäätöskartta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhal itus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Karjalohjan kunta puoltaa ympäristökeskuksen hanketta perustaa luonnonsuojelualue
kyseisel e alueel e.
Päätös:

Asia jätetti n pöydäl e lisäselvityksiä varten.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
TONTIN MYYNTI KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISTA 80 NRO 2
Sanna Wikman on jättänyt ostotarjouksen Karjalohjan kunnal e tontin ostamisesta kirkonkylän asemakaavan korttelin nro 80 tontista nro 2. Tontti sijaitsee Kourijoen kylässä Kotipel on alueel a. Ostettavan määräalan pinta-ala on 1238 m2. Kunnanvaltuusto on päätöksel ään 18.6.2007 § 41 päättänyt tonttien myyntihinnaksi alueel a 10 €/ m2. Li tteenä ostotarjous, karttali te ja kauppakirjaluonnos (li te 2).
Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhal itus päättää myydä Kourijoen kylässä sijaitsevan ki nteistön R:no 80 tontti 2
1238 m2, li tteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 12 380 euron
kauppahinnasta.
Päätös:
Hyväksytti n.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
OSALLISTUMINEN LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARI -PARAS-UUDISTUS KATSE
KOHTI TULEVAISUUDEN PALVELURAKENTEITA
Valtiovarainministeriö järjestää ti staina 22.4.2008 klo 10.00 Finlandia-talon Finlandia-
salissa seminaarin Paras-uudistus – katse kohti tulevaisuuden palvelurakenteita.
Seminaarissa katse kohdistetaan otsakkeen mukaisesti kohti tulevaisuutta tarkastelemal a
ministerien johdol a, miten uudistustyö jatkuu sekä kuul aan eri esimerkkien kautta
onnistuneista palveluratkaisuista eri puolil a Suomea.
Seminaari n kutsutaan kuntien valtuustojen ja hal itusten johtavia luottamushenkilöitä sekä
maakuntien li ttojen, sairaanhoitopi rien, erityishuoltopi rien ja ammatil isen koulutuksen
kuntayhtymien luottamusjohtoa. Lisäksi kutsutaan maaherrat sekä edustajat
kirkkohal ituksen kunta- ja palvelurakenneuudistus-työryhmästä, pääsopijajärjestöistä,
Kuntien eläkevakuutuksesta, Kuntien työmarkkinalaitoksesta ja eri ministeriöistä sekä
muista sidosryhmistä.
Seminaari avataan kel o 10.00 ja sen on suunniteltu päättyvän noin kel o 15.30.
Tilaisuuteen on varattu paikat 4 henkilöl e jokaisesta kunnasta.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhal itus päättää valita neljä osal istujaa seminaari n.
Päätös:
Seminaari n osal istujiksi valitti n Tarmo Flink, Taina Lackman, Teija Lehervo ja Markku Lehtonen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
KUNNAN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ
Kunta osakkaana seuraavissa yhtiöissä tai yhdistyksissä nykyinen edustaja merkittynä Jorma Roine, varal a Tuula Kerko-Ervasto Jorma Roine, varal a Tuula Kerko-Ervasto Jorma Roine, varal a Tuula Kerko-Ervasto Jorma Roine, varal a Tuula Kerko-Ervasto Jorma Roine, varal a Tuula Kerko-Ervasto Jorma Roine, varal a Tuula Kerko-Ervasto Jorma Roine, varal a Tuula Kerko-Ervasto Tiekunnat, joissa kunta on osakkaana Tarmo Flink, varal a Rolf Oinonen Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhal itus nimeää edustajansa yl ämainittujen yhteisöjen yhtiö- tai vuosikokouksi n.
Päätös:

