Ontvetter blauw

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
Tel. +31 (0) 55 3680370 / Tel. +31 (0) 653 160185 : Nationaal vergiftigingen informatie centrum - Bilthoven. 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
* Gevaarsomschrijving
: Het product behoeft geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie. : De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.
3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
* Chemische karakterisering
Mengsel van tensiden, sequestreermiddelen, bevochtigers, Natriumhydroxide en gedemineraliseerd water. Nitrilotris(methanephosphonic acid) N-oxide,
4. EERSTE HULP MAATREGELEN
* Na inademing
: Verontreinigde kleding uittrekken en besmette plek wassen met water en zeep. : Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Indien klachten aanhouden arts raadplegen. : Mond spoelen en water drinken. Indien klachten aanhouden arts raadplegen.
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
* Specifieke risico’s
: Bij onvolledige verbranding kan koolmonoxide ontstaan. : Nabij gelegen verpakkingen koel houden.
6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
* Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen
: Draag geschikte handschoenen en een veiligheidsbril. * Voorzorgsmaatregelen m.b.t. tot het milieu : Lozingen op het oppervlaktewater voorkomen. : Lekvloeistof opnemen middels geschikt absorptiemateriaal,
7. HANTERING EN OPSLAG
* Informatie m.b.t. het veilig hanteren
: Product uitsluitend in originele verpakking hanteren en opslaan. * Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar : Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. : Vorstvrij, in goed gesloten, originele verpakking 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
* Persoonlijke beschermingsvoorzieningen
: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Verwijdert houden van eet- en drinkwaren, niet eten, drinken of roken tijdens werk. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. : Draag geschikte veiligheidshandschoenen : Draag een nauw aansluitende veiligheidsbril * Bescherming met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: 2 mg/m3 (Natriumhydroxide)
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
* Aggregatietoestand
* Kookpunt / kookpunt bereik (graden Celsius) * Smeltpunt / smeltpuntbereik (graden Celsius) * Zelfontbrandingstemperatuur (graden Celsius) : Het product ontbrandt niet uit zichzelf * Relatieve dampdichtheid t.o.v. lucht (lucht = 1) * Verdampingssnelheid t.o v. Ether (Ether = 1) * Verdampingssnelheid t.o.v. Butylacetaat (BuAc = 1) : Niet bepaald
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
* Stabiliteit
: Bij onvolledige verbranding kan koolmonoxide ontstaan. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
* Indelingsrelevantie LD 50
: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
* Acute giftigheid – vissen
: Vermoedelijk goed biologisch afbreekbaar
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
* Materiaalverwijdering
: Indien mogelijk terugwinnen of hergebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalmateriaal genereert om de toxische en fysische eigenschappen van het gegenereerde materiaal vast te stellen met het oog op bepaling van de juiste afvalclassificatie en afvoermethoden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. : Verpakking zorgvuldig leegmaken en afvoeren volgens de plaatselijk geldende : Afvoer dient plaats te vinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde regionale, nationale en plaatselijke wet- en regelgeving. Plaatselijke wet- en regelgeving kan strenger zijn dan regionale of nationale eisen en dient in acht genomen te worden.
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Vervoer over land ADR (grensoverschrijdend)
* Stofnaam
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
* Kentekening volgens EEG-richtlijnen
: Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV geclassificeerd en * Kenletter en gevaaromschrijving van het product : Hoewel er geen speciale maatregelen zijn vereist, adviseren wij U het bereik van kinderen te bewaren. * Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering : Niet van toepassing 1 (D) (Zelfclassificatie): Weinig gevaarlijk voor water.
16. OVERIGE INFORMATIE
* Relevante R-zinnen
: R20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. 34 Veroorzaakt brandwonden 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden. 36 Irriterend voor de ogen. 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 37 Irriterend voor de ademhalingswegen. : De informatie van dit document moet bekend worden gemaakt aan een ieder die met dit product in aanraking komt. : De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele betrekking.

Source: http://www.drywood.nl/download/743001nl_ontvetter_blauw_vib081222.pdf

Microsoft word - mini-ivf

MINI-IVF Low stimulation IVF protocols are nothing new. Clomid based medication protocols have been around for decades. With the advent of injectable medications many years ago, Clomid based cycles were largely abandoned. This is due to the overall poorer success rates with low stimulation type protocols - especially Clomid based protocols. There is unfortunately a strong misconception that so

Proceedings2011.pdf

Genome-wide associations for fertility using data association analysis was conducted using a Bayesian from experimental herds in four countries Stochastic Search Variable Selection (BSSVS) modelthat estimates effects for all SNPs simultaneously. AllD.P. Berry1 J.W.M. Bastiaansen2, R.F. Veerkamp2, S. univariate BSSVS models were run for 50,000 cycles,Wijga2, E. Wall3, E. Strandberg4 and M.

© 2010-2017 Pdf Pills Composition