Mb inwerkingtreding epc.pdf

BELGISCH STAATSBLAD — 03.09.2008 — MONITEUR BELGE 4. cathine, cropropamide, crotetamide, efedrine, etamivan, famprofazon, heptaminol, isomethepteen, levmetham- fetamine, meclofenoxaat, p-methylamfetamine, methylefedrine, nikethamide, norfenefrine, octopamine, ortetamine,oxilofrine, fenpromethamine, propylhexedrine, selegiline, sibutramine, tuaminoheptaan en alle andere stimulantia dieniet specifiek vermeld zijn in de categorie stimulantia, en als de sporter voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in § 3,1°, laatste lid; Art. 2. Het besluit van de secretaris-generaal van 17 oktober 2007 houdende de vaststelling van de lijst van
verboden substanties en middelen wordt opgeheven.
Art. 3. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en heeft uitwerking met ingang van 1 augus-
VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie
21 AUGUSTUS 2008. — Ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding van de verplichting
om over een energieprestatiecertificaat te beschikken bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en totwijziging van artikel 22 van het REG-decreet, inzonderheid op artikel 19, § 1, derde lid; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit,inzonderheid op artikel 19; Gelet op advies 44.850/1/V van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Artikel 1. Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het
energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit treedt Artikel 2. § 1. De artikelen 4 en 16, 2o, van hetzelfde besluit treden in werking op 1 november 2008.
§ 2. Artikel 5 van hetzelfde besluit treedt in werking op 1 januari 2009.
§ 3. Artikel 6 van hetzelfde besluit treedt voor wat betreft de verkoop van wooneenheden in werking op
1 november 2008 en voor wat betreft de verhuur van wooneenheden op 1 januari 2009.
VLAAMSE OVERHEID
Mobiliteit en Openbare Werken
Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure
TIENEN. — Krachtens het besluit van 13 augustus 2008 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtsplegingbij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen doorhet Vlaamse Gewest op het grondgebied van de stad Tienen.
Het plan 16DB G 000440 01 liggen ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams- Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.
Tegen het genoemde ministerieel besluit van 13 augustus 2008 kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen zestig dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State wordentoegestuurd.

Source: http://www.greenfish-energy.eu/wp-content/uploads/2012/12/Arrete-gouv-flamand-4.pdf

Text heilen

27. Februar bis 2. März 2014 im Kongresshaus Zürich «Lebenskraft» mit «Bio-Medica», Messe für Bewusstsein, Gesundheit und Spiritualität Die «Lebenskraft 2014» bietet die Möglichkeit, sich über unterschiedliche Heilverfahren und Heilungskonzepte zu informieren, wobei der Gedanke der Prävention und Ganz-heitlichkeit im Vordergrund steht. Gesundheits-Symposium Dr. med. Manfre

wwwchem.csustan.edu

Biochemistry IFall 1994Koni StoneExam 1September 28, 19941. Draw the structures for the following amino acids:2. Runner Ron was in the starting blocks for the BIG 100 meter race. Just before thegun went 'Bang', Ron took a series of quick short breaths. a. Explain why he did this in terms of blood pH. b. While he was running for the GOLD, Runner Ron's muscles were making anabudance of lactic aci

© 2010-2017 Pdf Pills Composition