Kunnanhal itus nimesi edustajansa yhteisöjen yhtiö- tai vuosikokouksi n: Tiekunnat, joissa kunta on osakkaana Tarmo Flink ja Marko Jussila, Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
KUNNAN EDUSTAJAT TALOYHTIÖIDEN HALLITUKSIIN
Taloyhtiön yhtiökokous valitsee vuosittain hal ituksen jäsenet. Täl ä hetkel ä yhtiöiden hal ituksessa ovat seuraavat kunnan edustajat (suluissa yhtiökokousedustaja): Koy Passinpelto:
Annukka Helenius, Sari Koskinen-Kivilahti ja Tuula Kerko-Ervasto, varal a Heikki Helenius
Koy Keppihevonen:
Annukka Helenius, Sari Koskinen-Kivilahti ja Tuula Kerko-Ervasto, varal a Heikki Helenius
As Oy Sato-Ahti:
Annukka Helenius ja Tuula Kerko-Ervasto, varal a Heikki Helenius
As Oy Karjalohjan Kauppapuisto: Annukka Helenius
Koy Karjalohjan Kukkasmäki:
Annukka Helenius, Tuula Kerko-Ervasto ja Sari Koskinen-Kivilahti, varal a Heikki Helenius
As Oy Kerhovaara: Annukka Helenius
As Oy Karjalohjan Toivonkuja 3: Annukka Helenius

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhal itus nimeää ehdokkaansa yhtiöiden hal ituksi n (yhtiökokousedustajil e tiedoksi).
Päätös:
Kunnanhal itus nimesi ehdokkaansa yhtiöiden hal ituksi n: Koy Passinpelto: Annukka Helenius, Sari Koskinen-Kivilahti ja Teija Lehervo, varal a Heikki Helenius Koy Keppihevonen: Annukka Helenius, Sari Koskinen-Kivilahti ja Teija Lehervo, varal a Heikki Helenius As Oy Sato-Ahti: Annukka Helenius ja Teija Lehervo, varal a Heikki Helenius As Oy Karjalohjan Kauppapuisto: Annukka Helenius Koy Karjalohjan Kukkasmäki: Annukka Helenius, Teija Lehervo ja Sari Koskinen-Kivilahti, varal a Heikki Helenius As Oy Kerhovaara: Annukka Helenius As Oy Karjalohjan Toivonkuja 3: Annukka Helenius Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
KARJALOHJAN PWS-KOTI/ UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN
KORKOTUKILAINAHAKEMUSPALVELUASUNTOJEN RAKENTAMISEKSI
KARJALOHJAN ILMONIEMEN KYLÄÄN KIINTEISTÖLLE RN:O 1:161

Karjalohjan PWS-koti/ Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö suunnittelee rakennuttavansa ki nteistöl e Sirkanpalsta RN:o 1:161 palveluasuntoja 14.3.2008 kuntaan lausunnol e saapuneen hakemuksen mukaan. Rakennettavia palveluasuntoja olisi 12 kpl yhteensä 540 m2 sekä lisäksi rakennukseen tulisi palvelutilaa 48 m2. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1;79 milj. euroa. Valtion asuntorahastol e on varattu täl e vuodel e 85 milj. euron määräraha investointiavustusten myöntämistä varten. Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhal itus päättää puoltaa ko. hanketta toteuttamiskelpoisena. Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA – JA AIKA SEKÄ VAALIPÄIVÄN 26.10.2008
ÄÄNESTYSPAIKKA
Vuoden 2008 kunnal isvaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa kuutena päivänä
keskivi kosta ti staihin 15.10.2008 - 21.10.2008.
Vaalilain 9§ 1 momentin mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan yleiset
ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhal itus päättää ja joita
on oltava, jol ei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.
Lisäksi jokaisel a äänestysalueel a on kunnanhal ituksen päätöksel ä määrätty vaalipäivän
äänestyspaikka. Karjalohjal a äänestysalueita on vain yksi ja äänestyspaikkana on ol ut
Karjalohjan koulu, os. Koulukuja 10.
Ennakkoäänestyspaikka on syytä sijoittaa sel aisi n paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo
tul a ja joihin he vaivattomasti osaavat. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista
toiseen ol a mahdol isimman pysyviä, koska sil ä tavoin edistetään sitä, että äänestäjät
tietävät ja muistavat, missä äänestyspaikka on.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Karjalohjan kunnanhal itus päättää, että
1. ennakkoäänestys kunnassa järjestetään Kotolan alakerrassa, osoitteessa Toivonkuja
2. ennakkoäänestys järjestetään kaikkina ennakkoäänestyspäivinä klo 10 - 12, lukuun ottamatta maanantaita 20.10.2008, jol oin ennakkoäänestysaika on klo 16 - 20 3. vaalipäivän äänestyspaikkana toimi Karjalohjan koulu, os. Koulukuja 10. Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2008

Kunnanhal ituksen tulisi hyväksyä käyttösuunnitelma vuodel e 2008.
Talousarvioluvut selityksineen ovat erikseen jaettavana asiakirjana.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhal itus hyväksyy käyttösuunnitelman kunnanhal ituksen vastuualueiden osalta
vuodel e 2008.
Päätös:
Hyväksytti n.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE AMPERIN LINJA-
AUTOLIIKENNE OY:N LINJALUVAN LAKKAUTUSHAKEMUKSESTA (LUPA 7275)

Tilausmatka Amperin linja-autoli kenne Oy on esittämässä linjali kenneluvan lakkauttamista
reitil ä Päiväkumpu-Fiskari. Lääninhal itus pyytää kunnan lausuntoa asiaan. Lausunto
koskee lupaa nro 7275.
Tilausmatka Amperin linja-autoli kenne Oy perustelee hakemustaan seuraavasti: Päiväkummusta klo 12.10 lähtevä vuoro aloittaisi vasta Fiskarista klo 12.30. Välillä Karjalohja-Fiskari on 10 päivän aikana käyttänyt viisi matkustajaa. Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhal itus ilmoittaa lausuntonaan Etelä-Suomen lääninhal ituksen/Helsingin
alueel isel e palveluyksikön Li kenneosastol e, että Karjalohjan kunta ei puol a esitettyä
linjan lakkauttamista. Lisäksi kunnanhal itus toteaa, että vuoron lakkauttaminen kaventaa
merkittävästi reitin varrel a asuvien mahdol isuutta kulkea julkisil a kulkuneuvoil a.
Päätös:
Hyväksytti n.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Ympäristölautakunta
12.02.2008
Ympäristölautakunta
11.03.2008
Kunnanhallitus
17.03.2008
SUUNNITTELUTARVERATKAISU, LEHTIMÄKI JUHA
Luvan hakija
Lehtimäki Juha
Lönnhammarintie 698
09120 KARJALOHJA
Rakennuspaikan sijainti
Särkijärvi, ma. tilasta Lehtoniemi Rno 1:47, pinta-ala n. 12.000 m2.
Käytetty rakennusoikeus
--
Rakennustoimenpide
Hal irakennus 560 m2
Kaavoitustilanne
Nummijärven-Puujärven rantaosayleiskaava, kunnanvaltuusto 14.4.1987.
Alueel e on laadittu Särkijärven osayleiskaavaehdotus, mikä on parhail aan
lausuntokierroksel a sekä nähtävil ä mahdol isten huomautusten tekemistä varten.
Kaavaehdotuksessa ko. rakennuspaikka sijaitsee M-1 –alueel a sekä osittain T-1 –alueel a.
Lausunnot
--
Naapurien kuuleminen
Naapurien kuuleminen,5 kpl on suoritettu.
Mäntyharju Rno 1:50 omistajat vastustavat hanketta.
Pajarinne Rno 3:112 omistajat vastustavat hanketta.
Suopelto II Rno 3:114 ja Suopelto Rno 3:113 omistajat vastustavat hanketta.
Muil a rajanaapureil a ei huomautettavaa.
Ratkaisun lähtökohdat ja syyt
Tilan kantatila on ol ut Vanhatalo Rno 1:43, pa 49,005 ha. Lehtoniemi Rno 1:47 tila on
rekisteröity 18.2.1952, pa 48,30 ha.
Sovelletut oikeusohjeet
MRL 137 §.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Ympäristölautakunta toteaa, että esitetty rakentaminen täyttää MRL 137 §:n mukaisen
rakentamisen erityiset edel ytykset suunnittelutarvealueel a eikä hakemuksen mukainen
rakentaminen aiheuta haittaa kaavoituksel e tai alueiden muul e järjestämisel e eikä aiheuta
haital ista yhdyskuntakehitystä.
Lausuntonaan kunnanhal ituksel e ympäristölautakunta puoltaa suunnittelutarveratkaisun
myöntämistä anotul e suunnittelutarveratkaisuhakemuksel e.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Ympäristölautakunta
12.02.2008
Ympäristölautakunta
11.03.2008
Kunnanhallitus
17.03.2008
Päätös:
Si rretti n seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten hankkimista varten.

Ympltk
§ 20

Suoritetussa maastokatselmuksessa todetti n, että Särkijärven osayleiskaavaehdotuksessa teol isuusalueeksi ehdotettu alue on soista ja alavaa maastoa, mikä on täysin kelvotonta rakentamiseen. Maastokatselmuksessa todetti n uusi rakennuspaikka ja si rretti n hal i ni n lähel e teol isuusalueen T-1 rajaa kuin mahdol ista. Päätösehdotus (rt):

Ympäristölautakunta toteaa, että esitetty rakentaminen täyttää MRL 137 §:n mukaisen
rakentamisen erityiset edel ytykset suunnittelutarvealueel a eikä hakemuksen mukainen
rakentaminen aiheuta haittaa kaavoituksel e tai alueiden muul e järjestämisel e eikä aiheuta
haital ista yhdyskuntakehitystä.
Lausuntonaan kunnanhal ituksel e ympäristölautakunta puoltaa suunnittelutarveratkaisun
myöntämistä anotul e suunnittelutarveratkaisuhakemuksel e.
Päätös:

Hyväksytti n.
Ympäristölautakunnan näkemyksenä on, että ki nteistökohtainen tieli ttymä tulisi sijoittaa
muodostettavan rakennuspaikan rajal e. Näin uusi li ttymä palvelisi myös kantatilaa.
Todetti n, että päätöksen tieli ttymän sijainnista tekee Tiehal into.
Khall
§ 58

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhal itus päättää myöntää suunnittelutarveratkaisun.
Päätös:

Hyväksytti n.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.4.2008.
Päätös on voimassa 2 vuotta ja ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä on haettava rakennuslupa kunnan rakennusvalvonta viranomaiselta. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
TIEDOKSI
1. Uudenmaan li tto, maakuntahal itus, pöytäkirja 28.1.2008 2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopi ri, hal itus, pöytäkirja 4.2.2008 3. Uudenmaan päihdehuol on kuntayhtymä, tasekirja 2007 4. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, pääkaupunkiseudun joukkoli kenteen taksa- ja lippujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014 5. Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä, hal itus, pöytäkirja 1.2.2008 6. Lohjan kaupunki, kaupunginhal itus, ote pöytäkirjasta 18.2.2008 maankäyttö, asuminen ja li kenne, mal länsi-uusimaa-työohjelma ja 3.3.2008 kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukainen sosiaali- ja terveydenhuol on yhteistoiminta-alue Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hyväksytti n.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa KARJALOHJAN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kunnanhallitus
17.03.2008
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kuntalain 51 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa kunnanhal ituksel e esitel ään 17.3.2008
mennessä tehdyt vs. kunnansihteerin ja kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset erikseen
jaettavissa asiakirjoissa.
Erikseen kokouksessa jaettavat asiakirjat:
Kunnanjohtajan päätösluettelo
Vs. kunnansihteerin päätösluettelo
Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhal itus päättää merkitä edel ä esitetyt päätösluettelot tiedoksi ja todeta, ettei käytä
tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa

Source: http://www.karjalohja.fi/liitetiedostot/poytakirjat/04Khall17.3.08.pdf

Microsoft word - pag 1 si 2.doc

Scientific Papers, UASVM Bucharest, Series A, Vol. LIV, 2011, ISSN 1222-5339 STUDIES ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS USED IN THE THERAPEUTIC RECIPES IN THE BUCHAREST UNIVERSITY HOSPITAL LENU Ţ A IULIANA EPURE * , GH.V. ROMAN * , ROXANA M Ă R Ă CINEANU ** *University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Keywords: medicinal and aromatic plants, therape

Antigua, the largest of the british leeward islands, is about 14 miles long and 11 miles wide, encompassing 108 square miles

1. - DATOS BASICOS 1.1.- Aspectos generales Dominica, cuya denominación proviene del latín y otorgada por el navegante Cristóbal Colon ante su descubrimiento, el día domingo 3 de noviembre de 1493, es parte de las Islas de Barlovento, ubicada al norte del grupo sur de las Antillas Menores. Fue la última en ser colonizada por los europeos. Francia cedió esta isla a Gran Bretaña en 1763 como

© 2010-2017 Pdf Pills Composition